Soupis diplomových prací obhájených v ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty JAMU, Brno

1996

BELHÁČOVÁ, Věra: Návrh výukového programu pohybové výchovy pro středoškolský věk s využitím prvků dramatické výchovy
HADAMOVÁ, Jarmila: Předmět a jeho možnosti. Metodika práce na prvním stupni literárně dramatického oboru na Základní umělecké škole
HELBICH, Zdeněk: Vzdělávání a průprava učitelů dramatické výchovy
MILICHOVÁ, Andrea: Kultivace prvků dramatické kultury u dítěte s těžištěm v přechodu k divadelní práci u pubescentů a adolescentů
SKÝPALA, Ivo: Graffiti jako vyhraněný sociokulturní jev současné mládeže a hledání přístupů k práci s ním
SVOBODOVÁ, Silvie: Využití dramatické výchovy při práci ve skupině, do níž je integrovaná autistická dívka
VELIKÁ, Alena: Dramatická výchovy a její využití při práci s dospělými mentálně retardovanými
VERNER, Petr: Zařazení předmětu Dramatická výchovy do výuky na 1. stupni základní školy
VESELÝ, Jan: Zachycení procesu vzniku inscenace s dětským divadelním souborem - Tohočasu bezpeří
VYSUŠIL, Václav: Stolní deskové hry a jejich využití v dramatické výchově

1997

KURKOVÁ, Květoslava: Cesta od hudebního podnětu k divadelnímu představení
PUTACHIDIS, Jannis: Dramatizace knihy "Osada pravěkých lovců" a plán práce se středoškoláky od vzniklé dramatizace k divadelnímu představení
SEVERINOVÁ, Petra: Návrh výukového programu dějin světového divadla metodou dramatické výchovy
ŠTĚPÁNKOVÁ, Radka: Funkce kostýmu při práci  s postavou v dramatické výchově
VESELÁ, Radovana: Využití volného času u mládeže od 11-ti do 19-ti let

1998

FRANTIŠÁK, Martin : Otázka komunity jako ostrova stability
KUNEŠ, Jaroslav: Cesta k pochopení společenského tance se zaměřením na tance latinskoamerické
LIŠKOVÁ, Monika: Rozšíření nonverbální složky lidské komunikace prostřednictvím dramatické výchovy
PANTUČKOVÁ, Barbora: Maska v dramatické výchově v návaznosti na postavení masky v mýtových kulturách
SLÁMOVÁ, Petra: Projekty protidrogové výchovy s využitím metod tvořivé dramatiky

2000

BROŽKOVÁ, Galina:  Analýza vzniku divadelního představení a použití metod dramatické výchovy při práci s ochotnickými herci
GRMOLCOVÁ, Gabriela: Tolerance jako prevence rasismu a xenofobie v projektu dramatické výchovy
HECZKO, Konrád: Dramatická výchova pro ulici
HYNŠTOVÁ, Gabriela: Vybrané výroční obyčeje z Valašska a jejich možnosti využití v dramatické výchově
JOVANOVSKI, Marek: Obřad a možnosti jeho využití při práci se skupinou
KOŠŤÁLOVÁ, Petra: Možnosti dramatické výchovy v dětské  nemocnici. přiblížení nově vznikajícího oboru "herní práce", snaha o srovnání a propojení s dramatickou výchovou
MIFKOVÁ, Jana: Možnosti využití dramatické výchovy v etopedické praxi
NOVÁKOVÁ, Kristýna: Možnosti a meze dramatické výchovy ve vztahu k psychoterapii
PATAKIOVÁ, Jitka: Dramatická výchova jako možný průvodce člověka dnešním světem
STRÁNSKÝ, Michal:  Prázdninová škola hrou. O ironii hry, divadla a umění v metodice Prázdninové školy Lipnice
SVOZILOVÁ, Petra: Od zkušenosti k poznání cestou filosofování s dětmi a dospívajícími v dramatické výchově
TRČKOVÁ, Anna: Hledání místa a využití hry v přípravě představení
VLČKOVÁ, Sylva: Můj klaun dnes a využití této postavy při vedení pohybové dílny s divadelním souborem a při práci s dlouhodobě nemocnými dětmi

