KNIHOVNA DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Sdružení pro tvořivou dramatiku díky dobrovolným dárcům a spolupracovníkům vybudovalo a dále rozšiřuje knihovnu, která obsahuje veškerou důležitou literaturu o dramatické výchově nebo jejích různých oblastech, jež byla vydána či rozmnožena v posledních desetiletích v českém jazyce; v současné době obsahuje víc než 1600 svazků a dokumentů. Knihovna je v současné době uložena na katedře výchovné dramatiky DAMU, ale slouží nejen jejím posluchačům, ale po předchozí dohodě je k dispozici i studentům jiných škol a dalším zájemcům (těm však výhradně prezenčně). Kromě základní literatury oboru obsahuje také dnes už těžko dostupné publikace, např. tzv. metodické materiály vydávané jako rozmnoženiny v bývalých okresních či krajských kulturních střediscích, sborníky textů pro dětské soubory z produkce bývalé DILIA a dalších institucí, a také některé zahraniční odborné publikace (ty jsou ovšem pouze k prezenčnímu studiu).
Vzhledem k tomu, že jde o knihovnu interního charakteru, nemá otevírací hodiny pro veřejnost. Zájemci o studium literatury z fondu knihovny si však mohou domluvit návštěvu telefonicky na pražském telefonním čísle 234 244 280-1 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: jaroslav.provaznik@damu.cz.

diplomové a závěrečné práce KVD (na stránkách DAMU)

Seznam svazků a dokumentů k 31. 5. 2020 (výběr):

AATE (American Alliance for Theatre and Education, Artists and.), A Model Drama / Theatre Curriculum, 1987
ACKROYD, Judith (ed.), Research Methodologies for Drama Education, 2006
ACKROYD, Judith, Literacy Alive!, 2000
ACKROYD, Judith, Role Reconsidered, 2004
ADAM, Lukáš, Umělecký přednes jako vzrušující soutěžní herecká disciplína, 2016
ADÁMKOVÁ TURZOVÁ, Magdalena; FILIPOVÁ, Petra, Učit umění, 2015
ADEN, Joëlle (ed.), Théatre et éducation dans le monde, 2015
ADIGÜZEL, Ferah Burgul (ed.), Yaratici Drama Dergisi / Creative Drama Journal, 2014
ADLAND, D. E., Group Drama, 1966
ADLAND, D. E., The Group Approuch to Drama, 1966
Allan, John aj., Drama, 1968
ALNER, Juraj (ed.), Listy detskej Tálie, mimoriadne číslo k 10. roku organizovanej detskej dramatickej činnosti, 1979
AMBJÖRMSSON, Gunila, Skräpkultur at barnen, 1968
AMTMANOVÁ, Elena a kol., Liečebnopedagogická diagnostika, 2003
ANDERSON, Michael, MasterClass in Drama Education, 2014
ANDREJSKOVÁ, Jana, Dramatická výchova pro střední školy (nejen pedagogické), 1998
ANDREJSKOVÁ, Jana, Dramatická výchova ve střední pedagogické škole, 1994
Anonym, patrně KUBÁLEK, Vratislav, Sborník poezie pro děti, 1979
ASOCIACE PEDAGOGŮ ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ ČR, Národní škola, 1997
AUTORSKÝ KOLEKTIV, Základy loutkového divadla - díl I
AUTORSKÝ KOLEKTIV, Základy loutkového divadla - díl II
BAČOVÁ, Daniela; BILLÍKOVÁ, Andrea; KIŠSOVÁ, Mária, Dramatické techniky a ich potenciál vo výučbe cudzích jazykov, 2013
BAČOVÁ, Daniela; PHILLIPS, Tim (eds.), As if..., 2000
BAIDA, Abdellah (ed.), As if..., 2005
BAKER, Paul, Integration of Abilities: Exercises for Creative Growth, 1977
BAKOŠOVÁ, Elena a kol., Svet hier, 1999
BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana, Výchovno-vzdelávací program pre záujmový útvar Divadelník - pre žiakov 5.-8. ročníka ZŠ, 1984
BAKSOVÁ, Zuzana, Shrnutí aktuálního stavu výzkumu v dramatické výchově v ČR a obsahová analýza studentských závěrečných prací z dramatické výchovy na PdF MU, 2009
BALAZARD, Sophie; GENTET-RAVASCO, Élisabeth, Faire du théatre avec ses éleves, 2016
BALAZARD, Sophie; GENTET-RAVASCO, Élisabeth, Le Théatre a l´école, 2003
BALBÍN, Bohuslav, Auxilia poëtices Seu Officina Epithetorum, Appellativorum, Substantivorum, Adjectivorum, quae ex nominibus propriis orta sunt, & denique Patronymicorum, praecipue Ovidianorum, 1734
BALBÍN, Bohuslav, Bohuslai Balbini Verisimilia humanorum disciplinarum / Rukověť humanitních disciplín, 2006
BALBÍN, Bohuslav, Verisimilia Humanorum Disciplinarum seu Judicium Privatum de Omni Litterarum (quas Humaniores appellant) Artificio qěuo in Libello Praecepta Epistolarum, Latinitatis, Grammaticae, Poëseos (generatim & speciatim), Emblematum, Symbolorum, Historiae, Rhetoricae, sacrae & profanae) aliaque huius modi, summa brevitate adferuntur, qui in singulis VERISIMILE sit, proponitur. In eorum potissimum gratiam, qui Humaniora Studia ab origine prima REPETERE cupiunt, 1701
BALL, Chris; AIRS, John, Taking Time To Act, 1995
BARNES, Hazel; COETZEE, Marié-Heleen (eds.), Applied Drama/Theatre as Social Intervention in Conflict and Post-Conflict Contexts, 2014
BARRET, Gisele (ed.), Les Activités dramatiques en éducation.Former les formateurs, 1991
BARRET, Gisele (ed.), Théâtre-Éducation. Recherche sur les modèles didactiques, 1993
BARRET, Gisele, Essai sur la Pédagogie de la situation en expression dramatique et en éducation, 1989
BARRET, Gisele, Fichas pedagógicas de expresión dramática, 1990
BARRET, Gisele, Pedagogia de la expresion dramatica, 1989
BARRET, Gisele, Pedagogía de la situación en expresión dramática y en educación, 1991
BARRET, Gisele, Pédagogie de l´expression dramatique, 1992
BARRIOLADE, Denise; DELOBEL, André (eds.), Les Cahieers du CRILJ: Le théâtre jeune public : dans les livres, mais pas que, 2014
BARTON, Bob, Tell Me Another, 1986
BAUDISOVÁ, Anny; JENGER-DUFAYETOVÁ, Yvette, Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateřské a základní škole, 1997
BAUER, Alois, Domácí loutkové divadlo, 2002 (b.r.
BEČKA, Karel; BALZER, Vilém, Metodika a technika práce s maňásky ve zdravotnické osvětě, 1960
BEČVÁŘOVÁ, Ivana, Pracovní listy z dramatické výchovy, 2004
BEČVÁŘOVÁ, Ivana, Výtvarná dramatika v pedagogické praxi, 2015
BEDNÁŘ, Pavel, Maska a možnosti jejího použití v dramatické výchově, 2004
BECHYŇOVÁ, Lada, Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce, 2000
BENEŠOVÁ, Eva, Příběhy skřítků Leprikónů - "Malý Liam na konci duhy", 2007
BENEŠOVÁ, Eva, Specifika práce s věkově heterogenní skupinou v zájmovém kroužku dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ, 2007
BENEŠOVÁ, Mária; KOLLÁROVÁ, Dana, Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni základnej školy, 1998
BERÁNKOVÁ, Eva, Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla, 2002
BERÁNKOVÁ, Eva; LEDERBUCHOVÁ, Ladislava, Trocha literární teorie, 1999
BERGEROVÁ, Veronika, Honza Nebojsa, 2003
BERGEROVÁ, Veronika, Multikulturní výchova dramatickovýchovnými postupy, 2003
BERGGRAF SAEBO, Aud (ed.), International Yearbook for Research in Arts Education: Volume 4: At the Crossroads of Arts and Cultural Education: Queries Meet Assumptions, 2016
BERGMANN, Susy, Zu einer Theaterpädagogik als Chance interkulturellen Lernens: Magisterarbeit an der Ludwig-Maximilians-Universität München September 1996 Abgabe, 1997
BERKA, Tomáš, Fáma - dokumentace k samostatnému projektu, 2016
BERKA, Tomáš, Práce a význam zdravotních klaunů, 2016
BERNANOCE, Marie; LE PORS, Sandrine (eds.), Recherches & Travaux no 87: Entre le théatre et jeunesse, formes esthétiques d´un engagement, 2015
BIČIŠTĚ, Josef, Vztah učitel - žák jako jeden z rozhodujících činitelů úspěšnosti školní práce (průzkum), 2010
BIČIŠŤOVÁ, Eva a kolektiv, Dramatické hry pro děti předškolního věku, 1991
BIČIŠŤOVÁ, Eva aj., Projekt kurzu specializačního studia Dramatická výchova, 1985
BÍLKOVÁ, Zuzana, Pohybový rozvoj dětí na prvním stupni Základní školy v DV, 1998
BILLÍKOVÁ, Andrea; KIŠŠIVÁ, Mária, Drama Techniques in the Foreign Language Classroom, 2013
BINEAU, Nathalie; BINEAU, Yannick (eds.), A l´école du théatre, 2015
BINKOVÁ, Zdenka, Divadelní představení na pavlači, 2003
BINKOVÁ, Zdenka, Náměty Starého zákona v dramatické výchově, 2000
BINKOVÁ, Zdenka, Prožitková pedagogika a dramatická výchova v projektu přechodových rituálů, 2003
BIRCH, S. R. H., koordinátor P.S.E., P.S.E. Personal and social education. Osobnostní a sociální výchova, 1990
BIRCH, Stephen R. H. Co-ordinator for P.S.E., Personal and Social Education, 1989
BJELOVÁ, Marta (ed.), Dramatická výchova v materskej škole, 1991
BKJ - Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V., Cultural Education is Coproduction, 2013
BLÁHOVÁ, Alena (ed.), Sborníček individuálních výstupů 1983, 1984
BLÁHOVÁ, Eliška, Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí, 1949
BLÁHOVÁ, Krista, Dramatické improvizace s dětmi školního věku, 1995
BLÁHOVÁ, Krista, Hry pro tvořivé vyučování, 1997
BLÁHOVÁ, Krista; HONZOVÁ, Libuše; MÍČKOVÁ, Jitka; VALTROVÁ, Ivana, Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů, 2016
BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav, Uvedení do systému školní dramatiky, 1996
BLÁHOVÁ, Míťa; CVRČEK, Vladimír; FOGLAR, Jaroslav; FOIT, Ferdinand aj., Dramatická výchova. Táborové ohně. Skautské divadlo, 1999
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela, Dramatická výchova jako vyučovací předmět na druhém stupni základní školy, 2007
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela, Je to naprosto jisté, 2007
BLAHŮŠKOVÁ, Marcela, Výukový projekt o přátelství pro volitelnou dramatickou výchovu v 7. a 8. ročníku základní školy, 2004
BLANCHARD, Cécile; VALLIN, Christine (eds.) (Rédaction en chef), Cahiers pédagogiques. No 519. Février 2015. 70e année, 2015
BLANK, Carla; ROBERTS, Jody, Live On Stage!, 1997
BLAŠKOVÁ, Lucia, Performačné aktivity s edukačným presahom, 2013
BLAŽKOVÁ, Veronika, Stavitel chrámu, 2016
BLAŽKOVÁ, Veronika, Vzájemné propojování výtvarné a dramatické výchovy, 2016
BOAL, Augusto, Games for Actors and Non-actors, 1993
BOAL, Augusto, Games for Actors and Non-actors, 2003
BOAL, Augusto, Legislative Theatre, 1999
BOAL, Augusto, The Rainbow of Desire, 1995
BOAL, Augusto, The Rainbow of Desire, 2003
BOAL, Julian; HOWE, Kelly; McELVANY, Scot (eds.), Theatre of the Oppressed in Actions, 2015
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, 2006
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina; BOČKOVÁ, Alena; JACKOVÁ, Magdaléna aj. (eds.), Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách, 2015
BOCKHORST, Hildegard; REINWAND, Vanessa-Isabelle; ZACHARIAS, Wolfgang (eds.), Handbuch Kulturelle Bildung, 2012
BOLTON, Gavin, Acting in Classroom Drama, 1998
BOLTON, Gavin, Acting in Classroom Drama, 1999
BOLTON, Gavin, Dorothy Heathcote´s Story, 2003
BOLTON, Gavin, New Perspectives on Classroom Drama, 1992
BOLTON, Gavin, Selected Writings, 1986
BOLTON, Gavin, Towards a Theory of Drama in Education, 1979
BOLTON, Gavin; HEATHCOTE, Dorothy, So you want to use role play?, 1999
BOOTH, David Wallace, Am examination of the relationship between reading and drama in education, 1978
BOOTH, David, Games for everyone, 1986
BOOTH, David, Story Drama, 1994
BOOTH, David, Story Drama, 2005
BOOTH, David, Whatever Happened to Language Arts?, 2009
BORSKÁ, Štěpánka Gabriella, Použití reprodukované hudby v divadle hraném dětmi, 2014
BORSKÁ, Štěpánka Gabriella, Práce na inscenaci Thomas C. Brezina - Magický kámen Vikingů, 2014
BORZOVÁ, Martina, Srovnání cílů, metod a technik dramatické výchovy a psychoterapie, 1998
BOUČEK, Martin, Dramatická výchova v didaktice dějepisu - využití her dramatické výchovy ve výuce dějepisu, 2001
BOYSSE, Ernest, Le théâtre des jésuites, 1880
BRANDES, Eva (ed.), 15 Jahre Amateurtheater-Festival Recklinghausen, 1980
BRESLER, Liora (ed.), International Handbook of Research in Arts Education, 2007
BRHELOVÁ, Eva, Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace, 2006
BRHELOVÁ, Eva; RODRGUEZOVÁ, Veronika, Rukověť diplomanta, 2010
BRODECKÁ, Lenka, Děti hrají divadlo, 2003
BROEKHUIZEN, Annemarie, The Structure for the Training of Drama Teachers in the Netherlands, 1983
BROWN, Steven; COCKETT, Peter; YUAN, Ye, The neuroscience of Romeo and Juliet: an fMRI study of acting, 2019
BROWN, Victoria; PLEYDELL, Sarah, The Dramatic Difference, 1999
BROŽOVÁ, Věra, Karafiátovi Broučci v české kultuře, 2011
BROŽOVÁ, Věra, Vývojové proměny prózy Jana Nerudy, 2005
BRÜGGE, Walburga; MOHS, Katharina, Therapie fuktioneller Stimmstörungen, 2001
BŘÍZOVÁ, Alena; KOŠLEROVÁ, Eva (eds.), Děti dětem, 1960
BUDÍNSKÁ, Hana (Autorka a ilustrace HB), Jak děláme loutkové divadlo, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana (ed.), Momenty s výhledy do budoucna, 1990
BUDÍNSKÁ, Hana, Antikuchařka stárnutí, 2013 cca
BUDÍNSKÁ, Hana, Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!, 1992
BUDÍNSKÁ, Hana, Co budeme hrát s maňásky, 1961 asi
BUDÍNSKÁ, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, 1966
BUDÍNSKÁ, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, 1970
BUDÍNSKÁ, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, 1977
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 1990
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 1992
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 1994
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 2001
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 2004
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 2004
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 2008
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 2012
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 2014
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, 2017
BUDÍNSKÁ, Hana, Inspirace I. Tvořivé hry k obohacení dramatické výchovy i práce s jakoukoli jinou dětskou skupinou, 1991
BUDÍNSKÁ, Hana, Jak vyprávět pohádky pro nejmenší děti, 1963
BUDÍNSKÁ, Hana, Jak vyprávět pohádky pro nejmenší děti, 1967
BUDÍNSKÁ, Hana, K činnosti zájmových kroužků loutkového divadla, 1984
BUDÍNSKÁ, Hana, Loutkářské kroužky, 1967
BUDÍNSKÁ, Hana, Loutkářské kroužky, 1967
BUDÍNSKÁ, Hana, Loutkářské kroužky, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana, Maňáskové divadlo, 1961?
BUDÍNSKÁ, Hana, Maňáskové kroužky pionýrů, 1964
BUDÍNSKÁ, Hana, Odznak odbornosti - Loutkář, 1978
BUDÍNSKÁ, Hana, Ráno před zvoněním, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana, Střihy na maňásky, 196...
BUDÍNSKÁ, Hana, Vyprávíme pohádky nejmenším, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana, Výroba kornoutových loutek, 1967
BUDÍNSKÁ, Hana, Zájmové kroužky loutkového divadla, 1977
BUDÍNSKÁ, Hana; PILKOVÁ, Soňa, Čtyři barevné kapky, 1979
BUDÍNSKÁ, Hana; PILKOVÁ, Soňa, Čtyři barevné kapky, 1989
BUDÍNSKÁ, Hana; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Dětské loutkové divadlo 2, 1983
BUDÍNSKÁ, Hana; PROVAZNÍK, Jaroslav; VOBRUBOVÁ, Jana; MAŠATOVÁ, Milada, Loutky podněcují, inspirují a baví, 1981
BUCHHOLZ, Nadine (ed.), 11emes Rencontres Théatre et Jeunesse pour l´Europe, 1999
BUCHOLZ, Werner; BING, Hermann; EHRENTREICH, Alfred; KAISER, Hermann, Spiel in der Bewährung, 1968
BUMERLOVÁ, Jindřiška, Cesty k projektové maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury, 2002
BURA, Anna, DiDílna v Divadle pod Palmovkou, 2016-17
BURA, Anna, Lektorská činnost v Divadle pod Palmovkou, 2016-17
BUREŠOVÁ, Vladimíra, Historie Romů v dramatickém strukturování, 2002
BUREŠOVÁ, Vladimíra, Tolerance a vztah většinové společnosti vůči Romům v dramatickém strukturování, 2002
BYSZEWSKI, Janusz aj., pARTner 84/ 85, 1984?
