Dětská scéna 2012

8.–14. června 2012, Svitavy

41. Celostátní přehlídka dětského divadla

+ přehled krajských postupových přehlídek

41. Celostátní přehlídka dětských recitátorů

+ přehled krajských postupových přehlídek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku. Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT.


Celostátní přehlídka dětského divadla

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola.
Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.
Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí... místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko...) nebo samostatně. Tyto soubory musí být složeny alespoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Soubory se přihlašují na přehlídku, která je pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni okresu (popř. městského obvodu), kontaktují přímo organizátory krajského kola. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.
Výběr na krajskou přehlídku (včetně počtu postupujících souborů) je organizován podle podmínek v místě a je stanoven v propozicích vydaných příslušným pořadatelem. Soubory jsou doporučeny lektorským sborem (porotou) oblastní (okresní, obvodní) přehlídky nebo výběrovou porotou ustanovenou pořadatelem krajského kola, která v případě potřeby mimo termín přehlídky navštíví představení přihlášených souborů, které nemají možnost zúčastnit se oblastního kola. Ve výjimečných případech je možné také posouzení na základě videozáznamu představení.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Realizátory a odbornými garanty krajských a oblastních přehlídek mohou být školské nebo kulturní instituce, občanská sdružení nebo i soukromé osoby, nadace atd. Pro zabezpečení akce je vhodná spolupráce více subjektů. Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětských recitátorů.
Pořádání krajské postupové přehlídky je nutno konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Návrhy na postup z přehlídek, jejichž konání nebylo oficiálně konzultováno a schváleno, nemusí programová rada Dětské scény respektovat.
Pořadatelé krajských přehlídek vypracují vlastní propozice a rozšíří je mezi organizátory kol nižšího stupně.
Součástí přehlídek všech stupňů je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Pro děti je možné uspořádat citlivě vedené diskusní kluby nebo praktické dílny. Vhodným obohacením přehlídek mohou být odborné, nejlépe praktické semináře pro vedoucí dětských souborů a pro učitele zabývající se ve své praxi dětským divadlem, přednesem či dramatickou výchovou.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA.

V roce 2012 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech:
Oblastní (okresní, obvodní) přehlídky: do 18. března 2012.
Krajská kola: do 22. dubna 2012.
Celostátní přehlídka dětského divadla se koná společně s Celostátní přehlídkou dětských recitátorů pod názvem Dětská scéna 2012 ve dnech 8.–14. června 2012.
Oblastní (okresní, obvodní) kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že je mezi členy dětských divadelních souborů řada dětí, které se věnují recitaci, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětského divadla a dětských recitátorů koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Hodnocení vystoupení na všech stupních provádějí nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty) jmenované pořadatelem příslušné přehlídky. Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem každého lektorského sboru musí být nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá. Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Lektorský sbor hodnotí zejména:
- umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
- vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
- metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
- přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Programová rada DS může při sestavování programu celostátní přehlídky přihlédnout i k pořadí doporučenému lektorským sborem krajského kola. Pokud je pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby bylo zveřejňováno.
Pokud je přehlídka určena pro dva kraje, může její pořadatel využít práva samostatných návrhů na přímý postup za každý kraj.
Lektorský sbor krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou inscenace natolik podnětné a kvalitní, aby byly přínosem pro celostátní přehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí pořadatel na DS žádný soubor.
Inscenace musí mít v evidenčním listu podrobný a věcný posudek od lektorského sboru krajské přehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.
Počet účastníků ani časový limit vystoupení nejsou stanoveny, navrhovatel ale musí zvážit, zda je počet účinkujících přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti.

Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel programové radě DS:
- vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává Centrum estetických aktivit dětí a mládeže ARTAMA),
- výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučené představení,
- aspoň jeden exemplář textu hry/pásma.

Tyto materiály doručí pořadatel krajské přehlídky nejpozději do 24. dubna 2012 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, (tel.: 221 507 969).