2001

BRHELOVÁ, Eva: Moje hledání specifických rysů autorské tvorby s neherci
BUREŠOVÁ, Jaroslava:  K problematice komunikační výchovy na školách se zaměřením na II. stupeň základní školy
FORMANOVÁ, Monika: Využití humoru při práci pedagoga dramatické výchovy a vedoucího divadelní inscenace
HOUDKOVÁ, Markéta: Hledání identity tělesně handicapovaných v období dospívání
HRUBÁ, Jana: Sókratovský rozhovor v projektu dramatické výchovy
KOLBABOVÁ, Eva: Projekt pro handicapované v dramatické výchově
KORČÁKOVÁ, Kateřina: Systém dovedností z oblasti dramatické výchovy absolventů SPgŠ
MALÉŘOVÁ, Markéta: Využití metod dramatické výchovy k aktivaci seniorů
NAVRÁTIL, Kamil: Tvorba a realizace hudební dílny pro rozvoj rytmických schopností
ROŽTEK, Milan: Tvorba réžijno-dramatického konceptu pohybového divadla hraného mládežou
ŽÁKOVÁ, Zuzana: Divadlo pro děti rovná se pohádka?

2002

BLAŽKOVÁ, Petra: Osobnost vedoucího amatérského divadelního souboru
BEDNÁŘ, Radek: Práce neprofesionálního herce v neprofesionálních podmínkách (na základě K. S. Stanislavského a jeho žáka)
BUŠKOVÁ, Pavla: Principy výuky psychosomatických disciplín na HKU Utrecht
GRUNA, Tomáš: Video v dramatické výchově. (Využití videotechniky v dramatické výchově)
HAJDA, Petr: Pubertální mládež a osobní výpověď v amatérském divadle
HAK, Martin: Pohled na stavbu lekce dramatické výchovy skrze Aristotelovu Poetiku
JIRSOVÁ, Magdaléna: Výchova k toleranci metodami a prostředky dramatické výchovy
KRATOCHVÍLOVÁ, Adéla: Žonglování v práci s dětmi a dospívajícími
KUČEROVÁ, Michaela: Scénografie v inscenaci dětského divadelního souboru
MACKOVÁ, Radka: Divadlo Fórum. Postupy Divadla Fórum Augusto Boala v práci s dospívajícími u nás
POUTACHIDOU, Ekaterini: Vznik a vývoj dramatické výchovy v Řecku
REGNEROVÁ, Hana: Multikulturní výchova cestou dramatické výchovy
REMSOVÁ, Lenka: Muzeopedagogika a dramatická výchova
SCHNEIDER, Jiří: Osobnost hráčů počítačových her
SEDLÁČKOVÁ, Pavlína: Bariéry v komunikaci v období profesní profilace vysokoškoláků
SIROTEK, Petr: Funkce dramatické výchovy na letním dětském táboře
ŠPRYNAR, Jan: Hledání historické paměti místa a její vyjádření divadelním obřadem
ŠIMKOVÁ, Anna: Drama a ekosofie
ŠUŠKLEBOVÁ, Bohumila: Prevence sociálně patologických jevů dramatickou výchovou
VALOVÁ, Lucie: Volnočasové aktivity v dětských domovech z hlediska dramatické výchovy
VODIČKA, Ondřej: Dětský divadelní festival. Organizace divadelního festivalu
ZÁPAŘKOVÁ, Jana: Propagace volnočasových aktivit pro děti

2004

CERHOVÁ, Hana: Dětský herecký projev
DUŠKOVÁ,  Kristýna: Tvůrčí proces na linii hudba-příběh-tělo
JARČEVSKÝ, Petr: Dramatizace pro adolescenty
JOVANOVSKÁ, Milada: Tvorba herecké postavy s dětmi ve věku 10-13 let
KADLECOVÁ, Eva: Divadlo v maskách
KALINOVÁ, Jarmila: Projektové vyučování estetickovýchovných předmětů (se zaměřením na II. stupeň základních škol nebo adekvátní ročníky víceletého gymnázia)
NEUMANNOVÁ, Eva: Tvorba autorské inscenace s dětských kolektivem (cestou "postupného tvoření dramatického příběhu")
SPUDILOVÁ, Jana: Jak se dělá divadlo s dětmi. Současné inscenační postupy používané v České republice při práci na divadelním tvaru s dětmi mladšími a středního věku
TLUSTÝ, Petr: Dětský divadelní festival Dětská scéna
VACULOVÁ, Pavla: Proces inscenační práce, ve které má vazba tématu a prostoru dominantní postavení
VŠETIČKOVÁ, Magda: Cesty obraznosti aneb Užití obrazných prostředků v dramatické výchově
SVOZILOVÁ, Petra: Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání

