Dětská scéna 2023

9.–15. června 2023, Svitavy

51. celostátní přehlídka dětského divadla

+ přehled krajských postupových přehlídek

51. celostátní přehlídka dětských recitátorů

+ přehled krajských postupových přehlídek

Z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury pořádá NIPOS-ARTAMA ve spolupráci se Střediskem kulturních služeb města Svitavy a Sdružením pro tvořivou dramatiku. Přehlídka probíhá za finanční podpory MŠMT.


Celostátní přehlídka dětského divadla

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní kola.
Smyslem přehlídek je konfrontace různých stylů práce s dětskými soubory v oblasti dramatické výchovy a vytvoření příležitosti pro předávání zkušeností a vzájemnou inspiraci pracovníků s dětmi a mládeží. Přehlídky by měly probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněny podnětným programem pro zúčastněné děti (tvůrčí dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky.
Na přehlídkách dětských souborů se nevyhlašuje pořadí (první, druhé, třetí… místo). Lektorský sbor (odborná porota) doporučuje vybrané inscenace k postupu na přehlídky vyššího stupně a všem účastníkům jsou podle možností pořadatele uděleny pamětní listy za účast, popř. drobné dárky.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory by měly být složeny aspoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií (případné výjimky lze konzultovat s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA). Soubory se přihlašují na přehlídku, která je pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni okresu (popř. městského obvodu), kontaktují přímo organizátory krajského kola. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky. Po dohodě s pořadatelem mohou soubory v rámci oblastních i krajských postupových kol prezentovat své inscenace v rozpracovaném stavu.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících z oblastních kol apod.). Organizátoři oblastních (okresních, obvodních) kol dodržují pravidla stanovená těmito propozicemi. V případě jejich nedodržení není pořadatel krajské přehlídky povinen respektovat návrh na postup souborů z nižšího postupového kola.
Do krajského kola se soubory podle propozic vydaných pořadatelem hlásí buď přímo, nebo jsou doporučeny lektorským sborem (odbornou porotou) oblastní (okresní, obvodní) přehlídky nebo výběrovou porotou ustanovenou pořadatelem krajského kola, která v případě potřeby mimo termín přehlídky navštíví představení přihlášených souborů, které nemají možnost zúčastnit se oblastního kola. Ve výjimečných případech je možné také posouzení na základě videozáznamu představení.
Realizátory a odbornými garanty krajských a oblastních přehlídek mohou být školské nebo kulturní instituce, spolky nebo i soukromé osoby, nadace atd. Pro zabezpečení akce je vhodná spolupráce více subjektů. Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětských recitátorů.
Součástí přehlídek všech stupňů je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Pro děti je možné uspořádat citlivě vedené diskusní kluby nebo praktické dílny. Vhodným obohacením přehlídek mohou být odborné, nejlépe praktické semináře pro vedoucí dětských souborů a pro učitele zabývající se ve své praxi dětským divadlem, přednesem či dramatickou výchovou.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA.