BYSZEWSKI, Janusz, pARTner, 1985
CARROLL, John; ANDERSON, Michael; CAMERON, David, Real players?, 2006
CÍLKOVÁ, Eva, Hrajeme pohádky z celého světa, 2010
CÍLKOVÁ, Eva; HŘÍBKOVÁ, irena, Děti hrají divadlo, 2005
CISOVSKÁ, Hana, Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání, 2012
CISOVSKÁ, Hana, Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů, 2005
CISOVSKÁ, Hana, Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností, 1994
CISOVSKÁ, Hana, Podíl tvořivé dramatiky na utváření učitelských dovedností, 1995
CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan, Drama Guidelines, 199
CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan, Lekce pro život, 2008
CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan, Lessons for the Living, 1997
CLARK, Jim; GOODE, Tony (eds.), Assessing Drama, 1999
COGGIN, Philip A., Drama and Education, 1956
COLLINS, Rives; COOPER, Pamela J., The Power of Story, 2005
COLLINS, Rives; HEINRICH, Steve, Riddle Me This, 2004
CONE BRYANT, Sara, How to tell stories to children, 1918
CONE BRYANT, Sara, Stories to tell to children, 1918
COOK, Henry Caldwell, The Play Way, 1917
COTTRELL, June, Creative Drama in the Classroom. Grades 1-3, 1987
COTTRELL, June, Creative Drama in the Classroom. Grades 4-6, 1987
COUFALOVÁ Petra, Mio, můj Mio, 2015
COUFALOVÁ, Petra, Současné francouzské divadelní texty pro děti a mládež, 2015
COURTNEY, Richard, Play, Drama & Thought, 1974
CURTIS, Elnora Whitman, The Dramatic Instinct in Education, 1914
CVEKLOVÁ, Bohumíra; ROTHOVÁ, Julie; MIKEŠ, Josef (eds.), Repertoární sborník Ústředního pionýrského souboru, 1962
ČAJKOVÁ, Jaroslava (ed.), Estetika a štruktúra malých javiskových foriem, 1986
ČÁP, Petr (ed.), Divadlem ke změně, 2016
ČAPEK, Václav (ed.), Slunečný den, 1983
ČÁSTKOVÁ, Hana, Lze propojit dramatickou výchovu a výtvarnou výchovu?, 1998
ČECHLOVSKÁ, Miloslava, Dramatická výchova v projektu specializovaných tříd na Základní škole, Liberec, Aloisina výšina 642, 2019
ČECHLOVSKÁ, Miloslava, Příběh o jednom dávném přátelství, 2009
ČECHLOVSKÁ, Miloslava, Rebecca - prevence kyberšikany, 2019
ČECHLOVSKÁ, Miloslava; žáci školy, Když děti vypráví, 2016
ČEŇKOVÁ, Jana; KUPCOVÁ, Helena; MACHKOVÁ, Eva; URBANOVÁ, Alena, Drama a dramatická výchova, 1993
ČEŇKOVÁ, Jana; KUPCOVÁ, Helena; MACHKOVÁ, Eva; URBANOVÁ, Alena, Drama a dramatická výchova, 1994
ČEPORANOVÁ, Drahomíra (D.Č.), Divadelní hra pro děti a mládež
ČEPORANOVÁ, Drahomíra (D.Č.), Divadlo pro děti a mládež do r. 1945
ČEPORANOVÁ, Drahomíra, Cesty českého divadla pro děti a mládež, 1970
ČEPORANOVÁ, Drahomíra, Divadelní tvorba pro děti v zrcadle kritiky, 1972
ČEPORANOVÁ, Drahomíra, K historii dětského divadla
ČERMÁKOVÁ, Alžběta, Larvální maska, 2004
ČERMÁKOVÁ, Alžběta, Možnosti využití divadelní masky při práci v dramatické výchově s dětmi nad 12 let, 2006
ČERMÁKOVÁ, Alžběta, Středa nám chutná, 2006
ČERMÁKOVÁ, Ivona, Využití technik Augusto Boala v dramatické výchově, 1997
ČERNÁ, Martina, Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka, 2010
ČERŇANSKÁ, Renata, Lze využít dovedností získanýchvDVv profesi psychoterapeuta?, 1998
ČERNÍK, Roman, Cesta za příběhem aneb Gilgameš, Kršna, Mojžíš a ti druzí, 1998
ČERNÍK, Roman, Moving Station, 2006
ČERNÍK, Roman; LUKANSKÁ, Eva, Dramatická výchova pro první stupeň základních škol,
ČERNOCHOVÁ, Barbora, Jedinec proti většině, 2017
ČERNÝ, Jiří; STEINER, Miloslav, Pověsti z Čech a Moravy III, 1995
ČERVENKOVÁ, Eva, Improvizace v dramatické výchově a herectví, 1997
ČESAL, Miroslav, Dramaturgia súčasného bábkového divadla, 1961
ČESKÁ ÚSTŘEDNÍ RADA PIONÝRSKÉ ORGANIZACE SSM, Směrnice společensko-vědních soutěží a směrnice uměleckých soutěží Festivalu dětské zájmové umělecké činnosti pro rok 1977-1980, 1977
ČESKÁ ÚSTŘEDNÍ RADA PIONÝRSKÉ ORGANIZACE SSM, Směrnice uměleckých soutěží Festivalu dětské zájmové umělecké činnosti 1976/77 na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, 1976
ČESKÁ ÚSTŘEDNÍ RADA PIONÝRSKÉ ORGANIZACE SSM; MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ ČSR, Směrnice uměleckých soutěží platných pro r. 1982-1985, 1983
ČEŠKOVÁ, Eva, Příběhy moudrých bláznů jako východisko pro práci v dramatické výchově, 2000(ob.01
Členky sekce loutky [sic!], Chcete hrát divadlo?, 1986
ČMELÍKOVÁ, Barbora, Bohatýrské byliny a dramatická výchova, 2009
ČMELÍKOVÁ, Barbora, Po škole, 2012
ČMELÍKOVÁ, Barbora, Význam scénografie v divadle hraném dětmi, 2012
ČMIELOVÁ, Marcela, Dramatická výchova na LDO LŠU, 1978
ČTVRTEK, Václav (ed.), Radostně k práci - vesele k hrám, 1950
ČUBAN, Milan, Využití dramatické výchovy na prvním stupni základní školy k zpracování pověstí, 2008
ČUNDERLE, Michal; SLAVÍKOVÁ, Eva (eds.), Hlas, mluva, řeč. Řeč, mluva, hlas, 2006
DAŇKOVÁ, Denisa, Význam dramatické výchovy na základních školách, 2015
DAVÍDKOVÁ, Alžběta, Indiáni v mateřské škole, 2018
DAVIDOVÁ, Jaroslava, Využití prvků dramatické výchovy při výuce anglického jazyka v 5. třídách ZŠ, 2007
DAVIES, Alison, Storytelling in the Classroom, 2007
DAVIS, David, Imagining the Real, 2014
DAVIS, Jed H. (ed.), Theatre Education: Mandate for Tomorrow, 1985
DAVIS, Jed H.; BEHM, Tom, Terminology of Drama/Theatre with and for Children:, 1978
DAVIS, Jed H.; EVANS, Mary Jane, Theatre, Children and Youth, 1987
DAY, Christopher; NORMAN, John L. (eds.), Issues in Educational Drama, 1983
DE LAS CASAS, Dianne, The Story biz handbook, 2008
DEASY, Richard J. (ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social Development, 2002
DEJL, Jaroslav (ed.), Čas prožitý s divadlem, 2009
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva, Zájmové kroužky recitačně dramatické, 1981
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana, Vezměte do ruky knihu, 1988
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana, Vezměte do ruky knihu, 1993
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, K činnosti zájmových kroužků recitačně dramatických, 1984
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa, Dramatické aktivity se seniory, 2009
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa, Eva Machková a konstituování české moderní dramatické výchovy, 2018
DEMJANOVIČOVÁ, Soňa, Three Little Pigs, 2018
DENNY, Terry, Story Telling and Educational Understanding, 1978
DIBOVÁ, Jana, Jaromír Sypal, 19?
DIEKMEXER, Ulrich, Trénink tvořivosti, 1998
DISMAN, Miloslav (ed.), Cvičné texty pro výchovu ke kultuře řeči (cvičení dechová, hlasová, artikulační, ortoepická), 1973
DISMAN, Miloslav (ed.), Na pomoc recitačním třídám lidových škol umění a recitačním.., 1965
DISMAN, Miloslav, Cestou k odpovědnosti, 1969
DISMAN, Miloslav, Má vaše dítě umělecký talent?, 1963
DISMAN, Miloslav, O zcizovacím principu (efektu), jak se odráží v zážtku dítěte-diváka a posluchače uměleckého díla, v dětské hře spontánní i v dětské tvořivé hře.., 1965
DISMAN, Miloslav, Příspěvek k vzniku a vývoji školského rozhlasu (1924-1939), 1978
DISMAN, Miloslav, Receptář dramatické výchovy, 1976
DISMAN, Miloslav, Receptář dramatické výchovy, 1989
DISMAN, Miloslav, ÚSUM. Ústřední studovna umění pro mládež, 1946
DISMAN, Miloslav, Výchova dětí a mládeže pro spolupráci před mikrofonem, 1951
DISMAN, Miloslav; KUBÁLEK, Vratislav, Dětský přednes a dramatický projev, 1968
DITMAR, René; PROVAZNÍK, Jaroslav, Nápady čtenářů básniček, 1992
DITTRICH, Pavel aj., Pedagogika pro učitele, 1992
Divadlo Dagmar, Divadlo Dagmar 1993-2013, 2013
DLABOLA, Zdeněk, Dětská slovesná tvořivost, 1996
DLABOLA, Zdeněk, Výchovná dramatika pro chlapce, její zvláštnosti a uplatnění v praxi, 1995
DOBEŠOVÁ, Monika, Hrdinská epika v dramatické výchově - proč a jak?, 2000
DOČKAL, Viktor, Expedice 2005/2006, 2008
DOČKAL, Viktor, Participační divadlo, 2008
DOČKALOVÁ, Barbora, Drama Project With a Mixed Ability Group, 2003
DOHERTY, Berlie (ed.), Dear Nobody, 1995
DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Čtenářství a dramatická výchova. Rozvíjení předpokladů ke čtenářství jako jeden z úkolů dramatické výchovy, 1998
DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu v 1. třídě Obecné školy, 1994
DOLEŽALOVÁ, Kateřina (ed.), Diskusní fórum: Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha 22.-23. září 2011, 2011
DOLEŽEL, Marek, Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum, 2012
DORMAN, Jan, Zabawa dzieci w teatr, 1981
DOUBEK, David aj., Psychodidaktický sešit, 1995
DOUBKOVÁ, Marcela, Dramatická výchova jako prostředek integrace dětí se specifickou poruchou učení, 2003
DOUCHOVÁ, Eva, Problém textu při kultivaci dětského divadelního projevu, 1985
Drama Broadsheet, no. 5. Spring 1981, 1981
Drama from 5 to 16, 1989
Drama in Schools, 1992
Dramatická výchova vo výchove zdravých a zdravotne postihnutých detí, 1992
DŘÍZHALOVÁ, Iveta, Výtvarná umělecká díla jako východisko k dramatickým aktivitám, 1999
DUBAČOVÁ, Viera, Terapia divadlom, 2013
DUDOVÁ, Kateřina, Děti modrého plameňáka, 2016
DUDOVÁ, Kateřina, Dětské divadlo na Podblanicku, 2016
DUCHEK, Libor, Rytmika v dramatické výchově, 2000
DVOŘAK, Ewald, Lehrstoffsammlung Schulspiel, 1977
DVOŘÁK, Jan, Zahrajte si divadélko, 1956
DVOŘÁKOVÁ, Alžběta, Psychosomatické aspekty pohybu v dramatické výchově dětí čili Pohyb jako způsob rozvoje osobnosti, 1998
DVOŘÁKOVÁ, Iva, Město Brno ve stavovském odboji, 2008
DVOŘÁKOVÁ, Iva, Využití metod dramatické výchovy ve vyučování dějepisu na čtyřletém gymnáziu, 1997
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, Cesta k loutkovému představení autorské pohádky "O věrné a neutuchající lásce sličné Marion a chrabrého rytíře Martina", 2001
DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, Uplatnění hudebních prvků v dramatické výchově, 2003
DZIEDZIC, Anna aj., Drama na lekcjach historii, 1999
EBELOVÁ, Kateřina, Využití společných cílů a obsahů v esteticko-výchovných předmětech DRAMATICKÁ a VÝTVARNÁ VýCHOVA pro pozitivní rozvoj osobnosti žáka se zřetelem.., 1998
EBELOVÁ, Lenka, Význam pantomimy v dramatické výchově, 2006
EBELOVÁ, Lenka, Z. Malinský: Jak se vánočka dala pojistit proti připálení, 2006
EDWARDS, Gary A.; HOUDEK, Lukáš; KUČEROVÁ, Jana; LIŠKA Petr aj., Malé zázraky, 2011
ELIAŠOVÁ, Viera; KOČANOVÁ, Mária; LACKO, Ivan (eds.), Na stope slovám, 2007
ERNEST, Paul, An Introduction to Research Methodology and Paradigms, 1994
EVEN, Susanne, Drama Grammatik, 2002
EVJÁKOVÁ, Daniela; HYŽA, Ján (eds.), Dramatická edukácia na Slovensku, 2018
FAFKOVÁ-SOLANOVÁ, Irena, Metodické využití loutek ve všech typech škol, jejich druhy a tvorba
FALTUSOVÁ, Ivana, Sebepojetí pubescenta a dramatická výchova, 1997
FALTÝNEK, Vilém, Od počitku ke katarzi, 2001
FELIX, Belo, Druhá múza detského divadla, 1989
FELIX, Belo, Druhá múza detského divadla, 1996
FELIX, Belo, Hudobno-dramatické činnosti na základnej škole, 2013
FIDLEROVÁ, Klára, Literární látky pro studentky střední odborné školy pedagogické, 2011
FIDLEROVÁ, Klára, Tři setkání s literaturou, 2009
FIDLEROVÁ, Klára, Velmi starý příběh, 2011
FIEDLEROVÁ, Michaela; REJCHRTOVÁ, Andrea; AMIROVÁ, Alžběta, Metody a aktivity dramatické výchovy v předškolním vzdělávání, 2019
FINLAY-JOHNSON, Harriet, The Dramatic Method of Teaching, 1912
FISCHER, Günter, Also spielen wir Theater: Praxis und Theorie des Jugend- und Schultheaters, 1963
FIŠER, Zbyněk aj., Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání, 2012
FIŠER, Zbyněk, Tvůrčí psaní, 2001
FIŠER, Zbyněk; HAVLÍK, Vladimír; HORÁČEK, Radek, Slovem, akcí, obrazem, 2010
FLEGL, Václav; FLEGLOVÁ, Zdena aj., Almanach DRDS 2003, 2003
FLEGLOVÁ, Zdena; FLEGL, Václav; HARTIGOVÁ, Barbora.. (eds.), Almanach 2009, 2008
FLEISCHER, Ilse; GENZEL, Monika; KELLNER, Irene, Stegreifspiel mit Kindern, b.r.
FLEMING, Michael, Teaching Drama in Primary and Secondary Schools, 2001
FLEMING, Mike, Starting Drama Teaching, 2003
FLIOTSOS, Anne; MEDFORD, Gail S. (eds.), New Directions in Teaching Theatre Arts, 2018
FLUEGELMAN, Andrew; TEMBECK, Shoshana, New Games / Die Neuen Spiele, 1979
FLURI, Hans, 1012 Spiele und Übungsformen in der Freizeit, 1989
FOG, Klaus; BUDTZ, Christian; YAKABOYLU, Baris, Storytelling, 2005
FOX, Mem, Teaching Drama to Young Children, 1987
FRIEDLOVÁ, Martina; LEČBYCH, Martin (eds.), Společný prostor / Common Space 2014, 2014
FROST, Anthony; YARROW, Ralph, Improvisation in Drama, Theatre and Performance:, 2016
FRYSOVÁ ŠůSOVÁ, Martina, Projekt Divadlo - cesta k sobě, 2003
GABAŠOVÁ, Jitk, Podíl dramatické výchovy na dramaturgii kurzu PŠL pro rodiče s dětmi. Cestou necestou, 1998
GARNIER, Fernand (ed.), Reportages 2008, 2009
GARNIER, Fernand (patrně autorem FG, oficiálně anonymní materiál), Symposium européen /European Symposium, 2003
GARNIER, Romano (ed.), 12emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2000
GARNIER, Romano (ed.), 13emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2001
GARNIER, Romano (ed.), 14emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2002
GARNIER, Romano (ed.), 15emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2003
GARNIER, Romano (ed.), 16emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2004
GARNIER, Romano (ed.), 17emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2005
GARNIER, Romano (ed.), 18emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2006
GARNIER, Romano (ed.), 19emes Rencontres du Jeune Théatre Européen, 2007
GAVRINĚVOVÁ ŠENKEŘÍKOVÁ, Alžběta, Cervenec má oslí uši, 2017-8
GAVRINĚVOVÁ ŠENKEŘÍKOVÁ, Alžběta, Dramatickou výchovou k náboženské toleranci, 2017-8
GAŽÁK, Miroslav, Strukturované drama jako prostředník výuky ruského romantismu v hudební výchově na střední škole, 2013
GAŽÁKOVÁ, Eva, Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou, 2016-17
GELFAN, J. (Geľfan, Jefim Mojsejevič); SCHMAKOW, S. (Šmakov, Staľ Anatoljevič), Spielen und Lernen, 1974
GOFFLOT, Louis-V., Le théatre au college du moyen age a nos jours avec bibliographie et appendices, 1907
GOLDEMUND, Horst, Lehrstoffsammlung Schulspiel, 1977
GOODE, Tony, Drama conventions for exploration & devising, 2001
GOODWIN, John, Using Drama to Support Literacy, 2006
GOVAS, Nikos (ed.), Theatre & Education at Centre Stage, 2009
GOVAS, Nikos; CHOLEVA, Nassia (eds.), Theatre/Drama & Education: Creating New Roles for the 21st Century, 2006
GOVAS, Nikos; KAKOUDAKI, Georgine; MIHOLIC, Damir (eds.), Drama/Theatre & Education, 2007
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna, Ondina - vznik divadelní hry (spr. inscenace), 2005
GRACEROVÁ CHRZOVÁ, Magdaléna, Využití metod hlasové a mluvní výchovy z konzervatoře v praxi učitele dramatické výchovy, 2005
GRACOVÁ, Xénia, Metodická príručka pre prípravný ročník LDO - ĽŠU, 1980
GRACOVÁ, Xénia; LINDTNEROVÁ-KROŠLÁKOVÁ, Elena, Metodická príručka pre 1. a 2. ročník I. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru ľudovej školy umenia, 1984
GRACOVÁ, Xénia; SKOŘEPOVÁ, Alexandra, Metodická príručka pre 3. - 6. ročník I. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru ľudovej školy umenia, 1989
GRADY, Sharon, Drama and Diversity, 2000
GREENWOOD, Janinka, "I could feed the reindeer", 2003
GREENWOOD, Janinka, History of Bicultural Theatre, 2002
GREENWOOD, Janinka, Te Mauri Pakeaka, 2006
GREENWOOD, Janinka;EVERATT, John;HAQ KABIR, Ariful;ALAM, Safayet (eds., Research and Educational Change in Bangladesh, 2013
GRÉEOVÁ, Barbora, Od formulování námětu a tématu k autorské inscenaci, 2019
GREGOROVÁ, Vlasta, Námětová hra předškolního dítěte z hlediska dramatické výchovy, 1998
GRIML, Josef (ed.), Děti vyprávějí dětem, 2004
GRIML, Josef (ed.), Sborník úspěšných literárních prací mladých autorů, 2004
GRIML, Josef (ed.), Seminář Tvořivá dramatika a dramatická výchova, 1996
GRÖDLOVÁ, Eliška, Hrdinové pražských pověstí, 2018
GROMES, Hartwin; KURZENBERGER, Hajo (eds.), Theatertheorie szenisch. Reflexion eines Theaterprojekts, 2000
GÜNTHER, Marianne, Wer spielt mit Theater?, 1979
HAASEOVÁ, Dana; BERANOVÁ, Lída; GREGOROVÁ, Vlasta, Experimentální projekt alternativního modelu výchovné práce v Mš založený na principech tvořivé dramatiky (dramatické výchovy), 1990?
HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana, Výtvarně-dramatické dílny, 2012-2013
HABRYCHOVÁ KOUTOVÁ, Hana, Záhada stříbrného jednorožce, 2012-13
HADRAVOVÁ, Eva, Hodnocení uměleckého přednesu věkové kategorie 15-18 let, 2019
HADRAVOVÁ, Eva, Objevování Macourkova Živočichopisu, 2019
HADRAVOVÁ, Eva, Seznamujeme se s recitací, 2017
HÁJEK, Bedřich (ed.), Slunce nad hlavou, 1979
HÁJEK, Bedřich aj., Estetická výchova v PO SSM, 1988
HÁJKOVÁ, Jana, Výpravy za pohádkou : Zahájení školního roku v první třídě, 1995
HAKLOVÁ, Jitka, Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách, 1995
HAKLOVÁ, Jitka, Oblast výchovné dramatiky v teorii a praxi na mateřských školách, 1996
HÁLA, Bohuslav; SOVÁK, Miloš, Hlas - řeč - sluch, 1941
HAMILTON, Andy, The Exam, 2005
HAMLIN, Milton W. (ed.), Children´s Theatre Review, XXIX. Number 1, 1980
HAMLIN, Milton W. (ed.), Children´s Theatre Review, XXIX. Number 2, 1980
HAMLIN, Milton W. (ed.), Children´s Theatre Review, XXVIII. Number 2, Spring, 1979, 1979
HAMLIN, Milton W. (ed.), Children´s Theatre Review, XXVIII. Number 3, Summer, 1979, 1979
HAMLIN, Milton W. (ed.), Children´s Theatre Review, XXVIII. Number 4, 1980
HANÁKOVÁ, Lenka, Problematika náboru do dramatického oboru LŠU, 19
HANDLER MILLER, Carolyn, Digital Storytelling, 2004
HANUŠ, Bohumil, Dějiny a působení jesuitského řádu kutnohorského, 2012
HANZÁLEK, Vojtěch, Dramatická výchova v podmínkách VÚ Klíčov, 2009
HANZOVÁ, Marie; NOVOTNÁ, Dana; RITSCHELOVÁ, Šárka, Rozvoj expresivních schopností prostřednictvím tvořivé dramatiky, 20
HARBIN, Shirley aj., Report: 4th Internation Congress"Drama-in-Education", Villach, Austria, 7th-12th April, 1980. +.., 1980
HARČARÍKOVÁ, Marica, Inscenační proces se skupinou žáků dramatického kroužku na malotřídní škole ve Stehelčevsi, 2014
HARČARÍKOVÁ, Marica, Umenie živého slova, 2014
HARVEY, Hannah B., The Art of Storytelling, 2013
HASIL, Tomáš (ed.), Srpen 1968 v Liberci, 2008
HAŠKOVÁ, Libuše, Denně vítězkou, 2016-17
HAŠKOVÁ, Libuše, Rozdílnost ve využití živé a reprodukované scénické hudby v závislosti na jevištním prostředí, 2016-17
HAUSDOROVÁ, Lenka, Tři typy mimoškolní dramatické výchovy, 2000
HAVLÍNOVÁ, Vlasta (ed.), Je nám dobře na světě, 1973
HAVLOVÁ, Ivana; MĚCHUROVÁ, Albína; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Kapitoly z rétoriky, 1991
HAWLEY, Lisa; WHEELER, Dic, Middletown`s Circus Arts Manual, 1986
HEATHCOTE, Dorothy, Collected Writings on Education and Drama, 1991
HEATHCOTE, Dorothy, Contexts for Active learning, 2002
HEATHCOTE, Dorothy; BOLTON, Gavin, Drama for Learning, 1995
HEINIG, Ruth Beall, Creative Drama for the Classroom Teacher, 1993
HEINIG, Ruth Beall, Improvisation with Favorite Tales, 1992
HEJBALOVÁ, Lucie, Zkouška integračním programem, 2003
HEJDUKOVÁ, Františka, Vnímání místa a architektury prostředky dramatické výchovy, 2019
HEJZLAROVÁ, Marie, Dramatická výchova v programech primární prevence, 2018
HELEMÍKOVÁ, Lenka, Dramatická výchova ve speciálně pedagogickém prostředí, 2012-2013
HELEMÍKOVÁ, Lenka, Ročníkový projekt /Kroměříž/, 2012-13
HERÁKOVÁ, Darina, Jindra Delongová, PIRKO a dramatická výchova, 2004
HERDOVÁ, Eliška, Hra v roli na základě literární předlohy, 1997
HÉRIL, Alain; MÉGRIER, Dominique, 60 exercices d´entrainement au théatre, 2005
HERMONOVÁ, Jitka, Improvizace v dramatické výchově na 1. stupni obecné školy, 2001
HEROUDKOVÁ, Eva, Modely sourozeneckých vztahů v kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově, 2003
HEROUDKOVÁ, Eva, Putování do země kouzelné pohádky, 2003
HERTS, Alice Minnie, The Children´s Educational Theatre, 1911
HETHERINGTON, Clark W., The Demonstration Play School of 1913, 1914
HICKSON, Andy, Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi, 2000
HLAVA, Karel (ed.), Hrajeme pohádky, 1941
HLUBUČKOVÁ, Romana, "... a klidný bude Canterville" aneb od Wildeovy novely k loutkové inscenaci, 2014
HNILIČKA, Jan, Tři jeskyně, 2017
HNILIČKOVÁ, Hana, Cesta s dítětem k roli na profesionálním jevišti, 2000
HODGSON, John; RICHARD, Ernest, Improvisation, 1967
HOERING, H. Konrad, Improvisation und Stegreifspiel. Deutung und Anleitung, 1966
HOFBAUER, Erich (ed.), The Magic Bullet, 2007
HOFBAUER, Erich, Dobrodružná cesta imaginací, 1999
HOFFMANN, Christel aj., Theater mit Kindern als Fenster zur Welt. All together now, 1994? 5
HOLÁKOVÁ, Sandra, Efektivní využití metod dramatické výchovy ve vlativědném projektu o svaté Anežce a Václavovi I., 2018
HOLDER-MANSFIELD,Mitch;HULSON,Maggie;WILLIAMS,Guy;WOOSTER,Roger (eds.), The Journal for drama in education. Dorothy Heathcote Special Issue, 2012
HOLEČKOVÁ, Květa, Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy, 1999
HOLEČKOVÁ, Marie, Souvislost dramatické výchovy s přípravou dětí na vstup do základní školy, 2002
HOLEMÁ, Irena, Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu pro základní školy, 2012
HOLEMÁ, Irena, Využití tvořivé dramatiky při práci s handicapovanými dětmi, 2000
HOMER, Keith, The development of Drama in Education in three North East London Boroughs from 1965 to 1988,.., 1991
HOMOLOVÁ, Monika, Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu, 1998
HONSNEJMANOVÁ, Ivana, Magisterský projekt "Pravěk", 2011
HONSNEJMANOVÁ, Ivana, Průřezová témata v projektech s využitím dramatickovýchovných metod, 2010/11
HONSNEJMANOVÁ, Ivana, Srovnání práce se dvěma skupinami různého typu na pohádce "O Smolíčkovi", 2007
HORÁČEK, Lukáš, Cesta prostorem, 2004
HORÁČEK, Lukáš, Projekty "divadlo ve výchově": problém cílů, 2001
HORÁČEK, Lukáš, Struktura improvizované dramatické hry, 2004
HORÁČKOVÁ, Barbora, Inscenace s neprofesionální skupinou dospělých: Soubor DRÁMA. Inscenace OBNAŽENY, 2017-8
HORÁČKOVÁ, Barbora, Možnosti uplatnění absolventa katedry výchovné dramatiky, 2017-8
HORÁKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Listování Kaplickou čítankou, 1985
HORKÁ ŠEPLAVÁ, Diana, Voiceband a folklorní soubor, 2018
HORŇÁKOVÁ, Marta (ed.), Včasná intervencia orientovaná na rodinu, 2010
HORŇÁKOVÁ, Marta, Činnostná terapia v liečebnej pedagogike, 1995
HORŇÁKOVÁ, Marta, Liečebná pedagogika, 1999
HORNBROOK, David (ed.), On the subject of drama, 1998
HORNBROOK, David, Education and dramatic art, 1998
HORNBROOK, David, Education in Drama, 1991(2002)
HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), 20 kaplických let, 1989
HOŠEK, Otakar, Náš soubor, 1958
HOUBOVÁ, D.; ULRYCHOVÁ, A. (eds.), Loutky v mateřské škole, 1981
HOUBOVÁ, D.; ULRYCHOVÁ, A. (eds.), Vodění maňásků v mateřské škole, 1983
HOUŠKA, Tomáš, Škola hrou, 1991
HOUŠKA, Tomáš, Škola je hra, 1993
HOUŠKOVÁ, Petra, Téma odlišnosti při práci s dětmi předškolního věku, 2019
HRADÍLKOVÁ, Klára, Česká folklorní pohádka a její využitelnost v dramatické výchově, 2003
HRADÍLKOVÁ, Klára, Zpráva o celoroční práci s divadelním souborem Přepestro v pomocné škole Rooseveltova, Praha 6-Bubeneč, 2003
HRAŠE, Jiří (ed.), Sezení u kulatého stolu na nár.přehl.v Mělníce 1985, 1985
HRAŠE, Jiří; MUSILOVÁ, Dana; NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina; MACHKOVÁ, Eva, Stati o dětském přednesu, 1980
HRAŠKOVÁ, Mariana, Biblické témy v slovenskej dráme, 2013
HRBÁČKOVÁ, Ivona, Námět v hodinách dramatické výchovy, 1999
HRNČÍŘ, Bořek (ed.), Kartotéka her pro dětské soubory II, 1975
HRNČÍŘ, Bořivoj (ed.), Zakládáme loutkářský soubor, 1957
HRNČÍŘ, Bořivoj (ed.), Zakládáme loutkářský soubor, 1961
HRNČÍŘ, Bořivoj aj. (eds.), Pohádky a nepohádky, 1976
HRNČÍŘ, Bořivoj aj. (eds.), Školní divadlo, 1977
HRNEČKOVÁ, Anna, Dlouhý život. O tom, že staří lidé mají na světě své důležité místo, 2013
HRNEČKOVÁ, Anna, Dramatizace větších epických celků určené dětskému herci, 2011
HRNEČKOVÁ, Anna, Příprava herce k pedagogické činnosti, 2013
HRNEČKOVÁ, Anna, Rok 1968, 2009
HRNEČKOVÁ, Anna; JEDLIČKOVÁ, Klára; ČMELÍKOVÁ, Barbora, F. L. Věk, 2007
HRONOVÁ, Hana, Dramatická výchova a divadlo v rámci prázdninových akcí s dětským kolektivem, 1998
HUČÍNOVÁ, Věra, Herectví v přípravě učitele dramatické výchovy, 1997
HULÁK, Jakub, Specifika a možnosti dramatické výchovy v období dospívání, 1998
HURT, Fr., Dětské divadlo
HUSÁK, Milan (ed.), Čítanka pro poškoláky, 1987
CHADWELL HEATH HIGH SCHOOL, Drama Syllabus Including Staitment of Aims&Objectives,Method,Themes,Homework,Evaluation,Profiling,Policy Statements,Examinations,Assessment Guidelines, 1989
CHILVER, Peter, Pátý sešit inspirace, 1971
CHILVER, Peter, Staging a School Play, 1967
CHILVER, Peter, Talking, 1968
CHILVER, Peter; JONES, Eric, Designing a School Play, 1968
CHILVER, Peter; MACHKOVÁ, Eva (Vybrala, přeložila a upravila), Čtvrtý sešit inspirace, 1971
CHVÁTALOVÁ, Tereza, Rozvoj čtenářské gramotnosti dramatickovýchovnými metodami, 2019
IDEA Journal 1994–95, Volume 2/3, Number 1/2, 1994/95
ICHOVÁ, Eva, Jiří Oudes a jeho přínos pro dramatickou výchovu, 2005
ICHOVÁ, Eva, Strukturované drama: Čarodějnice, 2005
IJDENS, Teunis; BOLDEN, Ben; WAGNER, Ernst (eds.), "International Yearbook for Research in Arts Education
INSTITUT FÜR SPIEL- UND THEATERPÄDAGOGIK, HOCHSCHULE DES KÜNSTE, Spiel- und Theaterberatung, 1992
INŠTITORISOVÁ. Dagmar aj. (eds.), Divadlo - interaktivita, inscenovanosť, diskurz, 2013
INŠTITORISOVÁ. Dagmar aj. (eds.), Vzdelávanie divadlom, 2013
INŠTITORISOVÁ. Dagmar, O projekte Vzdelávanie divadlom, 2013
Interaktionsspiele. Interaktionstraining, 1972
IVÁNEK, Lubomír, Aplikace různých směrů herecké výchovy v práci s mladými amatéry, 2004
JABORSKÁ, Lenka, Bylo nás pět. Jak jsme se koupali, 2004
JABORSKÁ, Lenka, Rozvoj pohybových dovedností nezbytných pro hru v roli žáků LDO na ZUŠ, 2004
JACKOVÁ, Magdaléna (ed.), Nejmírnější Pallas, 2016
JACKSON, Tony (ed.), Learning Through Theatre, 1993
JAMES, Miller; JOHNSON, David Read, Drama Therapy for the Treatment of Affective Expression in Posttraumatic Stress Disorder
JANÁČEK, Jiří; PRŮCHA ml., Jaroslav, Jaroslav Průcha učitel a spisovatel, 1988
JANČOVÁ, Petra, Dramatická výchova v lesní mateřské škole, 2015-6
JANČOVÁ, Petra, O králi, který pletl rohože, 2014-16
JANDOVÁ, Dagmar, Malé hříčky pro maňásky, 1983
JANSOVÁ, Hana, Dramatickovýchovný projekt Námořníci, 2007
JANSOVÁ, Hana, Etická výchova na ZŠ Curieových, 2007
JANYŠOVÁ, Lenka, Wernischáž, 2017
JARDINE, Laurie, Reading Gavin Bolton: A Biography for Education, 1995
JEČNÁ, Květoslava, Nuda při češtině? Ani nápad!, 1997
JEDLIČKOVÁ, Klára, Poetický večer pro nejmenší, 2009
JENNINGS, Sue (ed.), Dramatherapy with children and adolescents, 1995
JENNINGS, Sue aj., The handbook of dramatherapy, 1994
JENNINGSOVÁ, Sue, Úvod do dramaterapie, 2014
JEVICKÁ, Jana, Centrum neprofesionálního divadla, 2009
JINDŘICHOVÁ, Radka, Dramatická výchova jako prostředek integrace handicapovaných dětí, 1999
JIRÁNKOVÁ, Pavla, Po stopách táborské synagogy, 2007
JIRSOVÁ, Zuzana, Dramatická výchova jako cesta k literatuře, 1997
JIRSOVÁ, Zuzana, Dramatická výchova jako cesta k literatuře, 1998
JIRSOVÁ, Zuzana, Semináře dramatické výchovy pro učitele MŠ,ZŠ a obraz poznaného v pedagogické praxi, 1995
JIRSOVÁ, Zuzana; SVOBODOVÁ, Eva (eds.), Dramatická výchova, 1990
Johan, centrum pro sociální a kulturní projekty, 2006
JOHANSEN, Mila, 101 Theatre Games, 1994
JOHNOVÁ, Jana, Dramatická výchova na 1. stupni základní školy v kontextu kurikulární reformy, 2011
JOHNOVÁ, Magda, Představení na motivy knihy Deník Anny Frankové, 2002
JOHNOVÁ, Magda, Tvorba inscenace se studentským souborem, 2002
JOHNSON, David Read, On the therapeutic action of the creative arts therapies: The psychodynamic model, 1998
JOHNSON, David Read, The dramatherapist ´in-role´, ?
JOHNSON, David Read; FORRESTER, Alice; DINTINO, CECILIA; JAMES, Miller; SCHNEE, Greta, Towards a poor drama therapy, 1996
JOHNSTONE, Keith, Impro for Storytellers, 1999
JOHNSTONE, Keith, IMPRO, 2014
JONES, Phil, Drama as Therapy, 1996
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Děti hrají divadlo, 1987
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Děti, hry a divadlo, 1987
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Hofmanovy pohádky, 1983
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Jak se dělá umění aneb Nebojte se literatury!, 1983
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Malé jeviště 1987, 1987
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Malé jeviště 1989, 1989
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Pohádky a nepohádky II, 1980
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Rozmanitosti, 1982
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Rozpustilé pohádky, 1979
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Vrabčáci a hastrmani, 1980
JOSKOVÁ, Zdena, Kartotéka her pro dětské soubory, 1974
JOSKOVÁ, Zdena, Stručná zpráva o dlouhém životě v sedmi režimech, 2006
JOSKOVÁ, Zdena, Základy dramaturgie, 1998
JOSKOVÁ, Zdena; OPLIšTILOVá, Eva; MAšATOVá, Milada; HEJNá, Olga, Metodický list pro členy Kruhu autorů dětského divadla, 1983
JURINOVÁ, Barbora, Obrazy prechodových rituálov v ľudovej rozprávke a možnosti ich využitia v dramatickej výchove, 2012-2013
JURINOVÁ, Barbora, STE(NA) mieste..., 2012-13
JURIŠICOVÁ, Markéta, Strukturované drama na 1. stupni ZŠ, 2003
JURKASOVÁ, Jana, Autenticita dětského jevištního projevu, 2014
JURKASOVÁ, Jana, Pohádka o smutné továrně aneb Cesta k divadlu ve výchově, 2014
JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta, Antika, 2004
JUROŠKOVÁ BEZRUČOVÁ, Markéta, Kapitoly o literárním Krnovu - soutěžní přehlídce dětské slovesné tvořivosti LDO ZUŠ, 2004
KADLECOVÁ, Petra, Dramatickovýchovný projekt v lesní mateřské škole se začínající skupinou, 2018
KALETOVÁ, Jarmila, Práca s deťmi v bábkárskych krúžkoch a súboroch, 1973
KALHOUS, Zdeněk; OBST, Otto aj., Školní didaktika, 2002
KALINOVÁ, Jarmila, Historie dramatické výchovy, dětského a studentského divadla v Jindřichově Hradci a jeho okolí, 2002 (?)
KALINOVÁ, Karolina, Doktor z pralesa, 2006
KALINOVÁ, Karolina, Mýty severoamerických indiánů jako zdroj témat pro dramatickou výchovu, 2006
KALUŠOVÁ, Vendula, Knihy obrázkových příběhů jako zdroj inspirace pro dramatickou výchovu v mateřské škole, 2004
KAMENISTÝ, Ján (ed.), Tak prichádza k nám slovo, 2006
KÁŇOVÁ, Žaneta, Dramatická výchova v rukou učitele primární školy, 2015
KÁŇOVÁ, Žaneta, Hra v roli - klíč k dramatické výchově, 2016-17
KÁŇOVÁ, Žaneta, Storytelling a jeho možnosti v dramatické výchově, 2016-17
KÁŇOVÁ, Žaneta, Využití postupů storytellingu v přípravě inscenace se středoškolským souborem, 2014
KAPOSI, László (ed.), Drámapedagógiai magazin, 2008
KAPSOVÁ, Lenka, Dvě americké publikace o dramatické výchově ve škole, 1998
KARAFFA, Jan, Dramatická výchova a Mikuláš ve škole, 2012
KARAFFA, Jan, Konflikty v dramatických hrách, 1996
KARAFFA, Jan, Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích v přípravě učitelů primárního vzdělávání, 2008
KARAFFA, Jan, Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích, 2009
KARAFFA, Jan, Využití metod a postupů dramatické výchovy ve vyučování občanské výchovy na 2. stupni základní školy, 1995
KARAFFOVÁ, Jana, Využití vybraných metod dramatické výchovy v hodinách českého jazyka - slohová cvičení ve 2. ročníku ZŠ, 1999
KARÁSEK, Ivo, Metody dramatické výchovy ve výuce literatury v 8. ročníku ZŠ, 2003
KASÍKOVÁ, Hana, Kooperativní učení a vyučování, 2001
KASÍKOVÁ, Hana, Kooperativní učení, kooperativní škola, 1997
KAŠPAROVÁ, Eva, Možnosti využití tvořivé dramatiky jako výchovně vzdělávacího principu na 1. stupni ZŠ, 1997
Kdy začnete hrát?, 195?
KECOVÁ, Vendula, Pověsti Českých Budějovic, 2009
KELNER, Lenore Blank, The Creative Classroom, 1993
KEMPE, Andy; ASHWELL, Marigold, Progression in Secondary Drama, 2000
KIMROVÁ, Bohuslava, Úloha loutky v literární výchově a dramatická výchova na MŠ, 1986
Kindertheater aktuell in den Zeitschriften Grundschule und Praxis Grundschule. November 1998, 1998
KING, Nancy, Storymaking and Drama, 1993
KISCHMITZOVÁ, Pavla, Malé divadélko, 1985
KLÁROVÁ, Lucie, Dramatická výchova a slovo, 2006
KLÁROVÁ, Lucie, Jen tak mezi námi, 2006
KLECHOVÁ, Věra, Výchovná dramatika jako vyučovací předmět na SPgŠ, 1998
KLEIN, Zamyat M., 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy, 2012
KLEPACKI, Leopold; ZIRFAS, Jörg, Theatrale Didaktik: Ein pädagogischer Grundriss des schulischen Theaterunterrichts, 2013
KLEPÁČOVÁ, Stanislava (ed.), Metodický list, 1985
KLOSOVÁ, Markéta, Divadelní svět J. A. Komenského, 2016
KLOSOVÁ, Markéta, Dramatické dílo J. A. Komenského, 2012
KNITLOVÁ, Jana; PISTORIUSOVÁ, Jitka, Díváme se divadlem, 1987
KOBRLE, Lukáš, Estetická výchova jako nový předmět na ZŠ Pouchov, 2012
KOBRLE, Lukáš, Víkendový workshop: "Vyšší princip", 2012
KOCOURKOVÁ, Markéta, Divadelní prvky folklóru v tvořivé dramatice, 2001
KODEROVÁ, Lucie, Projekt pro mateřskou školu, 2014
KODEROVÁ, Lucie, Role představy, fantazie a imaginace v psychosomatickém pohledu na hlas, 2014
KOHOUT, Ondřej, Cesta k filozofii dramatickovýchovnými metodami, 2017
KOHOUT, Ondřej, Dětská druhá divadelní reforma?, 2019
KOHOUTOVÁ, Lenka, Proměna pohádkového motivu v různých kulturách, 2018
KOHOUTOVÁ, Veronika, Využití dramatické výchovy v MŠ pro děti se sníženou socializační schopností, 2007
KOLÁČKOVÁ, Lenka, Dramatisace v činné škole (na tit.listě uvnitř:"činné elementárce"), 1931
KOLAFA, Jiří, O dětské hudbě, hudbě pro děti, divadelní a loutkové zvláště, 1989
KOLAFA, Tomáš (ed.), Almanach ZUŠ Liberec, 2005
KOLÁŘOVÁ, Barbora, Rakša: Skauting a otázky boje za svobodu, 2014-2015
KOLÁŘOVÁ, Daniela, Barevné světy, 2001
KOLÁŘOVÁ, Daniela, Květa a Jaromír Sypalovi - kde, kdy, jak a s kým, 2001
KOLEKTIV AUTORŮ, Zlatá brána, 1978
KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV ÚDPM KG, Tri muzikály, 1979
KOLEKTIV STŘEDISKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY, Středisko dramatické výchovy, 1990?
