Otvírání 2024

Pražská přehlídka dětského divadla

NABÍDKA OBVODNÍCH KOL 2024


Termín: 20.–21. dubna 2024

Pořadatel: Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s., ve spolupráci s Domem dětí a mládeže hlavního města Prahy

Hlavní místo konání: Karlínské Spektrum – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, Praha 8

Základní údaje

Otvírání je krajská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů pro hlavní město Praha, z níž mohou vybrané inscenace postoupit na celostátní přehlídku Dětská scéna. Program Otvírání je sestaven z inscenací pražských souborů, které postoupily z obvodních kol, výjimečně také mimopražských souborů, které byly vybrány z okresních kol. Do programu mohou být zařazeny také soubory, které neměly možnost projít postupovou přehlídkou nižšího stupně.

Otvírání se koná za finanční podpory Ministerstva kultury a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Funkce přehlídky

Přehlídka slouží ke konfrontaci různých stylů práce s dětskými soubory, předávání zkušeností a vzájemné inspiraci vedoucích v oblasti inscenační práce s dětmi. Začínajícím pedagogům a široké veřejnosti umožňuje zorientovat se v problematice a současné podobě oboru dramatické výchovy, dětského divadla a recitace.

V rámci přehlídky probíhá také výběr souborů, které by byly svou kvalitou a originalitou přínosem pro celostátní přehlídku dětských souborů Dětská scéna 2024 (od 7. do 13. června ve Svitavách). Lektorský sbor (odborná porota) může doporučit programové radě DS 2024 za každý kraj jeden soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku, popřípadě další inscenace do širšího výběru.

Smyslem pořádání přehlídek dětského divadla není soutěžení. Na přehlídce nebude určováno pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (porota) vybere bez vyhlášení pořadí nejzajímavější inscenace do přehlídky vyššího stupně.

Postup na Otvírání

Pořadatel obvodní či okresní přehlídky na základě rozhodnutí lektorského sboru (odborné poroty) doporučí pořadatelům Otvírání ty inscenace, které jsou dostatečně kvalitní a podnětné pro uvedení na krajské úrovni a jsou schopny aspirovat na případný postup na přehlídku celostátní. Nemělo by se tedy jednat o inscenace, které trpí zcela základními nedostatky, ať už z hlediska režijně-dramaturgického, nebo z hlediska vybavenosti dětí pro daný scénický tvar.

Inscenace, jejichž způsobilost pro postup do krajského kola není jednoznačná, mohou být doporučeny do širšího výběru. O zařazení takových inscenací do programu přehlídky rozhodnou organizátoři Otvírání na základě časových, prostorových a finančních možností.

Počet doporučených souborů není omezený, v případě absence dostatečně kvalitních a inspirativních inscenací ovšem nemusí pořadatel na Otvírání doporučit žádný soubor.

Podmínkou účasti na přehlídce je takové věkové složení souboru, kdy aspoň 3/4 dětí navštěvují základní školu nebo odpovídající třídy víceletých gymnázií (případné výjimky lze konzultovat s pořadateli Otvírání).K návrhu inscenace přiloží pořadatel přehlídky:

• evidenční list inscenace vyplněný vedoucím souboru,
• text nebo scénář hry/pásma (pokud existuje).

Tyto materiály doručí pořadatel bezprostředně po skončení obvodní (okresní) přehlídky na adresu jakub@drama.cz, popř. Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Fügnerovo nám. 5, 120 00 Praha 2.

Vzhledem k tomu, že na vytvoření a dokončení divadelní inscenace není od začátku školního roku do zahájení postupových přehlídek dostatek času, mohou se soubory obvodních kol, výjimečně i krajské přehlídky zúčastnit s rozpracovanými inscenacemi.

V případě, že se soubor nemůže (např. z technických důvodů) zúčastnit obvodního kola nebo se v jeho okrese nekoná postupová přehlídka, po domluvě s organizátory krajského kola může být jeho inscenace posouzena lektorským sborem ustanoveným pořadatelem krajského kola, který zhlédne představení či zkoušku souboru mimo termín přehlídky. Po domluvě je možné také posouzení na základě videozáznamu představení či zkoušky.

U souborů vybraných na krajskou přehlídku se předpokládá, že se ucházejí o případnou účast na celostátní přehlídce a mají tedy zájem o hodnocení lektorským sborem přehlídky. Pokud soubor nemá o postup na celostátní přehlídku a o odborné hodnocení zájem, předem to pořadatelům Otvírání oznámí.

Soubory se mohou s každou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

Po dohodě s organizátory Otvírání je možné, aby se přehlídky ve výjimečných případech zúčastnily také soubory z dalších krajů, které neměly možnost zúčastnit se přehlídky tam, kde působí.

Hodnocení a jeho kritéria

Hodnocení inscenace na všech stupních provádí nejméně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota), jmenovaný pořadatelem příslušné přehlídky. Jeho členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem lektorského sboru musí být nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá.

Lektorský sbor hodnotí zejména

• umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
• vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
• metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
• přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení dramatické výchovy, dětského divadla, dětského loutkového divadla a dětského přednesu.

zpracováno na základě propozic NIPOS-ARTAMA pro celostátní přehlídku Dětská scéna 2024

kontaktní osoba:

Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s., Fügnerovo nám. 5, 120 00 Praha 2, e-mail: jakub@drama.cz, tel.: 605 948 056