V roce 2023 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech:
Oblastní (okresní, obvodní) přehlídky: do 26. března 2023.
Krajská kola: do 30. dubna 2023.
Celostátní přehlídka dětského divadla se koná společně s Celostátní přehlídkou dětských recitátorů pod názvem Dětská scéna 2023 od 9. do 15. června 2023 ve Svitavách.
Oblastní (okresní, obvodní) kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že je mezi členy dětských divadelních souborů řada dětí, které se věnují recitaci, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětského divadla a dětských recitátorů koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Hodnocení vystoupení na všech stupních provádějí nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty), jmenované pořadatelem příslušné přehlídky. Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, dětského loutkového divadla, dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla. Členem každého lektorského sboru musí být nejméně jeden odborník, který se aspoň jednou v posledních třech letech zúčastnil celé přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor inscenaci vybírá. Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Lektorský sbor hodnotí zejména
- umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
- vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
- metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
- přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.
Pořadatel krajské přehlídky může na základě rozhodnutí lektorského sboru (poroty) navrhnout programové radě DS nejvýše jeden divadelní, loutkářský či recitační soubor k přímému postupu na celostátní přehlídku. V případě, že se na přehlídce vyskytnou další kvalitní a inspirativní inscenace, může je doporučit programové radě DS do širšího výběru (bez ohledu na rozlišování kategorie divadelní a recitační). Programová rada DS může při sestavování programu celostátní přehlídky přihlédnout i k pořadí doporučenému lektorským sborem krajského kola. Pokud je pořadí navrženo, slouží pouze interním potřebám programové rady a není vhodné, aby bylo zveřejňováno.
Pokud je přehlídka určena pro dva kraje, může její pořadatel využít práva samostatných návrhů na přímý postup za každý kraj.
Lektorský sbor krajské přehlídky musí vždy zvážit, zda jsou inscenace natolik podnětné a kvalitní, aby byly přínosem pro celostátní přehlídku. Pokud se taková inscenace na krajské přehlídce neobjeví, nedoporučí pořadatel na DS žádný soubor.
Inscenace musí mít v evidenčním listu podrobný a věcný posudek od lektorského sboru krajské přehlídky, jinak programová rada DS nemusí vzít návrh v úvahu.
Počet účastníků ani časový limit vystoupení nejsou stanoveny, navrhovatel ale musí zvážit, zda je počet účinkujících přiměřený délce trvání inscenace a její náročnosti.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel programové radě DS:
- vyplněný evidenční list souboru a inscenace (formulář vydává ARTAMA),
- výstižný, věcný posudek lektorského sboru na doporučenou inscenaci,
- aspoň jeden exemplář textu hry/pásma.
Tyto materiály doručí pořadatel krajské přehlídky nejpozději do 1. května 2023 e-mailem na adresu hulak@nipos.cz, popř. poštou na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, (tel.: 221 507 969, 778 702 490).
Program Dětské scény sestaví z návrhů ze všech krajských přehlídek programová rada DS jmenovaná NIPOS-ARTAMA.
V případě, že se na krajské přehlídce vyskytne mimořádně zdařilá či inspirativní loutkářská inscenace, může ji lektorský sbor doporučit také k výběru na celostátní přehlídku Loutkářská Chrudim. V takovém případě připojí pořadatel k zaslaným materiálům (viz výše) písemné doporučení lektorského sboru.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje vyhlášení a přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup souborů z krajského kola.
V případě ekonomických potíží nebo pod vlivem jiných nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka zrušena. V případě zásahu vyšší moci (např. epidemických opatření) může případně dojít také ke změnám ve způsobu a organizaci výběru souborů či k posunu uzávěrky postupových kol nebo celostátní přehlídky na pozdější termín.


Celostátní přehlídka dětských recitátorů

I. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
Celostátní přehlídka dětských recitátorů je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativnějších vystoupení dětských sólových recitátorů z celé ČR. Recitátoři jsou vybíráni z krajských postupových přehlídek, jimž předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní a školní kola. V případě vysokého počtu zájemců je možno do postupového systému přidat další stupně přehlídek, např. městská či okrsková kola.
Přehlídka má přímou vazbu na výuku českého jazyka a literatury na základních školách a víceletých gymnáziích. Prostřednictvím tvořivé práce na interpretaci básní či prózy a přípravy veřejného vystoupení rozvíjí v dětech schopnost hlubšího porozumění textu a vyspělého ovládání mateřského jazyka, přispívá ke kultivaci mluveného slova a rozvoji mluvních a komunikačních dovedností. Zároveň děti motivuje k aktivnímu poznávání české i světové literatury a získávání vztahu k ní.
Učitelům nabízí přehlídka možnost pracovního setkávání, vzájemné inspirace a dalšího vzdělávání v oboru.
Všechna kola přehlídky by měla probíhat v atmosféře přátelského pracovního setkání a podle možností mohou být doplněna podnětným programem pro účastníky (hlasové rozcvičky, dílny, diskuse, hry apod.) a vzdělávacími akcemi pro dospělé účastníky. Pořadatel přehlídky by měl vytvořit pro vystoupení recitátorů co nejpříznivější podmínky, tedy i potlačit nezdravou soutěžní atmosféru a rivalitu mezi recitátory.