KOLEKTIV, BA (Hons) Drama. Course Handbook 1999-2000, 1999
KOLEKTIV, BA (Hons) Drama. Course Handbook 1999-2000. Year Two, 1999
KOLEKTIV, BAGatelle 1/94, 1994
KOLEKTIV, Curriculum Guide. Elementary School. Drama. Cycle One, 1987
KOLEKTIV, Curriculum Guide. Secondary School. Drama, 1986
KOLÍNOVÁ, Blanka, Problematika vztahu a výchovná dramatika, 1997
KOLKOVÁ, Růžena, Tvořítko, 1996
KOLLÁROVÁ, Dana (ed.), Ja a moje mesto. Aplikácia metód tvorivej dramatiky vo výchovno-vzdelávacom procese, 1998
KOMAN, Milan aj., RAABík, 1998-2005
KOMENSKÝ, Jan Amos, Komenského Vlastní životopis, 2017
KOMENSKÝ, Jan Amos, Stručná zpráva o pozvání do Uher. Idea světlé školy potocké. Škola vševědná to jest dílna všeobecné moudrosti,jejíhož zřízení si již od několika let.., 1960
KOMENSKÝ, Jan Amos, Zákony školy dobře spořádané, 1960
KOMENSKÝ, Jan Amos; BERGMAN, Aleš; ŠOTKOVSKÝ, Jan, Labyrint světa a ráj srdce, 2007
KONÍŘ, Richard, Využití dramatické výchovy při formování osobnosti žáka a třídního kolektivu v počátečním období školní docházky, 1998
KONÝVKOVÁ, Irena, Kroky a hledání při práci s dětským souborem, 1998
KOPÁČKOVÁ, Petra, Výchova uměním bez "vciťování"?: Brechtovo epické divadlo s přesahem do brněnského prostředí, 2015
KOPECKÁ, Aneta, Práce na divadelním tvaru se studenty pedagogické školy, 2007
KOPECKÁ, Aneta, Práce na inscenaci Jonathan Livingston Racek, 2011
KOPPOVÁ, Brigita (ed.), Výchova hrou, 1987
KORBELOVÁ, Lenka, Dílo Josteina Gaardera a možnosti jeho využití v dramatické výchově, 2009
KORBELOVÁ, Lenka, Pohledy, 2009
Korrespondenzen, 1998
KOŘÍNKOVÁ, Veronika, Nabúravanie rodových stereotypov formou štrukturovanej drámy V sieti, 2014
KOŘÍNKOVÁ, Vladimíra, Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech, 2012
KOSTIČOVÁ, Jana (ed.);(ved.projektu);KASÍKOVÁ, Hana; BERAN, Vít (eds.), RAAdce učitele, 2000-2006
KOSTRHUNOVÁ, Alžběta, Afrika, 2007
KOŤA, Jaroslav; VALIŠOVÁ, Alena (eds.), Studia paedagogica 14, 1995
KOŤÁTKOVÁ, Soňa, Dítě a mateřská škola, 2008
KOŤÁTKOVÁ, Soňa, Hry v mateřské škole v teorii a praxi, 2005
KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista aj., Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, 1998
KOUSALOVÁ, Martina, Démonické bytosti Jizerských hor, 2007
KOVÁČOVÁ, Barbora, Terapia s bábkou, 2012
KOVÁČOVÁ, Barbora, Vývinovo orientovaná dramatoterapia, 2011
KOVALČÍK, Zdeněk (ed.), Literární výchova v rámci povinné školní docházky, 1997
KOVALČÍKOVÁ, Iveta; BEKÉNIOVÁ, Ľubica, Škola plná zážitkov, 1995
KOVALČÍKOVÁ, Iveta; MAJZLANOVÁ, Katarína; PAVLOVSKÁ, Marie; PELÁN, Jiří, Variácie podob výchovnej dramatiky, 2003
KOVALČUK, Josef; CEJPEK, Václav; ŠOTKOVSKÝ, Jan; DROZD, David (eds.), Přednášky o divadle a umění, 2007
KOVÁŘÍK, Miroslav, Inscenační postupy v divadle poezie, 1976
KOZLOVÁ, Jana, Pohádka o Ptáku štěstí, 2012
KRÁČMEROVÁ, Lucie, Jak volba metod a forma látek ovlivňují vývojové rysy adolescence, 2000(ob.01
KRAJÍČKOVÁ, Alena, Specifika dramatické výchovy v malé obci příměstské oblasti, 2000
KRÁLIKOVÁ, Ludmila, Myšlení, cítění, vůle, 1999
KRÁLOVÁ, Daniela, Literárně-dramatická dílna pro městskou knihovnu, 2018
KRÁLOVÁ, Olga, Dramatická výchova jako styl výuky v 1. ročníku obecné školy, 2004
KRÁLOVÁ, Olga, Pohádka o kohoutkovi a slepičce - divadelní inscenace s dětmi, 2004
KRAMBRICH, V. aj., Process. Performance. Product-Proze3 u.Produkt. Spiel und Theater, 1979
KRÁTKÁ, Veronika, Co skrývá ilustrace, 2007
KRÁTKÁ, Veronika, Král Midas, 2011
KRÁTKÁ, Veronika, Systém výuky dramatu v Anglii a Walesu, 2010/11
KRATOCHVÍLOVÁ, Hana, Sborníček textů pro malé loutkářské formy, 1986
KRATOCHVÍLOVÁ, Hana, Sborníček textů pro malé loutkářské kolektivy, 1988
KRČKOVÁ, Stanislava; STÁREK, Jiří (eds.), Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, 2010
KREJSOVÁ, Beata, Diagnostické možnosti metod dramatické výchovy v příjímacím řízení na PdF OU - obor učitelství pro I. stupeň, 1998
KREJSOVÁ, Marcela, Divadlo ve výchově v Čechách v porovnání se zahraničím (Maďarsko), 2004
KREJSOVÁ, Marcela, Pokoušení II aneb Podzimní divadelní škola, 2004
KRESOVÁ, Hana, Autorská a inscenační práce Milady Mašatové, 1998
KROČA, David, Dětský přednes a současná poezie, 2000
KRÖSCHLOVÁ, Eva, Jevištní pohyb, 1998
KROUPOVÁ, Kateřina, Cesta od dramatického textu k autorskému divadlu, 2004
KROUPOVÁ, Kateřina, Ještě jednou a ještě ve snu, 2004
KŘENKOVÁ, Jana (ed.), 2. sborníček slovesných prací žáků LDO ZUŠ ve Žďáře n. S., 1992
KŘENKOVÁ, Jana (ed.), Nalezená báseň aneb hledání a setkávání v Novém Městě na Moravě na Moravě 12. února 2005, 2005
KŘESADLOVÁ, Václava, Moje cesta k tvořivému principu ve výtvarné a dramatické činnosti, 2000
KŘÍŽOVÁ, Dagmar, Pohybová a herecká cvičení Jevištního pohybu Evy Polzerové, 2018
KUBÁLEK, Vratislav (ed.), Recitujeme..., 1977
KUBÁLEK, Vratislav (ed.), Recitujeme...2, 1980
KUBÁLEK, Vratislav (ed.), Společenský význam dětské dramatické výchovy, 1973
KUBÁLEK, Vratislav, ABECEDA dětského přednesu, 1978
KUBÁLEK, Vratislav, Dětský přednes a rozvoj kulturních aktivit dítěte, 1983
KUBECOVÁ, Markéta, Čím pohyb, hudba, literatura a výtvarné umění obohacují dramatickou výchovu?, 2007
KUBECOVÁ, Markéta, Stromy a jejich tajemství, 2007
KUBECOVÁ, Markéta; BENEŠOVÁ, Eva, Projekt - Od skřítků k Leprikónům, 2006
KUBOVÁ, Lenka, Počáteční diagnostika skupiny, 2004
KUČEROVÁ, Zdeňka, Úskalí divadelní tvorby s adolescenty s problémovým chováním ze školských výchovných zařízení, 2011
KUDERJAVÁ, Mária; STANISLAVOVÁ, Zuzana, Tvorivá dramatika ako stratégia zvyšovania literárnej kompetencie detí mladšieho školského veku, 2017
KUJANOVÁ, Klára, Rozvoj čtenářské gramotnosti prostřednictvím dramatické výchovy, 2018
KULKA, Jiří; PEČMAN, Rudolf; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana aj., Estetická výchova, 1987
KUNČÍKOVÁ, Petra, Třetí mezinárodní divadelní tábor - Drážďany, 2003
KUNČÍKOVÁ, Petra, Využití dramatických metod v multikulturní výchově, 2003
KURIŠ, Martin, Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání, 2013
KURKOVÁ, Libuše (ed.), Hudba a divadlo I - Orffova škola, 1989
KURŠ, Antonín; DISMAN, Miroslav (sic), Sborové recitace, 1932
KURŠ, Antonín; NEKOLA, Rudolf, Dětská divadla v SSSR. A u nás, 1936
KUTINOVÁ, Ph. A. (= Amálie), Besídky mládeže k různým příležitostem. Díl I., 1932
KUŽELOVÁ, Marie; PAVLOVSKÁ, Milena, Tvořivá dramatika ve výuce slohu, 1996
KVAPIL, Martin, Integrace dějepisu a občanské výchovy metodou DV, 1998
KVERKOVÁ, Barbora, Zakládání dívčího skautingu v Čechách, 2018
LACINA, Přemysl (ed.), Směr 8/80, 1980
LADIKA, Zviezdana, Dijete i scenska umjetnost, 1970
LAIDLAW, Linda; MILLER, Carole; SAXTON, Juliana, Memories for Miss Nancy,
LAITNEROVÁ, Jiřina, Ročníková práce - projekt, 2001
LAITNEROVÁ, Jiřina, Téma boje a násilí v dramatické výchově, 2002
LALOUŠKOVÁ, Kateřina, Jak vznikala středověká města, 2013
LALOUŠKOVÁ, Kateřina, Využití dramatické výchovy v průřezových tématech na základní škole praktické, 2013
LAMBERT, Joe aj., Digital Storytelling Cookbook (první 4 kapitoly), 2010
LANDIER, Jean-Claude; BARRET, Gisele, Expression. Dramatique. Theatre, 1991
LANGÁŠEK, Miroslav; BLAŽKOVÁ, Věra (eds.), 20krát Loutkářská Chrudim, 1971
LANGER, Karel, Nejmenší divadlo, 1956
LANGR, Ladislav (ed.), Pedagogická diagnostika ´99, 1999
LÁSKOVÁ, Dagmar, Práce s chlapci v dramatické výchově, 1999
LÁSKOVÁ, Dagmar, Specifika práce s chlapci v dramatické výchově, 2003
LÁZŇOVSKÁ, Lenka (ed.), Dítě a umění, 2007(2014)
LAZORČÁKOVÁ, Taťjana; ROUBAL, Jan, K netradičnímu divadlu na Moravě a ve Slezsku 60.-80. let dvacátého století, 2003
LAŽANOVÁ, Michaela, Návštěva salónní společnosti 19. století, 2007
LAŽANOVÁ, Michaela, Oživené hroby, 2010
LAŽANOVÁ, Michaela, Uplatnění metod dramatické výchovy při výuce češtiny jako cizího jazyka, 2010
LEENHARDT, Pierre, L`Enfant et l`expression dramatique, 1973
LEFKOWITZ, Anne; PHIPPS, kathleen; SERLETH, Laurel, K-5 Drama Curriculum Guide, 1995
LEWICKI, Tadeusz, Theatre/drama in education in the United Kingdom, Italy and Poland, 1995
LHOTSKÁ, Jiřina, Text a spontánní prvky dětského hereckého projevu, 1990
Liebau, Eckart; Wagner, Ernst; Wyman, Max (eds.), International Yearbook for Research in Arts Education 1 2013, 2013
LIEDERHAUSOVÁ, Lenka, Dramatická výchova a psychoterapie, 1999
Lichtblick, 12. Jahrgang, Nr. 3/95, 1995
LINDNEROVÁ-HAVLOVÁ, Jiřina, Předmět a loutka v dramatické výchově, 2000(ob.01
LINKLATER, Kristin, Freeing the natural voice, 1976
LIŠKOVÁ, Kristina, Divadelní lektor v profesionálním divadle, 2016-17
LIŠKOVÁ, Kristina, Specifika krátkodobé intezivní práce na příkladu dvou skupin dětí na příměstském táboře, 2016-17
Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře, 1989
LITTEROVÁ, Klára, Inscenace se žáky LDO ZUŠ Pardubice-Polabiny - Vlaštovčí voda, 2012
LITTEROVÁ, Klára, Mateřská škola a lidová pohádka, 2012
LÖFFELMANN, Vojtěch, andenSEN: Experimentální inscenace ZUŠ Klecany, volně na motivy postav a života H. C. Andersena, 2019
LÖFFELMANN, Vojtěch, Pracuji - budujeme - rozhodují, 2017
LÖFFELMANN, Vojtěch, Současné podoby dramatické výchovy v ČR, 2019
LOHMANN, Paul, Chyby hlasové techniky a jejich náprava, 1968
LOOSOVÁ, Jana, Reminiscence - aneb vzpomínky jako východisko pro aktivní práci se seniory s použitím prvků dramatické výchovy, 2015
LOOSOVÁ, Jana, Využití prvků herecké výchovy v práci s amatérským souborem, 2015
LUBINOVÁ, Ivana (ed.), Prostě Prostějov, 2017
LUCKÝ, Marián; ŠKOVIERA, Albín, Psychológia detského divadla I., 1976
LUCKÝ, Marián; ŠKOVIERA, Albín, Psychológia detského divadla II., 1978
LUDWICKA-MIERZEJEWSKA, Romana; LEWKOWSKI, Kazimierz; DZEDZIC, Anna, Nastolatek w poszukiwaniu tajemnicy teatru, 1998
LUKÁŠOVÁ, Věra, Žáček mezi žáčky, 2005
LUŇÁKOVÁ, Jitka, Hra v roli ve spontánních činnostech dětí předškolního věku, 2011
LUTZ, Edmund Johannes, Das Schulspiel, 1957
M§ULLER, Alwin, Der Jugendring und der Spielkreis Mirbt 1920-1925, 1973
MACKOVÁ, Silva, Dětská literatura jako předloha dramatizace v praxi s dětmi, 1979
MACKOVÁ, Silva, Divadlo a výchova, 2009
MACKOVÁ, Silva, Divadlo a výchova, 2016
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova (nejen) pro obecnou školu, 1993-4
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova ve škole, 1995
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova, 2003
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova, 2004
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova. Divadlo a výchova, 2003
MACKOVÁ, Silva, Od dramatické výchovy k oboru Divadlo a výchova, 2009
MACKOVÁ, Silva; DELONGOVÁ, Jindra, Zájmové útvary recitačně dramatické pro žáky středních škol, 1987
MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana, Škola (dramatickou) hrou, 1990
MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana; DELONGOVÁ, Jindra, Návrh experimentu "Dramatická výchova pro ZŠ", 1986-87?
MADĚRYČ, Vojtěch, Mikulášovy prázdniny - dramatizace povídek Reného Goscinnyho, 2011
MADĚRYČ, Vojtěch, Zástup - dramatizace povídky Raye Bradburyho, 2009
MADĚRYČ, Vojtěch, Zdroje inspirace pro hereckou výchovu na základní umělecké škole, 2011
MADĚRYČ, Vojtěch; ŠVEJDA, Zdeněk; FIDLEROVÁ, Klára, Kryštof Kolumbus, 2007
MÁDROVÁ, Evženie, Osobnost a volba postavy ve fantasy RPG hrách, 2004
MAGUIRE, Jack, Creative Storytelling, 1985
MACHALÍKOVÁ, Jana aj., Improliga, 2008?
MACHALÍKOVÁ, Jana, Hrajeme si v galerii aneb Galerie jako jeviště, 2004
MACHALÍKOVÁ, Jana, Improvizační liga se středoškolským souborem, 2004
MACHALÍKOVÁ, Jana; MUSIL, Roman, Improvizace ve škole, 2015
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Ať se točí svět!, 1984
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Dětské divadlo 2, 1978
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Dětské divadlo, 1976
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Dětský přednes - dětský dramatický projev - dětské divadlo očima zasloužilého umělce Miloslava Dismana, nositele Řádu práce, 1969
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova I, 1964, č. 1-4, 1964
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova II, 1965, č. 5-10, 1965
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova III, 1966, č. 1-6. Řada II, 1966
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova IV, 1967, č. 1-6. Řada III, 1967
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova IX, 1972, č. 1-6. Ročník IX, 1972
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova V, 1968, č. 1-6. Ročník V, 1968
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova VI, 1969, č. 1-6. Ročník VI, 1969
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova VII, 1970, č. 1-6. Ročník VII, 1970
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova VIII, 1971, č. 1-6. Ročník VIII, 1971
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova X, 1973, č. 1-4. Ročník X, 1973
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova XI, 1974, č. 1-4. Ročník XI, 1974
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Hřej, sluníčko, hřej!, 1982
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Inspirace pro dětskou dramaturgii, 1991 ?
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Jana Amosa Komenskeho školní hry a výchova, 1970
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí, 1985
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Kraťásky, 1974
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Kuře, Kocourek a Malý tygr, 1989
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole, 1992
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Objevy a návraty, 1983
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Od třinácti do šestnácti, 1982
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Pionýrská scéna, 1979
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk, 2013
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk, 2013
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky, 2012
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Svět dětí, ptáků, fialek, 1983
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Tajné skrýše slov, 1982
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Texty dětské scény, č.1,2,3,4,6 + Zlatá lilie, 1971
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Tvořivost a dramatická výchova, 1979
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Výpisky z četby : Dorothy Heathcote : Drama as a Learning Medium, 1994
MACHKOVÁ, Eva (em), Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, 1981
MACHKOVÁ, Eva (em), Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, 1984
MACHKOVÁ, Eva (em), Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, 1986
MACHKOVÁ, Eva (nepodepsáno), Koncepce rozvoje dramatické výchovy dětí do roku 1985, 198?
MACHKOVÁ, Eva (nepodepsáno), Metodické doporučení ke konkretizaci opatření plánu rozvoje zájmové umělecké činnosti do r. 1985 v oboru dramatické výchovy dětí, 1982
MACHKOVÁ, Eva [neuvedena], Divadelní studio ÚKVČ Dramatická výchova dětí a mládeže (Projekt dvouletého školení), 1976
MACHKOVÁ, Eva [neuvedena], Učební osnova předmětu Praktikum dramatické výchovy, 1984
MACHKOVÁ, Eva, Básník chce asi čtenářům říci..., 1977 ?
MACHKOVÁ, Eva, Drama v anglické škole, 1991
MACHKOVÁ, Eva, Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte, 1970
MACHKOVÁ, Eva, Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte, 1980
MACHKOVÁ, Eva, Dramatické hry a improvizace, 1978
MACHKOVÁ, Eva, Dramatické hry a improvizácie, 1981
MACHKOVÁ, Eva, Dramatika pro děti, 1983
MACHKOVÁ, Eva, Dramatika, hra a tvořivost, 2017
MACHKOVÁ, Eva, Dramatikus játékok és improvizációk, 1984
MACHKOVÁ, Eva, Heslo "Mělník", 1987
MACHKOVÁ, Eva, Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu, 1995
MACHKOVÁ, Eva, Jak se učí dramatická výchova, 2004
MACHKOVÁ, Eva, Jak se učí dramatická výchova, 2007
MACHKOVÁ, Eva, Manuál diplomanta v oboru dramatické výchovy, 1998 ?