Program Dětské scény sestaví z návrhů ze všech krajských přehlídek programová rada DS jmenovaná NIPOS-ARTAMA.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim. V takovém případě připojí pořadatel k zaslaným materiálům (viz výše) písemné doporučení lektorského sboru.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup souborů z krajského kola.
V případě ekonomických potíží může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.


Celostátní přehlídka dětských recitátorů

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři postupují z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.
Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se u organizátorů školního kola, popřípadě přímo u pořadatele oblastního (okresního, obvodního) kola.
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia:
1. věková kategorie - žáci 2. - 3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu),
2. věková kategorie - žáci 4. - 5. ročníků základních škol,
3. věková kategorie - žáci 6. - 7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií,
4. věková kategorie - žáci 8. - 9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
Je přínosné, aby pořadatelé školních, oblastních, popř. krajských kol zřídili i nultou kategorii pro žáky 1. ročníků ZŠ, která ale není postupová.
Sólisté 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Sólisté 3. a 4. kategorie mají připraveny dva texty. Záleží na pořadatelích postupového kola, zda budou požadovat druhý text od všech recitátorů, nebo jen od těch, kteří po přednesu prvního textu aspirují na postup či jiné ocenění. V případě postupu do celostátního kola je ale podmínkou kvalitní zvládnutí obou textů. Účastníci jsou s principem použití druhých textů předem seznámeni.
Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora, maximálně ale 5-7 minut pro jeden text (poezii či prózu). Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Na přehlídce vystupují přednašeči výhradně s texty, s nimiž byli vybráni lektorským sborem nižšího postupového kola. Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. Se sólovým přednašečem se Celostátní přehlídky dětských recitátorů a jejích postupových kol zúčastní pokud možno pedagog, který přednašeče připravoval.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Školní kola probíhají zpravidla na základních školách, realizaci oblastních a krajských kol zabezpečují různé školské nebo kulturní instituce (ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, kulturní střediska apod.). Organizátoři připravují přehlídku vždy v koordinaci s pořadateli přehlídky nižšího stupně (termíny, přihlášky). Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětského divadla. Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících z oblastních kol apod.).
V roce 2012 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech:
Školní kola: do 26. února 2012.
Oblastní (okresní), popř. obvodní kola: do 25. března 2012.
Krajská kola: do 29. dubna 2012.
Celostátní přehlídka dětských recitátorů se koná společně s Celostátní přehlídkou dětského divadla v rámci přehlídky Dětská scéna 2012 ve Svitavách ve dnech 8.–10. června 2012.
Oblastní (okresní, obvodní) kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že se řada recitátorů věnuje také práci v dětském recitačním či divadelním souboru, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětských recitátorů a dětského divadla koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.
Součástí každého kola je hodnocení recitačních vystoupení. Lektorský sbor by měl s recitátory a jejich pedagogy přiměřenou formou promluvit o základních kladech a problémech jejich vystoupení. Pro zkvalitnění oblastních a krajských přehlídek dětských sólových recitátorů lze doporučit pořádání praktických dílen pro recitátory i pro pedagogické pracovníky pod vedením zkušených lektorů.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Pořadatelé na všech stupních jmenují nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty). Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského přednesu a dramatické výchovy doplnění o další osoby, které se ve své práci zabývají recitací a mluveným projevem (např. zkušení a tvořiví pedagogové, dospělí recitátoři). Jejich členy nemohou být pedagogové, kteří připravovali recitátora, jenž se přehlídky účastní. V každém lektorském sboru by měl být nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor recitátora vybírá. Centrum estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Mezi hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol patří zejména:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora,
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte,
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat,
- celková úroveň a kultura projevu.
Lektorský sbor krajského kola při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí nejvýše dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie. Jedním z kritérií postupu z krajského kola může být i předpokládaný přínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní přehlídky. Pořadatelé přehlídek určených pro dva kraje mají právo samostatných doporučení za každý kraj.
Pro postup ze školního či oblastního kola platí stejná pravidla, počet postupujících recitátorů ale může být po dohodě mezi pořadateli postupových přehlídek vyšší.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel vyplněný evidenční list recitátora, stručné hodnocení recitačního vystoupení (formuláře vydává Centrum estetických aktivit dětí a mládeže ARTAMA) a jeden výtisk textu recitačního vystoupení (v případě zásahů do textu nejlépe kopii originální předlohy s vyznačenými škrty a úpravami) na adresu NIPOS-ARTAMA, Jakub Hulák, P.O.BOX 12 / Blanická 4, 120 21 Praha 2, e-mail: hulak@nipos-mk.cz, (tel.: 221 507 969), a to nejpozději do 2. května 2012.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup recitátorů z krajského kola. V případě ekonomických potíží může být program recitační přehlídky omezen nebo může být přehlídka odvolána.

