Otvírání 2012

Pražská přehlídka dětského divadla


termín: 31. března – 1. dubna 2012

místo konání: Karlínské Spektrum – Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy, Karlínské nám. 7, 180 00 Praha 8

Základní údaje

Pražská přehlídka dětského divadla Otvírání je krajská postupová přehlídka dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů, z níž mohou vybrané inscenace postoupit na celostátní přehlídku Dětská scéna. Program Otvírání je sestaven z inscenací pražských souborů, které postoupily z obvodních kol, ve výjimečných případech mimopražských souborů, které byly vybrány z oblastních kol nebo neměly možnost projít přehlídkou nižšího stupně.

Funkce přehlídky

Konfrontovat různé styly práce s dětskými soubory a vytvořit prostor pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci vedoucích.
Odborným rozborem inscenací pomoci vedoucím souborů v další práci s dětmi a ve stavbě scénického tvaru. Těm, kteří s takovou prací teprve začínají, umožnit zorientovat se v problematice a v současné podobě oboru dramatické výchovy, dětského divadla a recitace.¨

Vybrat soubory, které by byly svou kvalitou a originalitou přínosem pro celostátní přehlídku dětských souborů Dětská scéna 2012 (od 8. do 14. června ve Svitavách). Lektorský sbor (odborná porota) může doporučit programové radě DS 2012 jeden soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku, popřípadě další inscenace do širšího výběru.

Smyslem pořádání přehlídek dětského divadla, dětského loutkového divadla a dětského přednesu není soutěžení. Na přehlídce nebude určováno pořadí (první, druhé, třetí... místo). Lektorský sbor (porota) vybere bez vyhlášení pořadí nejzajímavější inscenace do přehlídky vyššího stupně.

Postup na Otvírání 2012
Pořadatel obvodní či oblastní přehlídky na základě rozhodnutí lektorského sboru (odborné poroty) doporučí pořadatelům Otvírání ty inscenace, které jsou dostatečně kvalitní a podnětné pro uvedení na krajské (celopražské) úrovni a jsou schopny aspirovat na případný postup na přehlídku celostátní. Nemělo by se tedy jednat o inscenace, které trpí zcela základními nedostatky, ať už z hlediska režijně-dramaturgického, nebo z hlediska vybavenosti dětí pro daný scénický tvar.

Inscenace, jejichž způsobilost pro postup do krajského kola není jednoznačná, mohou být doporučeny „do širšího výběru“. O zařazení takových inscenací do programu přehlídky rozhodnou organizátoři Otvírání na základě časových, prostorových a finančních možností.

Počet doporučených souborů není omezený, v případě absence dostatečně kvalitních a inspirativních inscenací ovšem nemusí pořadatel na Otvírání 2012 doporučit žádný soubor.

Podmínkou účasti na přehlídce je takové věkové složení souboru, kdy alespoň 3/4 dětí navštěvují základní školu nebo odpovídající třídy víceletých gymnázií.

K návrhu inscenace přiloží pořadatel přehlídky

• vyplněný evidenční list inscenace podepsaný vedoucím souboru,

• text hry (pásma).

Tyto materiály doručí pořadatel bezprostředně po skončení obvodní (oblastní) přehlídky na adresu: Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Blanická 4, 120 21 Praha 2.

Vzhledem k tomu, že na vytvoření a dokončení divadelní inscenace není od začátku školního roku do zahájení postupových přehlídek dostatek času, mohou se soubory obvodních kol, výjimečně i krajské přehlídky zúčastnit s rozpracovanými inscenacemi.

V případě, že se soubor nemůže (např. z technických důvodů) zúčastnit obvodní přehlídky, po domluvě s organizátory krajského kola může být jeho inscenace posouzena výběrovou porotou ustanovenou pořadatelem krajského kola, která zhlédne představení čí zkoušku souboru mimo termín přehlídky. Ve výjimečných případech je možné posouzení na základě videozáznamu představení či zkoušky.

U souborů vybraných na krajskou přehlídku se předpokládá, že se ucházejí o případnou účast na celostátní přehlídce a mají tedy zájem o hodnocení lektorským sborem přehlídky. Pokud soubor nemá o postup na celostátní přehlídku a o odborné hodnocení zájem, předem to pořadatelům Otvírání oznámí.

Soubory se mohou s každou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

Po dohodě s organizátory Otvírání je možné, aby se přehlídky ve výjimečných případech zúčastnily také mimopražské soubory, které neměly možnost zúčastnit se přehlídky v kraji, v němž působí.

Hodnocení a jeho kritéria

Hodnocení představení na všech stupních provádí nejméně tříčlenný lektorský sbor (odborná porota), jmenovaný pořadatelem příslušné přehlídky. Jeho členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem lektorského sboru by měl být nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá.

Lektorský sbor hodnotí zejména

• umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy

• vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci

• metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru

• přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení dramatické výchovy, dětského divadla, dětského loutkového divadla a dětského přednesu.

 

zpracováno na základě propozic NIPOS-ARTAMA pro celostátní přehlídku Dětská scéna 2012

kontaktní osoby:

Jakub Hulák Sdružení pro tvořivou dramatiku, Blanická 4, 120 21 Praha 2
tel.: 221 507 969, e-mail: hulak@nipos-mk.cz

Jaroslav Hejnic DDM Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
tel.: 222 333 842, e-mail: hejnic@ddmpraha.cz

 

PŘEHLED OBVODNÍCH KOL

PROGRAM KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY