Diplomové práce o dramatické výchově obhájené v letech 2005 - 2008
na katedře pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání
Pedagogické fakulty OU v Ostravě
 

Magisterské práce:

BÍLKOVÁ, Ivona: Dramatická výchova v projektovém vyučování na 1. stupni základní školy
Vedoucí práce: Jan Karaffa

BRANNÁ, Barbora: Dramatická výchova ve vyučování sluchově postižených žáků na 1.stupni základní školy pro sluchově postižené
Vedoucí práce: Hana Cisovská

COCHLAROVÁ, Jana: Učitel v roli jako prostředek učení v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
Vedoucí práce: Jan Karaffa

DRABINOVÁ, Michaela: Formy dramatické výchovy v Rámcovém vzdělávácím programu
Vedoucí práce: Hana Cisovská

FOJTOVÁ, Petra: Metody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého na 1. stupni základní školy
Vedoucí práce: Hana Cisovská

FRONČKOVÁ, Jana: Dramatická improvizace jako cesta k posílení zdravého sebevědomí
Vedoucí práce: Hana Cisovská

GORGOLOVÁ, Hana: Hra v roli ve výuce přírodovědy a vlastivědy ve 4. a 5. ročníku základní školy
Vedoucí práce: Jan Karaffa

HENDRYCHOVÁ, Ilona: Osobnostní a sociální výchova dítěte mladšího školního věku
Vedoucí práce: Hana Cisovská

HERÁKOVÁ, Kateřina: Pohybová průprava metodami dramatické výchovy jako cesta k rozvoji sociálních vztahů ve skupině
Vedoucí práce: Lenka Jaborská

HOBLÍKOVÁ, Jana: Úloha hry při adaptaci žáků 1. ročníku ZŠ
Vedoucí práce: Hana Cisovská

HOPIANOVÁ, Lucie: Užití dramatické výchovy ve volnočasových institucích
Vedoucí práce: Hana Cisovská

HOŠKOVÁ, Eva: Uplatnění hry a dramatické hry ve vyučování
Vedoucí práce: Hana Cisovská

JAKUBÍKOVÁ, Hana: Kompetence k řešení problémů u žáků primárního vzdělávání
Vedoucí práce: Jan Karaffa

JURKOVÁ, Radka: Návrh předmětu "Dramatická výchova" pro ŠVP
Vedoucí práce: Jan Karaffa

KASTNEROVÁ, Andrea: Využití metod dramatické výchovy v projektovém vyučování
Vedoucí práce: Hana Cisovská

KOUTNÝ, Dalibor: Využití dramatické výchovy k propojení čtení, vlastivědy a výchovných předmětů v malotřídní škole
Vedoucí práce: Jan Karaffa

KOVÁČ, Tomáš: Improvizační dovednosti učitelů a žáků v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni základní školy
Vedoucí práce: Jan Karaffa

KOVÁŘOVÁ, Martina: Komunikace mezi učitelem a žákem ve vyučování
Vedoucí práce: Hana Cisovská

KRISTOVÁ, Dagmar: Dramatická výchova v současném primárním vzdělávání
Vedoucí práce: Jan Karaffa

KRIST, Miroslav: Začlenění dramatické výchovy ve školním vzdělávacím programu pro základní vzdělávání
Vedoucí práce: Jan Karaffa

KUČEROVÁ, Šárka: Příběhy jako námět práce v hodinách dramatické výchovy
Vedoucí práce: Jan Karaffa

KUTLÁKOVÁ, Jana: Dramatická výchova ve výuce na 1. stupni základní školy v bruntálském regionu
Vedoucí práce: Jan Karaffa

KYPÚSOVÁ, Lucie: Improvizace v dramatické výchově v předmětech prvouky a přírodovědy na 1.st. ZŠ
Vedoucí práce: Jan Karaffa

LYČKOVÁ, Kateřina: Hodnocení a sebehodnocení v dramatické výchově
Vedoucí práce: Hana Cisovská