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 1992
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 1993
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 1999
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 1999
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 2002
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 2005
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 2007
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 2011
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, 2015
MACHKOVÁ, Eva, Mezi skutečností a snem, 1988
MACHKOVÁ, Eva, Mezi skutečností a snem, 2013
MACHKOVÁ, Eva, Na přelomu, 1974
MACHKOVÁ, Eva, Nástin historie a teorie dramatické výchovy, 2018
MACHKOVÁ, Eva, Nevyptávejte se, jak to mohlo být aneb Pohádky v různých kulturách, 2014
MACHKOVÁ, Eva, O sani s mnoha hlavami, 1990
MACHKOVÁ, Eva, Struktura výchovné dramatiky a příprava učitele, 1993
MACHKOVÁ, Eva, Typy třídění metod, 2001
MACHKOVÁ, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, 1998
MACHKOVÁ, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, 2007
MACHKOVÁ, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, 2018
MACHKOVÁ, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, 2018
MACHKOVÁ, Eva, Veřejné vystoupení a poetika jevištního projevu dětí, 1975
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, 2004
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, 2012
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, 2017
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu, 2000
MACHKOVÁ, Eva, Základy dramatické výchovy, 1980
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - I. díl, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - II. díl, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - III. díl, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - IV. díl, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, 1983
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, 1990
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických hier, cvičení a improvizací, 1992
MACHKOVÁ, Eva; KRÁLOVÁ, Olga; OPLATEK, František aj., Škola dramatickou hrou: Dramatická výchova v primární škole, 2019
MACHKOVÁ, Eva; MAGEROVÁ, Eva; MAŠATOVÁ, Milada, Kapitoly z praxe dramatické výchovy, 1982
MACHKOVÁ, Eva; PAVELKOVÁ, Soňa; SYPAL, Jaromír, Dramatická výchova dětí, 1978
MACHKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Dvacet let katedry výchovné dramatiky DAMU Praha (1992-2012), 2012
MACHKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav, Vývoj české dramatické výchovy v datech, 2000
MACHKOVÁ, Eva; ŠRÁMKOVÁ. Vítězslava, K problematice práce porot dětského přednesu, 1981
MACHKOVÁ, Eva; ŠRÁMKOVÁ. Vítězslava, K problematice práce porot dětského přednesu, 1988
MACHKOVÁ, Eva; VEDRAL, Jan, Výchovná dramatika na DAMU (s. 48-51); Cit pro dramatičnost a dnešní divadlo (s. 59-66), 1996
MACHKOVÁ, Tereza, Dramatická výchova jako cesta k četbě, 2008
MACHKOVÁ, Tereza, Literární předloha jako cesta k tématu nesvobody, 2014
MÁCHOVÁ, Marcela, Tři sestry a jeden prsten, 2002
MÁCHOVÁ, Marcela, Význam přednesu prózy pro pubescenty, 2002
MACHOVÁ, Milena, Děti recitují, 1978
MACHULSKA, Halina; PRUSZKOWSKA, Alicja; TATAROWICZ, Jan, Drama w szkole podstawowej, 1997
MAJZLANOVÁ, Katarína )ed.), Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti, 2003
MAJZLANOVÁ, Katarína )ed.), Liečebnopedagogická intervencia, 2001
MAJZLANOVÁ, Katarína )ed.), Zvládanie problémových výchovných situácií v škole, 2004
MAJZLANOVÁ, Katarína, Dramatoterapia v liečebnej pedagogike, 2004
MAJZLANOVÁ, Katarína, Dramatoterapia, 1999
MAJZLANOVÁ, Katarína, Dramatoterapia, 1999
MAJZLANOVÁ, Katarína, Tvorivá dramatika ako metóda rozvíjania plynulosti reči a komunikácie, 1996
MALÁ, Klára, Divadlo fórum se studenty gymnázia, 2011-12
MALÁ, Klára, Využití metod dramatické výchovy v programech primární prevence souciálně patologických jevů, 2011
MALÁ, Klára, Vývoj vzdělávání učitelů dramatické výchovy, 2014
MALÁ, Zuzana, "D 13-21", 2010
MALÁ, Zuzana, Využití knih nakladatelství Baobab ve výuce čtení na 1. stupni ZŠ, 2016
Malé jeviště č. 2/78, 1978
MALEY, Alan; DUFF, Alan, Drama Techniques in Language Learning, 1992
MÁLKOVÁ, Radka, Metody dramatické výchovy na středních pedagogických školách, 2003
MÁLKOVÁ, Radka, Tři sestry a jeden prsten, Příběh Moniky V., 2003
MAŇÁK, Josef; ŠVEC, Vlastimil (eds.), Cesty pedagogického výzkumu, 2004
MANDA, Roman, Vývoj a proměny Pedagogické poemy, národní přehlídky v přednesu, v četbě a v improvizaci žáků středních pedagogických škol, 2011
MANDLOVÁ, Jana, Hledání osobitosti. Osobnost vedoucího jako určující moment při práci s dětským dramatickým souborem, 1998
MAREČKOVÁ, Boh.; REMIŠOVÁ, Julie; BRABCOVÁ, Věra, členky sekce loutky při PÚMB, Chcete hrát divadlo? 2. část, 1989
MARTINCOVÁ, Petra, SD Heinrich Harrer a jeho životní sny, 2008
MARTINEC, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, 1975
MARTINEC, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, 1988
MARTINEC, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, 1989
MARTINEC, Václav; VOBRUBOVÁ, Jana, Devátý sešit inspirace, 1974
MARTÍNKOVÁ, Nina, Hra a divadlo, 2018
MARTINOVSKÁ, Petra, Příběh ve výchovné dramatice dětí předškolního věku, 1998
MARTYKÁNOVÁ, Ivana, Práce s hudebním motivem v dramatické výchově, 2018
MARUŠÁK, Radek, Chodíme s dětmi do divadla I, 2004
MARUŠÁK, Radek, Chodíme s dětmi do divadla, 2004
MARUŠÁK, Radek, Literatura v akci, 2008
MARUŠÁK, Radek, Literatura v akci, 2010
MARUŠÁK, Radek, Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. roč. ZŠ, 1998
MARUŠÁK, Radek, Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. roč. ZŠ, 2000
MARUŠÁK, Radek; KRÁLOVÁ, Olga; RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Dramatická výchova v kurikulu současné školy, 2008
MAŘÁDKOVÁ, Ladislava, Hlas jako nástroj pro hledání sebevědomí, autority a identity budoucího učitele dětí předškolního věku, 2009
MASHEDER, Mildred, Let´s Co-operate, 1991
MASNER, Zdeněk (ed.), Malé jeviště 1-1980, 1980
MASNER, Zdeněk (ed.), Malé jeviště 1-1982, 1982
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava, Srovnání dramatické výchovy na základních školách, základních uměleckých školách a nižších stupních víceletých gymnázií v Jihočeském kraji, 2004
MASOPUSTOVÁ, Jaroslava, Tatínku, ta se ti povedla, 2004
MAŠATOVÁ, Milada, Cesty k metafoře, 1994
MAŠATOVÁ, Milada, Cesty k metafoře, 1996
MAŠATOVÁ, Milada, Cesty k metafoře, 2004
MAŠATOVÁ, Milada, Dramatika s loutkou, 1991
MAŠATOVÁ, Milada, Hebe hebe hebere, 1993
MAŠATOVÁ, Milada, Metodický materiál pro 3. ročník loutkářského oddělení 1. stupně literárně dramatického oboru LŠU, ?
MAŠATOVÁ, Milada, O loutkovém divadle hraném dětmi, 1997
MATĚJÍČKOVÁ, Milena, Hledání principů ovlivňujících autentický prožitek v improvizaci, 2000
MATĚJÍČKOVÁ, Milena, Partnerství v dramatické hře, 2003
MATHAUSEROVÁ, Hana, Divadlo školám, 2010
MATVIJOVÁ, Lea, Vytvoření divadelně-vzdělávacího programu podporujícího komunikaci mezi veřejností a divadlem a jeho aplikace na činnost Švandova divadla v Praze, 2003
MAZAL, Ferdinand, Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku, 1991
McCASLIN, Nellie, Creative Drama in the Classroom, 1990
McCASLINOVÁ, Nellie, Creative Drama in the Intermediate Grades, 1987
McCASLINOVÁ, Nellie, Creative Drama in the Primary Grades, 1987
McDONALD, Margaret Read (ed.), Tell the World, 2008
McGREGOR, Lynn; TATE, Maggie; ROBINSON, Ken, Learning Through Drama, 1977
McMAHON, Linnet, The Handbook of play therapy, 1992
MECOVÁ, Lucie, Rozvoj dětského čtenářství prostřednictvím dramatických dílen, 2013
MECOVÁ, Lucie, Využití metod dramatické výchovy pro rozvoj emoční inteligence, 2013
MÉFRIEROVÁ, Dominique, 100 námětů pro dramatickou výchovu, 1999
MÉGRIER, Dominique, Pratiquer le théatre a l´école, 2004
MĚKOTOVÁ, Ivana (ed.), Náhodou žijeme ve Světlé nad Sázavou ...a je nám tady dobře, 2007
MĚKOTOVÁ, Ivana; TĚSNOHLÍDKOVÁ, Ivana, Cesty a cestičky dětí ze Základní umělecké školy ve Světlé nad Sázavou, 2000
METODIK PRO DICADLO A MLUVENÉ SLOVO (ed.), Umělecký přednes 1986, 1986
MEZEROVÁ, Věra, Otázky amatérského loutkářství, 1964
MÍČKOVÁ, Jitka, Cesta do pohádky: Literárně-dramatické projekty pro MŠ, 2019
MÍČKOVÁ, Jitka, Jarní medvědoviny, 2016
MÍČKOVÁ, Jitka, Malá čarodějnice jako námět pro dramatickou výchovu, 2014
MÍČKOVÁ, Jitka, Václav Čtvrtek a jeho tvorba pro děti předškolního věku, 2016
MICHALÍKOVÁ, Lucie, Vliv dramatické výchovy na sociální klima školní třídy, 2006
MICHLOVÁ, Kateřina, "... když zavřu oči...": divadelní inscenace se skupinou žáků LDO ZUŠ Bedřicha Smetany v Karviné, 2014-15
MICHLOVÁ, Kateřina, Vztah hudební a dramatické výchovy, 2014-2015
MIKEŠOVÁ, H. (ed.), Mír je, když si děti hrají, 1976
MISTRÍK, Jozef; POLIAK, Ján; DEDINSKÁ, Lenka; MLADOŇ, Jozef; JANČUŠKA, Martin, Deti a umelecký prednes, 1969
MIŠURCOVÁ, Věra (ed.), O estetické výchově nejmenších, 1978
MLATEČKOVÁ, Kristýna, Inscenační práce se středoškolským souborem - Medvěd, který nebyl, 2019
MLEJNEK, Josef (ed.), Rozčitadlo, 1969
MLEJNEK, Josef, Děti v divadle, 1986
MLEJNEK, Josef, Děti, hry a divadlo, 1972
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, 1981
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, 1997
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, 2004
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, 2011
MLEJNEK, Josef, Podkladový materiál, 1973
MŁYNARCZYKOVÁ, Silvie, Úvod do práce s hlasem učitele 1. stupně základní školy, 2019
MOCKOVÁ, Hana, Dramatická výchova v kontextu waldorfské školy, 1997
MOLČÍKOVÁ, Kateřina, Drama v rodinné výchově, 2003
MOON, Jenifer A.; DIVIŠ, Michal; KOLÁŘ, Jan; DOČEKAL, Vít; VALENTA, Josef;.., Krajinou zkušenostně reflektivního učení, 2013
MORAVCOVÁ, Monika, Dagmar Jandová a její přínos pro dramatickou výchovu, 2019
MORAVČÍKOVÁ, Monika, Jan Welzl, 2006
MORAVČÍKOVÁ, Monika, Využitie predmetu a práca s ním v dramatickej výchove, 2006
MORAVEC, Ondřej, Aktivizace sociálního učení studentů učitelství 1. st. ZŠ v dramatických hrách, 2001
MORAVEC, Ondřej, Kooperace v dramatické výchově, 2006
MORAVEC, Ondřej, Kráska a netvor, 2005
MORÁVKOVÁ, Jitka, Soňa Pavelková, 2008
MORGAN, Norah; SAXTON, Juliana, Asking Better Questions, 2006
MORGAN, Norah; SAXTON, Juliana, Teaching Drama, 1989
MORGANOVÁ, Norah; SAXTONOVÁ, Juliana, Vyučování dramatu, 2001
MOTTLOVÁ, Martina, Starý pán, 2012
MOTYČKOVÁ, Soňa, Tvořivost v dramatické výchově, 1995
MOTYČKOVÁ, Soňa, Tvořivost v dramatické výchově, 1995-6
MRÁZEK, Jan, Autentický člověk Jan Patočka, 2017
MRÁZOVÁ, Radmila, Dana Svozilová, její přínos pro dramatickou výchovu, 2007
MRZENOVÁ, Markéta, Přístupy k improvizaci v mém studiu na DAMU, 2001
MUIR, Alistair, New Beginnings, 1996
MÜLLER, Oldřich, Dramika (nejen) pro speciální pedagogy, 1995
MUSGRAVE HORNER, A., Movement, Voice and Speech, 1974
MUSILOVÁ, Daniela (ed.), 30 let uměleckého přednesu, 1975
MUSILOVÁ, Daniela (ed.), 30 let uměleckého přednesu, 1975
MUSILOVÁ, Daniela aj., Slovníček uměleckého přednesu, 1981
NAJBRTOVÁ, Martina, Dětská dílna 53. fetivalu Šrámkovy Sobotky, 2010
NAJBRTOVÁ, Martina, Inspirace výtvarným uměním pro dramatickou výchovu, 2010
National Arts Education Accord, 1991
NAVRÁTIL, Antonín (ed.), III. přehlídka inscenací Malé scény 24.-28.4.1979., 1979
NAVRÁTILOVÁ, Anežka, Magisterský tvůrčí projekt: Dílna k inscenaci "Já, hrdina", uváděné v divadle DISK, 2013
NAVRÁTILOVÁ, Anežka, Reflexe v dramatické výchově, 2013
NEČASOVÁ, Markéta, Afrika, 2010
NEČASOVÁ, Markéta, Metody dramatické výchovy jako cesta k rozvoji dětského čtenářství, 2010
NEČESANÁ, Milena, Školské piaristické divadlo, 2007
NEELANDS, Jonothan, Learning through Imagined Experience, 1998
NEELANDS, Jonothan, Making Sense of Drama, 1984
NEELANDS, Jonothan, Strukturování dramatické práce, 1995
NEELANDS, Jonothan; DOBSON, Warwick, Drama and Theatre Studies at AS/A level, 2000
NEELANDS, Jonothan; DOBSON, Warwick, Theatre Directions, 2000
NEELANDS, Jonothan; GOODE, Tony, Structuring Drama Work, 1990
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana (ed.), Komenský nebyl žádný suchar aneb Dramatická hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství, 2001
NELEŠOVSKÁ, Alena, Jak se děti učí hrou, 2004
NĚMEC, Ivan (ed.), Tvorba pásma, 1983
NĚMECKÁ, Eva, Marek a Petra, 2006
NĚMECKÁ, Eva, Mravní výchova jako součást obsahu dramatické výchovy, 2006
NĚMEČEK, Pavel, Zkušenosti s jedním celoročním vzdělávacím cyklem DV pro učitele ZŠ - pohled lektora, 1998
NĚMEČKOVÁ, Ivana, Dětská loutková inscenace jako tvůrčí proces, 1994
NĚMEČKOVÁ, Ivana, Proces tvorby při práci v LDO ZUŠ, 1998
NEMRAVA, Stanislav; NEMRAVOVÁ, Hana; GOGOLOVÁ, Martina (eds.), Nedopsa(tel)né chvění / Chvění slov, 2010
NEMRAVOVÁ, Hana, Literatura jako zdroj divadelního tvaru, 2004
NEMRAVOVÁ, Hana; NEMRAVA, Stanislav (ed.), Nedopsa(tel)né chvění, 2004
NEŠPOROVÁ, Dana, Integrace dyslektiků a dětí s LMD do normální školy prostřednictvím dramatické výchovy, 2000
NEUMANNOVÁ, Eva, Epizody školní, 2003
NEUMANNOVÁ, Eva, Postavy a jejich funkce v ruských kouzelných pohádkách a jejich využití v dramatické výchově, 2003
NICKEL, Hans-Wolfgang (ed.), Spiel und Theaater. LAG Materialen 27, 1992
NICHOLSON, Helen, Theatre & Education, 2009
NOSKOVÁ, Lucie, Osobnost Hany Budínské a její přínos pro dramatickou výchovu, 2000
NOVÁ, Martina, Příprava projektu Poetická kavárna Miroslava Holuba, 1999
NOVÁKOVÁ, Růžena; BRČÁKOVÁ, Věra (eds.), Osvětová práce s dětmi, 1954
NOVOTNÁ, Dana, Spojitost hudební a dramatické výchovy, 1999
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina, Básnický dnešek a Karel Hynek Mácha, 1986
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina, Básník tvořivosti a kázně, 1984
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina, O přesvědčivosti uměleckého přednesu, 1979
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina; VOLŠICKÁ, Marina, Mluvený projev dětí na národní přehlídce dětského přednesu v Příbrami 1976, 1976 ?
NOVOTNÁ-LAUKOVÁ, Lenka, Dramatická výchova a její přínos v procesu integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami na škole, 2001
NYGREN, Christina (ed.), Theatre for development, 2009
O´CONNOR, Peter, Reflection and Refraction: The Dimpled Mirror of Process Drama, 2003
O´CONNOR, Peter; ANDERSON, Michael, Applied Theatre: Research: Radical Departures, 2015
O´NEILL, Cecily, Drama Worlds, 1995
O´NEILL, Cecily; LAMBERT, Alan, Drama Structures, 1990 (82)
OBRÁTIL, Miroslav; SVOZILOVÁ, Dana; MACKOVÁ, Silva; DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Středisko dramatické výchovy, 1990?
O'CONNOR, Peter J., Reflexion and Refraction, 2003
ODDEY, Alison, Devising Theatre, 1994
OKRESNÍ PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO VE SVITAVÁCH, KABINET PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY, Metodický list č. 1, 1988 ?
OKURKOVÁ, Monika (ed.), Sborník Diskusního fóra o oboru divadlo a výchova, 2014
OLENIUSOVÁ, Elsa, Šestý sešit inspirace, 1971
OPLATEK, František, Inscenační proces se skupinou dívek dramatického kroužku, 2009
OPLATEK, František, Inscenační proces se skupinou žáků divadelního kroužku na ZŠ v Bechyni, 2011-12
OPLATEK, František, Rozvoj čtenářské gramotnosti žáků základní školy s využitím metod dramatické výchovy, 2011
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina, Den, kdy se mi změnil život, 2011
OPLATKOVÁ REZKOVÁ, Kateřina, Závěrečný samostatný projekt: Anděl nepřišel?, 2011
OSVALDOVÁ, Božena, Cestou dramatické výchovy (nejen) k výtvarnému cíli, 2016
OSVALDOVÁ, Božena, Malé - velké putování, 2016
O'TOOLE, John, The Process of Drama, 1993
OUDES, Jiří, Chaloupka. Koblížek na cestách. Písně, ?
OUDES, Jiří; PEROUTKOVÁ, Marie, Zásobník her, cvičení a improvizací tvořivé dramatiky, 1997
OUDES, Jiří; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Dětské loutkové divadlo, 1980
OWENS, Allan; BARBER, Keith, Dramaworks, 1997
OWENS, Allan; BARBER, Keith, Mapping Drama, 2001
PACOVSKÝ, Jaroslav, Odznak odbornosti - Divadelník, 1980
PAGE, Christiane (ed.), Art´in. Revue d´arts plastiques et d´arts du spectacle. Numéro 03, 2004
PAGE, Christiane (ed.), Cahiers Robinson no 18 - 2005, 2005
PAGE, Christiane (ed.), Pratiques du théatre, 1998
PAGE, Christiane (ed.), Théatre Éducation: Recherche et innovation, 2001
PAGE, Christiane, Aliénation ou émancipation?, 2009
PAGE, Christiane, Du jeu pour soi au travail pour dire aux autres: l´expérience du jeu dramatique, 2000
PAGE, Christiane, Éduquer par le Jeu Dramatique, 1997
PAGE, Christiane, Historique du jeu dramatique, 2004
PAGE, Christiane, Le théatre dans l´éducation, 2000
PAGE, Christiane, Pratiques théatrales a l´école hier et aujourd´hui, 2015-01
PAGE, Christiane, Sélection des travaux publiés ou acceptés 1995-2000, 2000
PAJANKOVÁ, Naděžda, Cesta k divadelnímu tvaru se skupinou dospívajících, 2008
PAJDLHAUSEROVÁ, Elena; MAJZLANOVÁ, Katarína, Tvorivá dramatika v edukačnom procese, 2011
PALARČÍKOVÁ, Alena, Tvorba inscenace s dětmi a mládeží, 1995
PALARČÍKOVÁ, Alena, Tvorba inscenace s dětmi a mládeží, 1996
PALARČÍKOVÁ, Alena, Tygr v oku, 2001
PALARČÍKOVÁ, Alena, Tygr v oku, 2011
PÁNKOVÁ, Věra, Třetí sešit inspirace, 1970
PARKES, Joanna & FitzGibbon, Sarah, Step by step educational drama, 2006
PARTICIPANTS OF "ELT AND DRAMA EDUCATION", Dramalogue, 2000
PAŘÍZEK, Aleš, Kostým v divadle hraném dospívající mládeží, 2015
PAŘÍZEK, Aleš, Tvorba inscenace podle divadelní hry Probuzení jara, 2014
PASTYŘÍK, Svatopluk (ed.), Recitujeme..., 1975
PAŠKOVÁ, Věra, Dramatická výchova na 2. stupni ZŠ, 1998
PAULAS, Jan; KUTIL, Tomáš; PINTÍŘOVÁ, Angelika, Angelika Pintířová, 2017
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku, 1992
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku, 1995
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 130 didaktických her, 1993
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 130 didaktických her, 1995
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 150 her k utváření osobnosti v předškolním věku, 1993
PAVELKOVÁ, Soňa, Dramatická výchova, 1983
PAVELKOVÁ, Soňa, Dramatická výchova, 1985
PAVELKOVÁ, Soňa, Dramatická výchova, 1989
PAVELKOVÁ, Soňa, Práce se staršími začátečníky, 19 ?
