KNIHOVNA DRAMATICKÉ VÝCHOVY

Sdružení pro tvořivou dramatiku díky dobrovolným dárcům a spolupracovníkům vybudovalo a dále rozšiřuje knihovnu, která obsahuje veškerou důležitou literaturu o dramatické výchově nebo jejích různých oblastech, jež byla vydána či rozmnožena v posledních desetiletích v českém jazyce; v současné době obsahuje víc než 1600 svazků a dokumentů. Knihovna je v současné době uložena na katedře výchovné dramatiky DAMU, ale slouží nejen jejím posluchačům, ale po předchozí dohodě je k dispozici i studentům jiných škol a dalším zájemcům (těm však výhradně prezenčně). Kromě základní literatury oboru obsahuje také dnes už těžko dostupné publikace, např. tzv. metodické materiály vydávané jako rozmnoženiny v bývalých okresních či krajských kulturních střediscích, sborníky textů pro dětské soubory z produkce bývalé DILIA a dalších institucí, a také některé zahraniční odborné publikace (ty jsou ovšem pouze k prezenčnímu studiu).
Vzhledem k tomu, že jde o knihovnu interního charakteru, nemá otevírací hodiny pro veřejnost. Zájemci o studium literatury z fondu knihovny si však mohou domluvit návštěvu telefonicky na pražském telefonním čísle 234 244 280-1 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: jaroslav.provaznik@damu.cz.

diplomové a závěrečné práce KVD (na stránkách DAMU)

Seznam svazků a dokumentů k 28. 2. 2018 (výběr):

AATE (American Alliance for Theatre and Education), A Model Drama / Theatre Curriculum, New Orleans (USA), Anchorage Press, 1987
ACKROYD, Judith (ed.), Research Methodologies for Drama Education, Trentham Books, Stoke on Trent (UK); Sterling (USA), 2006
ACKROYD, Judith, Literacy Alive!, London, Hodder & Stoughton, 2000
ACKROYD, Judith, Role Reconsidered, Stoke on Trent (UK)-Sterling (USA), Trentham Books, 2004
ADAM, Lukáš, Umělecký přednes jako vzrušující soutěžní herecká disciplína, Praha, absolventská práce, Pražská konzervatoř, Hudebně-dramatické oddělení, 2016
ADÁMKOVÁ TURZOVÁ, Magdalena; FILIPOVÁ, Petra, Učit umění, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 2015
ADEN, Joëlle (ed.), Théatre et éducation dans le monde, Carnieres-Morlanwelz (Belgique), Lansman Editeur, 2015
ADIGÜZEL, Ferah Burgul (ed.), Yaratici Drama Dergisi / Creative Drama Journal, Ankara, Cagdas drama dernegi, 2014
ADLAND, D. E., Group Drama, London, Longmans, 1966
ADLAND, D. E., The Group Approuch to Drama, London, Longmans, 1966
ALNER, Juraj (ed.), Listy detskej Tálie, mimoriadne číslo k 10. roku organizovanej detskej dramatickej činnosti, Bratislava, Osvetový ústav v Bratislave, 1979
AMBJÖRMSSON, Gunila, Skräpkultur at barnen, Stockholm, Bokförlaget Aldus/Bonniers, 1968
AMTMANOVÁ, Elena a kol., Liečebnopedagogická diagnostika, Bratislava, Humanitas, 2003
ANDERSON, Michael, MasterClass in Drama Education, London; New Delhi; New York; Sydney, Bloomsbury, 2014
ANDLER MILLER, Carolyn, Digital Storytelling, Oxford, Elsevier, 2004
ANDREJSKOVÁ, Jana, Dramatická výchova ve střední pedagogické škole, Praha, práce do soutěže Pedagogická tvořivost PCP, 1994
ASOCIACE PEDAGOGŮ ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ ČR, Národní škola, Praha, SPN, 1997
AUTORSKÝ KOLEKTIV, Základy loutkového divadla - díl I., Ústí nad Labem, Kulturní správa SKNV v Ústí nad Labem-ÚDLUT-Severočeské sdružení loutkářů amatérů v Ústí nad Labem,
AUTORSKÝ KOLEKTIV, Základy loutkového divadla - díl II., Ústí nad Labem, Kulturní správa SKNV v Ústí nad Labem-ÚDLUT-Severočeské sdružení loutkářů amatérů v Ústí nad Labem,
BAČOVÁ, Daniela; PHILLIPS, Tim (eds.), Ad if..., Bratislava, British Council, 2000
BAIDA, Abdellah (ed.), Recherches pédagogiques. Revue de l´Association Marocaine des Enseignants de Francais, Agadir (Maroc), Recherches pédagogiques, no. 11-2005; A.M.E.F., 2005
BAKER, Paul, Integration of Abilities: Exercises for Creative Growth, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, 1977
BAKOŠOVÁ, Elena a kol., Svet hier, Bratislava, Národné osvetové centrum, 1999
BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana, Výchovno-vzdelávací program pre záujmový útvar Divadelník - pre žiakov 5.-8. ročníka ZŠ, Bratislava, ÚDPMKG v Smene, ed. Programy, zv. 45, 1984
BAKSOVÁ, Zuzana, Shrnutí aktuálního stavu výzkumu v dramatické výchově v ČR a obsahová analýza studentských závěrečných prací z dramatické výchovy na PdF MU, Brno, Masarykova univerzita, Pedaoggická fakulta, katedra sociální pedagogiky, 2009
BALAZARD, Sophie; GENTET-RAVASCO, Élisabeth, Faire du théatre avec ses éleves, Paris, Hachette Éducation, 2016
BALAZARD, Sophie; GENTET-RAVASCO, Élisabeth, Le Théâtre à l´école, Paris, Hachette Livre, 2003
BALL, Chris; AIRS, John, Taking Time To Act, Portshmouth, New Hampshire, Heinemann, 1995
BARNES, Hazel; COETZEE, Marié-Heleen (eds.), Applied Drama/Theatre as Social Intervention in Conflict and Post-Conflict Contexts, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014
BARRET, Gisele (acc. grave) (ed.), Les Activités dramatiques en éducation.Former les formateurs, Montréal, Québec, Recherche en expression-Graduel, 1991
BARRET, Gisele (acc. grave), Essai sur la Pédagogie de la situation en expression dramatique et en éducation, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1989
BARRET, Gisele (acc. grave), Fichas pedagógicas de expresión dramática, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1990
BARRET, Gisele (acc. grave), Pedagogia de la expresion dramatica, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1989
BARRET, Gisele (acc. grave), Pedagogía de la situación en expresión dramática y en educación, Outremont, Québec, Recherche en expression, 1991
BARRET, Gisele (acc. grave), Pédagogie de l´expression dramatique, Montréal, Québec, Recherche en expression, 1992
BARRIOLADE, Denise; DELOBEL, André (eds.), Les Cahieers du CRILJ: Le théâtre jeune public : dans les livres, mais pas que, Orléans, CRILJ (Centre de Recherche et d´Information sur la Littérature pour la Jeunesse), 2014
BARTON, Bob, Tell Me Another, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited-Heinemann Educational Books, 1986
BAUDISOVÁ, Anny; JENGER-DUFAYETOVÁ, Yvette, Hry a cvičení pro dramatickou výchovu v mateř. a zákl.škole, Praha, Portál, 1997
BAUER, Alois, Domácí loutkové divadlo, Olomouc, Rubico, 2002 (b.r.
BEČKA, Karel; BALZER, Vilém, Metodika a technika práce s maňásky ve zdravotnické osvětě, Praha, Ústřední ústav zdrav. osvěty ve St.zdravot.nakladatels., 1960
BEČVÁŘOVÁ, Ivana, Pracovní listy z dramatické výchovy, Prachatice, SVIS MŠMT se sídlem v Prachaticích, 2004
BEČVÁŘOVÁ, Ivana, Výtvarná dramatika v pedagogické praxi, Praha, Portál, 2015
BENEŠOVÁ, Mária; KOLLÁROVÁ, Dana, Metóda tvorivej dramatiky na 1. stupni základnej školy, Trnava, Trnavská univerzita v Trnave (skripta), 1998
BERÁNKOVÁ, Eva, Tvořivá hra jako cesta k pochopení literárního díla, Plzeň, Fraus, 2002
BERÁNKOVÁ, Eva; LEDERBUCHOVÁ, Ladislava, Trocha literární teorie, Praha, FORTUNA, 1999
BERNANOCE, Marie; LE PORS, Sandrine (eds.), Recherches & Travaux no 87: Entre le théâtre et jeunesse, formes esthétiques d´un engagement, Grenoble, ELLUG, Université Stendhal Grenoble 3, 2015
BIČIŠTĚ, Josef, Vztah učitel - žák jako jeden z rozhodujících činitelů úspěšnosti školní práce (průzkum), Ostrava, závěrečná práce Studia pedagogiky realizovaného NIDV, krajské pracoviště Ostrava, 2010
BIČIŠŤOVÁ, Eva a kolektiv, Dramatické hry pro děti předškolního věku, Praha, Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1991
BIČIŠŤOVÁ, Eva aj., Projekt kurzu specializačního studia Dramatická výchova, Praha, ÚÚVPP (Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků) - rozmnoženina, 1985
BINEAU, Nathalie; BINEAU, Yannick (eds.), A l´école du théatre, Paris, Cercle de Recherche et d´Action Pédagogiques, 2015
BINKOVÁ, Zdenka, Náměty Starého zákona v dramatické výchově, České Budějovice, diplomová práce Teologické fakulty JČU, 2000
BIRCH, S. R. H., koordinátor P.S.E., P.S.E. Personal and social education. Osobnostní a sociální výchova, Brno, Středisko dramatické výchovy DDM Brno, 1990
BIRCH, Stephen R. H. Co-ordinator for P.S.E., Personal and Social Education, Hainault High School, 1989
BJELOVÁ, Marta (ed.), Dramatická výchova v materskej škole, Bratislava, Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov, 1991
BKJ - Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V., Cultural Education is Coproduction, Remscheid, BKJ - Bundesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung e. V., 2013
BLÁHOVÁ, Alena (ed.), Sborníček individuálních výstupů 1983, Tábor, sekce LD při OPS v Táboře, 1984
BLÁHOVÁ, Krista, Hry pro tvořivé vyučování, Praha, Agentura STROM-Jana Hrubá, 1997
BLÁHOVÁ, Krista, Uvedení do systému školní dramatiky, Praha, IPOS-ARTAMA - STD, 1996
BLÁHOVÁ, Krista; HONZOVÁ, Libuše; MÍČKOVÁ, Jitka; VALTROVÁ, Ivana, Rozvíjíme děti s využitím příběhů a veršů, Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o., 2016
BLÁHOVÁ, Míťa; CVRČEK, Vladimír; FOGLAR, Jaroslav; FOIT, Ferdinand aj., Dramatická výchova. Táborové ohně. Skautské divadlo, Liberec, Skauting. ed. Skautské prameny, sv. 29, 1999
BLANCHARD, Cécile; VALLIN, Christine (eds.) (Rédaction en chef), Cahiers pédagogiques. No 519. Février 2015. 70e année, Paris, Cercle de Recherche et d´Action Pédagogiques, 2015
BLANK, Carla; ROBERTS, Jody, Live On Stage!, Palo Alto (USA), Dale Seymour Publications, 1997
BOAL, Augusto, Games for Actors and Non-actors, London-New York, Routledge, 1993
BOAL, Augusto, Games for Actors and Non-actors, London-New York, Routledge, 2003
BOAL, Augusto, Legislative Theatre, London-New York, Routledge, 1999
BOAL, Augusto, The Rainbow of Desire, London-New York, Routledge, 2003
BOAL, Augusto, The Rainbow of Desire, New York, Routledge, 1995
BOAL, Julian; HOWE, Kelly; McELVANY, Scot (eds.), Theatre of the Oppressed in Actions, London; New York, Routledge, 2015
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina, Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia, Praha, Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2006
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina; BOČKOVÁ, Alena; JACKOVÁ, Magdaléna aj. (eds.), Sv. Jan Nepomucký na jezuitských školních scénách, Praha, Academia, ed. Theatrum Neolatinum: Latinské divadlo v českých zemích, sv. I, 2015
BOLTON, Gavin, Acting in Classroom Drama, Portland, Maine, Calendar Islands Publishers, 1999
BOLTON, Gavin, Acting in Classroom Drama, Stoke on Trent, Trentham Books Limited, 1998
BOLTON, Gavin, Dorothy Heathcote´s Story, Stoke on Trent, UK-Sterling, USA, Trentham Books, 2003
BOLTON, Gavin, New Perspectives on Classroom Drama, Henel Hempstead, Simon & Schuster Education, 1992
BOLTON, Gavin, Towards a Theory of Drama in Education, London, Longman, 1979
BOLTON, Gavin; HEATHCOTE, Dorothy, So you want to use role play?, Stoke on Trent, England, Trentham Books Limited, 1999
BOOTH, David Wallace, Am examination of the relationship between reading and drama in education, Durham, M. Ed. Degree, Durham University, 1978
BOOTH, David, Games for everyone, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 1986
BOOTH, David, Story Drama, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 1994
BOOTH, David, Story Drama, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 2005
BOOTH, David, Whatever Happened to Language Arts?, Markham, Ontario, Pembroke Publishers Limited, 2009
BOYSSE, Ernest, Le théâtre des jésuites, Paris, Vaton, 1880
BRANDES, Eva (ed.), 15 Jahre Amateurtheater-Festival Recklinghausen, Recklinghausen, Landesarbeitsgemeinschaft Spiel u. Amateurtheater NW eV, 1980 [?]
BRESLER, Liora (ed.), International Handbook of Research in Arts Education, Dordrecht (The Nerherlands), Springer, 2007
BRHELOVÁ, Eva, Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace, Brno, JAMU, ed. Výběrová řada doktorských prací, 2006
BRHELOVÁ, Eva; RODRGUEZOVÁ, Veronika, Rukověť diplomanta, Brno, rozmnoženina, 2010
BRODECKÁ, Lenka, Děti hrají divadlo, Brno, MC nakladatelství, 2003
BROEKHUIZEN, Annemarie, The Structure for the Training of Drama Teachers in the Netherlands, Enschede, Advisory commission on the educat.programme for drama.., 1983
BROŽOVÁ, Věra, Karafiátovi Broučci v české kultuře, Praha, ARSCI, 2011
BRÜGGE, Walburga; MOHS, Katharina, Therapie fuktioneller Stimmstörungen, München-Basel, Ernst Reinhardt Verlag, 2001
BŘÍZOVÁ, Alena; KOŠLEROVÁ, Eva (eds.), Děti dětem, Praha, Orbis, 1960
BUDÍNSKÁ, Hana (Autorka a ilustrace HB), Jak děláme loutkové divadlo, Praha, ÚDPM JF, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana (ed.), Momenty s výhledy do budoucna, Praha, ÚDDM, 1990
BUDÍNSKÁ, Hana, Antikuchařka stárnutí, rukopis, 2013
BUDÍNSKÁ, Hana, Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!, Praha, IPOS-ARTAMA, 1992
BUDÍNSKÁ, Hana, Co budeme hrát s maňásky, Praha, ÚDPM JF, 1961
BUDÍNSKÁ, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, Praha, ÚDPM JF, 1966
BUDÍNSKÁ, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, Praha, ÚDPM JF, 1970
BUDÍNSKÁ, Hana, Co si zahrajeme s loutkami, Praha, ÚDPM JF, 1977
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, Gamma, DK Jihozápadního Města, 1992
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, Gema, 1990
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, IPOS-ARTAMA, 1994
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, IPOS-ARTAMA, 2001
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS, 2017
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2004
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2008
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2012
BUDÍNSKÁ, Hana, Hry pro šest smyslů, Praha, NIPOS-ARTAMA, 2014
BUDÍNSKÁ, Hana, Inspirace I. Tvořivé hry k obohacení dramatické výchovy i práce s jakoukoli jinou dětskou skupinou, Praha, ARTAMA-STD, 1991
BUDÍNSKÁ, Hana, Jak vyprávět pohádky pro nejmenší děti, Praha, DPN JF, 1963
BUDÍNSKÁ, Hana, Jak vyprávět pohádky pro nejmenší děti, Praha, ÚDPM JF, 1967
BUDÍNSKÁ, Hana, K činnosti zájmových kroužků loutkového divadla, Praha, ÚDPM JF, ed. Metodický materiál k Programům, 1984
BUDÍNSKÁ, Hana, Loutkářské kroužky, Praha, ÚDDM JF, 1967
BUDÍNSKÁ, Hana, Loutkářské kroužky, Praha, ÚDDM JF, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana, Maňáskové divadlo, rukopis, 1961 [?]
BUDÍNSKÁ, Hana, Maňáskové kroužky pionýrů, Praha, ÚDDM JF, 1964
BUDÍNSKÁ, Hana, Odznak odbornosti - Loutkář, Praha, ČÚR PO SSM v Mladé frontě, 1978
BUDÍNSKÁ, Hana, Ráno před zvoněním, Praha, ÚDPM JF, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana, Střihy na maňásky, Praha, ÚDPM JF,
BUDÍNSKÁ, Hana, Vyprávíme pohádky nejmenším, Praha, ÚDDM JF, 1969
BUDÍNSKÁ, Hana, Výroba kornoutových loutek, Praha, ÚDPM JF, 1967
BUDÍNSKÁ, Hana, Zájmové kroužky loutkového divadla, Praha, ÚDPM JF, ed. Programy, sv. 5, 1977
BUDÍNSKÁ, Hana, Záujmové útvary bábkového divadla, Bratislava, ÚDPM KG, 1977
BUDÍNSKÁ, Hana; PILKOVÁ, Soňa, Čtyři barevné kapky, Praha, ČÚR PO SSM v MF, ed. Knihovnička vedoucího, sv. 75, 1979
BUDÍNSKÁ, Hana; PILKOVÁ, Soňa, Čtyři barevné kapky, Praha, Mladá fronta, 1989
BUDÍNSKÁ, Hana; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Dětské loutkové divadlo 2, Praha, Albatros, 1983
BUDÍNSKÁ, Hana; PROVAZNÍK, Jaroslav; VOBRUBOVÁ, Jana; MAŠATOVÁ, Milada, Loutky podněcují, inspirují a baví, Praha, divadelní odd. odboru ZUČ ÚKVČ, 1981
BUCHHOLZ, Nadine (ed.), 11èmes Rencontres Théãtre et Jeunesse pour l´Europe, Grenoble, CRÉARC, 1999
BUCHOLZ, Werner; BING, Hermann; EHRENTREICH, Alfred; KAISER, Hermann, Spiel in der Bewährung, Korbach, Der Kreisausschuss des Landkreises Waldeck in Korbach, 1968
BYSZEWSKI, Janusz aj., pARTner 84/ 85, Poznań, Ogólnopolski Osrodek Sztuki dla Dzieci i Mlodziezy-KAW, 1984
BYSZEWSKI, Janusz, pARTner, Poznan, Ogólnopolski Osrodek Sztuki dla Dzieci i Mlodziezy, 1985
CARROLL, John; ANDERSON, Michael; CAMERON, David, Real players?, Stoke on Trent (UK); Sterling (USA), Trentham Books, 2006
CÍLKOVÁ, Eva, Hrajeme pohádky z celého světa, Praha, Portál, 2010
CÍLKOVÁ, Eva; HŘÍBKOVÁ, irena, Děti hrají divadlo, Praha, Portál, 2005
CISOVSKÁ, Hana, Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2012
CISOVSKÁ, Hana, Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů, Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2005
CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan, Drama Guidelines, b. r.
CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan, Lekce pro život, Brno, Masarykova univerzita, 2008
CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan, Lessons for the Living, Newmarket,Ontario (Canada), Mayfair Cornerstone Ltd., 1997
CLARK, Jim; GOODE, Tony (eds.), Assessing Drama, London, National Drama, 1999
COGGIN, Philip A., Drama and Education, London, Thames and Hudson, 1956
COLLINS, Rives; COOPER, Pamela J., The Power of Story, Long Grove, Illinois, Waveland Press, Inc., 2005
COLLINS, Rives; HEINRICH, Steve, Riddle Me This, Greensboro, North Carolina, USA, Kindermusik International, Inc., 2004
CONE BRYANT, Sara, How to tell stories to children, London, George G. Harrap & Co. Ltd., 1918
CONE BRYANT, Sara, Stories to tell to children, London, George G. Harrap & Co. Ltd., 1918
COOK, Henry Caldwell, The Play Way, New York, Frederick A. Stokes Company Publishers, 1917
COTTRELL, June, Creative Drama in the Classroom. Grades 1-3, Lincolnwood, Illinois, National Textboook Company, 1987
COTTRELL, June, Creative Drama in the Classroom. Grades 4-6, Lincolnwood, Illinois, National Textboook Company, 1987
COURTNEY, Richard, Play, Drama & Thought, London;Sydney;Aucland;Toronto;.., ..Johannesburg: Casell & Collier Macmillan Publishers Ltd, 1974
CURTIS, Elnora Whitman, The Dramatic Instinct in Education, Boston; New York; Chicago, Houghton Mifflin Company. The Riverside Press, 1914
CVEKLOVÁ, Bohumíra; ROTHOVÁ, Julie; MIKEŠ, Josef (eds.), Repertoární sborník Ústředního pionýrského souboru, Praha, Pionýrské odd. ÚV ČSM v nakl. Mladá fronta, 1962
ČAJKOVÁ, Jaroslava (ed.), Estetika a štruktúra malých javiskových foriem, Bratislava, Osvetový ústav v Bratislave, ed. Záujmová umelecká činnosť, 1986
ČÁP, Petr (ed.), Divadlem ke změně, Brno, Antikomplex, 2016
ČAPEK, Václav (ed.), Slunečný den, Praha, ÚDPM JF, 1983
ČECHLOVSKÁ, Miloslava, Příběh o jednom dávném přátelství, Liberec, Rada rodičů při ZŠ Aloisina výšina Liberec, 2009
ČECHLOVSKÁ, Miloslava; žáci školy, Když děti vypráví, Liberec, Základní škola Aloisina výšina Liberec, 2016
ČEŇKOVÁ, Jana; KUPCOVÁ, Helena; MACHKOVÁ, Eva; URBANOVÁ, Alena, Drama a dramatická výchova, Praha, Scientia, 1993
ČEŇKOVÁ, Jana; KUPCOVÁ, Helena; MACHKOVÁ, Eva; URBANOVÁ, Alena, Drama a dramatická výchova, Praha, Scientia, ed. Učebnice pro základní školy, 1994
ČEPORANOVÁ, Drahomíra, Cesty českého divadla pro děti a mládež, Praha, Divadelní ústav. Pouze pro interní potřebu, 1970
ČEPORANOVÁ, Drahomíra, Divadelní tvorba pro děti v zrcadle kritiky, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 6, 1972
ČERMÁKOVÁ, Ivona, Využití technik Augusto Boala v dramatické výchově, Brno, diplomová práce DIFA JAMU, 1997
ČERNÁ, Martina, Možnosti využití metod dramatické výchovy ve výuce německého jazyka, Praha, diplomová práce katedry germanistiky PdF UK, 2010
ČERNÍK, Roman, Moving Station, Plzeň, Johan, centrum pro kulturní a sociální projekty, 2006
ČERNÍK, Roman; LUKANSKÁ, Eva, Dramatická výchova pro první stupeň základních škol, Plzeň, PedF ZU, katedra pedagogiky
ČERNÝ, Jiří; STEINER, Miloslav, Pověsti z Čech a Moravy III, Všeň, ALTER, ed. Pojďte si s námi hrát, 1995
ČESAL, Miroslav, Dramaturgia súčasného bábkového divadla, Bratislava, Osvetový ústav, 1961
Členky sekce loutky [sic!], Chcete hrát divadlo?, Brno, Pedagogický ústav města Brna, kabinet předškol.výchovy, 1986
ČMIELOVÁ, Marcela, Dramatická výchova na LDO LŠU, rukopis, 1978
ČTVRTEK, Václav (ed.), Radostně k práci - vesele k hrám, Praha, Ústředí lid. tvořivosti nákladem Umění lidu, 1950
ČUNDERLE, Michal; SLAVÍKOVÁ, Eva (eds.), Hlas, mluva, řeč. Řeč, mluva, hlas, Praha, AMU, Ústav pro výzkum a studium autorskéh herectví DAMU, 2006
DAŇKOVÁ, Denisa, Význam dramatické výchovy na základních školách, Brno, ročníková práce Ústav pedagogických věd. Pedagogika FF MU, 2015
DAVIDOVÁ, Jaroslava, Využití prvků dramatické výchovy při výuce anglického jazyka v 5. třídách ZŠ, Praha, bakalářská práce studia vychovatelství PdF UK - Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, 2007
DAVIES, Alison, Storytelling in the Classroom, London, Paul Chapman Publishing, 2007
DAVIS, David, Imagining the Real, London, Institute of Education Press, 2014
DAVIS, Jed H. (ed.), Theatre Education: Mandate for Tomorrow, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, Inc.-Children´s Theatre Foundation, 1985
DAVIS, Jed H.; EVANS, Mary Jane, Theatre, Children and Youth, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, INC, 1987
DAY, Christopher; NORMAN, John L. (eds.), Issues in Educational Drama, London; New York, The Falmer Press. A member of the Taylor & Francis Group, 1983
DE LAS CASAS, Dianne, The Story Biz Handbook, Westport, Connecticut; London, Librairies Unlimited, 2008
DEASY, Richard J. (ed.), Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social Development, Washington, Arts Education Partnership, 2002
DEJL, Jaroslav (ed.), Čas prožitý s divadlem, Třebíč, Nakladatelství BENE Základní školy Třebíč, 2009
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva, Zájmové kroužky recitačně dramatické, Praha, ÚDPM JF v SPN, ed. Programy, sv. 16, 1981
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana, Vezměte do ruky knihu, Brno, Krajské kulturní středisko v Brně, 1988
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana, Vezměte do ruky knihu, Brno, Mravenec, 1993
DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, K činnosti zájmových kroužků recitačně dramatických, Praha, ÚDPM JF, 1984
DENNY, Terry, Story Telling and Educational Understanding, Paper #12 - Occasional Paper Series, 1978
DIEKMEXER, Ulrich, Trénink tvořivosti, Praha, Portál, 1998
DISMAN, Miloslav (ed.), Cvičné texty pro výchovu ke kultuře řeči (cvičení dechová, hlasová, artikulační, ortoepická), Praha, divadelní odd. ÚKVČ, 1973
DISMAN, Miloslav (ed.), Na pomoc recitačním třídám lidových škol umění a recitačním kroužkům i jednotlivcům lidové umělecké tvořivosti, Praha, Státní hudební vydavatelství, Gramofonový klub, 1965
DISMAN, Miloslav, Cestou k odpovědnosti, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 2, 1969
DISMAN, Miloslav, Má vaše dítě umělecký talent?, Praha, SPN, ed. Rodičům o výchově dětí, sv. 27, 1963
DISMAN, Miloslav, Příspěvek k vzniku a vývoji školského rozhlasu (1924-1939), Praha, Výzkumné oddělení Českého rozhlasu, 1978
DISMAN, Miloslav, Receptář dramatické výchovy, Praha, SPN, ed. Učebnice pro střední školy, 1989
DISMAN, Miloslav, Receptář dramatické výchovy, Praha, SPN, ed. Učebnice středních odborných škol, 1976
DISMAN, Miloslav, ÚSUM. Ústřední studovna umění pro mládež, Praha, Se souhlasem Výzkumného pedagogického ústavu J. A. Komenského v Praze vydalo nakladatelství Práce, ed. Aktuality budování, sv. 2, 1946
DISMAN, Miloslav, Výchova dětí a mládeže pro spolupráci před mikrofonem, Praha, Československý rozhlas. Odbor pro mládež, 1951
DISMAN, Miloslav; KUBÁLEK, Vratislav, Dětský přednes a dramatický projev, Praha, SPN, ed. Na pomoc učitelům, 1968
DITMAR, René; PROVAZNÍK, Jaroslav, Nápady čtenářů básniček, Praha, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 1992
DITTRICH, Pavel aj., Pedagogika pro učitele, Plzeň, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, 1992
Divadlo Dagmar, Divadlo Dagmar 1993-2013, Karlovy Vary, Divadlo Dagmar, 2013
DOČKALOVÁ, Barbora, Drama Project With a Mixed Ability Group, Praha, diplomová práce katedry anglického jazyka a literatury PdF UK, 2003
DOHERTY, Berlie (ed.), Dear Nobody, London, Collins Educational, 1995
DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou výchovu v 1. třídě Obecné školy, Brno, závěrečná práce specializačního studia DV - Ústav pedagogických věd FF MU, 1994
DOLEŽALOVÁ, Kateřina (ed.), Diskusní fórum: Umělecké vzdělávání a role kulturních institucí: Praha 22.-23. září 2011, Praha, NIPOS, 2011
DOLEŽEL, Marek, Rámcový vzdělávací program pro specializaci dramatická výchova oboru Pedagogické lyceum, Brno, diplomová práce DIFA JAMU, 2012
DORMAN, Jan, Zabawa dzieci w teatr, Warszawa, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981
DOUBEK, David aj., Psychodidaktický sešit, Praha, Pedagogická fakulta UK-Klub Hnutí sobě, 1995
DOUCHOVÁ, Eva, Problém textu při kultivaci dětského divadelního projevu, Praha, diplomová práce katedry režie a dramaturgie DAMU, 1985
Dramatická výchova vo výchove zdravých a zdravotne postihnutých detí, Bratislava, Združenie pre alternatívnu výchovu pri Pedagogickej fakulte UK Bratislava, 1992
DVOŘAK, Ewald, Lehrstoffsammlung Schulspiel, Graz, Österr. Bundesverband für Schulspiel, Jugendspiel und Amateurtehater, 1977
DVOŘÁK, Jan, Zahrajte si divadélko, Praha, Orbis, Knihovna loutkářských souborů, 1956
DVOŘÁKOVÁ, Iva, Město Brno ve stavovském odboji, rukopis, 2008
DZIEDZIC, Anna aj., Drama na lekcjach historii, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spólka Akcyjna, 1999
EDWARDS, Gary A.; HOUDEK, Lukáš; KUČEROVÁ, Jana; LIŠKA Petr aj., Malé zázraky, Praha, Zdravotní klaun, 2011
ELIAŠOVÁ, Viera; KOČANOVÁ, Mária; LACKO, Ivan (eds.), Na stope slovám, Bratislava, Štátny pedagogický ústav, 2007
ERNEST, Paul, An Introduction to Research Methodology and Paradigms, Exeter, The Research Support Unit, School of Education,University of Exeter, 1994
FAFKOVÁ-SOLANOVÁ, Irena, Metodické využití loutek ve všech typech škol, jejich druhy a tvorba, rukopis, b. r.
FELIX, Belo, Druhá múza detského divadla, Bratislava, Národné osvetové centrum, 1996
FELIX, Belo, Druhá múza detského divadla, Bratislava, Osvetový ústav, 1989
FELIX, Belo, Hudobno-dramatické činnosti na základnej škole, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici; Občianske združenie Pedagóg, 2013
FINLAY-JOHNSON, Harriet, The Dramatic Method of Teaching, Boston-New York-Chicago-London, Ginn and Company, 1912
FIŠER, Zbyněk aj., Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání, Brno, Masarykova univerzita, 2012
FIŠER, Zbyněk, Tvůrčí psaní, Brno, Paidio. Edice pedagogické literatury, 2001
FIŠER, Zbyněk; HAVLÍK, Vladimír; HORÁČEK, Radek, Slovem, akcí, obrazem, Brno, Masarykova univerzita, Spisy Pedagogické fakulty v Brně č. 146, 2010
FLEGL, Václav; FLEGLOVÁ, Zdena aj., Almanach DRDS 2003, Praha, Dismanův rozhlasový dětský soubor Českého rozhlasu, 2003
FLEGLOVÁ, Zdena; FLEGL, Václav; HARTIGOVÁ, Barbora (eds.), Almanach 2009, Praha, Český rozhlas, 2008
FLEISCHER, Ilse; GENZEL, Monika; KELLNER, Irene, Stegreifspiel mit Kindern, Leipzig, Institut für Volkskunstforschung, b.r.
FLEMING, Michael, Teaching Drama in Primary and Secondary Schools, London, David Fulton Publishers, 2001
FLEMING, Mike, Starting Drama Teaching, London, David Fulton Publishers, 2003
FLUEGELMAN, Andrew; TEMBECK, Shoshana, New Games / Die Neuen Spiele, Oberbrunn (BRD), Ahorn Verlag, 1979
FLURI, Hans, 1012 Spiele und Übungsformen in der Freizeit, Schorndorf, Verlag Karl Hofmann, 1989
FOG, Klaus; BUDTZ, Christian; YAKABOYLU, Baris, Storytelling, Berlin; Heidelberg, Springer-Verlag, 2005
FOX, Mem, Teaching Drama to Young Children, Portsmouth, Heinemann Educational Books, Inc., 1987
FRIEDLOVÁ, Martina; LEČBYCH, Martin (eds.), Společný prostor / Common Space 2014, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014
FROST, Anthony; YARROW, Ralph, Improvisation in Drama, Theatre and Performance: History, Practice, Theory, London; NewYork, Palgrave Macmillan, 22016
FRYSOVÁ ŠŮSOVÁ, Martina, Projekt Divadlo - cesta k sobě, bakalářská práce KATaP DAMU, 2003
GARNIER, Fernand (ed.), Reportages 2008, Grenoble, CRÉARC, 2009
GARNIER, Fernand, Symposium européen / European Symposium, Grenoble, CRÉARC, 2003
GARNIER, Romano (ed.), 12èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2000
GARNIER, Romano (ed.), 13èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2001
GARNIER, Romano (ed.), 14èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2002
GARNIER, Romano (ed.), 15èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2003
GARNIER, Romano (ed.), 16èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2004
GARNIER, Romano (ed.), 17èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2005
GARNIER, Romano (ed.), 18èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2006
GARNIER, Romano (ed.), 19èmes Rencontres du Jeune Théãtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2007
GAŽÁK, Miroslav, Strukturované drama jako prostředník výuky ruského romantismu v hudební výchově na střední škole, Plzeň, diplomová práce katedry hudebních věd Fakulty pedagogické ZČU, 2013
GAŽÁKOVÁ, Eva, Socializační potenciál dramatické výchovy při práci s romskou minoritou, Praha, disertační práce, Teorie a praxe divadelní tvorby, DAMU, 2016-2017
GELFAN, J. [Geľfan, Jefim Mojsejevič]; SCHMAKOW, S. [Šmakov, Staľ Anatoljevi], Spielen und Lernen, Berlin (DDR), Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1974
GOFFLOT, Louis-V., Le théâtre au collège du moyen âge à nos jours avec bibliographie et appendices, Paris, Librairie Honoré Champion, 1907
GOLDEMUND, Horst, Lehrstoffsammlung Schulspiel, Graz, Österreichischer Bundesverband für Schulspiel, Jugendspiel und Amateurtheater, 1977
GOODE, Tony, Drama conventions for exploration & devising, rukopis, 2001
GOODWIN, John, Using Drama to Support Literacy, London-Thousand Oaks-New Delhi, Paul Chapman Publishing, 2006
GOVAS, Nikos (ed.), Theatre & Education at Centre Stage, Athens, Hellenic Theatre/Drama & Education Network, 2009
GOVAS, Nikos; CHOLEVA, Nassia (eds.), Theatre/Drama & Education: Creating New Roles for the 21st Century, Athens, Hellenic Theatre/Drama & Education Network, 2006
GOVAS, Nikos; KAKOUDAKI, Georgine; MIHOLIC, Damir (eds.), Drama/Theatre & Education, Athens, IDEA Europe (Hosted by Hellenic Theatre & Education Network), 2007
GRACOVÁ, Xénia, Metodická príručka pre prípravný ročník LDO - ĽŠU, Bratislava, Krajský pedagogický ústav v Bratislave, 1980
GRACOVÁ, Xénia; LINDTNEROVÁ-KROŠLÁKOVÁ, Elena, Metodická príručka pre 1. a 2. ročník I. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru ľudovej školy umenia, Bratislava, SPN, 1984
GRACOVÁ, Xénia; SKOŘEPOVÁ, Alexandra, Metodická príručka pre 3.-6. ročník I. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru ľudovej školy umenia, Bratislava, SPN, 1989
GRADY, Sharon, Drama and Diversity, Portsmouth, NH, Heinemann, 2000
GREENWOOD, Janinka, „I could feed the reindeer", Invercargill (New Zealand), Essential Resources Educationala Publishers Limited, 2003
GREENWOOD, Janinka, History of Bicultural Theatre, Christchurch (New Zealand), Christchurch College of Education, 2002
GREENWOOD, Janinka, Te Mauri Pakeaka, Auckland, Auckland University Press-University of Auckland, 2006
GREENWOOD, Janinka; EVERATT, John; HAQ KABIR, Ariful; ALAM, Safayet (eds.), Research and Educational Change in Bangladesh, Dhaka (Bangladesh), University of Dhaka, 2013
GRIML, Josef (ed.), Děti vyprávějí dětem, Chomutov, 2004
GRIML, Josef (ed.), Sborník úspěšných literárních prací mladých autorů, Chomutov, 2004
GRIML, Josef (ed.), Seminář Tvořivá dramatika a dramatická výchova, Chomutov, Středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ŠÚ, 1996
GROMES, Hartwin; KURZENBERGER, Hajo (eds.), Theatertheorie szenisch. Reflexion eines Theaterprojekts, Hildesheim, Institut für Theater- und Medienwissenschaft der Universität Hildesheim, 2000
GÜNTHER, Marianne, Wer spielt mit Theater?, Leipzig, Zentralhaus für Kulturarbeit der DDR, 1979
HAASEOVÁ, Dana; BERANOVÁ, Lída; GREGOROVÁ, Vlasta, Experimentální projekt alternativního modelu výchovné práce v MŠ založený na principech tvořivé dramatiky (dramatické výchovy), Praha-Nebušice, rukopis, 1990 [?]