MALÁ, Tereza: Integrace dramatické výchovy s obsahem vybraných předmětů ve 2. třídě základní školy
Vedoucí práce: Jan Karaffa

MARKOVIČOVÁ, Lenka: Vliv dramatizace pohádky na hodnotovou orientaci žáků 4. třídy
Vedoucí práce: Jan Karaffa

MATÝSKOVÁ, Kristýna: Dramatická výchova v mateřské škole
Vedoucí práce: Jan Karaffa

MORAVCOVÁ, Kateřina: Dramatická výchova jako metoda vyučování v primárním vzdělávání
Vedoucí práce: Hana Cisovská

MRLÍNOVÁ, Jana: Obsah dramatické výchovy v primární škole
Vedoucí práce: Jan Karaffa

MŮROVÁ, Eva: Dramatizace jako výchovná metoda v učivu vlastivědy a českého jazyka – čtení v ZŠ
Vedoucí práce: Jan Karaffa

NOVÁKOVÁ, Pavlína: Pohybové dovednosti dětí mladšího školního věku v dramatické výchově
Vedoucí práce: Jan Karaffa

PÁČOVÁ, Jana: Využití dramatické výchovy při řešení vybraných sociálních problémů v primárním vzdělávání
Vedoucí práce: Jan Karaffa

PAHORECKÁ, Žaneta: Možnosti dramatické výchovy v rozvoji kompetence k řešení problémů a rozhodovací dovednosti v primárním vzdělávání
Vedoucí práce: Hana Cisovská

PAVELKOVÁ, Lenka: Tvořivé dramatizování na 1. stupni základní školy
Vedoucí práce: Jan Karaffa

PEŘICHOVÁ, Kateřina: Využití metod dramatické výchovy ve vyučování na 1. stupni ZŠ
Vedoucí práce: Hana Cisovská

PYTLÍKOVÁ, Tereza: Dramatická výchova a školní vzdělávací program
Vedoucí práce: Hana Cisovská

RABATINOVÁ, Soňa: Využití dramatické výchovy jako vyučovací metody na 1. stupni ZŠ
Vedoucí práce: Hana Cisovská

SVOBODOVÁ, Pavla: Využití dramatické výchovy při výuce anglického jazyka
Vedoucí práce: Jan Karaffa

ŠTEFKOVÁ, Andrea: Užití hry v roli v dramatické výchově a v osobnostně sociální výchově u středoškolských studentů pedagogických oborů
Vedoucí práce: Lenka Jaborská

TUŽINSKÁ, Lenka: Možnosti dramatické výchovy při vytváření příznivých vztahů a klimatu ve třídě
Vedoucí práce: Hana Cisovská

VÁLKOVÁ, Jana: Vybrané metody dramatické výchovy ve výuce jazyka českého a prvouky 2. ročníku ZŠ
Vedoucí práce: Jan Karaffa

VAŠENDOVÁ, Markéta: Vybrané metody z dramatické výchovy v hodinách hudební výchovy 4. ročníku ZŠ
Vedoucí práce: Jan Karaffa

VYVIALOVÁ, Zuzana: Rozvoj spolupráce u žáků základní školy prostřednictvím dramatických her
Vedoucí práce: Hana Cisovská

ŽÍDKOVÁ, Petra: Dramatická výchova v primárním vzdělávání ve Frýdku-Místku
Vedoucí práce: Hana Cisovská
 

Bakalářské práce:

JUŘENOVÁ, Sandra: Dramatická hra a klíčové kompetence v mateřské škole
Vedoucí práce: Jan Karaffa

NESVADBOVÁ, Jana: Rozvoj partnerské a skupinové citlivosti v dramatických hrách
Vedoucí práce: Hana Cisovská

TVRDÁ, Veronika: Tvořivé dramatizování jako prostředek rozvoje řeči v preprimárním vzdělávání
Vedoucí práce: Jan Karaffa

VAJBAROVÁ, Radana: Možnosti dramatické výchovy při adaptaci dětí v mateřské škole
Vedoucí práce: Hana Cisovská