PAVELKOVÁ, Soňa, Recitujeme..., 1982
PAVELKOVÁ, Soňa; VOBRUBOVÁ, Jana; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Výchova dětského přednašeče, 1989
PAVLÁSKOVÁ, Hana, Využití loutky ve výchovně vzdělávacím proocesu na mateřské škole, 1984
PAVLÍČKOVÁ, Andrea (ed.), Zapovězené tajemství, 2014
PAVLÍČKOVÁ, Andrea, Poetika pohádek Jana Wericha v divadle hraném dětmi, 2014
PAVLÍČKOVÁ, Andrea, Průběh a shrnutí práce na divadelní inscenaci s dětským souborem + Hrášek..., Hrášek!, Hrášek?Scénář, 2014
PAVLIŠTÍKOVÁ, Markéta, Možnosti dramatické výchovy v prevenci nárůstu agresivity dětí, 1997
PAVLOVIČOVÁ, Iveta, Divadlo neslyšících a nové cesty, 2002
PAVLOVSKÁ, Marie (ed.), Cesta současné školy ke škole tvořivé, 2002
PAVLOVSKÁ, Marie (ed.), Komunikace a řešení problémových situací ve škole, 2004
PAVLOVSKÁ, Marie (ed.), My, ty, oni, 2008
PAVLOVSKÁ, Marie, Dramatická výchova, 1998
PAVLOVSKÁ, Marie; KROČA, David, Dramatická výchova a divadlo, 1999
PAVLOVSKÁ, Marie; REMSOVÁ, Lenka (eds.), Jak na divadlo fórum, 2006
PAVLOVSKÁ, Marie; REMSOVÁ, Lenka; GULOVÁ, Lenka, Vibrani metodi dramatičeskogo vichovannja v konteksti sociaľno-pedagogičnoj dijaľnosti: Selected methods of drama education in the socio-pedagogical context: Vybrané metody dramatické výchovy v kontextu sociálně-pedagogické reality, 2017
PAVLOVSKÝ, Petr; JUNGMANNOVÁ, Lenka (eds.), Základní pojmy divadla, 2004
PAVLŮ, Lenka, Výchova duše, nebo duševní terapie?, 1999
PAZDERKOVÁ, Iva, Keith Johnstone – IMPRO – Improvisation and the Theatre, 2003
PAZOUREK, Vladimír, Divadlo pro mládež, 1947
PAZOUREK, Vladimír, Divadlo pro mládež, 1947
PECHAROVÁ, Tereza, Josef Egyptský, 2009
PECHAROVÁ, Terezie, Osobnost hlasového pedagoga - jeho příprava a předpoklady pro vykonávání profese, 2009
PEJŘIMOVSKÁ, Hana, Divadlo utlačovaných jako cesta k empowermentu, 2018
PEKÁREK, Josef, Divný brach Strach, 2016
PEKÁREK, Josef, Prospektivní práce se seniory, 2016
PELLAROVÁ, Adéla, Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi, 1998
PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David, Osmý sešit inspirace, 1971
PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David, Teaching Drama, 1965
PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David, Vyučování dramatu, 1991
PERNICOVÁ, Věra, Komunikace pohybem, 1987
PEŠOUTOVÁ, Blanka, Sloh a dramatická výchova, 1998
PETRASOVÁ, Nina, Dramatická výchova v mateřské škole, 1986
PETRUŽELOVÁ, Jarmila, Uplatňování metod dramatické výchovy na II. stupni škol, 2003
PETRŽELA, Zdeněk (ed.), Využití maňáska v 1. ročníku základní školy, 1985
PETRŽELA, Zdeněk, Hrajeme si... Díl. I., 1991
PETRŽELA, Zdeněk, Hrajeme si... Díl. I., 1992
PETRŽELA, Zdeněk, Tvořivá dramatika v 1. ročníku ZŠ, 1991
PIERSE, Lyn, Theatresports Down Under, 1993
PILÁTOVÁ, Agáta (ed.), Doporučení k hodnocení soutěží zájmové umělecké činnosti žáků středních odborných učilišť, 1985
PILKOVÁ, Soňa aj., Je nám dobře na zemi, 1989
PILKOVÁ, Soňa; DITMAR, René; PROVAZNÍK, Jaroslav aj., Nápady za školou - vánoce 1991, 1991
PILKOVÁ, Soňa; SLABÝ, Zdeněk K., Náměty pro práci zájmových kroužků literárních, 1983
PILKOVÁ, Soňa; SLABÝ, Zdeněk K., Zájmové kroužky literární, 1982
PINTÍŘOVÁ, Ivana, Biblický příběh o Davidovi, 2011
PINTÍŘOVÁ, Ivana, Dramatická výchova v katechezi, 2011
PIŤHA, Petr; HELUS, Zdeněk, Návrh pojetí občanské školy, 1994
PIŤHA, Petr; HELUS, Zdeněk, Vzdělávací program Občanská škola, 1996
PLATH, Maike, "Spielend" unterrichten und Kommunikation gestalten, 2015
PLATH, Maike, Partizipativer Theaterunterricht mit Jugendlichen: Praxisnah neue Perspektiven entwickeln, 2014
PLESNÍKOVÁ, Bohumila, Odpovědnost učitele dramatické výchovy, 1994
PLESNÍKOVÁ, Bohumila, Učitel dramatické výchovy a jeho vztah k osobnostnímu rozvoji dětí z problémových rodin, 1998
PLEŠEK, Martin, Jezuitské divadlo v Čechách, 2001
PLEŠEK, Martin, Sekty, 2001
Podvodník na skleněné hoře, 1973
POHLE, Frank, "… mera ossa et cadavera": Studien zum Jesuitentheater in Jülich-Berg, Ravenstein und Aachen (1601-1817), 2006
POKORNÁ, Jaroslava, Práce s loutkou v mateřské škole
POKORNÝ, Jiří, Příprava a realizace projektu ateliéru tvořivé pedagogiky na Střední odborné škole specializační v českých Budějovicích, 1997
POLACEK, Ewald (ed.), Das andere Theater, 1994
POLACEK, Ewald (ed.), Unser Theater.Kreativität und Vielfalt.OBVTheaterjahrubch´92, 1992
POLANSKÝ, Karel, Možnosti dramatické výchovy v programech nespecifické prevence na základních školách, 2014
POLEHLA, Petr, Edmund Campion o vzdělání, rétorice a jeho drama Ambrosia, 2009
POLEHLA, Petr, Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti, 2011
POLUCHOVÁ, Denisa, Musí to být trhák? Divadelní inscenace divadla ve výchově, 2015
POLUCHOVÁ, Denisa, Vyučovacie štýly učiteľov dramatickej výchovy, 2015
POLZEROVÁ, Eva, Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy, 1994
POLZEROVÁ, Eva, Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy, 1995
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra, Babylónská věž, 2009
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra, Romské pohádky – cesta k romské minoritě, cesta k sobě sama, cesta k divadelnímu tvaru, 2009
PONÍŽILOVÁ KOUTOVÁ, Lubomíra, Romské pohádky jako most pro interkulturní porozumění, 2004
PORTER, Benjamin, The Art of Digital Storytelling
POSPÍŠIL, Otakar; SKÁLA, Antonín (eds.), Dětské jeviště, 1933
POSPÍŠILOVÁ, Alena, Dětská slovesná písemná tvořivost a dramatická výchova, 2000
POSPÍŠILOVÁ, Alena, Zpráva o dílně "Prostor jako východisko k divadelnímu tvaru", 2001
POUPKO, Jean-Pierre; MOONENS, Egide; DELDIME, Roger; BOON, André, L´École et la ville. No 16 – Mars 1979, 1979
POVOLNÝ, Aleš, Cid, 2005
POVOLNÝ, Aleš, Rozvoj tvořivosti prostřednictvím zvukových plánů, 2005
POVOLNÝ, Aleš, Specifika rozvoje kritického myšlení v primární škole, 2001
POVOLNÝ, Miloš, Rozvoj osobnosti učitele dramatické výchovy, 1995
Pracovní projekty SDV na rok 1992/93, 1992
PRACOVNÍCI KATEDRY DV DAMU PRAHA, ATELIÉRU DV DiFA JAMU BRNO aj., Návrh atestací pro učitele dramatické výchovy základních a středních škol. Pracovní materiál pro MšMT ČR, 1993
PRAŽÁKOVÁ, Drahomíra (ed.), Hry a hříčky pro práci s loutkou, 1982
PRAŽÁKOVÁ, Drahomíra, Základy práce s loutkou, 197?
PRAŽÁKOVÁ, Drahomíra, Základy práce s loutkou, 1979
PRAŽAN, Bronislav; PILKOVÁ, Soňa; AFAMCOVÁ, Marie aj., Estetická výchova na pionýrském táboře, 1988
PRENDERGAST, Monico; SAXTON, Juliana (eds.), Applied Drama: International Case Studies and Challenges for Practice, 2009
PRENDERGAST, Monico; SAXTON, Juliana, Applied Drama: A Facilitator’s Handbook for Working in Community, 2013
PROCHÁZKA, Aleš, Srovnání požadavků hlasové a mluvní průpravy učitelů, školních děti a herců, 1999
PROCHÁZKOVÁ, Jana, Dramatická výchova ve škole, 1998
PROCHÁZKOVÁ, Jana, Soubor cvičení a her hlasové výchovy pro I. stupeň ZŠ, 1990
PROCHÁZKOVÁ, Michaela, Cesty příběhů – příběhy cest, 2002
PROCHÁZKOVÁ, Michaela, Storytelling a jeho využití v práci s příběhem, 2002
PROKOPOVA, Dominika, Napiš, 2018
PROKOPOVÁ, Dominika, Mezigenerační sbližování seniorů a studentů střední školy v rámci projektu dramatické výchovy, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav, Bílá místa na dramaturgické mapě dětského přednesu, 1985
PROVAZNÍK, Jaroslav, Děti a loutky, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav, Děti a loutky, 2018
PROVAZNÍK, Jaroslav, Dětský hrdina v české literatuře pro mládež, 1984
PROVAZNÍK, Jaroslav, Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav, Návrh předmětu Osobnostní a sociální výchova, 1992
PROVAZNÍK, Jaroslav, Není loutka jako loutka, 1983-4
PROVAZNÍK, Jaroslav, Učební osnovy vyučovacího předmětu Dramatická výchova a literatura pro děti, 1989
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, 1986
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, 1988
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, 1989
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, 1990
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru, 1985
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 1, 2000
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 10, 2003
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 11, 2003
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 12, 2003
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 13, 2004
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 14, 2004
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 15, 2004
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 16, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 17, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 18, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 19, 2006
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 2, 2000
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 20, 2006
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 21, 2006
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 22, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 23, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 24, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 25, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 26, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 27, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 28, 2009
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 29, 2009
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 3, 2000
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 30, 2009
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 31, 2010
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 32, 2010
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 33, 2010
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 34, 2011
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 35, 2011
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 36, 2011
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 37, 2012
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 38, 2012
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 39, 2012
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 4, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 40, 2013
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 41, 2013
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 42, 2013
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 43, 2014
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 44, 2014
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 45, 2014
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 46, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 47, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 48, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 49, 2016
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 5, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 50, 2016
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 51, 2016
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 52, 2017
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 53, 2017
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 54, 2017
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 55, 2018
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 56, 2018
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 57, 2018
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 58, 2019
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 59, 2019
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 6, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 7, 2002
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 8, 2002
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 9, 2002
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dítě mezi výchovou a uměním, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Hry se slovy a příběhy, 1982
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Mělnické první čtení, 1987
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Náš svět 1988/1989, 1989
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Náš svět 1991/1992, 1992
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Náš svět 1992/1993, 1993
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Našima očima 1990/1991, 1991
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Tvořivá dramatika 50/2007, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Tvořivá dramatika, 1995
PROVAZNÍK, Jaroslav; MACHKOVÁ, Eva, Osm letmých pohledů do labyrintu základních pojmů dramatické výchovy a několika pojmů s nimi souvisejících (první část), 1987
PRŠOVÁ, Eva (ed.), Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov II, 2012
PRŠOVÁ, Eva, Literárny text v komunikačno-zážitkovom vyučovaní, 2015
PRŠOVÁ, Eva, Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky, 2010
PUCOVÁ, Věra aj., Orientace ve světě práce, 2003
PUCHAROVÁ, Jana, Dramatická výchova v obecné škole a její vyučující, 1998
PŮLPÁNOVÁ, Veronika, Prozkoumání dramatické předlohy pomocí strukturovaného dramatu, 2018
PUŠOVÁ, Tereza, Mise Justýnka, 2019-2020
PUŠOVÁ, Tereza, Využití dramatické výchovy k rozvoji psychické odolnosti a optimismu, 2019-2020
RADIMECKÁ, Yvetta, Na pomoc loutkářským souborům, 1987
RADLEY, Kathleen Elizabeth, The Teaching of Drama in Secondary Schools, 2002
RAZÍM, Daniel, Divadlo poezie?, 2016
RAZÍM, Daniel, Na vlnách poetismu a surrealismu, 2014
RAZÍM, Daniel, Tři lodě plout jsem viděl dnes, 2016
REDAKCE JIHOČESKÉHO LIDOVÉHO KALENDÁŘE: ČTENÍ PRO CELOU RODINU, Náš jubilant, 2009
REISMAN, Michael, Outline for Developmental Transformations Workshop, 1999
REITEREROVÁ, Eva, Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena "Mořská ženka", 2004
REJCHRT, Luděk, Hry 2, 2004
REKOVÁ, Taťána, Eva Polzerová mezi dramatickou a pohybovou výchovou, 2002
REMSOVÁ, Lenka, Divadlo utlačovaných a jeho edukační možnosti v sociální pedagogice, 2011
REMSOVÁ, Lenka; KLAPKO, Dušan aj., Výzkumný exkurz do dramatické výchovy, 2013
REPINSKÁ, Anna, Metódy, cvičenia, sposoby a prostriedky, ktoré stimulujú tvorivú činnosť žiakov, 19 ?
Resolution verfasst vom 2. Internationalen Kongress für "Drama nad Theatre with Children", 1977
REUMER, Wanda; BATTUM, Annet van, Taalexpressie, 1978
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, 2008
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, 2009
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, 2010
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, 2011
REZEK, Jiří, Inscenační projekt – divadlo s dětmi, 2004
REZEK, Jiří, Kritéria volby námětů pro dětský divadelní soubor, 2005
REZEK, Jiří, Petruška, 2003
REZEK, Jiří, Petruška, 2005
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda, Dětské divadlo a jeho hodnocení na přehlídkách, 2006
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda, Jak opice zahnala opice, 2006
REZKOVÁ PŘIBYLOVÁ, Naděžda, Jak začít s novou skupinou, 2004
REZKOVÁ, Káťa; HÉDLOVÁ, Luba, Tobiáš a Divnej svět umění, 2015
REZKOVÁ, Kateřina, 365 otáček Vrtulí, 2008
REZKOVÁ, Kateřina, Rok s dětským divadelním souborem Roztočená vrtule, 2009
REZKOVÁ, Vlasta, Nedirektivní psychoterapie hrou, 1994
Rezoluce vypracovaná na 2. mezinárodním kongresu "Drama a divadlo s dětmi", 1977
RICHTER, Luděk aj., (S)hledání (v) prostoru, 1988
RICHTER, Luděk, Divadlo pro děti, 2015
RICHTER, Luděk, O divadle (nejen) pro děti, 2006
RICHTER, Luděk, Zájmové kroužky loutkového divadla pro žáky středních škol, 1989
ROČEŇ, Josef (ed.) ("šéfredaktor" edice), Dětské výstupy pro mládež, 1959
ROČEŇ, Josef (ed.) ("šéfredaktor" edice), Hrajeme pro nejmenší, 1959
RÖDL, M. [sic!], Loutka jako výchovný a vyučovací prostředek, ?
RÖDL, O.; JAROLÍMKOVÁ, M.; JUŘENA, Zdeněk; SMUTNÁ, Marta; MEZEROVÁ, Věra, Základy pro práci s loutkou, 1963
RÖDL, Otto (ed.), Loutkové hříčky pro nejmenší, 1957
RÖDL, Otto aj., Loutkové divadlo, 1969
RÖDL, Otto aj., Loutkové divadlo, 1976
RÖDL, Otto; BEZDĚK, Zdeněk; KOLAFA, Jiří; KOVAŘÍČKOVÁ, Věra; LANDER, Richard, Loutkářství, 1977
RÖDL, Otto; ŘEHÁK, M., Uměleckovýchovný význam loutkového divadla, ?
RODOVÁ, Veronika, Dramatická výchova v muzeu, 2016
RODOVÁ, Veronika, Dramatická výchova ve službách dějepisu, 2014
RODOVÁ, Veronika; DITTINGEROVÁ, Eva, Vyprávěj, maluj, hraj... příběh Romů, 2015
RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy, 2011
ROHLENA, Pavel, Osobnost učitele výchovné dramatiky a jeho přístup k žákovi, 2002
ROHLENA, Pavel, Zpráva o vývoji představení Zásnuby, 2002
ROJÍKOVÁ, Eliška, Cvičební texty pro recitátory: Metodický list: Reedice metodického materiálu prof. Karla Dittlera, 1987
ROJÍKOVÁ, Eliška, Čtyři živly v dramatické výchově s dospělými, 2018
ROLLINS, Judy; MAHAN, Carmel, From Artist to Artist-in-Residence: Preparing Artists to Work in Pediatric Healthcare Settings, 2010
ROSEN, Josef, LAB-ORA-TOŘ: OBRAZOSLOVO, 2009
ROSEN, Josef, Vyučování dějinám divadla technikami dramatické výchovy aneb Vyučování dramatu dramatem, 2009
ROTH, Sieglinde (ed.), Subtext. 1. Jahrgang 2010, Heft 1, 2010
ROTH, Sieglinde (ed.), Subtext. 3. Jahrgang 2013, Heft 3, 2013
ROYAL SCOTTISH ACADEMY OF MUSIC AND DRAMA, Degree of Bachelor of Arts,
RSA EXAMINATIONS BOARD, Diplomas in Drama, 1989
RSA EXAMINATIONS BOARD, Guide 1989-1990, 1989
RUPING, Bernd (ed.), Theaterkunst und Kinderspiel, 1992
RUPING, Bernd aj., Theater mit Kindern, 1995
RUPING, Bernd; ZIMMER, Hans, Themen Hefte zur Kulturpädagogik, 1989
RŮŽIČKOVÁ, Dora; RYCHECKÝ, Saša; SVOBODOVÁ, Radka, Hry a výukové programy dramatické výchovy, 2012
RYBÁRIK, Ján, Deti hrajú divadlo, 1973
RYBOTYCKA, Lidia, Gry dramatyczne, 1976
RÝCOVÁ, Daniela; PROCHÁZKOVÁ, Michaela, Soubor tvořivých dílen pro děti v městské části Letňany, 2002
RYCHECKÝ, Alexandr, Smysl, význam a postavení středisek dramatické výchovy, 1996
RYCHECKÝ, Saša (ed.), Alternativní pedagogika, dramatická výchova a škola..., 1995
RYCHECKÝ, Saša, Dramatická výchova nejen pro školu 2, 2012
RYCHECKÝ, Saša, Dramatická výchova nejen pro školu I, 2012
RYCHECKÝ, Saša, Dramatická výchova, 1992
RYCHECKÝ, Saša; RYCHECKÁ, Petra; ŠTRBOVÁ, Hana, 92 lekcí dramatické výchovy pro základní a střední školy, 1994
ŘEZÁČ, Jaroslav, Místo dramatické výchovy ve výuce studentů na pedagogické fakultě, 1992 ?