HÁJEK, Bedřich (ed.), Slunce nad hlavou, Praha, ÚDPM JF, 1979
HÁJEK, Bedřich aj., Estetická výchova v PO SSM, Praha, ÚR PO SSM v MF, ed. Knihovnička vedoucího, sv. 118, 1988
HÁJKOVÁ, Jana, Výpravy za pohádkou: Zahájení školního roku v první třídě, Kroměříž, IUVENTA - Božena Leharová, 1995
HÁLA, Bohuslav; SOVÁK, Miloš, Hlas - řeč - sluch, Praha, Česká grafická Unie a.s., ed. Věda všem, druhá, populární řada, sv. 19, 1941
HAMILTON, Andy, The Exam, London, Collins. An imprint of HarperCollinsPublishers, 2005
HANUŠ, Bohumil, Dějiny a působení jesuitského řádu kutnohorského, Kutná Hora, Vydavatelství a nakladatelství Martin Bartoš (Kuttna), 2012
HANZÁLEK, Vojtěch, Dramatická výchova v podmínkách VÚ Klíčov, bakalářská práce katedry speciální pedagogiky PedF UK, 2009
HANZOVÁ, Marie; NOVOTNÁ, Dana; RITSCHELOVÁ, Šárka, Rozvoj expresivních schopností prostřednictvím tvořivé dramatiky, Ústí nad Labem, UJEP v Ústí nad Labem - elektronický zdroj
HARBIN, Shirley aj., Report: 4th Internation Congress Drama-in-Education, Villach, Austria, 7th-12th April, 1980, Villach (Österreich), rukopis, 1980
HARVEY, Hannah B., The Art of Storytelling, Chantilly, Virginia, The Great Courses, 2013
HASIL, Tomáš (ed.), Srpen 1968 v Liberci, Liberec, Spacium, o.p.s., 2008
HAVLÍNOVÁ, Vlasta (ed.), Je nám dobře na světě, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 10, 1973
HAVLOVÁ, Ivana; MĚCHUROVÁ, Albína; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Kapitoly z rétoriky, Praha, Univerzita Karlova-Karolinum, 1991
HAWLEY, Lisa; WHEELER, Dic, Middletown`s Circus Arts Manual, Middletown, Connecticut, Middletown Commission on the Arts,Spencer Munipal Annex, 1986
HEATHCOTE, Dorothy; BOLTON, Gavin, Drama for Learning, Portsmouth, NH, Heinemann, 1995
HEINIG, Ruth Beall, Creative Drama for the Classroom Teacher, Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice Hall, 1993
HEINIG, Ruth Beall, Improvisation with Favorite Tales, Portsmouth, NH, Heinemann, 1992
HEJBALOVÁ, Lucie, Zkouška integračním programem, Praha, bakalářská práce KATaP DAMU, 2003
HÉRIL, Alain; MÉGRIER, Dominique, 60 exercices d´entrainement au théâtre, Paris, Éditions RETZ, collection Expression théâtrale, 2005
HERMONOVÁ, Jitka, Improvizace v dramatické výchově na 1. stupni obecné školy, Ostrava, diplomová práce katedry pedagogiky primárního a alternativního školství PdF OU, 2001
HERTS, Alice Minnie, The Children´s Educational Theatre, New York-London, Harper & Brothers Publishers, 1911
HETHERINGTON, Clark W., The Demonstration Play School of 1913, Berkley, University of California Press, University of California Publications, Education, Vol. 5, No. 2, pp. 241-288; July 30, 1914, 1914
HICKSON, Andy, Dramatické a akční hry ve výchově, sociální práci a klinické praxi, Praha, Portál, 2000
HLAVA, Karel (ed.), Hrajeme pohádky, Praha, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze, 1941
HODGSON, John; RICHARD, Ernest, Improvisation, London, Methuen & Co. Ltd, 1967
HOERING, H. Konrad, Improvisation und Stegreifspiel. Deutung und Anleitung, Leipzig, Institut für Volkskunstforschung beim ZH für KA, 1966
HOFBAUER, Erich (ed.), The Magic Bullet, Klagenfurt, Österreich, ÖBV Theater - Österreichischer Bundesverband für ausserberfliches Theater, 2007
HOFFMANN, Christel aj., Theater mit Kindern als Fenster zur Welt. All together now, Lingen, European Centre Européean der IATA/IATA, 1994
HOLDER-MANSFIELD, Mitch; HULSON, Maggie; WILLIAMS, Guy; WOOSTER, Roger (eds.), The Journal for drama in education. Dorothy Heathcote Special Issue, London, NATD, The National Association for the Teaching of Drama, 2012
HOLEMÁ, Irena, Možnosti uplatnění dramatické výchovy ve Školním vzdělávacím programu pro základní školy, Praha, disertační práce katedry primární pedagogiky PdF UK, 2012
HOLEMÁ, Irena, Využití tvořivé dramatiky při práci s handicapovanými dětmi, Praha, diplomová práce katedry speciální pedagogiky PdF UK, 2000
HOMER, Keith, The development of Drama in Education in three North East London Boroughs from 1965 to 1988, Bretton Hall, M. A. Educational Theatre, 1991
HOMOLOVÁ, Monika, Význam práce Miloslava Dismana pro dramatickou výchovu, Ústí nad Orlicí, příloha Deníku DS`98, č. 1, 1998
HORÁČEK, Lukáš, Projekty „divadlo ve výchově": problém cílů, Praha, diplomová práce katedry pedagogiky FF UK, 2001
HORÁKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Listování Kaplickou čítankou, Kaplice; Praha, organizační štáb KDL 1985-ÚKVČ, 1985
HORŇÁKOVÁ, Marta (ed.), Včasná intervencia orientovaná na rodinu, Bratislava, Univerzita Komenského, 2010
HORŇÁKOVÁ, Marta, Činnostná terapia v liečebnej pedagogike, Bratislava, vl. nákladom v spolupráci s vyd. CREATIVPRESS, 1995
HORŇÁKOVÁ, Marta, Liečebná pedagogika, Bratislava, PERFEKT, 1999
HORNBROOK, David (ed.), On the subject of drama, London-New York, Routledge, 1998
HORNBROOK, David, Education and dramatic art, London-New York, Routledge, 1998
HORNBROOK, David, Education in Drama, London, RoutledgeFalmer, 1991(2002)
HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), 20 kaplických let, Praha, Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ a organizační štáb KDL-STD, 1989
HOŠEK, Otakar, Náš soubor, Praha, SPN, 1958
HOUBOVÁ, D.; ULRYCHOVÁ, A. (eds.), Loutky v mateřské škole, Rokycany-Plzeň, OKS Rokycany a KKS Plzeň, 1981
HOUBOVÁ, D.; ULRYCHOVÁ, A. (eds.), Vodění maňásků v mateřské škole, Rokycany-Plzeň-Tachov, OKS Rokycany, OKS Plzeň-sever a OKS Tachov, 1983
HOUŠKA, Tomáš, Škola hrou, Praha, Tomáš Houška, 1991
HOUŠKA, Tomáš, Škola je hra, Praha, Tomáš Houška, 1993
HRAŠE, Jiří (ed.), Sezení u kulatého stolu na nár.přehl.v Mělníce 1985, Praha, ÚKVČ - rozmnoženina, 1985
HRAŠE, Jiří; MUSILOVÁ, Dana; NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina; MACHKOVÁ, Eva, Stati o dětském přednesu, Praha, Kult.dům hl.m.Prahy, ed. Sešity přednesu, s. 3, 1980
HRNČÍŘ, Bořek (ed.), Kartotéka her pro dětské soubory II, Praha, ÚKVČ, 1975
HRNČÍŘ, Bořivoj (ed.), Zakládáme loutkářský soubor, Praha, Orbis, 1957
HRNČÍŘ, Bořivoj (ed.), Zakládáme loutkářský soubor, Praha, Orbis, 1961
HRNČÍŘ, Bořivoj aj. (eds.), Pohádky a nepohádky, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 16, 1976
HRNČÍŘ, Bořivoj aj. (eds.), Školní divadlo, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 17, 1977
HRNEČKOVÁ, Anna, Dramatizace větších epických celků určené dětskému herci, Praha, diplomová práce katedry divadelní vědy FF UK, 2011
HURT, Fr., Dětské divadlo, Praha, Nakladatel Rudolf Storch knihkupec v Karlíně, b.r.
HUSÁK, Milan (ed.), Čítanka pro poškoláky, Beroun, OKS Beroun, 1987
CHADWELL HEATH HIGH SCHOOL, Drama Syllabus Including Staitment of Aims & Objectives, Method, Themes, Homework, Evaluation, Profiling, Policy Statements, Examinations, Assessment Guidelines, Romford, Essex, rozmnoženina, 1989
CHILVER, Peter, Pátý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy č.2/71, 1971
CHILVER, Peter, Staging a School Play, London, B. T. Batsford Limited, 1967
CHILVER, Peter, Talking, London, B. T. Batsford Limited, 1968
CHILVER, Peter. Vybrala, přeložila a upravila Eva MACHKOVÁ. Čtvrtý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 1/71, 1971
CHILVER, Peter; JONES, Eric, Designing a School Play, London, B. T. Batsford Limited, 1968
Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, Hochschule der Künste, Spiel- und Theaterberatung, Berlin, Hochschule der Künste, Institut für Spiel- und Theaterpädagogik, 1992
Interaktionsspiele. Interaktionstraining, NRW, Landesarbeitsgemeinschaft für Spiel und Amateurtheater, 1972
JACKOVÁ, Magdaléna (ed.), Nejmírnější Pallas, Praha, Academia, ed. Theatrum Neolatinum: Latinské divadlo v českých zemích, sv. II, 2016
JACKSON, Tony (ed.), Learning Through Theatre, London-New York, Routledge, 1993
JAMES, Miller; JOHNSON, David Read, Drama Therapy for the Treatment of Affective Expression in Posttraumatic Stress Disorder, b.m. , b.r.
JANÁČEK, Jiří; PRŮCHA ml., Jaroslav, Jaroslav Průcha učitel a spisovatel, České Budějovice, Městské muzeum v Blatné-Státní vědecká knihovna v Českých Budějovicích, 1988
JANDOVÁ, Dagmar, Malé hříčky pro maňásky, Klatovy, OKS Klatovy, 1983
JARDINE, Laurie, Reading Gavin Bolton: A Biography for Education, Centre for the Study of Curriculum and Instruction,Faculty of Graduate Studies, University of British Columbia – doktorská práce, 1995
JEČNÁ, Květoslava, Nuda při češtině? Ani nápad!, Praha, Agentura STROM-Jana Hrubá, 1997
JENNINGS, Sue (ed.), Dramatherapy with children and adolescents, London-New York, Routledge, 1995
JENNINGS, Sue aj., The handbook of dramatherapy, London-New York, Routledge, 1994
JEVICKÁ, Jana, Centrum neprofesionálního divadla, Brno, diplomová práce DIFA JAMU, 2009
JIRSOVÁ, Zuzana, Dramatická výchova jako cesta k literatuře, Ústí nad Orlicí, příloha Deníku DS`98, č. 3-5, 1998
JOHANSEN, Mila, 101 Theatre Games, (USA-UK-Canada-Australia), Classics With A Twist-Players Press, Inc., 1994
JOHNOVÁ, Jana, Dramatická výchova na 1. stupni základní školy v kontextu kurikulární reformy, Praha, disertační práce katedry primární pedagogiky PdF UK, 2011
JOHNSTONE, Keith, Impro for Storytellers, London, Faber and Faber, 1999
JOHNSTONE, Keith, IMPRO, New York, Routledge / Theatre Arts Books
JOHNSTONE, Keith, IMPRO, Praha, Akademie múzických umění v Praze (Nakladatelství AMU), 2014
JONES, Phil, Drama as Therapy, London-New York, Routledge, 1996
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Děti hrají divadlo, Praha, DILIA, sv.11655, 1987
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Děti, hry a divadlo, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 4, 1987
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Hofmanovy pohádky, Praha, DILIA, sv. 11302, 1983
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Jak se dělá umění aneb Nebojte se literatury!, Praha, DILIA, sv.11349, 1983
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Malé jeviště 1987, Praha, ÚKDŽ, 1987
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Pohádky a nepohádky II, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 18, 1980
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Rozmanitosti, Praha, DILIA, sv.11206, 1982
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Rozpustilé pohádky, Praha, DILIA, sv. 10865, 1979
JOSKOVÁ, Zdena (ed.), Vrabčáci a hastrmani, Praha, DILIA, sv. 10936, 1980
JOSKOVÁ, Zdena, Kartotéka her pro dětské soubory, Praha, ÚKVČ, odbor ZUČ, 1974
JOSKOVÁ, Zdena, Stručná zpráva o dlouhém životě v sedmi režimech, rukopis, 2006
JOSKOVÁ, Zdena, Základy dramaturgie, rukopis pro potřeby KVD DAMU, 1998
JOSKOVÁ, Zdena; OPLIŠTILOVá, Eva; MAŠATOVá, Milada; HEJNÁ, Olga, Metodický list pro členy Kruhu autorů dětského divadla, Praha, ÚKVČ, odbor ZUČ, 1983
KALETOVÁ, Jarmila, Práca s deťmi v bábkárskych krúžkoch a súboroch, Bratislava, Osvetový ústav, 1973
KALHOUS, Zdeněk; OBST, Otto aj., Školní didaktika, Praha, Portál, 2002
KAMENISTÝ, Ján (ed.), Tak prichádza k nám slovo, Bratislava, Národné osvetové centrum, 2006
KÁŇOVÁ, Žaneta, Dramatická výchova v rukou učitele primární školy, Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, katedra preprimární a primární pedagogiky, 2015
KAPOSI, László (ed.), Drámapedagógiai magazin, Budapest, Különszám, 2008
KARAFFA, Jan, Dramatická výchova a Mikuláš ve škole, Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012
KARAFFA, Jan, Umění dialogu v dramatických hrách a improvizacích, Ostrava, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, 2009
KARÁSEK, Ivo, Metody dramatické výchovy ve výuce literatury v 8. ročníku ZŠ, Ostrava, diplomová práce OU-katedra čj. a literatury, 2003
KASÍKOVÁ, Hana, Kooperativní učení a vyučování, Praha, Karolinum, 2001
KASÍKOVÁ, Hana, Kooperativní učení, kooperativní škola, Praha, Portál, ed. Pedagogická praxe, 1997
Kdy začnete hrát?, Praha, Orbis,
KELNER, Lenore Blank, The Creative Classroom, Portsmouth, Heinemann, Portsmouth, 1993
KEMPE, Andy; ASHWELL, Marigold, Progression in Secondary Drama, Oxford, Heinemann, 2000
KIMROVÁ, Bohuslava, Úloha loutky v literární výchově a dramatická výchova na MŠ, Praha, závěrečná práce studia loutkářství pro učitele DAMU, 1986
KING, Nancy, Storymaking and Drama, Portsmouth (USA), Heinemann, 1993
KISCHMITZOVÁ, Pavla, Malé divadélko, Praha, SKKS, 1985
KLEIN, Zamyat M., 100 kreativních metod a her na semináře a workshopy, Praha, Grada Publishing, 2012
KLEPÁČOVÁ, Stanislava (ed.), Metodický list, Ústí nad Labem, Krajské kulturní středisko Ústí nad Labem, 1985
KLOSOVÁ, Markéta, Divadelní svět J. A. Komenského, Praha, Nakladatelství Academia, 2016
KNITLOVÁ, Jana; PISTORIUSOVÁ, Jitka, Díváme se divadlem, Krátký film Praha, 1987
KOHOUTOVÁ, Veronika, Využití dramatické výchovy v MŠ pro děti se sníženou socializační schopností, Praha, bakalářská práce studia vychovatelství PdF UK - Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, 2007
KOLÁČKOVÁ, Lenka, Dramatisace v činné škole [v činné elementárce], Velké Meziříčí, Nakladatelství Aloise Šaška, ed. Nová knižnice učitelská, 1931
KOLAFA, Jiří, O dětské hudbě, hudbě pro děti, divadelní a loutkové zvláště, Ostrava, Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1989
KOLAFA, Tomáš (ed.), Almanach ZUŠ Liberec, Liberec, ZUŠ Liberec, 2005
KOLEKTIV AUTORŮ, Zlatá brána, Praha, ČÚR PO SSM v Mladé frontě, 1978
KOLEKTÍV PRACOVNÍKOV ÚDPM KG, Tri muzikály, Bratislava, ÚDPMKG vo vydavateľstve SÚV SZM Smena, 1979
KOLEKTIV STŘEDISKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY, Středisko dramatické výchovy, Brno, Středisko dramatické výchovy DDM Brno, 1990
KOLEKTIV, BA (Hons) Drama. Course Handbook 1999-2000. Year Two, Newcastle upon Tyne, Dpt.of Visual and Performing Arts, University of Northumbria, 1999
KOLEKTIV, Curriculum Guide. Elementary School. Drama. Cycle One, Québec, Gouvernement du Québec. Ministere de l´Éducation, 1987
KOLEKTIV, Curriculum Guide. Secondary School. Drama, Québec, Gouvernement du Québec. Ministère de l´Éducation, 1986
KOLKOVÁ, Růžena, Tvořítko, Prachatice-České Budějovice, Centrum ekologické výchovy Dřípatka-Rosa, 1996
KOLLÁROVÁ, Dana (ed.), Ja a moje mesto. Aplikácia metód tvorivej dramatiky vo výchovno-vzdelávacom procese, Trnava, Trnavská univerzita za finančnej podpory mesta Trnava, 1998
KOMENSKÝ, Jan Amos, Komenského Vlastní životopis, Petrovice, ProfiSales, s. r. o., v edici ALMI, 2017
KOMENSKÝ, Jan Amos, Stručná zpráva o pozvání do Uher. Idea světlé školy potocké. Škola vševědná to jest dílna všeobecné moudrosti, Praha, SPN, 1960
KOMENSKÝ, Jan Amos, Zákony školy dobře spořádané, Praha, SPN, 1960
KOMENSKÝ, Jan Amos; BERGMAN, Aleš; ŠOTKOVSKÝ, Jan, Labyrint světa a ráj srdce, Brno, Městské divadlo Brno, 2007
KOPPOVÁ, Brigita (ed.), Výchova hrou, Bratislava, Osvetový ústav, 1987
KOŘÍNKOVÁ, Vladimíra, Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech, Brno, diplomová práce katedra primární pedagogiky PdF MU, 2012
KOŤA, Jaroslav; VALIŠOVÁ, Alena (eds.), Studia paedagogica 14, Praha, Pedagogická fakulta UK, Studia paedagogica č. 14 - Vědeckoinformační bulletin Pedagické fakulty Univerzity Karlovy, 1995
KOŤÁTKOVÁ, Soňa, Dítě a mateřská škola, Praha, Grada Publishing, a.s., 2008
KOŤÁTKOVÁ, Soňa, Hry v mateřské škole v teorii a praxi, Praha, Grada Publishing, a.s., 2005
KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista aj., Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, Praha, Karolinum, 1998
KOVÁČOVÁ, Barbora, Terapia s bábkou, Bratislava, Musica Liturgica, a.s., 2012
KOVÁČOVÁ, Barbora, Vývinovo orientovaná dramatoterapia, Bratislava, Musica Liturgica, a.s., 2011
KOVALČÍK, Zdeněk (ed.), Literární výchova v rámci povinné školní docházky, Ostrava, katedra českého jazyka a literateratury s didaktikou OU a PC Ostrava, 1997
KOVALČÍKOVÁ, Iveta; BEKÉNIOVÁ, Ľubica, Škola plná zážitkov, Prešov, MANACON, 1995