2005

GAJDUŠKOVÁ, Ivana: Přenesení prožitku ze situace herní do jevištní aneb Hledání cest od prožitku ke zkušenosti v modelových situacích
HANZL, Josef: Akční hry na hodiny pro dospívající a dospělé
HENSLOVÁ, Zdeňka: Rozvíjení dětí ve věku šest až osm let skrze práci s loutkou
KERELOVÁ, Alena: Charakteristické procesy režijní práce s hercem amatérem adolescenčního věku
KUČEROVÁ, Jana: Klaunské herectví a dítě jako komik
MATYÁŠOVÁ, Lucie: Site specific v neprofesionální tvorbě
OCHRYMČUKOVÁ, Eva: Umění a dospívající. (Rozvoj schopnosti mládeže vnímat umění)
PALÁTOVÁ, Karolína: Popis jednoho zápasu o smysl aneb Postavení, využití a funkce příběhu v herně-dramatických strukturách
POKORNÁ, Lada: Postavení diváka-aktéra divadla ve výchově
PROCHÁZKA, Michal: Dítě divákem. Změny v percepci divadelního tvaru u dětí předškolního až středního školního věku
ŠTĚPÁNKOVÁ, Lucie: Zkoumání procesů, které vedou k přirozenému projevu na jevišti
ŠUMNÁ, Ilona: Proces tvorby mizanscény s adolescenty Se zaměřením na prostředky divadelní komiky

2007

Bakalářské práce
ČECHOVÁ, Tereza: Tvorba výukového programu dramatické výchovy dle potřeb učitele v rámci školních vzdělávacích programů
HAJDOVÁ, Lenka: Organizace festivalu mladého divadla s amatérskou skupinou
HÖNIGOVÁ, Berit: Proces tvorby inscenace divadla v maskách pod vedením Tatjany Brinkman, realizace a sdělnost výsledného tvaru
JEVICKÁ, Jana: Místo a funkce dramatické hry pro věk adolescence a mladší dospělosti
KLVAŇ, Ivo: Možnosti využití dramatických textů v dramaturgii mladých neprofesionálních skupin
KOSTŘICOVÁ, Kamila: Cesty dramatické výchovy do základních škol
KOVÁČ, Tomáš: Koncepce a pravidla improvizační ligy jako klíčový prvek určující charakter divadelní komunikace mezi herci a diváky
OUHRABKOVÁ, Daniela: Divadelní lektor u profesionálního divadla. Funkce, postavení a význam této profese v německé kulturní oblasti
ŠIDLOVÁ, Barbora: Cesta od herního jednání k jednání jevištnímu s dětmi ve věku od sedmi do jedenácti let
VYVIJALOVÁ, Tereza: Site specific performance jako forma divadelní tvorby s neprofesionály

Magisterské diplomové práce
BALÁŽOVÁ, Petra: Přeměna zážitku ve zkušenost ve výukových programech dramatické výchovy
DROZDOVÁ, Vanda: Dítě a dospívající jako účinkující v inscenacích profesionálního divadla
KOBEROVÁ, Eva Anna: Dramatická výchova na základní škole. Cesty dramatické výchovy do školního vzdělávacího programu základního vzdělávání
MAXA, Miloš: Jak pomoci škole s výběrem a reflexí profesionálního divadelního představení aneb Diváci, jde o vás!
MRÁZOVÁ, Radmila: Dana Svozilová, její přínos pro dramatickou výchovu
PETROVICOVÁ, Iva Kateřina: Moje cesta za autorskou pohádkou pro děti předškolního věku
SOUKALOVÁ, Tereza: Věk dětského herce jako kritérium pro výběr charakteru inscenační práce
VAŇKOVÁ, Kateřina: Funkce hudební složky a proces její tvorby v inscenacích neprofesionálního divadla

2008

Bakalářské práce
DAVID, Petr: Metodika práce Emy Zámečníkové vedoucí ke vzniku inscenace se středoškolskou skupinou
DOLEJŠOVÁ, Jana: Proces tvorby inscenace pohybového divadla s neprofesionální skupinou
DOMKÁŘ, Martin: Rozvíjení tvořivosti neherců režijní prací na autorské inscenaci
MLEZIVOVÁ, Zdenka: Hra s tělem aneb herectví na principu loutky
NOVÁKOVÁ, Vendula: Raszewski, Mozart, Eminem a ti druzí. Specifika práce Nadji Raszewski při projektech pohybového divadla s dětmi a mládeží
PACÁKOVÁ, Pavlína: Joker v Divadle Fórum… aneb jak se stát jokerem a jaká je jeho úloha v jednotlivých částech dílny Divadla Fórum
PETRŮ, Zdeňka: Cesta k divadelnímu tvaru v dramatické výchově a dramaterapii
PĚCHA, Petr: Tvorba divadelní inscenace inspirované folklórem s neprofesionálními herci ve věku 15 – 16 let
VAŠICA, Jakub: Hudba a zvuky v procesu divadelní tvorby