Zpracoval Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, říjen 2011

Přehlídky dětského divadla

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Otvírání 2012
30. března – 1. dubna – Karlínské Spektrum
kontakt: Jaroslav Hejnic, Karlínské Spektrum, Karlínské nám. 7, 186 00 Praha 8
tel.: 222 333 842, e-mail: hejnic@ddmpraha.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Stochov
21.–22. dubna – Dům kultury
kontakt: Iva Dvořáková, Křiivoklátská 828, 271 01 Nové Strašecí
mob. tel.: 737 149 291, e-mail: dvorakova@nostradivadlo.cz, http://ds-stochov.nostradivadlo.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Bechyně – Jaro XX
30.–31. března – Kulturní středisko města Bechyně
kontakt: Soňa Houdková, Kulturní středisko města Bechyně, U nádraží 602, 391 65 Bechyně
tel.: 381 213 338, tel./fax: 381 212 433, e-mail: program@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz

PLZEŇSKÝ a KARLOVARSKÝ KRAJ
Dobřany – Dětský divadelní Tartas
20.–22. dubna - Káčko
kontakt: Jana Wertigová, Johan o. s., centrum pro kulturní a sociální projekty, Havířská 933/11, 301 00 Plzeň-Jižní předměstí
tel.: 774 517 471, e-mail: jana.wertigova@johancentrum.cz, info@johancentrum.cz, www.prehlidky-johan.net (www.johancentrum.cz)

LIBERECKÝ KRAJ
Jablonec nad Nisou
13.–15. dubna – Eurocentrum
Kontakt: Ludmila Rellichová, Liščí jáma 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou
tel.: 602 963 574, e-mail: tsmagdalena@email.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Děčín
21. dubna – Městské divadlo
kontakt: Jana Štrbová, Ars decini, o. s., Podmokelská 16, 405 02 Děčín IV
tel.: 723 830 966, e-mail: strbovajana@seznam.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
13.–15. dubna – Divadlo DRAK
kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury IMPULS, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, mob. tel.: 773 133 743, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy
13.–14. dubna – Fabrika Svitavy
kontakt: Hana Švandová, Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy
tel.: 461 535 220, 739 040 678, e-mail: hana.svandova@kultura-svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz

KRAJ VYSOČINA
Třebíč
12. dubna – Národní dům
kontakt: Dagmar Řezáčová, DDM Hrádek, Hrádek 964, 674 01 Třebíč
tel.: 568 846 217, 739 564 881, e-mail: rezacova@ddmhradek.cz, www.ddmhradek.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
13.–14. dubna – SVČ Lužánky
kontakt: Miloš Maxa, Centrum divadelních a tanečních aktivit CVČ Lidická, SVČ Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno
tel.: 549 524 107, 777 986 048, fax: 549 524 104, e-mail: maxa@luzanky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc – PODĚS 2012
14.–15. dubna – ZUŠ Žerotín
kontakt: Marcela Nesvadbová, Sdružení D, tř. 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc
tel.: 733 104 076, skype: dramacentrum, e-mail: programy@sdruzenid.cz, www.sdruzenid.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava-Třebovice – Ostravské Šupinky 2012
14. dubna – Společenský dům Labyrint
kontakt: ing. Jiří Sekáč, Občanské sdružení ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava Vítkovice
tel.: 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště – Žebřiňák 2012
3.–4. dubna
kontakt: Martina Gogolová, ZUŠ, Mariánské nám. 125, 686 01 Uherské Hradiště
tel.: 572 551 489, 572, fax: 572 555 414, e-mail: martina.gogolova@zusuh.cz, www.zusuh.cz