KOVALČÍKOVÁ, Iveta; MAJZLANOVÁ, Katarína; PAVLOVSKÁ, Marie; PELÁN, Jiří, Variácie podob výchovnej dramatiky, Prešov, LANA Prešov, 2003
KOVALČUK, Josef; CEJPEK, Václav; ŠOTKOVSKÝ, Jan; DROZD, David (eds.), Přednášky o divadle a umění, Brno, JAMU, 2007
KOVÁŘÍK, Miroslav, Inscenační postupy v divadle poezie, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko (patrně), 1976
KOZLOVÁ, Jana, Pohádka o Ptáku štěstí, Praha, diplomový úkol katedry primární pedagogiky PedF UK, 2012
KRAMBRICH, V. aj., Process. Performance. Product-Prozeß und Produkt. Spiel und Theater, Hamburg, Druckerei Heinrich Siegmann KG, 1979
KRATOCHVÍLOVÁ, Hana, Sborníček textů pro malé loutkářské formy, Brno, Krajské kulturní středisko v Brně, 1986
KRATOCHVÍLOVÁ, Hana, Sborníček textů pro malé loutkářské kolektivy, Prostějov, OKS Prostějov, 1988
KRČKOVÁ, Stanislava; STÁREK, Jiří (eds.), Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Praha, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2010
KROČA, David, Dětský přednes a současná poezie, Brno, Akademické nakladatelství CERM, 2000
KRÖSCHLOVÁ, Eva, Jevištní pohyb, Praha, DAMU, 1998
KŘENKOVÁ, Jana (ed.), 2. sborníček slovesných prací žáků LDO ZUŠ ve Žďáře n. S., Žďár nad Sázavou, ZUŠ Žďár nad Sázavou LDO, 1992
KŘENKOVÁ, Jana (ed.), Nalezená báseň aneb hledání a setkávání v Novém Městě na Moravě na Moravě 12. února 2005, Nové Město na Moravě, Sborníček vzniknul díky finančnímu příspěvku města Nové Město na Moravě, 2005
KUBÁLEK, Vratislav (ed.), Recitujeme..., Praha, Albatros, 1977
KUBÁLEK, Vratislav (ed.), Recitujeme...2, Praha, Albatros, 1980
KUBÁLEK, Vratislav (ed.), Společenský význam dětské dramatické výchovy, Praha, ÚKVČ, rozmnoženina, 1973
KUBÁLEK, Vratislav, ABECEDA dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 8 [spr. 9], 1978
KUBÁLEK, Vratislav, Dětský přednes a rozvoj kulturních aktivit dítěte, Praha, Albatros, 1983
KUBÁLEK, Vratislav, Sborník poezie pro děti, Praha, OKS Praha-východ, 1979
KUČEROVÁ, Zdeňka, Úskalí divadelní tvorby s adolescenty s problémovým chováním ze školských výchovných zařízení, Brno, diplomová práce DIFA JAMU, 2011
KUDERJAVÁ, Mária; STANISLAVOVÁ, Zuzana, Tvorivá dramatika ako stratégia zvyšovania literárnej kompetencie detí mladšieho školského veku, Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2017
KULKA, Jiří; PEČMAN, Rudolf; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana aj., Estetická výchova, Brno, KKS v Brně, 1987
KURIŠ, Martin, Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání, Ústí nad Labem, disertační práce katedry výtvarné kultury PdF UJEP, 2013
KURKOVÁ, Libuše (ed.), Hudba a divadlo I - Orffova škola, Praha, Pražské kulturní středisko, ed. Sešity dramatické výchovy, sv.7, 1989
KURŠ, Antonín; DISMAN, Miroslav [sic], Sborové recitace, Praha, Dědictví Komenského, 1932
KURŠ, Antonín; NEKOLA, Rudolf, Dětská divadla v SSSR. A u nás, Praha, Dědictví Komenského, 1936
KUTINOVÁ, Ph. A. [= Amálie], Besídky mládeže k různým příležitostem. Díl I., Praha-Nusle, Nákladem Besedních pořadů. Besední pořady. (Dvanáct sešitů ročně). Vydává a řídí Ing. J. Kutina. Ročník XXI. – Sešit 4, 1932
KUŽELOVÁ, Marie; PAVLOVSKÁ, Milena, Tvořivá dramatika ve výuce slohu, Brno, Pedagogická fakulta MU, 1996
Květ Února, České Budějovice, OKS České Budějovice, 1973
LADIKA, Zviezdana, Dijete i scenska umjetnost, Zagreb, Školska knjiga, 1970
LAMBERT, Joe aj., Digital Storytelling Cookbook (první 4 kapitoly), Berkeley (USA), Center for Digital Storytelling, 2010
LANDIER, Jean-Claude; BARRET, Gisèle, Expression. Dramatique. Théâtre, Paris, Hatier, 1991
LANGÁŠEK, Miroslav; BLAŽKOVÁ, Věra (eds.), 20krát Loutkářská Chrudim, Praha, Orbis pro přípravný výbor XX. LCH, 1971
LANGER, Karel, Nejmenší divadlo, Praha, Mladá fronta, Edice kulturního materiálu ČSM, sv. 1/1956, 1956
LANGR, Ladislav (ed.), Pedagogická diagnostika ´99, Ostrava, Pedagogická fakulta OU, 1999
LÁZŇOVSKÁ, Lenka (ed.), Dítě a umění, Praha, NIPOS, 2007 [2014]
LAZORČÁKOVÁ, Taťjana; ROUBAL, Jan, K netradičnímu divadlu na Moravě a ve Slezsku 60.-80. let dvacátého století, Praha, Pražská scéna, 2003
LEENHARDT, Pierre, L`Enfant et l`expression dramatique, Paris, Casterman, 1973
LEFKOWITZ, Anne; PHIPPS, kathleen; SERLETH, Laurel, K-5 Drama Curriculum Guide, Evanston, Illinois, Community Consolidated School District 65 of Evanston-Skokie, 1995
LEWICKI, Tadeusz, Theatre/drama in education in the United Kingdom, Italy and Poland, Durham, Durham University. Durham theses, 1995
LHOTSKÁ, Jiřina, Text a spontánní prvky dětského hereckého projevu, Praha, diplomová práce katedry režie a dramaturgie DAMU, 1990
LINKLATER, Kristin, Freeing the natural voice, New York, Drama Book Publishers, 1976
Literatura pro děti a mládež jako inspirace k dramatické hře, Praha, Společnost přátel knihy pro mládež, 1989
LOHMANN, Paul, Chyby hlasové techniky a jejich náprava, Praha-Bratislava, Editio Supraphon, 1968
LUBINOVÁ, Ivana (ed.), Prostě Prostějov, Praha, NIPOS, 2017
LUCKÝ, Marián; ŠKOVIERA, Albín, Psychológia detského divadla I, Bratislava, Osvetový ústav, 1976
LUCKÝ, Marián; ŠKOVIERA, Albín, Psychológia detského divadla II, Bratislava, Osvetový ústav, 1978
LUDWICKA-MIERZEJEWSKA, Romana; LEWKOWSKI, Kazimierz; DZEDZIC, Anna, Nastolatek w poszukiwaniu tajemnicy teatru, Plock, Mlodziezowy dom kultury im. Króla Maciusia Pierwszego, 1998
LUŇÁKOVÁ, Jitka, Hra v roli ve spontánních činnostech dětí předškolního věku, Praha, diplomová práce katedry primární pedagogiky PdF UK, 2011
LUTZ, Edmund Johannes, Das Schulspiel, München, Don Bosco Verlag, 1957
M§ULLER, Alwin, Der Jugendring und der Spielkreis Mirbt 1920-1925, Recklinghausen, Landesarbeitsgemeinschaft für Spiel und Amateurtheater, 1973
MACKOVÁ, Silva, Dětská literatura jako předloha dramatizace v praxi s dětmi, rukopis, 1979
MACKOVÁ, Silva, Divadlo a výchova, Brno, Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2016
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova ve škole, Brno, Divadelní fakulta JAMU, 1995
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova, Brno, habilitační práce DIFA JAMU DV, 2003
MACKOVÁ, Silva, Dramatická výchova, Brno, JAMU, 2004
MACKOVÁ, Silva; DELONGOVÁ, Jindra, Zájmové útvary recitačně dramatické pro žáky středních škol, Praha, ÚDPM JF, ed. Programy, 1987
MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana, Škola (dramatickou) hrou, Brno, Středisko vzdělávacích a poradenských služeb kultury Brno-DDM, 1990
MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana; DELONGOVÁ, Jindra, Návrh experimentu Dramatická výchova pro ZŠ, rukopis, 1986-1987 [?]
MÁDROVÁ, Evženie, Osobnost a volba postavy ve fantasy RPG hrách, Praha, diplomová práce, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2004
MAGUIRE, Jack, Creative Storytelling, Cambridge, Massachusetts, Yellow Moon Press, 1985
MACHALÍKOVÁ, Jana; MUSIL, Roman, Improvizace ve škole, Praha, Informatorium, spol. s r.o., 2015
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Ať se točí svět!, Praha, DILIA, sv. 11465, 1984
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Dětské divadlo 2, Praha, Albatros, 1978
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Dětské divadlo, Praha, Albatros, 1976
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Dětský přednes - dětský dramatický projev - dětské divadlo očima zasloužilého umělce Miloslava Dismana, nositele Řádu práce, Praha, ÚDLUT, 1969
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova I, 1964, č. 1-4, Praha, ÚDLUT, 1964
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova II, 1965, č. 5-10, Praha, ÚDLUT, 1965
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova III, 1966, č. 1-6. Řada II, Praha, ÚDLUT, 1966
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova IV, 1967, č. 1-6. Řada III, Praha, ÚDLUT, 1967
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova IX, 1972, č. 1-6. Ročník IX, Praha, ÚKVČ, 1972
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova V, 1968, č. 1-6. Ročník V, Praha, ÚDLUT, 1968
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova VI, 1969, č. 1-6. Ročník VI, Praha, ÚDLUT, 1969
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova VII, 1970, č. 1-6. Ročník VII, Praha, ÚDLUT, 1970
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova VIII, 1971, č. 1-6. Ročník VIII, Praha, ÚDLUT, 1971
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova X, 1973, č. 1-4. Ročník X, Praha, ÚKVČ, 1973
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Divadelní výchova XI, 1974, č. 1-4. Ročník XI, Praha, ÚKVČ, 1974
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Hřej, sluníčko, hřej!, Praha, DILIA, sv. 11220, 1982
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Inspirace pro dětskou dramaturgii, Hradec Králové, Středisko amatérské kultury IMPULS, 1991
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Jana Amosa Komenskeho školní hry a výchova, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 3, 1970
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Krajské lidové konzervatoře - třída dramatické výchovy dětí, Praha, ÚKVČ, 1985
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Kraťásky, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 13, 1974
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Kuře, Kocourek a Malý tygr, Praha, DILIA, 1989
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole, Praha, IPOS-ARTAMA; STD, 1992
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Objevy a návraty, Praha, DILIA, sv. 11377, 1983
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Od třinácti do šestnácti, Praha, DILIA, sv. 11239, 1982
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Pionýrská scéna, Praha, ČÚR PO SSM v Mladé frontě, ed. Knihovnička vedoucího, s. 76, 1979
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk, Praha, Portál, 2013
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky, Praha, Portál, 2012
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Svět dětí, ptáků, fialek, Praha, DILIA, sv.11296, 1983
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Tajné skrýše slov, Praha, DILIA, 1982
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1966, č. 1 - č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1966-7
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1967, č. 1 - č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1967
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1968, č. 1 - č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1968
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1969, č. 1 - č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1969
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1970, č. 1 - č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1970
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1971, č. 1 - č. 6, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1971
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1972, č. 1 - č. 6, Praha, ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1972
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1973, č. 1 - č. 4, Praha, ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1973
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Textová příloha Divadelní výchovy 1974, č. 1 - č. 4, Praha, ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, 1974
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Texty dětské scény, č.1, 2, 3, 4, 6, Zlatá lilie, Praha, ÚDLUT, 1971
MACHKOVÁ, Eva (ed.), Tvořivost a dramatická výchova, Praha, ÚKVČ, rozmnoženina, 1979
MACHKOVÁ, Eva (em), Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, 1984
MACHKOVÁ, Eva (em), Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, Praha, ÚKVČ - div.oddělení, rozmn., 1981
MACHKOVÁ, Eva (em), Jak posuzovat metodiku práce v dětském divadelním a loutkářském souboru, Ústí nad Labem, Krajské kulturní středisko v Ústí nad Labem - cyklostylová rozmnoženina, 1986
MACHKOVÁ, Eva (nepodepsáno), Koncepce rozvoje dramatické výchovy dětí do roku 1985, Praha, ÚKVČ – divadelní oddělení, rozmnoženina, 80. léta 20. století
MACHKOVÁ, Eva (nepodepsáno), Metodické doporučení ke konkretizaci opatření plánu rozvoje zájmové umělecké činnosti do r. 1985 v oboru dramatické výchovy dětí, Praha, OZUŠ ÚKVČ, rozmnoženina, 1982
MACHKOVÁ, Eva, Drama v anglické škole, Praha, ARTAMA-STD, 1991
MACHKOVÁ, Eva, Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte, Ostrava, Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1980
MACHKOVÁ, Eva, Dramatická hra jako prostředek výchovy dítěte, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 4, 1970
MACHKOVÁ, Eva, Dramatické hry a improvizace, Praha, SKKS, 1978
MACHKOVÁ, Eva, Dramatické hry a improvizácie, Bratislava, Osvetový ústav, ed. Zájmová umelecká činnosť, 1981
MACHKOVÁ, Eva, Dramatika pro děti, Ústí nad Labem, KKS Ústí nad Labem, 1983
MACHKOVÁ, Eva, Dramatika, hra a tvořivost, Praha, Nakladatelství H&H, 2017
MACHKOVÁ, Eva, Dramatikus játékok és improvizációk, Bratislava, Osvetový ústav, 1984
MACHKOVÁ, Eva, Heslo „Mělník“, Praha, DILIA, sv.11684, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu, Praha, Divadelní fakulta DAMU, Studijní texty, 1996
MACHKOVÁ, Eva, Jak se učí dramatická výchova, Praha, AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004
MACHKOVÁ, Eva, Jak se učí dramatická výchova, Praha, AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, IPOS, 2002
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, IPOS-ARTAMA, 1999
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, STD, 2005
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha, STD, 2007
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha-Ústí nad Orlicí, ARTAMA-OÚ Ústí n. O. a SKS Ústí n. O. a IMPULS HK, 1992
MACHKOVÁ, Eva, Metodika dramatické výchovy, Praha-Ústí nad Orlicí, ARTAMA-OÚ Ústí n. O. a SKS Ústí n. O. a IMPULS HK, 1993
MACHKOVÁ, Eva, Mezi skutečností a snem, Ostrava, KDPM, 1988
MACHKOVÁ, Eva, Mezi skutečností a snem, Praha, Nakladatelství KANT-Karel Kerlický; připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, ed. Disk-velká řada, sv. 23, 2013
MACHKOVÁ, Eva, Na přelomu, strojopis, 1974
MACHKOVÁ, Eva, Nevyptávejte se, jak to mohlo být aneb Pohádky v různých kulturách, Svitavy, organizační štáb DS 2014, 2014
MACHKOVÁ, Eva, O sani s mnoha hlavami, Praha, Pražské kulturní středisko, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 8, 1990
MACHKOVÁ, Eva, Struktura výchovné dramatiky a příprava učitele, Praha, Katedra výchovné dramatiky DAMU, 1993
MACHKOVÁ, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, Praha, ARTAMA-IPOS - STD, 1998
MACHKOVÁ, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2018
MACHKOVÁ, Eva, Úvod do studia dramatické výchovy, Praha, NIPOS, 2007
MACHKOVÁ, Eva, Veřejné vystoupení a poetika jevištního projevu dětí, Praha, ÚKVČ, rozmnoženina, 1975
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, Praha, Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2017
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, Praha, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti, Praha, Nakladatelství AMU, KVD, 2012
MACHKOVÁ, Eva, Volba literární látky pro dramatickou výchovu, Praha, Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2000
MACHKOVÁ, Eva, Základy dramatické výchovy, Praha, SPN, ed. Odborná literatura pro veřejnost, 1980
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - I. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - II. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - III. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací - IV. díl, Znojmo, OKS Znojmo, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, Institut přípravy mládeže hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, 1990
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, OKS Praha-západ, 1983