II. PODMÍNKY ÚČASTI
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a dalších institucí. Přihlašují se u organizátorů školního kola, popřípadě přímo u pořadatele oblastního (okresního, obvodního) kola bez ohledu na to, kde probíhala příprava jejich recitačního vystoupení (v ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, doma…). V případě, že by se v některé oblasti nižší postupová kola nekonala, může se recitátor výjimečně hlásit přímo do krajského kola. Podmínky přijetí pak stanoví pořadatel.
Pro zařazení do příslušné věkové kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo odpovídající ročník víceletého gymnázia:
1. věková kategorie – žáci 2.–3. ročníků základních škol (končí na úrovni kraje, nepostupuje na Dětskou scénu),
2. věková kategorie – žáci 4.–5. ročníků základních škol,
3. věková kategorie – žáci 6.–7. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií,
4. věková kategorie – žáci 8.–9. ročníků základních škol a příslušných ročníků víceletých gymnázií.
Je přínosné, aby pořadatelé školních, oblastních, popř. krajských kol zřídili i nultou kategorii pro žáky 1. ročníků ZŠ, která ale není postupová.
Recitátoři 1. a 2. kategorie se hlásí na přehlídku pouze s jedním textem. Recitátoři 3. a 4. kategorie mají připraveny texty dva. Pokud to organizace přehlídky umožní, je vhodné, aby postupně (ve dvou kolech oddělených přestávkou) přednesli oba texty. V časové tísni je možné, aby byli k přednesu druhého textu vyzváni jen ti, kteří aspirují na postup či jiné ocenění. Podmínkou případného postupu do celostátního kola je ale kvalitní zvládnutí obou textů. Účastníci jsou na přehlídce s principem prezentace druhých textů předem seznámeni.
Délka vystoupení by měla být úměrná věku a schopnostem recitátora. Časový limit je 5 minut pro jeden text (poezii či prózu), ve 3. a 4. kategorii smí ale délka vystoupení výjimečně dosáhnout až 7 minut. Překročení časového limitu může být důvodem k tomu, aby recitátor nebyl navržen k postupu do vyššího kola.
Vzhledem k ryze interpretační povaze přehlídky není vhodné, aby recitátor vystupoval se svým vlastním (autorským) textem. Recitátorům starších kategorií, kteří si připravují dva texty, je doporučeno, aby volili texty dostatečně odlišné či kontrastní, v nichž mohou prokázat své interpretační kvality, např. poezii a prózu, texty různých autorů či výrazně odlišného charakteru.
Recitátor nesmí na přehlídce vystupovat se stejným textem jako v předchozím roce. Ve vyšších kolech přehlídky pak vystupuje výhradně s texty, s nimiž byl vybrán lektorským sborem nižšího postupového kola.
S recitátorem se celostátní přehlídky a jejích postupových kol pokud možno zúčastní pedagog, který přednašeče připravoval.

III. ORGANIZACE A PRŮBĚH
Školní kola probíhají zpravidla na základních školách, realizaci oblastních a krajských kol zabezpečují různé školské nebo kulturní instituce (ZUŠ, ZŠ, DDM, SVČ, kulturní střediska apod.). Organizátoři připravují přehlídku vždy v koordinaci s pořadateli přehlídky nižšího stupně (termíny, přihlášky). Přehlídky lze pořádat společně s přehlídkami dětského divadla. Pořadatelé krajských kol konzultují vyhlášení a termín přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. Vydávají zpravidla vlastní propozice přizpůsobené specifickým podmínkám v místě (počet postupujících z oblastních kol apod.). Organizátoři školních a oblastních (okresních, obvodních) kol dodržují pravidla stanovená těmito propozicemi. V případě jejich nedodržení není pořadatel krajské přehlídky povinen respektovat návrh na postup recitátorů z nižšího postupového kola.