ŘEZÁČOVÁ, Bára Meda, Ke spolupráci a empatii skrze příběh, 2017
ŘEZÁČOVÁ, Hedvika, Herecká tvorba ve specifické skupině, 2014
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina, České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století, 2013
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina, České divadlo pro děti v první polovině 19. století, 2010/11
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina, Příprava divadelního představení O ztraceném pečetidle, 2011
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina, Využití metod dramatické výchovy při výuce židovské problematiky na střední škole, 2007
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka, Inscenace - Alenka v Říši divů, 2010
ŘÍČAŘOVÁ, Jitka, Přednes s pubescenty na základní umělecké škole, 2010
SALANS, Molly, Storytelling with Children in Crisis, 2004
SALAS, Jo, Improvising Real Life, 2013
SALISBURY, Barbara, Theatre Arts in the Elementary Classroom, 1986
SAUNDERS, Sue; O´NEILL, Cecily, In Holland stands a house, 1991
Sborník z oborového aktivu k problematice amatérského uměleckého a dětského přednesu, 1989
SCOTT Regan, F., Adjudication, 1990
Scottish Drama, Autumn 1994, Issue No. 2, 1994
SEDLÁČEK, Martin, Interpretace polohy těla v prostoru, 2003
SEDLÁČEK, Martin, Samostatný tvůrčí projekt Hanička, 2001
SEDLÁČEK, Martin, Základy psychologie pro pedagoga dramatické výchovy, 2001
SEDLÁČEK-PROMYK, Hanuš, Dětské dýchánky, 1929
SEEMAN, Miloslav, O lidském hlasu, 1953
SEMJANOVÁ, Ivana, Moj a váš svet, 1994
SEXTOU, Persephone, Theatre for Children in Hospital: Teh Gift of Compassion, 2016
SHÁNĚLOVÁ, Hana, Kurzy rétoriky pro budoucí pracovníky agentury Ogilvy PR, 2003
SHÁNĚLOVÁ, Hana, Využití prvků dramatiky v přípravě rozhlasového moderátora, 2003
SHELDOCK, Mary L., The Art of Storytelling, ?
SCHER, Anna; VERRALL, Charles, 100 + Ideas for Drama, 1975
SCHERHAUFER, Peter (ed.), Studijní heslo k semináři o lidovém divadle Augusta Boala, 1988
SCHNEIDER, Wolfgang, Vorhang auf!, 1996
SCHONMANN, Shifra (ed.), International Yearbook for Research in Arts Education. Volume 3: The Wisdom of the Many - Key Issues in Arts Education, 2015
SCHUBERTOVÁ, Irena, Včlenění dramatických her a improvizací do pohybové výchovy dětí předškolního věku, 1997
Schul-Management, 1976, n. 5, 1976
SCHWARTZ, Dorothy; ALDRICH, Dorothy (eds.), Give Them Roots... And Wings!, 1985
SCHWARTZ, Erwin (ed.), Die Grundschule, 1974
SIKS, Geraldine Brain, Creative Dramatics, 1958
SIKS, Geraldine Brain; DUNNINGTON, Hazel Brain (eds.), Children´s Theatre and Creative Dramatics, 1967 (1.61
SIKSOVÁ, Geraldine Brain, Tvořivá dramatika, 198?
SIKSOVÁ, Geraldine Brain, Tvořivá dramatika, 199?
SITTOVÁ, Gabriela, Inscenační proces s dívčím kolektivem ve věku puberty, 2007
SITTOVÁ, Gabriela, Průniky dětského divadla a divadla vzešlého z druhé divadelní reformy, 2011
SITTOVÁ, Gabriela, Vodník, 2011
SITTOVÁ, Gabriela, Vodník, 2011
SKÁLA, Pavel, POEM MACHT FREI - inscenační práce, 2018
SKÁLOVÁ, Alena, Příprava inscenace Ženy Jindřicha Osmého, 2015-16
SKÁLOVÁ, Alena, Tady všude žijeme:, 2015-6
SKLENÁKOVÁ, Barbora, Bible jako zdroj námětů pro dramatickou výchovu, 2016-17
SKLENÁKOVÁ, Barbora, Musí to být trhák?, 2016-17
SKOŘEPOVÁ, Alexandra, Metodická príručka pre 3.-6. ročník 1. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy, 2005
SKUHROVCOVÁ, Alena, Dokumentace projektu "Krajina jako místo, které vypráví", 2012
SKUHROVCOVÁ, Alena, Tělové vnímání v herecké pedagogice a v dramatické výchově, 2012
SLADE, Peter, Child Drama, 1965
SLAVÍK, Jan, Od výrazu k dialogu ve výchově, 1997
SLAVÍK, Jan; CHRZ, Vladimír; ŠTECH, Stanislav aj., Tvorba jako způsob poznávání, 2013
SLAVÍK, Miroslav, Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem, 1994
SLAVÍK, Miroslav, Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem, 1996
SLAVÍK, Miroslav, Vliv vzdělávacích akcí na další rozvoj dětského divadla, 1987
SLAVÍKOVÁ, Dagmar, Divadelní projekt "Divadlo hrané dětmi", 2006
SLAVÍKOVÁ, Dagmar, Dramatická výchova jako zájmová estetická činnost v Dětském domově se školou ve Slaném, 2006
SLAVÍKOVÁ, Dagmar, Využití dramatické výchovy na prvním stupni malotřídní školy k propojení literatury, vlastivědy a výchovných předmětů, 2004
SLEPIČKOVÁ, Vendula, Dramatickovýchovná dílna s DS Spirála, 2011
SLEPIČKOVÁ, Vendula, Jiná cesta k výuce literatury na gymnáziu, 2011
SLYSZ, Stefan (přeškrtnuté l), Domowe zabawy teatralne, 1977
SMUTNÁ, Marta, Maňáskové scénky pro mateřské školy 8, 1980
SOBKOVÁ, Ivana, Justýna a upíři - divadelní inscenace s dětmi, 2003
SOBKOVÁ, Ivana, Projekt práce s románem Karla Čapka "Válka s mloky" na gymnáziu, 2003
SOMERS, John (ed.), Drama and Theatre in Education, 1996
SOMERS, John, Drama in the Curriculum, 1994
SOMMER, Harald Volker, Vom Gebrauch des Chors in der Theaterpädagogik: Theorie, Geschichte und Praxis des chorischen Prinzips, 2011
SOUČEK, Ludvík; POLÁKOVÁ (sic), Hrajeme maňáskové divadlo, 1951
SOUČEK, Ludvík; POLÁKOVÁ (sic), Vyrábíme maňáskové divadélko, 1951
SOUKUPOVÁ, Kateřina, Strukturované drama na motivy povídky Zmizel, 2015
SOUKUPOVÁ, Kateřina, Využití dramatických metod v projektu Rande je hra, 2015
SPAULDING, Amy E., The Art of Storytelling, 2011
SPOLIN, Viola, Improvisation for the Theatre, 1977
SPOLIN, Viola, Theater Games for Rehearsal, 2010
SPOLIN, Viola, Theater Games for the classroom, 1986
SPOLIN, Viola, Theater Games for the Lone Actor, 2001
SPOT, Nr. 59, 1996
STÁREK, Jakub, Do české pohádky a zpět – Into the Czech fairytales and back – In´s Tschechische Märchen und zurück, 2011
STEHLÍKOVÁ, Karolína, Výuka francouzštiny jako cizího jazyka prostředky dramatické výchovy, 2015
STEVENSON, Lauren M.; DEASY, Richard J., Third Space, 2005
STON, Michal, Léčba neklidem, 2012
STON, Michal, Problematika severoamerických indiánů a její možnosti v tématech lekcí DV, 2012
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana, Dramatické metody ve vyučování mediální výchovy, 2011
STONOVÁ PRANČLOVÁ, Hana, Hlava k listování, 2011
STRARDLING, Robert, Jak učit evropské dějiny 20. století, 2003
STRARDLING, Robert, Multiperspektivita ve vyučování dějepisu, 2004
STREJČKOVÁ, Magdaléna, Věra Pánková, 2002
STREJČKOVÁ, Markéta, Dramatická výchova - cesta od Komenského Školy hrou až k současnému pojetí, 2013
STRMISKOVÁ, Tereza; CINDLEROVÁ, Jana (eds.), Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu, 2014
STRNADOVÁ, Hana, Metodika dramatické výchovy na středních pedagogických školách, 2003
STRNADOVÁ, Karla; BIČIŠŤOVÁ, Eva; VEBEROVÁ, Eva, Literární výchova v mateřské škole, 1989
STRNADOVÁ, Olga, Cesty k ozvláštněné komunikaci, 1996
STUCHLÍKOVÁ, Iva; JANÍK, Tomáš (eds.), Oborové didaktiky, 2015
SUDA, Stanislav, K problému otevřené dramatické hry, 2001
SULA, Pavel (ed.), Pracovní sešit slohu pro 1. ročník měšť. školy, 1933
SULA, Pavel (ed.), Pracovní sešit slohu pro 2. ročník měšť. školy, 1933
SULA, Pavel (ed.), Pracovní sešit slohu pro 3. ročník měšť. školy, 1933
SULA, Pavel, Škola slohu z praxe na školách národních, 1933
SVĚTLÍK, Eduard, Literární projev (jako obor zájmové umělecké činnosti), 1990
SVĚTLÍKOVÁ, Markéta, Dramatická výchova na gymnáziu, 1997
Sviť sluníčko, 1973
SVOBODOVÁ, Barbora, Odlet domů, 2016
SVOBODOVÁ, Barbora, Pedagogické kompetence u absolventů hereckých studijních oborů na pozici učitele, 2016
SVOBODOVÁ, Barbora, Strukturované drama Bran, 2014
SVOBODOVÁ, Eva, Dramatická výchova v mateřské škole, 1998 ?
SVOBODOVÁ, Eva, Možnosti dramatické výchovy v profesonální přípravě učitelek mateřské školy, 1997
SVOBODOVÁ, Eva, Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, 2010
SVOBODOVÁ, Eva; ŠMELOVÁ, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana; VÁCHOVÁ, Alena, Vzdělávání v mateřské škole, 2010
SVOBODOVÁ, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana, Metody dramatické výchovy v mateřské škole, 2011
SVOBODOVÁ, Radka, Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele, 1998
SVOBODOVÁ, Radmila, Základy hlasové výchovy pro učitele, 1994
SVOBODOVÁ, Radmila, Základy hlasové výchovy pro učitele, 1995
SVOZILOVÁ, Dana, Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy, 2005
SVOZILOVÁ, Dana, Analýza strukturování dramatické hry v kontextu dramatické výchovy, 1997
SVOZILOVÁ, Dana, DIFA JAMU. Obor: Dramatická umění - dramatická výchova, 200?
SVOZILOVÁ, Dana; MACKOVÁ, Silva; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav, Návrh osnov dramatické výchovy pro občanskou školu, 1994
SVOZILOVÁ, Dana; MACKOVÁ, Silva; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav, Návrh učebních osnov volitelných předmětů občanské školy, 1995
SVOZILOVÁ-DRAHANSKÁ, Petra, Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání, 2007
SWARTZ, Larry; NYMAN, Debbie, Drama. Schemes, Themes & Dreams, 2010
SÝKOROVÁ, Jaroslava, Výuka literární výchovy metodami dramatické výchovy na 2. stupni základní školy, 2004
SÝKOROVÁ, Jaroslava, Výuka průřezového tématu Výchova demokratického občana formou dramatické lekce, 2008
SYNEK, František, Říkáme si s dětmi, 1994
SYNKOVÁ REITEREROVÁ, Eva, Osobnost Soni Pavelkové, 2008-09
SYPAL, Jaromír; SYPALOVÁ, Květa, Vítr z bedny, 1971
ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana (ed.), Komenský, 2014
ŠANDOVÁ, Alena, Děvčátko Momo a ukradený čas Michaela Endeho z pohledu dramatické výchovy, 2004
ŠEBESTA, Jakub, Divadelní představení Výlet prostřednictvím metod divadla fórum, 2011
ŠEBESTA, Jakub, Řešení agresivity žáků I. stupně ZŠ prostřednictvím pohádky a metod dramatické výchovy, 2011
ŠEDÁ, Věra (ed.), Katalog her, pásem a sborníků pro děti a mládež II(1973-1981, 1983
ŠEDÁ, Věra; KOHOUTOVÁ, Mája (eds.), Hry pro děti a mládež, 1970
ŠERÁKOVÁ, Jana, Sociální témata ve výuce DV pro studenty sociální činnosti, 2017
ŠILAROVÁ, Linda, Pasáček vepřů, 2015
ŠILAROVÁ, Linda, Výchova budoucího diváka, 2015
ŠIMÁKOVÁ, Monika, Využití metod a technik dramatické výchovy v primární prevenci, 2018
ŠIMÁNKOVÁ, Martina, Moderní umělecké směry počátku 20. století jako inspirace pro dramatickou výchovu, 2014
ŠIMÁNKOVÁ, Martina, Poezie Josefa Bruknera pro děti a její inspirace pro dramatickou výchovu, 2014
ŠIMANOVÁ, Hana, Dramatická výchova v mateřské škole, 1992
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk, Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi, 1998
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; MERTIN, Václav, Hry pomáhají s problémy, 1996
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; ŠIMANOVSKÁ, Barbora, Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, 2005
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ, Alena, Lidové písničky a hry s nimi, 1999
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ, Alena; BUREŠOVÁ, Věra, Písničky a jejich dramatizace, 2000
ŠIMKOVÁ, Iva, Krista Bláhová a její přínos dramatické výchově, 2011
ŠIMKOVÁ, Iva, O purpurové limonádě a kouzelném ostrově na motivy románu Josteina Gaardera Tajemství karet, 2011-12
ŠIMONOVÁ, Brigita (ed.), Tvorivá dramatika v škole a v záujmovej činnosti, 1997
ŠIMONOVÁ, Brigita, Moderný človek, literatúra a škola, 2000
ŠIMONOVÁ, Hana, Dramatická výchova s dětmi s tělesným postižením, 2004
ŠIMONOVÁ, Hana, Hrajeme si v galerii aneb Galerie jako jeviště, 2004
ŠIMONOVÁ, Hana, Psychické zvláštnosti dětí s tělesným postižením, 2004
ŠIMONOVÁ, Lenka, Osobnost pedagoga dramatické výchovy - Roman Černík, 2009
ŠIMŮNEK, Antonín, Současná česká próza s dětským hrdinou jako předloha pro divadlo hrané dětmi, 2010
ŠIMŮNEK, Antonín, Tvůrčí dílna k inscenaci divadla DISK, 2010
ŠÍP, Martin, Východiska pro dramatickou výchovu na ZŠ, 2019
ŠÍP, Martin, Výuka angličtiny dramatickými metodami, 2017
ŠKOVIERA, Albín, Využitie dramatickej hry v práci pionierskej organizácie SZM, 1980
ŠKRAŇÁKOVÁ, Jarmila, Střední pedagogické školy (Učitel dramatické výchovy- jeho uplatnění v praxi,reflexe oboru a studia), 1999
ŠKRÉTOVÁ, Kateřina, Elizabeth - moje nebezpečné známosti, 2007
ŠKRÉTOVÁ, Kateřina, Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce občanské výchovy na 2. stupni ZŠ, 2007
ŠKRIPKOVÁ, Iveta, Divadelná hra-be-ce-da, 2013
ŠKVAŘILOVÁ, Milada, Lidová kultura jako inspirace pro dramatickou výchovu a dětské divadlo, 2002
ŠKVAŘILOVÁ, Milada, Postup při přípravě inscenace podle knihy Petra.., 2001
ŠLECHTOVÁ, Věra, Mgr. Miroslav Slavík, 2009
ŠMOLKOVÁ, Mária, Inscenačný proce s deťmi predškolského veku, 2018
ŠNEBERGER, Václav, Dramaterapie v etopedické praxi, 2000
ŠOBÁŇOVÁ, Kateřina, Příprava celoročního výukového projektu pro 5. ročník ZŠ s využitím metod a technik dramatické výchovy, 2004
ŠPAČKOVÁ, Blanka, 25 let Mladé scény, 1987
ŠPALKOVÁ, Dominika, Divadelní představení na motivy pohádky Jana Wericha Tři sestry a jeden prsten, 2002
ŠPALKOVÁ, Dominika, Hra, herectví a děti, 2002
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu, 1985
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu, 1992
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina, Mluvený projev a přednes, 1984
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina, Mluvený projev a přednes, 1985
ŠTEFKOVÁ, Alena (ed.), Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov, 2011
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina, Analýza a komparace dramatizací Žabákových dobrodružství, 2016-17
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina, Nonsensová poezie jako východisko pro inscenační práci, 2014
ŠTEIDLOVÁ, Kateřina, Tom a ztracená věc, 2016-17
ŠTEMBERGOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka, Mluvní výchova dětí, 2016
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka (uvedeno omylem jako Štemberková), Výrazové prostředky mluveného projevu, 1985
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Metodická příručka pro mluvní průpravu na I. stupni LDO LŠU. /2.sešit,s. 90-150/, 1986
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, První sešit inspirace, 1969
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí - metodický materiál, 1989
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí, 1969
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí, 1973
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí, 1980
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí, 1982
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Výrazová hlediska mluveného projevu, 1973
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Výrazová hlediska mluveného projevu, 1990
ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka, Metodika mluvní výchovy dětí, 1993
ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka, Metodika mluvní výchovy dětí, 1994
ŠTĚPÁN, Josef, Logopedické texty a jejich využití v praxi, 1990
ŠTĚPÁNOVÁ, Helena, Dramatická výchova v Grafické ulici na Smíchově, 1999
ŠTĚPANOVSKÁ, Dana, Staročeské vánoce (Zaváté vánoce - v tiráži), 1967
ŠTOLBOVÁ, Eva, Získávání dovedností a schopností potřebných pro život, 1999
ŠTRBOVÁ, Jana, Moje cesta k tvorbě hudební složky v divadle hraném dětmi, 1996
ŠTRBOVÁ, Jana, Práce na scénáři a realizaci Hloupých pohádek, 1995
ŠTROBLOVÁ, Ivana, Hledání cesty a struktury dětského studia v repertoárovém divadle pro děti, 1998
ŠULISTOVÁ, Radka, Cesty literárního díla k dítěti, 1996
ŠULISTOVÁ, Radka, Interaktivní chování a komunikace s klientem v pomáhajících profesích ve zdravotně sociální péči, 2010
ŠUST, Karel (ed.), ZUŠ 30 let. 1976-2006, 2006
ŠŮSTKOVÁ, Bára, Cesta Vánoc, 2018
ŠVEC, Jiří aj., Praktikum dramatické výchovy, 1989-90
ŠVEC, Jiří aj., Praktikum loutkového divadla, 1978
ŠVEC, Jiří aj., Praktikum loutkového divadla, 1982
ŠVECOVÁ, Gabriela, Divadlo ve výchově, 1998
ŠVECOVÁ, Hedvika, Čínský mýtus Opičí král jako literární předloha pro práci v dramatické výchově, 2010
ŠVECOVÁ, Hedvika, Výtvarno jako zdroj inspirace pro práci v lekcích DV s dětmi předškolního věku, 2010
ŠVEJDA, Zdeněk, Příběh trojské války, 2009
ŠVEJDOVÁ, Hana, Dramatická výchova a specifičnost její aplikace při práci s dětmi předškolního věku, 1997
ŠVEJDOVÁ, Hana, Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát, 2014
ŠVEJDOVÁ, Hana, Kůry, můry, ven, ať je krásný den, 2014
ŠVEJDOVÁ, Hana, Obletět svět přál bych si hned, 2012
ŠVEJDOVÁ, Hanka, "Maxi, nezlob", 2004
ŠVEJDOVÁ, Hanka, "Prý tam roste houba hadí..." aneb předškolní vzdělávání v praxi mateřské školy. (Práce s příběhem F. Nepila Ohadovce smrduté), 2015
ŠVEJDOVÁ, Hanka, "Trampoty čepice" aneb předškolní vzdělávání v praxi mateřské školy.(Na motivy básničky J. žáčka - Kloboukovy trampoty), 2015
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy, 2015
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Je prosinec a nejen vrabec prosí (aneb o adventu, čertech a lidech), 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Kudy, kudy, kudy cestička...?, 2005
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Něco ťulko, vejce puklo... (o předjaří a Velikonocích s pranostikami a příběhem), 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Není babka jako babka a drak jako drak... (Podzim se 4 podzimními příběhy a vytvářením pravidel), 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, O Ježíškovi a o Vánocích taky (aneb nadělme si české Vánoce), 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Zlobím, zlobíš, zlobíme aneb pravdivě do jara..., 2015
TATAROVÁ, Blanka, Koncepce dramatické výchovy na nižším gymnáziu, 2008
TATAROVÁ, Blanka, Příprava divadelní inscenace O nespokojené Uršule podle předlohy Zdeňka Šmída, 2008
TAYLOR, Philip (ed.), Assessnent in Arts Education, 2006
TAYLOR, Philip (ed.), Researching Drama and Arts Education: Paradigms and Possibilities, 2004
Textová příloha Divadelní výchovy 1966, č. 1 - č. 6, 1966-7
Textová příloha Divadelní výchovy 1967, č. 1 - č. 6, 1967
Textová příloha Divadelní výchovy 1968, č. 1 - č. 6, 1968
Textová příloha Divadelní výchovy 1969, č. 1 - č. 6, 1969
Textová příloha Divadelní výchovy 1970, č. 1 - č. 6, 1970
Textová příloha Divadelní výchovy 1971, č. 1 - č. 6, 1971
Textová příloha Divadelní výchovy 1972, č. 1 - č. 6, 1972
Textová příloha Divadelní výchovy 1973, č. 1 - č. 4, 1973
Textová příloha Divadelní výchovy 1974, č. 1 - č. 4, 1974
The Art of Storytelling, 2011
The Central School of Speech and Drama, 1990 ?