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, RMS FMEP při Institutu elektrotechnického průmyslu, 1987
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických her, cvičení a improvizací, Praha, SKKS, 1990
MACHKOVÁ, Eva, Zásobník dramatických hier, cvičení a improvizací, Bratislava, Národné osvetové centrum, 1992
MACHKOVÁ, Eva; MAGEROVÁ, Eva; MAŠATOVÁ, Milada, Kapitoly z praxe dramatické výchovy, Ostrava, Krajské kulturní středisko Ostrava, 1982
MACHKOVÁ, Eva; PAVELKOVÁ, Soňa; SYPAL, Jaromír, Dramatická výchova dětí, Praha, ÚKVČ, 1978
MACHKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Dvacet let katedry výchovné dramatiky DAMU Praha (1992-2012), Praha, Nakladatelství AMU, 2012
MACHKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav, Vývoj české dramatické výchovy v datech, Praha, KVD DAMU, 2000
MACHKOVÁ, Eva; ŠRÁMKOVÁ. Vítězslava, K problematice práce porot dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, 1981
MACHKOVÁ, Eva; ŠRÁMKOVÁ. Vítězslava, K problematice práce porot dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, 1988
MACHKOVÁ, Tereza, Dramatická výchova jako cesta k četbě, Praha, diplomová práce ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, 2008
MACHOVÁ, Milena, Děti recitují, Praha, SKKS, 1978
MACHULSKA, Halina; PRUSZKOWSKA, Alicja; TATAROWICZ, Jan, Drama w szkole podstawowej, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997
MAJZLANOVÁ, Katarína )ed.), Človek v centre liečebnopedagogickej starostlivosti, Bratislava, Humanitas, 2003
MAJZLANOVÁ, Katarína )ed.), Liečebnopedagogická intervencia, Bratislava, Humanitas, 2001
MAJZLANOVÁ, Katarína )ed.), Zvládanie problémových výchovných situácií v škole, Bratislava, Geotropos o. z., 2004
MAJZLANOVÁ, Katarína, Dramatoterapia v liečebnej pedagogike, Bratislava, IRIS, 2004
MAJZLANOVÁ, Katarína, Dramatoterapia, Bratislava, Humanitas, 1999
MAJZLANOVÁ, Katarína, Tvorivá dramatika ako metóda rozvíjania plynulosti reči a komunikácie, Bratislava, Univerzita Komenského, Acta FP, Paedagogica specialis XIX, 1996
MALÁ, Klára, Vývoj vzdělávání učitelů dramatické výchovy, Praha, diplomová práce katedry pedagogiky FF UK, 2014
MALÁ, Zuzana, „D13-21": Úvod do tématu divadelních aktivit s teenagery, Praha, diplomová práce katedry teorie a kritiky DAMU, 2010
MALÁ, Zuzana, Využití knih nakladatelství Baobab ve výuce čtení na 1. stupni ZŠ, České Budějovice, závěrečná práce oddělení celoživotního vzdělávání PedF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2016
Malé jeviště 4, Praha, ÚKDŽ, 1976
Malé jeviště č. 2/78, Praha, ÚKDŽ, 1978
MALEY, Alan; DUFF, Alan, Drama Techniques in Language Learning, Cambridge, Cambridge University Press, 1992
MAŇÁK, Josef; ŠVEC, Vlastimil (eds.), Cesty pedagogického výzkumu, Brno, Paido, 2004
MANDA, Roman, Vývoj a proměny Pedagogické poemy, národní přehlídky v přednesu, v četbě a v improvizaci žáků středních pedagogických škol, Brno, bakalářská práce ateliéru Divadlo a výchova, DIFA JAMU, 2011
MAREČKOVÁ, Boh.; REMIŠOVÁ, Julie; BRABCOVÁ, Věra, členky sekce loutky při PÚMB, Chcete hrát divadlo? 2. část, Brno, Pedagogický ústav města Brna, kabinet předškolní výchovy, 1989
MARTINCOVÁ, Petra, SD Heinrich Harrer a jeho životní sny, Praha, diplomový úkol katedry primární pedagogiky PedF UK, 2008
MARTINEC, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, Cheb, OKS Cheb, 1989
MARTINEC, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, Karviná, Okresní kulturní středisko Karviná, 1988
MARTINEC, Václav, Lidské tělo - inspirace a nástroj dramatického projevu, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 8, 1975
MARTINEC, Václav; VOBRUBOVÁ, Jana, Devátý sešit inspirace, Praha, ÚKVČ, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 1/74, 1974
MARUŠÁK, Radek, Chodíme s dětmi do divadla I, Praha, RAABE, 2004
MARUŠÁK, Radek, Chodíme s dětmi do divadla, Praha, RAABE, 2004
MARUŠÁK, Radek, Literatura v akci, Praha, Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010
MARUŠÁK, Radek, Využití metod dramatické výchovy při práci s textem v hodinách literární výchovy v 6. roč. ZŠ, Trutnov, Deník Dětské scény 2001, 2000
MARUŠÁK, Radek; KRÁLOVÁ, Olga; RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Dramatická výchova v kurikulu současné školy, Praha, Portál, 2008
MASHEDER, Mildred, Let´s Co-operate, London, Peace Education Project, 1991
MASNER, Zdeněk (ed.), Malé jeviště 1-1980, Praha, ÚKDŽ, 1980
MASNER, Zdeněk (ed.), Malé jeviště 1-1982, Praha, ÚKDŽ, 1982
MAŠATOVÁ, Milada, Cesty k metafoře, Praha, AMU, 2004
MAŠATOVÁ, Milada, Cesty k metafoře, Praha, KVD DAMU, 1996
MAŠATOVÁ, Milada, Dramatika s loutkou, Olomouc, STD, regionální sekce při OKS Olomouc, 1991
MAŠATOVÁ, Milada, Hebe hebe hebere, Praha, DILIA, 1993
MAŠATOVÁ, Milada, Metodický materiál pro 3. ročník loutkářského oddělení 1. stupně literárně dramatického oboru LŠU, b.r.
MAŠATOVÁ, Milada, O loutkovém divadle hraném dětmi, rukopis, 1997
MATHAUSEROVÁ, Hana, Divadlo školám, Praha, bakalářská práce KP DAMU, 2010
MATVIJOVÁ, Lea, Vytvoření divadelně-vzdělávacího programu podporujícího komunikaci mezi veřejností a divadlem a jeho aplikace na činnost Švandova divadla v Praze, Praha, magisterská práce katedry produkce DAMU, 2003
MAZAL, Ferdinand, Soubor pohybových her pro děti mladšího školního věku, Olomouc, HANEX Olomouc, ed. Kdo si hraje, nezlobí v nakl. ARTAD, 1991
McCASLIN, Nellie, Creative Drama in the Classroom, Studio City, California, Players Press/Longman(4.v.1984,3.v.1980;6.v.Longman Publishers USA,7.v.2000), 1990
McCASLINOVÁ, Nellie, Creative Drama in the Intermediate Grades, New York, London, Longman, 1987
McCASLINOVÁ, Nellie, Creative Drama in the Primary Grades, New York, London, Longman, 1987
McDONALD, Margaret Read (ed.), Tell the World, Westport, Connecticut; London, Librairies Unlimited, 2008
McGREGOR, Lynn; TATE, Maggie; ROBINSON, Ken, Learning Through Drama, London, Heinemann Educational Books for the Scholls Council, 1977
McMAHON, Linnet, The Handbook of play therapy, London and New York, Tavistock/Routledge, 1992
MÉFRIEROVÁ, Dominique, 100 námětů pro dramatickou výchovu, Praha, Portál, 1999
MÉGRIER, Dominique, Pratiquer le théâtre à l´école, Paris, Éditions RETZ, coll. Pédagogie pratique, 2004
MĚKOTOVÁ, Ivana (ed.), Náhodou žijeme ve Světlé nad Sázavou ...a je nám tady dobře, Světlá nad Sázavou, ZUŠ Světlá nad Sázavou, 2007
MĚKOTOVÁ, Ivana; TĚSNOHLÍDKOVÁ, Ivana, Cesty a cestičky dětí ze Základní umělecké školy ve Světlé nad Sázavou, Světlá nad Sázavou, ZUŠ Světlá nad Sázavou, 2000
MEZEROVÁ, Věra, Otázky amatérského loutkářství, Praha, ÚDLUT, ed. Odborné příručky pro loutkářské kursy, 1964
MICHALÍKOVÁ, Lucie, Vliv dramatické výchovy na sociální klima školní třídy, Brno, bakalářská práce Ústavu pedagogických věd FF MU, 2006
MIKEŠOVÁ, H. (ed.), Mír je, když si děti hrají, Praha, ÚDPM JF, 1976
MISTRÍK, Jozef; POLIAK, Ján; DEDINSKÁ, Lenka; MLADOŇ, Jozef; JANČUŠKA, Martin, Deti a umelecký prednes, Bratislava, Osvetový ústav, 1969
MIŠURCOVÁ, Věra (ed.), O estetické výchově nejmenších, Praha, SPN, 1978
MLEJNEK, Josef (ed.), Rozčitadlo, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 3/69, 1969
MLEJNEK, Josef, Děti v divadle, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička amatérského divadla, sv. 10, 1986
MLEJNEK, Josef, Děti, hry a divadlo, Praha, ÚKVČ-ÚZUČ, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 5, 1972
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1981
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, Praha, IPOS-ARTAMA - STD, 1997
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, Praha, IPOS-ARTAMA - STD, 2004
MLEJNEK, Josef, Dětská tvořivá hra, Praha, NIPOS, útvar ARTAMA, 2011
MORÁVKOVÁ, Jitka, Soňa Pavelková, Praha, Metodické centrum HAMU, Hudební fakulta, AMU, 2008
MORGAN, Norah; SAXTON, Juliana, Asking Better Questions, Markham, Ontario, Pembroke Publishers, 2006
MORGAN, Norah; SAXTON, Juliana, Teaching Drama, Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers), 1989
MORGANOVÁ, Norah; SAXTONOVÁ, Juliana, Vyučování dramatu, Praha, STD ve spolupráci s ARTAMA, 2001
MUIR, Alistair, New Beginnings, Stoke-on-Trent, England, Trentham Books, Issues in Education Series: No. 1, 1996
MÜLLER, Oldřich, Dramika (nejen) pro speciální pedagogy, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995
MUSGRAVE HORNER, A., Movement, Voice and Speech, London, Methuen & Co. Ltd., 1974
MUSILOVÁ, Daniela aj., Slovníček uměleckého přednesu, Praha, SKKS, 1981
National Arts Education Accord, Tempe-Reston, American Alliance for Theatre and Education-MENC-NAEA, 1991
NAVRÁTIL, Antonín (ed.), III. přehlídka inscenací Malé scény 24.-28.4.1979., Gottwaldov, OKS Gottwaldov, 1979
NEČESANÁ, Milena, Školské piaristické divadlo, Praha, bakalářská práce studia vychovatelství PdF UK - Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, 2007
NEELANDS, Jonothan, Learning through Imagined Experience, Sevenoaks, Kent, Hodder & Stoughton, 1998
NEELANDS, Jonothan, Making Sense of Drama, Oxford, Heinemann Educational Books-2D Magazine, 1984
NEELANDS, Jonothan, Strukturování dramatické práce, Ústí nad Orlicí, příloha Deníku Dětské scény `95, č.1-9, 1995
NEELANDS, Jonothan; DOBSON, Warwick, Drama and Theatre Studies at AS/A level, London, Hodder & Stoughton, 2000
NEELANDS, Jonothan; DOBSON, Warwick, Theatre Directions, London, Hodder & Stoughton, 2000
NEELANDS, Jonothan; GOODE, Tony, Structuring Drama Work, Cambridge (GB), Cambridge University Press, 1990
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana (ed.), Komenský nebyl žádný suchar aneb Dramatická hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně-Regionální výbor SKIP jižní Moravy, 2001
NELEŠOVSKÁ, Alena, Jak se děti učí hrou, Praha, Grada Publishing, a.s., 2004
NĚMEC, Ivan (ed.), Tvorba pásma, Praha, ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 31, 1983
NĚMEČKOVÁ, Ivana, Dětská loutková inscenace jako tvůrčí proces, závěrečná práce specializačního studia DV FF MU Brno, 1994
NEMRAVA, Stanislav; NEMRAVOVÁ, Hana; GOGOLOVÁ, Martina (eds.), Nedopsa(tel)né chvění / Chvění slov, Uherské Hradiště, Základní umělecká škola Uherské Hradiště, 2010
NEMRAVOVÁ, Hana; NEMRAVA, Stanislav (ed.), Nedopsa(tel)né chvění, Ostrava, Ritornel, 2004
NICKEL, Hans-Wolfgang (ed.), Spiel und Theaater. LAG Materialen 27, Berlin, Landesarbeitsgemeinschaft Spiel und Theater Berlin e. V., 1992
NICHOLSON, Helen, Theatre & Education, Hampshire (UK); New York (USA), Palgrave Macmillan, 2009
NOVÁKOVÁ, Růžena; BRČÁKOVÁ, Věra (eds.), Osvětová práce s dětmi, Praha, Orbis; Výzkumný osvětový ústav, 1954
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina, Básnický dnešek a Karel Hynek Mácha, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity přednesu, s. 6, 1986
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina, Básník tvořivosti a kázně, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy - krajské kulturní středisko, ed. Sešity přednesu, s. 4, 1984
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina, O přesvědčivosti uměleckého přednesu, Praha, ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 36, 1979
NOVOTNÁ-HŮRKOVÁ, Jiřina; VOLŠICKÁ, Marina, Mluvený projev dětí na národní přehlídce dětského přednesu v Příbrami 1976, Praha, SKKS, 1976
NYGREN, Christina (ed.), Theatre for development, Stockholm, Svensk Teaterunion - Swedish Centre of the ITI, 2009
O´NEILL, Cecily, Drama Worlds, Portsmouth, Heinemann, 1995
O´NEILL, Cecily; LAMBERT, Alan, Drama Structures, Cheltenham (GB); Portsmouth, NH, Stanley Thornes (Publishers) Ltd; Heinemann, 1990
O’CONNOR, Peter, Reflection and Refraction: The Dimpled Mirror of Process Drama, Brisbane, doktorská práce Faculty of Education, School of Vocational, Technology and Arts Education, Griffith University, 2003
OBRÁTIL, Miroslav; SVOZILOVÁ, Dana; MACKOVÁ, Silva; DOLEŽALOVÁ, Jarmila, Středisko dramatické výchovy, Brno, Středisko dramatické výchovy DDM Brno, 1990
ODDEY, Alison, Devising Theatre, London-New York, Routledge, 1994
OKRESNÍ PEDAGOGICKÉ STŘEDISKO VE SVITAVÁCH, KABINET PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY, Metodický list č. 1, Svitavy, Okresní pedagogické středisko, 1988
OKURKOVÁ, Monika (ed.), Sborník Diskusního fóra o oboru divadlo a výchova, Brno, Ateliér Divadlo a výchova DIFA JAMU v Brně, 2014
OLENIUSOVÁ, Elsa, Šestý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT,ed.Textová příloha Div.vých.č.3/71, 1971
O'TOOLE, John, The Process of Drama, London-New York, Routledge, 1993
OUDES, Jiří; PEROUTKOVÁ, Marie, Zásobník her, cvičení a improvizací tvořivé dramatiky, Plzeň, Pedagogické centrum Plzeň, 1997
OUDES, Jiří; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.), Dětské loutkové divadlo, Praha, Albatros, 1980
OWENS, Allan; BARBER, Keith, Dramaworks, Carlisle, Carel Press Ltd., 1997
OWENS, Allan; BARBER, Keith, Mapping Drama, Carlisle, Carel Press Ltd., 2001
PACOVSKÝ, Jaroslav, Odznak odbornosti - Divadelník, Praha, ČÚR PO SSM v MF, 1980
PAGE, Christiane (ed.), Art´in. Revue d´arts plastiques et d´arts du spectacle. Numéro 03, Presses universitaires de Valenciennes; Université d´Artois, 2004
PAGE, Christiane (ed.), Cahiers Robinson no 18 - 2005, Arras, UFR de Lettres Modernes, Université d´Artois, 2005
PAGE, Christiane (ed.), Pratiques du théâtre, Paris, Hachette Livre, coll. Resources formation, 1998
PAGE, Christiane (ed.), Théatre Éducation: Recherche et innovation, Arras, Centre de Recherches littéraires Imaginaire et Didactique. Université d´Artois, 2001
PAGE, Christiane, Aliénation ou émancipation?, Arras, Artois Presses Université, 2009
PAGE, Christiane, Du jeu pour soi au travail pour dire aux autres: l´expérience du jeu dramatique, Suresnes, Centre national de Suresnes, La nouvelle revue de l´AIS: Europe et intégration, no 10-2e trimestre 2000, 2000
PAGE, Christiane, Éduquer par le Jeu Dramatique, Paris, ESF éditeur, coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, 1997
PAGE, Christiane, Historique du jeu dramatique, 2004
PAGE, Christiane, Le théâtre dans l´éducation, Lyon, Se former+: Pratiques et apprendtissages de l´éducation. S87. Octobre 2000. Bimensuel. Voies livres, 2000
PAGE, Christiane, Pratiques théâtrales à l´école hier et aujourd´hui. quelques éléments d’une histoire complexe, rukopis, 2015
PAJDLHAUSEROVÁ, Elena; MAJZLANOVÁ, Katarína, Tvorivá dramatika v edukačnom procese, Bratislava, Univerzita Komenského, 2011
PALARČÍKOVÁ, Alena, Tygr v oku, Praha, NIPOS, útvar ARTAMA, 2011
PALARČÍKOVÁ, Alena, Tygr v oku, Praha, STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001
PÁNKOVÁ, Věra, Třetí sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 4/70, 1970
PARKES, Joanna & FITZGIBBON, Sarah, Step by step educational drama, Dublin, NAYD, National Association for Youth Drama, 2006
PARTICIPANTS OF „ELT AND DRAMA EDUCATION", a British Council pilot course, Dramalogue, Praha, The British Council, 2000
PASTYŘÍK, Svatopluk (ed.), Recitujeme..., Praha, Institut PO SSM, 1975
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku, Praha, Portál, 1992
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 100 her k rozvoji tvořivosti v předškolním a mladším školním věku, Praha, Portál, 1995
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 130 didaktických her, Praha, Portál, 1993
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 130 didaktických her, Praha, Portál, 1995
PAUSEWANGOVÁ, Elfriede, 150 her k utváření osobnosti v předškolním věku, Praha, Portál, 1993
PAVELKOVÁ, Soňa, Dramatická výchova, České Budějovice, Krajské kulturní středisko ČB, 1983
PAVELKOVÁ, Soňa, Dramatická výchova, Plzeň, Krajské kulturní středisko v Plzni, 1989
PAVELKOVÁ, Soňa, Dramatická výchova, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatickdé výchovy, sv. 1, 1985
PAVELKOVÁ, Soňa, Práce se staršími začátečníky, rukopis, b. r.