V roce 2023 by měla jednotlivá kola přehlídky proběhnout v těchto termínech:
Školní kola: do 19. února 2023.
Oblastní (okresní), popř. obvodní kola: do 26. března 2023.
Krajská kola: do 30. dubna 2023.
Celostátní přehlídka dětských recitátorů se koná od 9. do 11. června 2023 ve Svitavách společně s Celostátní přehlídkou dětského divadla v rámci přehlídky Dětská scéna 2023 (9.–15. června).
Oblastní (okresní, obvodní) kola se mohou po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola konat i v pozdějším termínu, než jak je stanoveno v těchto propozicích.
Vzhledem k tomu, že se řada recitátorů věnuje také práci v dětském recitačním či divadelním souboru, je třeba, aby pořadatelé krajských přehlídek dětských recitátorů a dětského divadla koordinovali termíny tak, aby se přehlídky nepřekrývaly.
Součástí každého kola je hodnocení recitačních vystoupení. Lektorský sbor by měl s recitátory a jejich pedagogy přiměřenou formou promluvit o základních kladech a problémech jejich vystoupení. Pro zkvalitnění oblastních a krajských přehlídek dětských sólových recitátorů lze doporučit pořádání praktických dílen pro recitátory i pro pedagogické pracovníky pod vedením zkušených lektorů.
Doporučení na lektory pro poroty, semináře či dílny lze získat v Centru estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA.

IV. HODNOCENÍ A VÝBĚR
Pořadatelé na všech stupních (počínaje školními koly) jmenují nejméně tříčlenné lektorské sbory (odborné poroty). Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského přednesu a dramatické výchovy, doplnění o další osoby, které se ve své práci zabývají recitací a mluveným projevem (např. zkušení a tvořiví pedagogové, dospělí recitátoři). Jejich členy nemohou být pedagogové, kteří připravovali recitátora, jenž se přehlídky účastní. V každém lektorském sboru musí být nejméně jeden odborník, který se v posledních třech letech aspoň jednou zúčastnil přehlídky vyššího stupně, pro niž lektorský sbor recitátora vybírá. Centrum estetických aktivit dětí a mládeže NIPOS-ARTAMA na požádání tyto odborníky doporučí.
Mezi hlavní kritéria hodnocení a výběru recitátorů do vyšších kol patří zejména:
- přirozenost dětského projevu a vybavenost recitátora,
- umělecká hodnota textu, přiměřená interpretační úrovni dítěte,
- schopnost uchopit text a tvořivě ho interpretovat,
- celková úroveň a kultura projevu.
Lektorský sbor krajského kola při hodnocení nestanovuje pořadí, ale pro postup do vyššího kola doporučí nejvýše dvě nejlepší či nejinspirativnější recitační vystoupení z každé postupové kategorie. Jedním z kritérií postupu z krajského kola může být i předpokládaný přínos vystoupení z hlediska dramaturgie celostátní přehlídky. Pořadatelé přehlídek určených pro dva kraje mají právo samostatných doporučení za každý kraj.
Pro postup ze školního či oblastního kola platí stejná pravidla, počet postupujících recitátorů ale může být po dohodě mezi pořadateli postupových přehlídek vyšší.
Po skončení krajské přehlídky doručí její pořadatel vyplněný evidenční list recitátora, stručné hodnocení recitačního vystoupení (formuláře vydává Centrum estetických aktivit dětí a mládeže ARTAMA) a jeden výtisk textu recitačního vystoupení (v případě zásahů do textu nejlépe kopii originální předlohy s vyznačenými škrty a úpravami) e-mailem na adresu hulak@nipos.cz, popř. poštou na adresu Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, (tel.: 221 507 969, 778 702 490), a to nejpozději do 3. května 2023.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V zájmu koordinace krajských kol dodržuje pořadatel přehlídky pravidla daná těmito propozicemi a konzultuje vyhlášení a přípravu přehlídky s odborným pracovníkem NIPOS-ARTAMA. V případě nedodržení pravidel ze strany pořadatele přehlídky není programová rada DS povinna respektovat návrhy na postup recitátorů z krajského kola.
V případě ekonomických potíží nebo pod vlivem jiných nepředvídatelných okolností může být program přehlídky omezen nebo může být přehlídka zrušena. V případě zásahu vyšší moci (např. epidemických opatření) může případně dojít také ke změnám ve způsobu a organizaci výběru recitátorů či k posunu uzávěrky postupových kol nebo celostátní přehlídky na pozdější termín.