The Drama Board, 19
The Teaching and Learning of Drama, 1990
Théâtre et Animation, no. 84, octobre 1996, 1996
THEODOROU, Michael, Ideas that Work in Drama, 1989
THOMPSON, Kristin, Storytelling in Film and Television, 2003
THORPE, Jess; GORE, Tashi, A Biginner’s Guide to Devising Theatre, 2020
TOMÁŠKOVÁ, Petra, "Dramatika" jako cesta k autentickému pohybovému projetu, 2004
TOMÁŠKOVÁ, Petra, Hra v roli a možnosti jejího využití v tanečním oboru ZUŠ, 2008
TOMÁŠKOVÁ, Petra, Záznam průběhu práce na projektu "Svatba", 2008
TOMÁŠOVÁ, Helena, Vztah hudební a dramatické výchovy ve škole, 1998
TOMEČKOVÁ, Magda, Poezie Josefa Hanzlíka a její využití v dramatické výchově, 1999
TOMKOVÁ, Anna; MARUŠÁK, Radek; PROVAZNÍK, Jaroslav aj., Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti, 2012
TOPINKA, Miloslav, Maňáskové scénky pro mateřské školy 5, 1978
TOROS, Anastázie, Ukrajinská dětská dramatická literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu, 2017
TOROS, Anastázie, Yes or No, 2017
TOTHOVÁ, Martina, Keltové v nás aneb Jak učit dramatickou výchovu ve věkově heterogenní skupině, 2007
TOYE, Nigel; PRENDIVILLE, Francis, Drama and Traditional Story for the Early Years, 2000
Training course prospectus, 198?
TRÁZNÍKOVÁ, Hana (ed.), Zapomenuté album, 2010
TRENCSÉNYI, László; VÁRADI, István, Summer Camp in "Ancient Greece", 1984
TRETIAGOVÁ, Lenka, Dramatická výchova prostředníkem k pohybovému zdivadelnění témat, 2004
TRETIAGOVÁ, Lenka, Hra na Marii, 2004
TRETIAGOVÁ, Lenka, Projekt lidové tvořivosti, 2004
TUPÝ, Jan, Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989-2013, 2014
TUPÝ, Jan, Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice: Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989-2017, 2018
TURČANOVÁ, Jana, Od předmětu k loutce a poezii, 2012
TURČANOVÁ, Jana, Výuka dramatické výchovy v rámci tematických celků ve 2. ročníku na střední pedagogické škole, 2012
TURKOVÁ, Martina, Medvídek Paddington, který se uskutečnil ve Fakultní MŠ se speciální péčí (Arabská, Praha 6) v dubnu 2011, 2013
TURKOVÁ, Martina, Pohádky H. Ch. Andersena v dramatizacích českých dětských souborů, 2013
über die Ausbildung, 1979
Učební osnova předmětu Praktikum loutkového divadla, 1984
UHLÍKOVÁ, Ivana, Využití masek pro rozvoj řeči těla, 2005
UHROVÁ, Magdalena (ed.), Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125 1939-2009, 2009
UCHYTILOVÁ, Barbora, Divadlo forum, 2003
UCHYTILOVÁ, Barbora, Metody a techniky divadla Augusta Boala, 2003
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 1. Metodické poznámky pro učitele, 1994
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 2. Metodické poznámky pro učitele, 1995
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 3, 1996
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 3. Metodické poznámky pro učitele, 1996
ULRYCHOVÁ, Irina, Drama a příběh, 2004
ULRYCHOVÁ, Irina, Drama a příběh, 2007
ULRYCHOVÁ, Irina, Drama a příběh, 2016
ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana, Hrajeme si s pohádkami, 2000
ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav, Návrh učebních osnov obecné školy, 1995
ULRYCHOVÁ, Irina; TAUBENHANSLOVÁ, Květoslava, Čteme si a hrajeme si 1, 1994
ULRYCHOVÁ, Irina; TAUBENHANSLOVÁ, Květoslava, Čteme si a hrajeme si 2, 1995
URBANCOVÁ, Alžběta, Srovnání metodiky mluvní výchovy dětí Šárky Štembergové-Kratochvílové a metodiky výuky zpěvu, 2004
URBANCOVÁ, Alžběta, Z českých dějin - O Bruncvíkovi, 2004
URBANOVÁ, Kateřina, Shakespeare natruc jinak, 2017
ÚTVAR KONCEPCÍ A METODIKY NIPOS (eds.), Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku. 29.-30. 9. 2015, GASK, Kutná Hora, 2015
VACHKOVÁ, Iva, Hra v roli ve vyučování dějepisu, 2015
VALENTA, Josef (ed.), Pohledy, 1993
VALENTA, Josef, Divadlo nebo život! aneb Metafora divadla jako prostředek poznávání, 2019
VALENTA, Josef, Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik, 1999
VALENTA, Josef, Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a.., 1995
VALENTA, Josef, Manuál k tréninku řeči lidského těla, 2004
VALENTA, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, 1997
VALENTA, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, 1998
VALENTA, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, 2008
VALENTA, Josef, Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi, 2006
VALENTA, Josef, Poznámky k materiálu MŠMT "Program rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v čR" (1. krok) - publikace: český deník, 6.II.1992, 1992
VALENTA, Josef, Scénologie (každodenního) chování, 2011
VALENTA, Josef, Scénologie krajiny, 2008
VALENTA, Josef, Učíme (se) komunikovat, 2005
VALENTA, Josef, Učit se být, 2000
VALENTA, Josef, Učit se být, 2003
VALENTA, Milan aj., Dramika pro speciální pedagogy, 1995
VALENTA, Milan aj., Dramika pro speciální pedagogy, 1998
VALENTA, Milan aj., Rukověť dramaterapie a teatroterapie, 2006
VALENTA, Milan aj., Rukověť dramaterapie II, 2009
VALENTA, Milan, Dramaterapeutické projektování, 2003
VALENTA, Milan, Dramaterapie, 2001
VALENTA, Milan, Dramaterapie, 2007
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, Dějepis. Učebnice pro zvláštní školy, 1992
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První česká pedagogická (a speciálně pedagogická) detektivka, 1998
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První český speciálně pedagogický cestopis, 1995
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První český speciálně pedagogický cestopis, 1997
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První český speciálně pedagogický cestopis, 1998
VALENTA, Milan; REISMAN, Michael, Dramaterapie, 1999
VALEŠOVÁ, Jaroslava; VALEŠ, Vladimír, Komplexní estetická výchova a dětské divadlo, 1976
VÁLKOVÁ, Libuše; VYSKOČILOVÁ, Eva, Hlas individuality, 2005
VAN DER LINDE, Lute; VELZEBOER, Jan (eds.), NCA Materialien 1, 19 ?
VÁŇOVÁ, Michaela, Divadlo, které se chce setkat se svým divákem: Deník "INSCENACE přes HRAnice", 2019
VÁŇOVÁ, Michaela, Domů: život po boku Bohuslava Martinů, 2019
VÁŇOVÁ, Michaela, Se třídou do divadla, 2017
VÁŇOVÁ, Růžena; NEJEDLÁ, Dana, Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR (30. léta 20. století), 1995
VASQUEZ, Martin (vl. Plešek), Principy divadelní improvizace, 2008
VAVRUŠKA, Eduard, Loutkové hříčky, 1979
VAVRUŠKA, Eduard, Maňáskové scénky pro mateřské školy 10, 1983
VAVRUŠKA, Eduard, O chytrém pejskovi, 1972
VAVRUŠKA, Eduard, Patnáct pantomim pro loutky, 1979
VAVRUŠKA, Eduard; FILCÍK, Gabriel, Divadlo na stole, 1978
VAVRUŠKA, Eduard; LANDER, Richard, Spořínkovo divadélko, 197?
VEJVODOVÁ, Šárka, Písničky bez muziky, 2003
VEJVODOVÁ, Šárka, Využití literární předlohy J. Rowlingové - Harry Potter a Kámen mudrců - pro mladší školní věk v kroskurikulárním projektu, 2003
VELIČKOVÁ, Lucie, Souborová práce v literárně dramatickém oboru na ZUŠ, 1998
VELKOVÁ, Olga aj., Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU, 1990
VELKOVÁ, Olga aj., Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU, ?
VELKOVÁ, Olga aj., Učební osnovy pro rozšířené vyučování na lidových školách umění. Literárně dramatické obor, 1982
VELKOVÁ, Olga aj., Učební osnovy přípravné studium a I. stupeň základního studia na lidových školách umění. Literárně dramatický obor, 1981
VELTRUBSKÁ, Ivana, Divadlo očima dětí, 1994
VELTRUSKÁ, Jarmila, Posvátné a světské, 2006
VESELÁ, Jana, Zapojení dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí do kroužku DV, 1998
VESELÁ, Magda (ed.), Mami, 2010
VESELÁ, Radka, Hudebně dramatická tvorba a její vliv na dětského interpreta, 2011
VESELÁ, Radka, Jak je dobré míti Filipa, 2011-12
VESELÝ, Igor, Kronika jako PIRKO, 1999?
VESSEUR, Theo, Improvisieren und Dramatisieren mit Kindern, 1961
VETHAL, Ashild; HERADSTVEIT, Elisabeth, Drama Education in Norway, 2001?
VILDT, Jaroslav, Zahrajem si divadélko, 1969
VITINGEROVÁ, Pavla, Proměny, 2009
VITINGEROVÁ, Pavla, Svět Astrid Lindgrenové v kontextu dramatické výchovy, 2009
VITINGEROVÁ, Pavla; KORBELOVÁ, Lenka, Island, 2006
VOBRUBOVÁ, Eliška (ed.), Jen mít oči k vidění, 1975
VOBRUBOVÁ, Eliška, Problematika angažovanosti dětského přednesu, 19
VOBRUBOVÁ, Jana (ed.), Sedmý sešit inspirace, 1971
VOBRUBOVÁ, Jana, Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte, 1974
VOBRUBOVÁ, Jana, Druhý sešit inspirace, 1969
VOBRUBOVÁ, Jana, Literární a slovesné hry a výchova k samostatnému literárnímu projevu, 1983
VOBRUBOVÁ, Jana, Namaluj slunce, 1978
VOBRUBOVÁ, Jana, Zpráva o práci PLV tříd 1.a a 1.b (žáci 2. tř. ZDŠ) v literárně dramatickém odd. LšU v Jablonci nad Nisou šk. rok 1979/80 uč. Jana Vobrubová, 1980
VODIČKOVÁ, Kateřina, Dárce - přijmout či nepřijmout?, 2018
VODŇANSKÝ, Jan, Radost z inteligence, 2003
VOJÍŘ, R. F., Jak si zhotovím loutkové divadélko, 1944
VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana (ed.), Živé dědictví loutkářství, 2013
VOKÁLKOVÁ, Jana (ed.), Pražské vajíčko, 1980
VOLF, Vladimír, Dramatická výchova. V pěti dějstvích s Hamletem, 2006
VOLKMEROVÁ, Hana (ed.), Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání, 2014
Volume 5: Arts Educai io n around the World: Comparative Research: Seven Years after the Seoul Age", 2018
VON VORST, Daniela, Bowle podle Boala, 2012
VON VORST, Daniela, Projekt TUSCH - německý model spolupráce profesionálních divadel a škol, 2012
VORLOVÁ, Veronika, Divadelní a dramatická práce se seniory, 2010/11
VORLOVÁ, Veronika, Léto ve městě, 2011
VOSÁTKOVÁ, Hana, Výtvarné prvky, prostředky a postupy v dramatické výchově, 1998
VOTRUBA, Jan, Divadlo a dělnická mládež, 1984
VRBOVÁ, Hana, Možnosti výchovně-dramatické práce s adolescenty v rámci profesionálního repertoárového divadla, 2011
VRBOVÁ, Hana, Příprava a realizace výchovně-dramatického projektu Švanda Dudek pro žáky devátých tříd základní školy, 2011
VROMAN, Leo (ed.), Speech and theatre, 1986
VYBÍRAL, Michal, Od zkušenosti k poznání aneb Projekty, dramatická výchova a konstruktivismus s dětmi ve věku 7-12 let (Praktické ukázky), 1996
VYČICHLO, Jaroslav; VIKTORA, Viktor aj., Jeden jazyk naše heslo buď III, 2005
VYDROVÁ, Miroslava, Setkání s divadlem, 1999
VYHLÍDAL, Zdeněk, Obrozenecký spisovatel Matěj Josef Sychra, 2006
VYMAZALOVÁ, Michaela, Židovská tematika v práci s dětmi v dramatické výchově, 2005
VYMAZALOVÁ-PÁLOVÁ, Michaela, O stříbrném talířku a šťavnatém jablíčku, 2005
VÝPRACHTICKÁ, Veronika, Instalace jako jeviště pro diváka, 2013
VÝPRACHTICKÁ, Veronika, Stopařův průvodce pro skautských stezkách, 2013
VYSKOČIL, Ivan; SLAVÍKOVÁ, Eva; VÁLKOVÁ, Libuše aj., Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi, 2011
VYSKOČILOVÁ, Eva, Cvičení z pedagogické praxe - I, 1981
VYSKOČILOVÁ, Eva; HAVELKOVÁ, Libuše; NOVOTNÁ-TÝMLOVÁ, Dagmar, Cvičení z pedagogické praxe - II, 1981
VYSKOČILOVÁ, Vratislava, Multikulturní výchova a vzdělávání českých a vietnamských žáků, 2005
Vzdělávací program Obecná škola, 1996
WAGNER, Betty Jane, Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium, 1985
WARD, Winifred (ed.), Stories to Dramatize, 1952
WARD, Winifred, Creative Dramatics, 1930
WARD, Winifred, Playmaking with Children from Kindergarden through Junior High School, 1957
WATER, Maon van de; MacAVOY, Mary; HUNT, Kristin, Drama and Education:, 2015
WAY, Brian, Audience Participation, 1981
WAY, Brian, Development through Drama, 1967
WAY, Brian, Development through Drama, 1967
WAY, Brian, Rozvoj osobnosti dramatickou hrou, 2014
WAY, Brian, Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací, 1996
WERTIGOVÁ, Jana, Projekt "K3 - dramatická výchova ve škole", 2011
WERTIGOVÁ, Jana, Sám a spolu, potichu a nahlas. Afrika, 2011
WESSELS, Charlyn, Drama, 1987
WEYER, Dany, Investigating Trust in a Multilingual Theatre Project: Potentialities for a Humanising Pedagogy, 2019
WILLIGOVÁ, Eva, Básnické dílo Františka Hrubína a jeho uplatnění v dramatické výchově dětí, 1990
WILSON, Len; MOORE, Jason, Digital Storytellers, 2002
Woche des Darstellenden Spiels 11.-17. Mai ´80 in Korbach, 1980
WOLÁKOVÁ, Kateřina, Dramatická výchova jako prostředek k pochopení kultury neslyšících, 2011
WOLÁKOVÁ, Kateřina, Za ztracenými tolary, 2011
WOLFOVÁ, Pavlína, Čínské pohádky a jejich využití v dramatické výchově, 2005
WOODSON, Stephani Etheridge, Theatre for Youth Third Space, 2015
WOOSTER, Roger, Contemporary Theatre in Education, 2007
WOOSTER, Roger, Theatre in Education in Britain, 2016
World-Congress Drama in Education, 1999
WORTNEROVÁ, Pavla, Metody dramatické výchovy s ohledem na žáky, kteří se hlásí na uměleckou školu - obor herectví, 1998
WRIGHT, Andrew, Storytelling with Children, 1998
YODA, Manami, Henry Caldwell Cook and Drama Education in England, 2012
YTTEBORG, J.; KRAMBRICH, V. (eds.), The educational Function of Drama Process and dramatic Performance, 1978
ZÁBOJ, Aleš a kol., Zásobník pohybových her pro dramatickou výchovu, 1986
ZÁBRANSKÁ, Jarmila (ed.), Děti a divadlo, 1972
ZACHARIAS, Wolfgang (Hg.), Gelebter Raum, 1989
Zájmová umělecká činnost 5/81, 1981
Zájmová umělecká činnost 5-6/79, 1979
Zájmová umělecká činnost 6/1973, 1973
Zájmová umělecká činnost 6/81, 1981
Zájmová umělecká činnost 6/82, 1982
Zájmová umělecká činnost 6/83, 1983
ZÁLEŠÁKOVÁ, Daniela, Pohybová a taneční výchova, 2004
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie, Cesta k přednesu, 2009
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie, O přednesu (nejen) na základní umělecké škole v teorii a příkladech, 1995
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie, Recitace aneb popelka v zákaldních a středních školách, 2004
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie, Výuka přednesu na základní umělecké škole, 1994
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona, Divadlo forum, 2002
ZÁMEČNÍKOVÁ, Ilona, Kniha japonských pohádek Prodaný sen - možnosti jejího využití v dramatické výchově, 2002
Zásady výběru žáků lidových škol umění pro rozš. vyučování, 1983
ZAVADIL, Josef, Dramatická výchova v základních školách, 1993
ZAVADIL, Josef, Dramatická výchova, 1995
ZAVORAL, Miloslav; VOTRUBA, Jan, Organizace výchovné práce v kolektivu. O kolektivu, 1963
ZBORNÍKOVÁ, Markéta, Inscenace Stojí hruška, 2016
ZBORNÍKOVÁ, Markéta, Přínos Milady Mašatové pro dramatickou výchovu, 2016
ZBORNÍKOVÁ, Markéta, Tvorba inscenace a strukturovaného dramatu se středoškolským souborem pro diváky 2. stupně ZŠ, 2014
ZEDER, Suzan; HANCOCK, Jim, Spaces of Creation, 2005
ZELENÁ, Markéta, Důležité etapy české historie "Od nejstaršího osídelní až po husity", 2015
ZELENÁ, Markéta, Žánr fantasy jako východisko pro lekce dramatické výchovy, 2015
ZEMÁNKOVÁ, Lucie, Využívání metod dramatické výchovy v mateřské škole, 2017
ZEMANOVÁ, Jana, Afrika plná barev, 2010
ZEMANOVÁ, Jana, Propojení environmentální a dramatické výchovy na střední škole, 2010
ZEMANOVÁ, Nina; SOBIHARDOVÁ, Ľubica; ŠAÁLOVÁ, Marta, Dotyky s dramatickou výchovou, 1992
ZEMANOVÁ, Nina;SOBIHARTOVÁ, Ľuba;ZELINA,Miron;MAJZLANOVá,Katarína;PROVAZNíK, Jaroslav, Bulletin IV. stretnutia 18. 5. 1992, 1992
ZEMANOVÁ, Patricie, Rozvoj dítěte mladšího školního věku dramatickou výchovou, 1999
ZEMEK, Metoděj, Školní divadlo u piaristů v Příboře, 1966
ZIMMER, Hans; MÜLLER, Sabine (eds.) (Redaktion), Theater in der Schule: Erkundungen und Erfahrungen, 1996
ZUMROVÁ, Vlasta, Využití metod K. S. Stanislavského v dramatické výchově, 2000
ŽÁČKOVÁ, Romana, Prolhaný Henry Mawdsley, 2006
ŽÁČKOVÁ, Romana, Využití metod dramatické výchovy v tematickém okruhu "Lidé a čas" na I. stupni ZŠ, 2006
ŽÁK, Jiří, Příprava sólových a kolektivních recitačních vystoupení, 1983
ŽÁK, Jiří, Příprava sólových a kolektivních recitačních vystoupení: určeno pracovníkům kulturně výchovných zařízení, recitátorům a recitačním kolektivům, 1988
ŽÁK, Jiří, Umělecký přednes v činnosti kulturních zařízení, 1983
ŽÁKOVÁ, Dana, Inscenační práce s dětmi dvou skupin na různých ZUŠ, 2009
ŽENATÝ, Vladimír; HUBÁČEK, Jaroslav; ROMPORTL, Milan; STANĚK, Vladimír, Výrazný přednes, 1963
ŽENATÝ, Vladimír; STANĚK, Vladimír, Texty k výraznému přednesu, 1965
ŽERT, Jaroslav, Dětem jen nejlepší, 1950
ŽITNÝ, Karel, Loučení: Třetí kniha cyklu Výchova charakteru v dětské obci: (Zkušenosti z pokusné pracovní školy v Holešovicích), 1934