PAVELKOVÁ, Soňa, Recitujeme..., Klatovy, OKS Klatovy, 1982
PAVELKOVÁ, Soňa; VOBRUBOVÁ, Jana; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Výchova dětského přednašeče, Praha, ÚKVČ, ed. Umělecký přednes, sv. 36, 1989
PAVLÁSKOVÁ, Hana, Využití loutky ve výchovně vzdělávacím proocesu na mateřské škole, Prostějov, Okresní kulturní středisko Prostějov, 1984
PAVLÍČKOVÁ, Andrea (ed.), Zapovězené tajemství, Horšovský Týn, LDO ZUŠ, 2014
PAVLOVIČOVÁ, Iveta, Divadlo neslyšících a nové cesty, Brno, agentura Pořádání kulturních akcí, 2002
PAVLOVSKÁ, Marie (ed.), Cesta současné školy ke škole tvořivé, Brno, MSD Brno, 2002
PAVLOVSKÁ, Marie (ed.), Komunikace a řešení problémových situací ve škole, Brno, MSD Brno, 2004
PAVLOVSKÁ, Marie (ed.), My, ty, oni, Brno, Pedagogická fakulta MU v Brně, 2008
PAVLOVSKÁ, Marie, Dramatická výchova, Brno, CERM - akademické nakladatelství, s.r.o.,ed. Literatura, 1998
PAVLOVSKÁ, Marie; KROČA, David, Dramatická výchova a divadlo, Brno, Akademické nakladatelství CERM, 1999
PAVLOVSKÁ, Marie; REMSOVÁ, Lenka (eds.), Jak na divadlo fórum, Brno, MSD Brno, 2006
PAVLOVSKÝ, Petr; JUNGMANNOVÁ, Lenka (eds.), Základní pojmy divadla, Praha, Libri, s.r.o.; Národní divadlo, 2004
PAZDERKOVÁ, Iva, Keith Johnstone - IMPRO - Improvisation and the Theatre, Brno, diplomová práce DIFA JAMU, 2003
PAZOUREK, Vladimír, Divadlo pro mládež, Praha; Brno; Banská Bystrica, Komenium, učitelské nakladatelství, společnost s r.o. v Praze VII, 1947
PEJŘIMOVSKÁ, Hana, Divadlo utlačovaných jako cesta k empowermentu, Praha, diplomová práce katedry studií občanské společnosti FHS UK, 2018
PELLAROVÁ, Adéla, Cesty Josefa Mlejnka k tvořivé divadelní práci s dětmi, Zábřeh, Deník Dětské scény ´99, č. 4-5, 1999
PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David, Osmý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 5/71, 1971
PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David, Teaching Drama, London, University of London Press Ltd, 1965
PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David, Vyučování dramatu, Praha, Lidová univerzita – Regionální středisko ZUČ, Městská knihovna v Praze, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 9, 1991
PERNICOVÁ, Věra, Komunikace pohybem, Praha, Kulturni dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv.3, 1987
PETRASOVÁ, Nina, Dramatická výchova v mateřské škole, závěrečná práce dálkového dvouletého studia pro pedagogy-obor loutkářství, 1986
PETRUŽELOVÁ, Jarmila, Uplatňování metod dramatické výchovy na II. stupni škol, Ostrava, diplomová práce PedF OU, katedra pedagogiky primárního a alternativního školství, 2003
PETRŽELA, Zdeněk (ed.), Využití maňáska v 1. ročníku základní školy, Blansko, Okresní pedagogické středisko Blansko-kabinet 1.st.ZŠ, 1985
PETRŽELA, Zdeněk, Hrajeme si... Díl. I., Svitavy, Zdeněk Petržela, 1991
PETRŽELA, Zdeněk, Hrajeme si... Díl. I., Svitavy, Zdeněk Petržela, 1992
PETRŽELA, Zdeněk, Tvořivá dramatika v 1. ročníku ZŠ, Praha, Ústřední ústav pro vzdcělávání pedagogických pracovníků, 1991
PIERSE, Lyn, Theatresports Down Under, Sidney, Improcorp Australia, Isch Production and Design, 1993
PILÁTOVÁ, Agáta (ed.), Doporučení k hodnocení soutěží zájmové umělecké činnosti žáků středních odborných učilišť, Praha, ÚKVČ, ed. Knihovnička Dělnického mládí, 1985
PILKOVÁ, Soňa aj., Je nám dobře na zemi, Praha, ČÚR PO SSM v Mladé frontě, 1989
PILKOVÁ, Soňa; DITMAR, René; PROVAZNÍK, Jaroslav aj., Nápady za školou - vánoce 1991, Praha, Institut dětí a mládeže MŠMT ČSR, 1991
PILKOVÁ, Soňa; SLABÝ, Zdeněk K., Náměty pro práci zájmových kroužků literárních, Praha, ÚDPM JF, 1983
PILKOVÁ, Soňa; SLABÝ, Zdeněk K., Zájmové kroužky literární, Praha, ÚDPM JF, ed. Programy, sv. 17, 1982
Pionýrská střelka, Opava, 1985
PIŤHA, Petr; HELUS, Zdeněk, Návrh pojetí občanské školy, Praha, Portál, 1994
PIŤHA, Petr; HELUS, Zdeněk, Vzdělávací program Občanská škola, Praha, Portál, 1996
PLESNÍKOVÁ, Bohumila, Odpovědnost učitele dramatické výchovy, závěrečná práce specializačního studia dramatické výchovy na FF MU Brno, 1994
Podvodník na skleněné hoře, Praha, ÚKVČ, ed. Texty dětské scény, sv. 12, 1973
Pojď si hrát, Brno, Osvětový dům Brno-venkov-LŠU Brno-Černovice
POKORNÁ, Jaroslava, Práce s loutkou v mateřské škole, Plzeň, Krajské osvětové středisko v Plzni, ed.Informace, pokyny, b.r.
POLACEK, Ewald (ed.), Das andere Theater, Waidhofen/Thaia, Landesverband Niederösterreich für Schulspiel, Jugendspiel und Amateurtheater, 1994
POLACEK, Ewald (ed.), Unser Theater.Kreativität und Vielfalt. ÖBV Theaterjahrubch ’92, Waidhofen/Thaia, Osterreichischer Bundesverband ÖBV, 1992
POLEHLA, Petr, Edmund Campion o vzdělání, rétorice a jeho drama Ambrosia, Brno, disertační práce Seminář estetiky FF MU, 2009
POLEHLA, Petr, Jezuitské divadlo ve službě zbožnosti a vzdělanosti, Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2011
POLZEROVÁ, Eva, Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy, Praha, IPOS-ARTAMA, 1995
PORTER, Benjamin, The Art of Digital Storytelling, www.tech4learning.com, b.r.
POSPÍŠIL, Otakar; SKÁLA, Antonín (eds.), Dětské jeviště, Praha, Nákladem Masarykova lidovýchovného ústavu (Svazu osvětového), Knihovna příruček Masarykova lidovýchovného ústavu (Svazu osvětového), svazek XIII, 1933
POSPÍŠILOVÁ, Alena, Zpráva o dílně „Prostor jako východisko k divadelnímu tvaru", Praha, diplomová práce KATaP DAMU, 2001
POUPKO, Jean-Pierre; MOONENS, Egide; DELDIME, Roger; BOON, André, L´École et la ville. No 16 - Mars 1979, Bruxelles, Commission française de la Culture de l’Agglomération de Bruxelles, 1979
POVOLNÝ, Aleš, Specifika rozvoje kritického myšlení v primární škole, Praha, diplomová práce katedry primární pedagogiky PdF UK, 2001
Pracovní projekty SDV na rok 1992/93, Brno, Středisko dramatické výchovy. Dům dětí a mládeže v Brně, 1992
PRACOVNÍCI KATEDRY DV DAMU PRAHA, ATELIÉRU DV DiFA JAMU BRNO aj., Návrh atestací pro učitele dramatické výchovy základních a středních škol. Pracovní materiál pro MŠMT ČR, rukopis, 1993
PRAŽÁKOVÁ, Drahomíra (ed.), Hry a hříčky pro práci s loutkou, Ostrava, Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1982
PRAŽÁKOVÁ, Drahomíra, Základy práce s loutkou, Ostrava, KKS, 1979
PRAŽAN, Bronislav; PILKOVÁ, Soňa; AFAMCOVÁ, Marie aj., Estetická výchova na pionýrském táboře, Praha, ÚDPM JF, 1988
PRENDERGAST, Monico; SAXTON, Juliana, Applied Drama, Bristol (UK); Chicago (USA), Intellect, 2013
PROKOPOVÁ, Dominika, Mezigenerační sbližování seniorů a studentů střední školy v rámci projektu dramatické výchovy, Brno, diplomová práce Ústavu hudební vědy FF MU, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1986
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1988
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1989
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Co recitovat?, Mělník, OKS Mělník, 1990
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Čtení o inscenování a režírování v dětském souboru, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 2, 1985
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 1, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2000
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 10, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2003
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 11, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2003
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 12, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2003
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 13, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2004
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 14, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2004
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 15, Praha, KVD DAMU-ARTAMA-STD, 2004
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 16, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 17, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 18, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 19, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2006
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 2, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2000
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 20, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2006
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 21, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2006
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 22, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 23, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 24, Praha, ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 25, Praha, NIPOS-ARTAMA; katedra výchovné dramatiky DAMU; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 26, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 27, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 28, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2009
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 29, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2009
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 3, Praha, STD-ARTAMA-KVD DAMU, 2000
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 30, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2009
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 31, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 32, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 32, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 33, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-STD, 2010
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 34, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2011
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 35, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2011
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 36, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2011
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 37, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2012
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 38, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2012
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 39, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2012
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 4, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 40, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2013
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 41, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2013
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 42, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2013
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 43, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 44, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 45, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2014
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 46, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 47, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 48, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2015
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 49, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2016
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 5, Praha, ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 50, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2016
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 51, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2016
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 52, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2017
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 53, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2017
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 54, Praha, NIPOS-ARTAMA-KVD DAMU-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2017
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 6, Praha, STD-ARTAMA-KVD DAMU, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 7, Praha, STD-KVD DAMU-ARTAMA, 2002
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 8, Praha, STD-KVD DAMU-ARTAMA, 2002
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dětská scéna 9, Praha, STD-KVD DAMU-ARTAMA, 2002
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dítě mezi výchovou a uměním, Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa, Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku; KVD DAMU; CDA v ARTAMĚ, 2001
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Mělnické první čtení, Mělník, OKS Mělník, 1987
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Náš svět 1988/1989, Praha, ÚDPM JF, 1989
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Náš svět 1991/1992, Praha, IDM MŠMT ČR, 1992
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Náš svět 1992/1993, Praha, ARTAMA - interní materiál pro potřeby 3. celostátní dílny, 1993
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Našima očima 1990/1991, Praha, IDM MŠMT ČR, 1991
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Tvořivá dramatika 50/2007, Praha, NIPOS-ARTAMA-STD-KVD DAMU, 2007
PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.), Tvořivá dramatika, Praha, ARTAMA-STD, 1995
PROVAZNÍK, Jaroslav, Bílá místa na dramaturgické mapě dětského přednesu, Praha, ÚDPM JF, rozmnoženina, 1985
PROVAZNÍK, Jaroslav, Děti a loutky, Praha, AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2008
PROVAZNÍK, Jaroslav, Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla, Praha, habilitační práce KVD DAMU, 2005
PROVAZNÍK, Jaroslav, Není loutka jako loutka, Praha, Pionýrská štafeta 1983, č. 8-12, 1984, č.1-9, 1983-4
PROVAZNÍK, Jaroslav; MACHKOVÁ, Eva, Osm letmých pohledů do labyrintu základních pojmů dramatické výchovy a několika pojmů s nimi souvisejících (první část), Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatické výchovy, sv. 5, 1987
PRŠOVÁ, Eva (ed.), Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov II, Banská Bystrica, Združenie tvorivej dramatiky Slovenska Banská Bystrica, 2012
PRŠOVÁ, Eva, Rozvoj literárnej kompetencie metódami tvorivej dramatiky, Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied, 2010
PUCOVÁ, Věra aj., Orientace ve světě práce, Most, Hněvín, 2003
RADIMECKÁ, Yvetta, Na pomoc loutkářským souborům, Karviná, Okresní kulturní středisko Karviná, 1987
RADLEY, Kathleen Elizabeth, The Teaching of Drama in Secondary Schools, oro.open.ac.uk, EdD thesis, The Open University. The Open University's repository of research publications and other research outputs, 2002
REDAKCE JIHOČESKÉHO LIDOVÉHO KALENDÁŘE: ČTENÍ PRO CELOU RODINU, Náš jubilant, České Budějovice, Jihočeské sdružení Výboru národní kultury, 2009
REISMAN, Michael, Outline for Developmental Transformations Workshop, rukopis, 1999
REJCHRT, Luděk, Hry 2, Praha, Kalich, 2004
REMSOVÁ, Lenka, Divadlo utlačovaných a jeho edukační možnosti v sociální pedagogice, Brno, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra sociální pedagogiky, 2011
REMSOVÁ, Lenka; KLAPKO, Dušan aj., Výzkumný exkurz do dramatické výchovy, Brno, Masarykova univerzita, 2013
REPINSKÁ, Anna, Metódy, cvičenia, sposoby a prostriedky, ktoré stimulujú tvorivú činnosť žiakov, Trenčín, Okresné pedagogické stredisko Trenčín, b.r.
REUMER, Wanda; BATTUM, Annet van, Taalexpressie, Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1978
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2008
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2009
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2010
Revue des Rencontres du Jeune Théâtre Européen, Grenoble, CRÉARC, 2011
REZKOVÁ, Káťa; HÉDLOVÁ, Luba, Tobiáš a Divnej svět umění, Nymburk, Ivan Ulrych - Nakladatelství Vega-L pro památník Lidice, 2015
REZKOVÁ, Kateřina, 365 otáček Vrtulí, Praha, průběžná zpráva k bakalářské práci KVD DAMU, 2008
REZKOVÁ, Vlasta, Nedirektivní psychoterapie hrou, Praha, Pražská pedagogicko-psychologická poradna, 1994
Rezoluce vypracovaná na 2. mezinárodním kongresu „Drama a divadlo s dětmi", Praha, ÚKVČ, divadelní oddělení ÚZUČ, rozmnoženina, 1977
RICHTER, Luděk aj., (S)hledání (v) prostoru, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, ed. Sešity dramatickdé výchovy, sv. 6, 1988
RICHTER, Luděk, Divadlo pro děti, Praha, Dobré divadlo dětem, 2015
RICHTER, Luděk, O divadle (nejen) pro děti, Praha, Společenství pro pěstování divadla pro děti a ml. DDD, 2006
RICHTER, Luděk, Zájmové kroužky loutkového divadla pro žáky středních škol, Praha, ÚDPM JF,ed. Programy, 1989
ROČEŇ, Josef (ed.), Dětské výstupy pro mládež, Praha, Českoslovesnký červený kříž ve Státním zdravotnickém nakladatelství, ed. Knižnice Československého červeného kříže, 1959
ROČEŇ, Josef (ed.), Hrajeme pro nejmenší, Praha, Českoslovesnký červený kříž ve Státním zdravotnickém nakladatelství, ed. Knižnice Československého červeného kříže, 1959
RÖDL, M. [sic], Loutka jako výchovný a vyučovací prostředek, Gottwaldov, rozmnoženia, Pedagogický institut v Gottwaldově, katedra výtvarné výchovy
RÖDL, O.; JAROLÍMKOVÁ, M.; JUŘENA, Zdeněk; SMUTNÁ, Marta; MEZEROVÁ, Věra, Základy pro práci s loutkou, Praha, Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1963
RÖDL, Otto (ed.), Loutkové hříčky pro nejmenší, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1957
RÖDL, Otto aj., Loutkové divadlo, Praha, SPN, 1969
RÖDL, Otto aj., Loutkové divadlo, Praha, SPN, ed. Učebnice pro pedagogické školy, 1976
RÖDL, Otto; BEZDĚK, Zdeněk; KOLAFA, Jiří; KOVAŘÍČKOVÁ, Věra; LANDER, Richard, Loutkářství, Praha, SPN, ed. Učebnice odborných a středních odborných škol, 1977
RODOVÁ, Veronika, Dramatická výchova v muzeu, Brno, Moravské zemské muzeum. Metodické centrum muzejní pedagogiky, 2016
RODOVÁ, Veronika, Dramatická výchova ve službách dějepisu, Brno, Masarykova univerzita, 2014
RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Vzdělávací potenciál programů tematické kooperativní výuky v kontextu didaktiky dějepisu a dramatické výchovy, Brno, disertační práce, Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra historie, 2011
ROYAL SCOTTISH ACADEMY OF MUSIC AND DRAMA, Degree of Bachelor of Arts, rozmnoženina, b. r.