Zpracoval Jakub Hulák
NIPOS-ARTAMA, listopad 2022

Přehlídky dětského divadla

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA a STŘEDOČESKÝ KRAJ
Otvírání 2023
21.–23. dubna – Karlínské Spektrum
Kontakt: Jakub Hulák, Sdružení pro tvořivou dramatiku, Fügnerovo nám. 5, 120 00, Praha 2,
tel.: 221 507 969, e-mail: jakub@drama.cz, www.drama.cz/otvirani

JIHOČESKÝ KRAJ
Bechyně – Bechyňské jaro
14.–16. dubna 2023 – Kulturní středisko města Bechyně

Kontakt: Petra Šulcová, Kulturní středisko města Bechyně, U nádraží 602, 391 65 Bechyně,
tel.: 776 381 203, e-mail: program@kulturnidum.cz, www.kulturnidum.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Dobřany – Tartas
28.–30. dubna – Káčko

Kontakt: Petra Šrůtová, Johan z. ú., Koperníkova 56, 301 00 Plzeň,
tel.: 723 864 686, e-mail: petra.srutova@johancentrum.cz, www.johancentrum.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ
Ostrov
24. března – Dům kultury

kontakt: Irena Konývková, Minidiv, Na Kopci 1477, 363 01 Ostrov,
tel. 776 080 097, irena.konyvkova@seznam.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny
(20.–)21. dubna

Kontakt: Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny,
tel. 736 645 912, e-mail: kucerova@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Jablonec nad Nisou
21.–22. dubna – Eurocentrum

Kontakt: Ludmila Rellichová, Liščí Jáma 139, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou,
tel.: 602 963 574, e-mail: taps.magdalena@gmail.com

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové – DIVadelní SEtkání
14.–16. dubna – Divadlo Jesličky

Kontakt: Kateřina Fikejzová Prouzová, Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139/22, 500 03 Hradec Králové,
tel.: 605 251 596, divadlo@cuahk.cz, www.cuahk.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Svitavy – Fandův dýchánek
1.–2. dubna – Fabrika Svitavy, Divadlo Trám

Kontakt: Michal Kadlec, Středisko kulturních služeb města Svitavy, Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy,
tel.: 734 416 994, e-mail: michal.kadlec@kultura-svitavy.cz, www.kultura-svitavy.cz

KRAJ VYSOČINA
Třebíč
24. dubna – Národní dům

Kontakt: Lenka Sochorová, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,
tel.: 721 300 052, e-mail: sochorova@ddmtrebic.cz, www.ddmtrebic.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
29.–30. dubna – SVČ Lužánky, pracoviště Lidická

Kontakt: Monika Okurková, Lužánky – středisko volného času, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno,
tel. 774 335 815, e-mail: detskascena@luzanky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc – PODĚS 2023
15.–16. dubna – ZUŠ Žerotín

Kontakt: Magdaléna Strejčková, Sdružení D, tř. 17. listopadu 43, 772 00 Olomouc,
tel.: 724 738 031, skype: dramacentrum, e-mail: strejckova@sdruzenid.cz, www.sdruzenid.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Ostrava
21.–22. dubna – Divadlo loutek Ostrava

Kontakt: Hana Volkmerová, THeatr ludem, Přemyslovců 76/43, 702 00 Ostrava ¬– Mariánské Hory,
tel.: 732 305 966, e-mail: hag25@seznam.cz, theatrludem@seznam.cz, www.theatrludem.cz, www.dlo-ostrava.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
23.–24. března – KZ Vésky

Kontakt: Stanislav Nemrava, ZUŠ Uherské Hradiště, 603 573 495, stanislav.nemrava@zusuh.cz

Přehlídky dětských recitátorů

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Pražské poetické setkání
15.–16. dubna – DDM Praha 8 – Spirála