Přehlídky dětských recitátorů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Pražské poetické setkání 2012
14.-15. dubna – DDM Praha 8
kontakt: Martina Ježková, DDM Praha 8 Spirála, Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8
tel.: 284 681 050, 605 135 185, e-mail: jezkova@ddmpraha8.cz, www.ddmpraha8.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kolín
17. dubna – DDM

kontakt: DDM Kolín, Renata Drahovzalová, Pražská 161, 280 02 Kolín 1
tel.: 723 163 186, e-mail: drahovzalova.renata@ddmkolin.cz, www.ddmkolin.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Strakonice
16.–17. dubna – DDM
kontakt: Iva Šrámková, DDM, Na Ohradě 417, 386 01 Strakonice
tel./fax: 383 323 890, mob. tel. 724 154 004, e-mail: ddm@ddmstrakonice.cz, www.ddmstrakonice.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Plzeň
21. dubna – SVČ
kontakt: Anna Poncarová, Středisko volného času, dětí a mládeže, Pallova 19, 303 82 Plzeň
tel. a fax: 377 322 231, e-mail: poncarova@svcpl.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Ostrov
13. dubna – Dům kultury
kontakt: Irena Konývková, ZUŠ, Masarykova 717, 363 01 Ostrov
tel.: 353 300 550, tel. a fax: 353 300 530, e-mail: reditelka@zusostrov.cz, www.zusostrov.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny
28.-29. dubna – Městská knihovna
Kontakt: Věra Pokorná, Městská knihovna Louny, Mírové nám. 1, 440 04 Louny
tel.: 731 855 901, e-mail: pokorna@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
21. dubna – Experimentální studio Lidových sadů     POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!
kontakt: Hana Malinová, DDM Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec
tel.: 485 102 433, 725 939 168, e-mail: hana.malinova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
16. (1. kat.), 17. (2. kat.), 23. (3. kat.), 24. (4. kat.) dubna - Divadlo DRAK
kontakt: Naďa Gregarová, Středisko amatérské kultury IMPULS, Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové
tel.: 495 582 622, mob. tel.: 773 133 743, e-mail: divadlo@impulshk.cz, www.impulshk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
11. (1. kat.), 12. (2. kat.), 16. (3. kat.), 17. (4. kat.) dubna
kontakt: Hana Cihlová, Krajská knihovna v Pardubicích, odd. regionálních a kulturních služeb, Sukova třída 1260, 530 02 Pardubice
tel.: 466 500 754, 466 513 131, e-mail: cihlova.okpce@volny.cz

KRAJ VYSOČINA
Třebíč
11. dubna – Divadlo Pasáž
kontakt: Dagmar Řezáčová, DDM Hrádek, Hrádek 964, 674 01 Třebíč
tel.: 568 846 217, 739 564 881, e-mail: rezacova@ddmhradek.cz, www.ddmhradek.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
11.–12. dubna – SDV Labyrint
kontakt: Emilie Špatná, Studio dramatické výchovy Labyrint (pobočka SVČ Lužánky), Švermova 19, 625 00 Brno-Bohunice
tel.: 547 354 383, 608 381 555, e-mail: emca.labyrint@luzanky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc
13. dubna – ZUŠ Žerotín
kontakt: Leoš Březina, DDM Olomouc, Janského 1, 771 74 Olomouc
tel.: 585 431 859, e-mail: icm@ddmolomouc.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
26. dubna – SVČ Korunka     POZOR, ZMĚNA TERMÍNU!
kontakt: Veronika Pavúková, SVČ Korunka, Korunní 49, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
tel.: 596 624 041 – 2, e-mail: veronika.pavukova@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
11. dubna – Gymnázium
kontakt: Martina Dörrová, DDM, Purkyňova 494, 686 06 Uherské Hradiště
tel.: 572 551 347, 605 203 064, e-mail: martina.dorrova@ddmsikula.cz, www.ddmsikula.cz