RSA EXAMINATIONS BOARD, Diplomas in Drama, London, RSA Examination Board, 1989
RSA EXAMINATIONS BOARD, Guide 1989-1990, London, RSA Examination Board, 1989
RUPING, Bernd (ed.), Theaterkunst und Kinderspiel, Münster-Hamburg, LIT Verlag, 1992
RUPING, Bernd aj., Theater mit Kindern, Weinheim und München, Juventa Verlag, 1995
RUPING, Bernd; ZIMMER, Hans, Themen Hefte zur Kulturpädagogik, Seelze-Velber, Kallmeyer´sche, 1989
RYBÁRIK, Ján, Deti hrajú divadlo, Bratislava, Osvetový ústav, 1973
RYBOTYCKA, Lidia, Gry dramatyczne, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1976
RYCHECKÝ, Saša (ed.), Alternativní pedagogika, dramatická výchova a škola..., Ostrava, DDM Ostrava-Mariánské Hory, 1995
RYCHECKÝ, Saša, Dramatická výchova nejen pro školu 2, Brno, Lužánky - středisko volného času, 2012
RYCHECKÝ, Saša, Dramatická výchova nejen pro školu I, Brno, Lužánky - středisko volného času, 2012
RYCHECKÝ, Saša, Dramatická výchova, Ostrava, DDM Moravská Ostrava, 1992
RYCHECKÝ, Saša; RYCHECKÁ, Petra; ŠTRBOVÁ, Hana, 92 lekcí dramatické výchovy pro základní a střední školy, Havířov-Šumbark, Soukromé gymnázium Pěvy Žaludové, 1994
ŘEZÁČ, Jaroslav, Místo dramatické výchovy ve výuce studentů na pedagogické fakultě, Plzeň, rukopis, 1992 [?]
ŘEZÁČOVÁ, Hedvika, Herecká tvorba ve specifické skupině, Praha, diplomová práce katedry alternativního a loutkového divadla DAMU, 2014
ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina, České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století, Praha, Nakladatelství KANT - Karel Kerlický; připravil Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU, 2013
SALANS, Molly, Storytelling with Children in Crisis, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2004
SALAS, Jo, Improvising Real Life, New Paltz, NY, Tusitala Publishing, 2013
SALISBURY, Barbara, Theatre Arts in the Elementary Classroom, New Orleans, Louisiana, Anchorage Press, INC, 1986
SAUNDERS, Sue; O´NEILL, Cecily, In Holland stands a house, London, Collins Educational, ed. Plays plus, 1991
Sborník dětské poezie, Kroměříž, OKS v Kroměříži, 1979
Sborník z oborového aktivu k problematice amatérského uměleckého a dětského přednesu, Praha, ÚKVČ, 1989
SCOTT Regan, F., Adjudication, Blacksburg, USA, American Alliance for Theatre and Education, 1990
SEDLÁČEK, Martin, Interpretace polohy těla v prostoru, Praha, diplomová práce katedry psychologie FF UK, 2003
SEDLÁČEK-PROMYK, Hanuš, Dětské dýchánky, Praha, Svaz Dělnických tělocvičných jednot československých, 1929
SEEMAN, Miloslav, O lidském hlasu, Praha, Orbis, Knihovna Československé společnosti pro šíření politických a vědeckých znalostí, sv. 27. Ed. Přírodní vědy, sv. 8, 1953
SEMJANOVÁ, Ivana, Moj a váš svet, Bratislava, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti, 1994
SHELDOCK, Mary L., The Art of Storytelling, b. r.
SCHER, Anna; VERRALL, Charles, 100 + Ideas for Drama, London, Heinemann Educational Books Ltd., 1975
SCHERHAUDER, Peter (ed.), Studijní heslo k semináři o lidovém divadle Augusta Boala, Ostrava, Městské kulturní středisko v Ostravě, 1988
SCHNEIDER, Wolfgang, Vorhang auf!, Frankfurt am Mein, Kinder- und Jugendtheaterzentrum in der BRD, 1996
SCHWARTZ, Dorothy; ALDRICH, Dorothy (eds.), Give Them Roots... And Wings!, New Orleans, Anchorage Press, 1985
SCHWARTZ, Erwin (ed.), Die Grundschule, Frankfurt, Westermann, 1974
SIKS, Geraldine Brain, Creative Dramatics, New York; Evanston; London, Harper & Row, Publishers, 1958
SIKS, Geraldine Brain; DUNNINGTON, Hazel Brain (eds.), Children´s Theatre and Creative Dramatics, Seattle and London, University of Washington Press, 1967
SKOŘEPOVÁ, Alexandra, Metodická príručka pre 3.-6. ročník 1. stupňa základného štúdia literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy, Bratislava, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2005
SLADE, Peter, Child Drama, London, University of London Press LTD, 1965
SLAVÍK, Jan, Od výrazu k dialogu ve výchově, Praha, Karolinum-UK, 1997
SLAVÍK, Jan; CHRZ, Vladimír; ŠTECH, Stanislav aj., Tvorba jako způsob poznávání, Praha, Univerzita Karlova v Praze; Nakladatelství Karolinum, 2013
SLAVÍK, Miroslav, Cesta k divadelnímu tvaru s dětským kolektivem, Praha, IPOS-ARTAMA, 1996
SLYSZ, Stefan, Domowe zabawy teatralne, Warszawa, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1977
SMUTNÁ, Marta, Maňáskové scénky pro mateřské školy 8, Praha, Ústav zdravotní výchovy Praha, 1980
SOMERS, John (ed.), Drama and Theatre in Education, North York, Campus Press Inc., 1996
SOMERS, John, Drama in the Curriculum, London-New York, Cassell Educational Limited, 1994
SOUČEK, Ludvík; POLÁKOVÁ [sic], Hrajeme maňáskové divadlo, Praha, Mladá fronta, Ed. pomocného materiálu pro pionýry, č. 3, 1951
SOUČEK, Ludvík; POLÁKOVÁ [sic], Vyrábíme maňáskové divadélko, Praha, Mladá fronta, Edice pomocného materiálu pro pionýry, č. 2, 1951
SPAULDING, Amy E., The Art of Storytelling, Lanham, Maryland; Toronto; Plymouth, UK, The Scarecrow Press, Inc., 2011
SPOLIN, Viola, Improvisation for the Theatre, London; Johannesburg; Wellington; Melbourne, Pitman Publishing Co. 1977
SPOLIN, Viola, Theater Games for Rehearsal, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 2010
SPOLIN, Viola, Theater Games for the Classroom, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 1986
SPOLIN, Viola, Theater Games for the Lone Actor, Evanston, Illinois, Northwestern University Press, 2001
STEVENSON, Lauren M.; DEASY, Richard J., Third Space, Washington D.C., Arts Education Partnership, 2005
STREJČKOVÁ, Markéta, Dramatická výchova - cesta od Komenského Školy hrou až k současnému pojetí, České Budějovice, bakalářská práce, katedra pedagogiky, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2013
STRMISKOVÁ, Tereza; CINDLEROVÁ, Jana (eds.), Cesty ke spolupráci divadel a škol v českém a německém kontextu, Ostrava, Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském, 2014
STRNADOVÁ, Karla; BIČIŠŤOVÁ, Eva; VEBEROVÁ, Eva, Literární výchova v mateřské škole, Praha, Výzkumný ústav pedagogický v nakladatelství Naše vojsko, 1989
STUCHLÍKOVÁ, Iva; JANÍK, Tomáš (eds.), Oborové didaktiky, Brno, Masarykova univerzita, 2015
SULA, Pavel (ed.), Pracovní sešit slohu pro 1. ročník měšť. školy, Praha, Československá grafická Unie a. s., 1933
SULA, Pavel (ed.), Pracovní sešit slohu pro 2. ročník měšť. školy, Praha, Československá grafická Unie a. s., 1933
SULA, Pavel (ed.), Pracovní sešit slohu pro 3. ročník měšť. školy, Praha, Československá grafická Unie a. s., 1933
SULA, Pavel, Škola slohu z praxe na školách národních, Praha, Československá grafická Unie a. s., 1933
SVĚTLÍK, Eduard, Literární projev (jako obor zájmové umělecké činnosti), Praha, ÚKVČ, 1990
Sviť sluníčko, České Budějovice, OKS České Budějovice, 1973
SVOBODOVÁ, Eva, Dramatická výchova v mateřské škole, Praha, RAABE - separát, 1998 [?]
SVOBODOVÁ, Eva, Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání, Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s. r. o., 2010
SVOBODOVÁ, Eva; ŠMELOVÁ, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana; VÁCHOVÁ, Alena, Vzdělávání v mateřské škole, Praha, Portál, 2010
SVOBODOVÁ, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana, Metody dramatické výchovy v mateřské škole, Praha, Portál, 2011
SVOBODOVÁ, Radka, Základy techniky řeči pro (budoucí) učitele, Praha, Pedagogická fakulta UK, 1998
SVOZILOVÁ, Dana, Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy, Brno, JAMU, ed. Výběrová řada doktorských prací, 2005
SVOZILOVÁ, Dana, Analýza strukturování dramatické hry v kontextu dramatické výchovy, Brno, disertační práce DIFA JAMU, 1997
SVOZILOVÁ, Dana, DIFA JAMU. Obor: Dramatická umění - dramatická výchova, Brno, ateliér dramatické výchovy DIFA JAMU, b. r.
SVOZILOVÁ, Dana; MACKOVÁ, Silva; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav, Návrh osnov dramatické výchovy pro občanskou školu, Ústí nad Orlicí, příloha Deníku Dětské scény ’94, 1994
SVOZILOVÁ, Dana; MACKOVÁ, Silva; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav, Návrh učebních osnov volitelných předmětů občanské školy, Praha, Portál, 1995
SVOZILOVÁ-DRAHANSKÁ, Petra, Proces tematizace a symbolizace v herním a jevištním jednání, Brno, JAMU, ed. Výběrová řada doktorských prací, 2007
SWARTZ, Larry; NYMAN, Debbie, Drama. Schemes, Themes & Dreams, Markham, Ontario (Canada), Penbroke Publishers, 2010
SÝKOROVÁ, Jaroslava, Výuka literární výchovy metodami dramatické výchovy na 2. stupni základní školy, Praha, diplomová práce katedry české literatury PedF UK, 2004
SYPAL, Jaromír; SYPALOVÁ, Květa, Vítr z bedny, rukopis, 1971
ŠALAMOUNOVÁ, Zuzana (ed.), Komenský, Brno, Masarykova univerzita, 2014
ŠEDÁ, Věra (ed.), Katalog her, pásem a sborníků pro děti a mládež II(1973-1981, Praha, DILIA, 1983
ŠEDÁ, Věra; KOHOUTOVÁ, Mája (eds.), Hry pro děti a mládež, Praha, DILIA, 1970
ŠIMANOVÁ, Hana, Dramatická výchova v mateřské škole, Praha, Městská knihovna, ed. Sešity dramatické výchovy, sv.10, 1992
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk, Hry s hudbou a techniky muzikoterapie ve výchově, sociální práci a klinické praxi, Praha, Portál, 1998
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; MERTIN, Václav, Hry pomáhají s problémy, Praha, Portál, 1996
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; ŠIMANOVSKÁ, Barbora, Hry pro rozvoj zdravé osobnosti, Praha, Portál, 2005
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ, Alena, Lidové písničky a hry s nimi, Praha, Portál, 1999
ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk; TICHÁ, Alena; BUREŠOVÁ, Věra, Písničky a jejich dramatizace, Praha, Portál, 2000
ŠIMONOVÁ, Brigita (ed.), Tvorivá dramatika v škole a v záujmovej činnosti, Banská Bystrica, Metodické centrum Banská Bystrica, 1997
ŠIMONOVÁ, Brigita, Moderný človek, literatúra a škola, Banská Bystrica, PdF Univerzity Mateje Bela v Banskej Bystrici, 2000
ŠIMONOVÁ, Hana, Psychické zvláštnosti dětí s tělesným postižením, diplomová práce katedry speciální pedagogiky PdF UK, 2004
ŠIMONOVÁ, Lenka, Osobnost pedagoga dramatické výchovy - Roman Černík, Praha, bakalárřská práce katedry školní a sociální pedagogiky PdF UK, 2009
ŠKOVIERA, Albín, Využitie dramatickej hry v práci pionierskej organizácie SZM, Bratislava, Pionierske oddelenie SÚV SZM-Smena, 1980
ŠKRIPKOVÁ, Iveta, Divadelná hra-be-ce-da, Bratislava, Divadelný ústav / The Theatre Institute, 2013
ŠNEBERGER, Václav, Dramaterapie v etopedické praxi, Praha, diplomová práce katedry speciální pedagogiky PedF UK Praha, 2000
ŠPAČKOVÁ, Blanka, 25 let Mladé scény, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1987
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu, Praha, Kulturní dům hl. m. Prahy, 1985
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava, Mimojazykové prostředky v uměleckém přednesu, Praha-Prostějov, ARTAMA-DUHA, 1992
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina, Mluvený projev a přednes, Praha, SPN, 1984
ŠRÁMKOVÁ, Vítězslava; HŮRKOVÁ-NOVOTNÁ, Jiřina, Mluvený projev a přednes, Praha, SPN, 1985
ŠTEFKOVÁ, Alena (ed.), Tvorivá dramatika v edukácii a inscenačnej praxi detských divadelných súborov, Bratislava, Národné osvetové centrum v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre, 2011
ŠTEMBERGOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka, Mluvní výchova dětí, Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2016
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka [uvedeno omylem jako Štemberková], Výrazové prostředky mluveného projevu, Hradec Králové, Krajské kulturní středisko Hradec Králové, 1985
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Metodická příručka pro mluvní průpravu na I. stupni LDO LŠU, Praha, Výzkumný ústav pedagogický, 1986
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, První sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy č. 1/69, 1969
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí - metodický materiál, Ostrava, Městské kulturní středisko v Ostravě, 1989
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí, Gottwaldov, OKS Gottwaldov, 1982
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí, Praha, ÚDLUT, ed. Knihovnička Divadelní výchovy, sv. 1, 1969
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Technika řeči starších dětí, Praha-Příbram, ÚDPM JF-OKS Příbram, 1980
ŠTEMBERGOVÁ, Šárka, Výrazová hlediska mluveného projevu, Ostrava, Městské kulturní středisko v Ostravě, 1990
ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka, Metodika mluvní výchovy dětí, Praha, DAMU, 1993
ŠTEMBERGOVÁ-KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka, Metodika mluvní výchovy dětí, Praha, STD, 1994
ŠTĚPÁN, Josef, Logopedické texty a jejich využití v praxi, Praha, Ústřední ústav pro vzdělávání pedagogických pracovníků, 1990
ŠTĚPANOVSKÁ, Dana, Staročeské vánoce, Praha, ÚDPM JF, 1967
ŠULISTOVÁ, Radka, Cesty literárního díla k dítěti, České Budějovice, absolventská práce IPVČ-Tvořivá pedagogika Č.Budějovice, 1996
ŠULISTOVÁ, Radka, Interaktivní chování a komunikace s klientem v pomáhajících profesích ve zdravotně sociální péči, České Budějovice, disertační práce Zdravotně sociální fakulty, Jihočeská univerzita, 2010
ŠUST, Karel (ed.), ZUŠ 30 let. 1976-2006, Hradec Králové, ZUŠ Hradec Králové, Na Střezině 1042, 2006
ŠVEC, Jiří aj., Praktikum loutkového divadla, Praha, SPN, 1978
ŠVEC, Jiří aj., Praktikum loutkového divadla, Praha, SPN, 1982
ŠVEJDOVÁ, Hana, Endele, bendele, tak i tak, budeme si spolu hrát, Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Edice Dobrá škola. Ediční řada - Tvoříme, poznáváme a hrajeme si, 2014
ŠVEJDOVÁ, Hana, Kůry, můry, ven, ať je krásný den, Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Edice Dobrá škola. Ediční řada - Tvoříme, poznáváme a hrajeme si, 2014
ŠVEJDOVÁ, Hana, Obletět svět přál bych si hned, Praha, Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Edice Dobrá škola. Ediční řada - Tvoříme, poznáváme a hrajeme si, 2012
ŠVEJDOVÁ, Hanka, „Prý tam roste houba hadí...“ aneb předškolní vzdělávání v praxi mateřské školy. (Práce s příběhem F. Nepila O hadovce smrduté), Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2015
ŠVEJDOVÁ, Hanka, „Trampoty čepice“ aneb předškolní vzdělávání v praxi mateřské školy. (Na motivy básničky J. Žáčka – Kloboukovy trampoty), Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2015
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Čas dýní, dušiček, tmy a rýmy, Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2015
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Je prosinec a nejen vrabec prosí (aneb o adventu, čertech a lidech), Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Kudy, kudy, kudy cestička...?, rukopis, 2005
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Maxi, nezlob"", Plzeň, Pedagogické centrum Plzeň, 2004
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Něco ťulko, vejce puklo... (o předjaří a Velikonocích s pranostikami a příběhem), Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Není babka jako babka a drak jako drak... (Podzim se 4 podzimními příběhy a vytvářením pravidel), Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, O Ježíškovi a o Vánocích taky (aneb nadělme si české Vánoce), Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2016
ŠVEJDOVÁ, Hanka, Zlobím, zlobíš, zlobíme aneb pravdivě do jara..., Klatovy, Mgr. Hanka Švejdová, ed. Metodický učební text pro učitele, 2015
TAYLOR, Philip (ed.), Assessnent in Arts Education, Portmouth, NH, Heinemann, 2006
The Art of Storytelling, 4imprint, Inc., 2011
The Central School of Speech and Drama, London, Embassy Theatre, 1990
The Drama Board, London, The Drama Board, b. r.