Bakalářské práce - kombinované studium
HÁDLÍKOVÁ, Pavla: Hrajeme si pro Vás a s Vámi. Možnosti tvorby inscenačního tvaru s dětmi v mateřské škole
HLÁVKOVÁ, Marie: Předškolní vzdělávání jako první etapa vzdělávání podle Rámcových vzdělávacích programů. Dramatická výchova jako cesta k naplňování klíčových kompetencí RVP
KLUBUSOVÁ, Ludmila: Návrh metodiky práce dramatickém kroužku pro děti se specifickými vývojovými poruchami
KOVAŘÍKOVÁ, Marcela: Přednes na 1.stupni literárně dramatického oboru ZUŠ
KOZLOVÁ, Veronika: Tvořivá hra v mateřské škole
RYCHECKÝ, Alexandr: Skutečnost a možnosti práce Dramacentra a divadelního studia Dramacentra „DIVIDLO“ SVČ Korunka
ŠPATNÁ, Emilie: Výukové programy dramatické výchovy v Brně
VRBKOVÁ, Ladislava: Dramatická výchova na střední pedagogické škole
ZÁBRANSKÁ, Zdena: Praktické využití dramatické výchovy při naplňování cílů a kompetencí RVP v zájmových činnostech školní družinyv

Magisterská diplomová práce
MACHEK, Tomáš: Divadelní práce s romskými (ne)herci

2009

Bakalářské práce
FEJFAROVÁ, Veronika: Voiceband aneb Netradiční způsob práce s textem, zvuky a slovem
HERZOGOVÁ, Eva: Metody vedoucí ke zkvalitnění práce s dětským přednašečem a ke zvýšení úrovně dětského přednesu
HRABAL, Adam: Vnímání televizní soutěže „Věříš si?“ a její dopad na dětského diváka
JIRÁSKOVÁ, Lenka: Divadlo poezie ještě žije!
KROUPOVÁ, Pavla: Smích léčí aneb Profesní dráha zdravotního klauna
MIKANOVÁ, Kateřina: Alexej Pernica a jeho metody v herecké průpravě na ADV
NAVRÁTILOVÁ, Anežka: Rozvíjení herecké představivosti a fantazie (v rámci výuky dramatické výchovy při práci s adolescenty)
ŠLECHTOVÁ, Věra: Podoby hodnocení literárně-dramatických oborů ZUŠ
TRÁVNÍČKOVÁ, Zdeňka: Předpoklady hereckého projevu a specifika jejich rozvíjení v období dospívání

Magisterské diplomové práce
ČECHOVÁ, Tereza: Scénografie jako podaná ruka neprofesionálním divadelním souborům
HAJDOVÁ, Lenka: HOBBLÍK a MUMRAJ!, ŠPÍL-BERG, NADĚLENÍ – charakteristika a srovnání
HÖNIGOVÁ, Berit: Některé možnosti užití masky u neprofesionálních divadelních skupin
JEVICKÁ, Jana: Centrum neprofesionálního divadla – návrh modelu na základě zkušeností z anglického centra dramatické výchovy
KOSTŘICOVÁ, Kamila: Proces inscenační tvorby v teorii i praxi
MAXOVÁ, Barbora: Divadlo ve školce. Principy interakce a participace v inscenacích pro předškolní děti
VYVIJALOVÁ, Tereza: Možné cesty vedení neprofesionálních herců k tvorbě herecké postavy v rámci tvorby inscenace z pohledu režiséra neprofesionálního divadla

2010

Bakalářské práce
DOLEŽEL, Marek: Jak nabídnout dramatickou výchovu dospělým. Dramatická výchova jako zdroj osobního poznání
JAROŠOVÁ, Martina: Divadlo pro děti s poruchami autistického spektra. Specifika vnímání divadla dětmi s autismem. Úloha divadla při rozvoji sociální percepce dětí s PAS
KONÝVKA, Jonáš: Individuální herecká tvorba směřující k samostatnému a svébytnému výstupu s žáky II. stupně na ZUŠ
MUŽÍK, Matěj: Elektronická hra jako cesta ke strukturované dramatické hře
SLOVÁKOVÁ, Veronika: Divadelní práce v dramatické specializaci na SPgŠ v Přerově
URBÁŠKOVÁ, Pavla Klára: Festival Sítko - propagační strategie
ZIKOVÁ, Šárka: Práce s loutkou jako tvůrčí postup k přirozenému hereckému projevu dětí mladšího školního věku

Magisterské diplomové práce
DAVID, Petr: Základy divadelního osvětlování a vizuální projekce v neprofesionálním divadle
KLVAŇ, Ivo: Využití Devising Theatre v českém prostředí na základě srovnání s autorským divadlem