Kontakt: Lenka Hartmanová, DDM Praha 8 – Spirála, Přemyšlenská 1102/15, 182 00 Praha 8,
tel.: 725 737 262, e-mail: hartmanova@ddmpraha8.cz, www.ddmpraha8.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ
Kutná Hora
18.–19. dubna 2023 – Knihovna Kutná Hora

Kontakt: Lenka Frankovicová, Knihovna Kutná Hora, Na Náměti 416, 284 01, 284 01 Kutná Hora, tel.: 737 243 827, e-mail: frankovicova@knihovna-kh.cz

JIHOČESKÝ KRAJ
Český Krumlov
27.–28. dubna – Prokyšův sál

Kontakt: Marie Smeykalová, DDM, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov,
tel.: 380 711 601, 605 970 170, e-mail: estetika@ddmck.cz, www.ddm.ckrumlov.cz

PLZEŇSKÝ KRAJ
Horšovský Týn
25. dubna

Kontakt: Jitka Pluháčková, ZUŠ Staňkov, Komenského 196, 345 61 Staňkov,
tel: 608 276 010, e-mail: jitkapluhackova@seznam.cz

KARLOVARSKÝ KRAJ

13. dubna 20. dubna

Kontakt: Anna Pokorná, ZUŠ Roberta Schumanna, Šaldova 2200/7, 352 01 Aš,
tel.: 731 454 408, e-mail: zusas@centrum.cz

ÚSTECKÝ KRAJ
Louny
22.–23. dubna – Městská knihovna

Kontakt: Dagmar Kučerová, Městská knihovna Louny, Mírové náměstí 1, 440 01 Louny,
tel. 736 645 912, e-mail: kucerova@mkl.cz, www.mkl.cz

LIBERECKÝ KRAJ
Liberec
29. dubna – Knihkupectví a antikvariát Fryč

Kontakt: Miloslava Čechlovská, DDM Větrník, Riegrova 16, 460 01 Liberec,
tel.: 485 102 433, 602 469 162, e-mail: miloslava.cechlovska@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Hradec Králové
20., 21., 24., 25. dubna – Divadlo Jesličky

Kontakt: Jana Portyková, ZUŠ Střezina, Hradec Králové, tel.: 607 742 091, e-mail: jana.portykova@seznam.cz

PARDUBICKÝ KRAJ
Pardubice
11.–14. dubna

Kontakt: Zuzana Nobilisová, Krajská knihovna v Pardubicích, odd. regionálních a kulturních služeb, Pernštýnské náměstí 77, 530 94 Pardubice,
tel. 466 531 240, 602 153 454, e-mail: z.nobilisova@knihovna-pardubice.cz

KRAJ VYSOČINA
Třebíč
25. dubna – DDM

Kontakt: Lenka Sochorová, DDM Třebíč, Tomáše Bati 1084, 674 01 Třebíč,
tel.: 721 300 052, e-mail: sochorova@ddmtrebic.cz, www.ddmtrebic.cz

JIHOMORAVSKÝ KRAJ
Brno
27.–28. dubna – Knihovna Jiřího Mahena

Kontakt: Monika Okurková, Lužánky – středisko volného času, pracoviště Lidická, Lidická 50, 658 12 Brno,
tel. 774 335 815, e-mail: detskascena@luzanky.cz

OLOMOUCKÝ KRAJ
Olomouc
14. dubna – ZUŠ Žerotín

Kontakt: Leoš Březina, DDM Olomouc, Janského 1, 779 00 Olomouc,
tel.: 739 452 451, e-mail: icm@ddmolomouc.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Bohumín
17. dubna – K3 Bohumín

Kontakt: Lucie Semančíková, TeRaSa, z. s., Boženy Němcové 720, 735 81 Bohumín
tel.: 777 273 114, e-mail: l@jedl.cz, www.semancikova.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ
Uherské Hradiště
28. dubna – ZUŠ

Kontakt: Stanislav Nemrava, ZUŠ Uherské Hradiště, 603 573 495, stanislav.nemrava@zusuh.cz