The Teaching and Learning of Drama, London, HMSO, 1990
Théâtre-Éducation. Recherche sur les modèles didactiques, Montréal, Québec, Recherche en expression-Graduel, 1993
THEODOROU, Michael, Ideas that Work in Drama, Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers) Ltd., 1989
THOMPSON, Kristin, Storytelling in Film and Television, Cambridge, Massachusetts; London, Harvard University Press, 2003
TOMKOVÁ, Anna; MARUŠÁK, Radek; PROVAZNÍK, Jaroslav aj., Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti, Praha, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2012
TOPINKA, Miloslav, Maňáskové scénky pro mateřské školy 5, Praha, Ústav zdravotní výchovy Praha, 1978
Training course prospectus, Harlow, Essex, Interaction Consultants, Latton Bush Business Centre, b. r.
TRÁZNÍKOVÁ, Hana (ed.), Zapomenuté album, Praha, LDO ZUŠ Biskupská 12, Praha 1, 2010
TRENCSÉNYI, László; VÁRADI, István, Summer Camp in „Ancient Greece", Budapest, rozmnoženina, 1984
Über die Ausbildung, Berlin (DDR), Institut für Schauspielregie, 1979
Učební osnova předmětu Praktikum loutkového divadla, Praha, ÚÚVPP [?], 1984
UHROVÁ, Magdalena (ed.), Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125 1939-2009, Uherské Hradiště, Základní umělecká škola Uherské Hradiště, 2009
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 1. Metodické poznámky pro učitele, Praha, Pansofia, 1994
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 2. Metodické poznámky pro učitele, Praha, Pansofia, 1995
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 3, Praha, Pansofia, 1996
ULRYCHOVÁ, Irina, Čteme si a hrajeme si 3. Metodické poznámky pro učitele, Praha, Pansofia, 1996
ULRYCHOVÁ, Irina, Drama a příběh, Praha, AMU, KVD DAMU, 2007
ULRYCHOVÁ, Irina, Drama a příběh, Praha, AMU, KVD DAMU, 2016
ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana, Hrajeme si s pohádkami, Praha, Portál, 2000
ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav, Návrh učebních osnov obecné školy, Praha, Portál, 1995
ULRYCHOVÁ, Irina; TAUBENHANSLOVÁ, Květoslava, Čteme si a hrajeme si 1, Praha, Pansofia, 1994
ULRYCHOVÁ, Irina; TAUBENHANSLOVÁ, Květoslava, Čteme si a hrajeme si 2, Praha, Pansofia, 1995
ÚTVAR KONCEPCÍ A METODIKY NIPOS (eds.), Participace dětí a mládeže na kultuře a umění prostřednictvím zážitku. 29.-30. 9. 2015, GASK, Kutná Hora, Praha, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015
VALENTA, Josef (ed.), Pohledy, Praha, IPOS-ARTAMA; STD, 1993
VALENTA, Josef, Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik, Praha, ISV nakladatelství, 1999
VALENTA, Josef, Kapitoly z teorie výchovné dramatiky. Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí (dětí a dospělých), Praha, ISV nakladatelství, 1995
VALENTA, Josef, Manuál k tréninku řeči lidského těla, Kladno, AISIS, ed. Dokážu to?, 2004
VALENTA, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, Praha, Agentura STROM-Jana Hrubá, 1997
VALENTA, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, Praha, Agentura STROM-Jana Hrubá, 1998
VALENTA, Josef, Metody a techniky dramatické výchovy, Praha, Grada Publishing, 2008
VALENTA, Josef, Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi, Kladno, AISIS, ed. Dokážu to?, 2006
VALENTA, Josef, Poznámky k materiálu MŠMT Program rozvoje výchovně vzdělávací soustavy v ČR (1. krok) - publikace: Český deník, 6. II. 1992, Praha, Příloha k zápisu z 1. odborné rady pro dramatiku ve školství, rozmnoženina, 1992
VALENTA, Josef, Scénologie (každodenního) chování, Praha, Nakladatelství KANT-Karel Kerlický-AMU, ed. Disk - velká řada, sv. 18, 2011
VALENTA, Josef, Scénologie krajiny, Praha, Nakladatelství KANT-Karel Kerlický-AMU, ed. Disk - malá řada, sv. 5, 2008
VALENTA, Josef, Učíme (se) komunikovat, Kladno, AISIS, ed. Dokážu to?, 2005
VALENTA, Josef, Učit se být, Praha, Agentura STROM - Mgr. Daniel Hrubý; AISIS, 2003
VALENTA, Josef, Učit se být, Praha, Agentura STROM, 2000
VALENTA, Milan aj., Dramika pro speciální pedagogy, Olomouc, Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 1995
VALENTA, Milan aj., Dramika pro speciální pedagogy, Olomouc, Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998
VALENTA, Milan aj., Rukověť dramaterapie a teatroterapie, Olomouc, Univerzita Palackého, Ediční řada Učebnice, 2006
VALENTA, Milan aj., Rukověť dramaterapie II, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, Ediční řada Učebnice, 2009
VALENTA, Milan, Dramaterapeutické projektování, Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2003
VALENTA, Milan, Dramaterapie, Praha, Grada Publishing, 2007
VALENTA, Milan, Dramaterapie, Praha, Portál, 2001
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, Dějepis. Učebnice pro zvláštní školy, b.m., G+O Publishers, s. r. o., 1992
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První česká pedagogická (a speciálně pedagogická) detektivka, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1998
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První český speciálně pedagogický cestopis, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1997
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První český speciálně pedagogický cestopis, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1998
VALENTA, Milan; MÜLLER, Oldřich, První český speciálně pedagogický cestopis, Olomouc, Palackého univerzita,Fakulta pedagogická (skripta), 1995
VALENTA, Milan; REISMAN, Michael, Dramaterapie, Olomouc, Netopejr Karel Petřík, 1999
VALEŠOVÁ, Jaroslava; VALEŠ, Vladimír, Komplexní estetická výchova a dětské divadlo, rukopis, 1976
VÁLKOVÁ, Libuše; VYSKOČILOVÁ, Eva, Hlas individuality, Praha, AMU, Divadelní fakulta, Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 2005
VAN DER LINDE, Lute; VELZEBOER, Jan (eds.), NCA Materialien 1, Maarssen, NCA (Nederlands Centrum voor Amateurtoneel), b. r.
VÁŇOVÁ, Růžena; NEJEDLÁ, Dana, Texty ke studiu reformní pedagogiky v ČSR (30. léta 20. století), Praha, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1995
VASQUEZ, Martin [vl. Plešek], Principy divadelní improvizace, Brno, JAMU, Divadelní fakulta, disertační práce, 2008
VAVRUŠKA, Eduard, Loutkové hříčky, Praha, SPN, ed. Odborná literatura pro veřejnost, 1979
VAVRUŠKA, Eduard, Maňáskové scénky pro mateřské školy 10, Praha, Ústav zdravotní výchovy Praha, 1983
VAVRUŠKA, Eduard, O chytrém pejskovi, Praha, Mateřídouška, 1972
VAVRUŠKA, Eduard, Patnáct pantomim pro loutky, Ostrava, Krajské kulturní středisko v Ostravě, 1979
VAVRUŠKA, Eduard; FILCÍK, Gabriel, Divadlo na stole, Praha, ČÚR PO SMM v MF, 1978
VAVRUŠKA, Eduard; LANDER, Richard, Spořínkovo divadélko, Praha, Česká státní spořitelna, b. r.
VELKOVÁ, Olga aj., Učební osnovy II. stupně základního studia na LŠU, Praha, SPN, 1990
VELKOVÁ, Olga aj., Učební osnovy pro rozšířené vyučování na lidových školách umění. Literárně dramatické obor, Praha, SPN, 1982
VELKOVÁ, Olga aj., Učební osnovy přípravné studium a I. stupeň základního studia na lidových školách umění. Literárně dramatický obor, Praha, SPN, 1981
VELTRUBSKÁ, Ivana, Divadlo očima dětí, Praha, ARTAMA, ed. Dramatika pro děti, VIII. díl, 1994
VELTRUSKÁ, Jarmila, Posvátné a světské, Praha, Divadelní ústav, ed. České divadlo, 2006
VESSEUR, Theo, Improvisieren und Dramatisieren mit Kindern, Leipzig, VEB Friedrich Hofmeister, 1961
VETHAL, Ashild; HERADSTVEIT, Elisabeth, Drama Education in Norway, rukopis, 2001 [?]
VILDT, Jaroslav, Zahrajem si divadélko, Praha, Orbis, 1969
VOBRUBOVÁ, Eliška (ed.), Jen mít oči k vidění, Ústí nad Labem-Liberec, Krajské kulturní středisko v Ústí nad Labem-OKS Liberec, 1975
VOBRUBOVÁ, Jana (ed.), Sedmý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 4/71, 1971
VOBRUBOVÁ, Jana, Dramatická hra jako prostředek socializace dítěte, Praha, ÚKVČ. ed. Knihovnička divadelní výchovy, sv. 7, 1974
VOBRUBOVÁ, Jana, Druhý sešit inspirace, Praha, ÚDLUT, ed. Textová příloha Divadelní výchovy, č. 4/69, 1969
VOBRUBOVÁ, Jana, Namaluj slunce, Praha, SKKS, 1978
VOBRUBOVÁ, Jana, Zpráva o práci PLV tříd 1.a a 1.b (žáci 2. tř. ZDŠ) v literárně dramatickém odd. LŠU v Jablonci nad Nisou, šk. rok 1979/80, uč. Jana Vobrubová, rukopis, 1980
VODŇANSKÝ, Jan, Radost z inteligence, Brno, Computer Press, 2003
VOJÍŘ, R. F., Jak si zhotovím loutkové divadélko, Plzeň, Osvěta, knihkupectví a nakladatelství Jaromír Mareš v Plzni, 1944
VOJTÍŠKOVÁ, Zuzana (ed.), Živé dědictví loutkářství, Praha, Akademie múzických umění (Nakladatelství AMU) se Sdružením pro podporu tradic východočeského loutkářství a Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi, 2013
VOKÁLKOVÁ, Jana (ed.), Pražské vajíčko, Praha, ÚKDŽ, 1980
VOLF, Vladimír, Dramatická výchova. V pěti dějstvích s Hamletem, Brno, Computer Press, a.s., Dětská naučná edice. Děti druhého stupně ZŠ, 2006
VOLKMEROVÁ, Hana (ed.), Loutka jako nástroj výchovy a vzdělávání, Ostrava, THeatr ludem, zapsaný spolek, 2014
VOTRUBA, Jan, Divadlo a dělnická mládež, Ústí nad Labem, KKS, 1984
VROMAN, Leo (ed.), Speech and theatre, Amsterdam, IDV, Institut voor Dramatische Vorming, 1986
VYBÍRAL, Michal, Od zkušenosti k poznání aneb Projekty, dramatická výchova a konstruktivismus s dětmi ve věku 7-12 let (Praktické ukázky), Plzeň, Pedagogické centrum Plzeň, 1996
VYČICHLO, Jaroslav; VIKTORA, Viktor aj., Jeden jazyk naše heslo buď III, Radnice-Plzeň, Spolek divadelních ochotníků v Radnicích; Státní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, 2005
VYHLÍDAL, Zdeněk, Obrozenecký spisovatel Matěj Josef Sychra, Tišnov, Sursum, 2006
VYSKOČIL, Ivan; SLAVÍKOVÁ, Eva; VÁLKOVÁ, Libuše aj., Psychosomatické disciplíny v teorii a praxi, Praha, Nakladatelství AMU-Brkola, s.r.o., 2011
VYSKOČILOVÁ, Eva, Cvičení z pedagogické praxe - I, Praha, SPN; Univerzita Karlova v Praze, 1981
VYSKOČILOVÁ, Eva; HAVELKOVÁ, Libuše; NOVOTNÁ-TÝMLOVÁ, Dagmar, Cvičení z pedagogické praxe - II, Praha, SPN, vyd. Univerzita Karlova v Praze, 1981
VYSKOČILOVÁ, Vratislava, Multikulturní výchova a vzdělávání českých a vietnamských žáků, Praha, diplomová práce katedry primární pedagogiky PdF UK, 2005
Vzdělávací program Obecná škola, Praha, Portál, 1996
WAGNER, Betty Jane, Dorothy Heathcote: Drama as a Learning Medium, Washington, D. C., National Educational Association, 1985
WARD, Winifred (ed.), Stories to Dramatize, Cloverlot, Anchorage, Kentucky, The Children´s Theatre Press, 1952
WARD, Winifred, Creative Dramatics, New York; London, D. Appleton and Company, 1930
WARD, Winifred, Playmaking with Children from Kindergarden through Junior High School, New York, Appleton-Century Crofts, Educational Division, Meredith Corporation, 1957
WATER, Maon van de; MacAVOY, Mary; HUNT, Kristin, Drama and Education:, London; New York, Routledge, 2015
WAY, Brian, Audience Participation, Boston, Walter H. Baker Co., 1981
WAY, Brian, Development through Drama, Atlantic Highlands (USA), Humanities Press; Longman Group, 1967
WAY, Brian, Rozvoj osobnosti dramatickou hrou, Praha, Sdružení pro tvořivou dramatiku; NIPOS, 2014
WAY, Brian, Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací, Praha, ISV nakladatelství, 1996
WESSELS, Charlyn, Drama, Oxford, Oxford University Press, ed. Resource books for teachers, 1987
WILLIGOVÁ, Eva, Básnické dílo Františka Hrubína a jeho uplatnění v dramatické výchově dětí, Plzeň, Okresní kulturní středisko Plzeň-sever, 1990
WILSON, Len; MOORE, Jason, Digital Storytellers, Nashville, Abingdon Press, 2002
WOODSON, Stephani Etheridge, Theatre for Youth Third Space, Bristol (UK); Chicago (USA), Intellect, 2015
WOOSTER, Roger, Contemporary Theatre in Education, Bristol (UK); Chicago (USA), Intellect, 2007
WOOSTER, Roger, Theatre in Education in Britain, London; Oxford; New York; New Delhi; Sidney: Bloomsbury, 2016
World-Congress Drama in Education, Schlaining, OeBV-KK-BMUK-Central European Committee, 1999
WRIGHT, Andrew, Storytelling with Children, Oxford, Oxford University Press, 1998
YODA, Manami, Henry Caldwell Cook and Drama Education in England, Kyoto, disertační práce, The Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University, 2012
YTTEBORG, J.; KRAMBRICH, V. (eds.), The educational Function of Drama Process and dramatic Performance, Hamburg, V. Krambrich, 1978
ZÁBOJ, Aleš a kol., Zásobník pohybových her pro dramatickou výchovu, Brno, Krajský dům pionýrů a mládeže, oddělení estetické výchovy, 1986
ZÁBRANSKÁ, Jarmila (ed.), Děti a divadlo, Benešov u Prahy, Okresní kulturní středisko v Benešově u Prahy, 1972
ZACHARIAS, Wolfgang (Hg.), Gelebter Raum, München, Pädagogische Aktion, 1989
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie, Cesta k přednesu, Praha, NIPOS, 2009
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie, Cesta k přednesu, Praha, NIPOS, 2012
ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie, Recitace aneb popelka v zákaldních a středních školách, Praha, RAABE, 2004
Zásady výběru žáků lidových škol umění pro rozš. vyučování, Praha, Ministerstvo školství ČSR-SPN, 1983
ZAVADIL, Josef, Dramatická výchova v základních školách, Brno, DUHA, učební pomůcky, 1993
ZAVADIL, Josef, Dramatická výchova, Brno, Agentura DUHA, 1995
ZAVORAL, Miloslav; VOTRUBA, Jan, Organizace výchovné práce v kolektivu. O kolektivu, Praha, ÚDLUT, 1963
ZEDER, Suzan; HANCOCK, Jim, Spaces of Creation, Porthmouth, Heinemann, 2005
ZEMÁNKOVÁ, Lucie, Využívání metod dramatické výchovy v mateřské škole, Brno, bakalářská práce katedry primární pedagogiky PdF MU, 2017
ZEMANOVÁ, Nina; ŠAÁLOVÁ, Marta; SOBIHARDOVÁ, Ľubica, Dotyky s dramatickou výchovou, Bratislava, IUVENTA, 1992
ZEMANOVÁ, Nina;SOBIHARTOVÁ, Ľuba; ZELINA, Miron; MAJZLANOVÁ, Katarína; PROVAZNÍK, Jaroslav, Bulletin IV. stretnutia 18. 5. 1992, Bratislava, Združenie pre alternatívnu výchovu pri Pedagogickej fakulte UK Bratislava, 1992
ZEMEK, Metoděj, Školní divadlo u piaristů v Příboře, Opava, Zvláštní otisk z časopisu Slezského muzea řada B - Historia, 1. číslo, ročník XV/1966, 1966
ZIMMER, Hans; MÜLLER, Sabine (eds.), Theater in der Schule: Erkundungen und Erfahrungen, Hannover, IGS Hannover-Mühlenberg; Theaterpädagogisches Zentrum Hannover, 1996
ŽÁK, Jiří, Příprava sólových a kolektivních recitačních vystoupení, Mladá Boleslav, Okresní kulturní středisko Mladá Boleslav ve spolupráci se SKKS, 1983
ŽÁK, Jiří, Příprava sólových a kolektivních recitačních vystoupení: určeno pracovníkům kulturně výchovných zařízení, recitátorům a recitačním kolektivům, Plzeň, Krajské kulturní středisko v Plzni, 1988
ŽÁK, Jiří, Umělecký přednes v činnosti kulturních zařízení, Ústí nad Labem, Krajské kulturní středisko v Ústí nad Labem, 1983
ŽENATÝ, Vladimír; HUBÁČEK, Jaroslav; ROMPORTL, Milan; STANĚK, Vladimír, Výrazný přednes, Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1963
ŽERT, Jaroslav, Dětem jen nejlepší, Praha, Umění lidu, ed. Knihovna divadelní práce, sv. 3, 1950
ŽITNÝ, Karel, Loučení: Třetí kniha cyklu Výchova charakteru v dětské obci: (Zkušenosti z pokusné pracovní školy v Holešovicích), Praha, Jan Pospíchal, 1934