Odborná literatura o dramatické výchově a zásobníky her a cvičení

Červeně označené tituly lze objednat v e-shopu NIPOS,

Modře označené tituly v obchodu drama.cz,

tyto všechny případně e-mailem na adrese hulak@nipos.cz

nebo poštou na adrese: Jakub Hulák, NIPOS-ARTAMA, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21  Praha 2

Zeleně označené tituly lze objednat v nakladatelství AMU

základní

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 11. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2020 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-350-7.

DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 148 s.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACKOVÁ, Silva. Divadlo a výchova: (úvahy o oboru). Brno: JAMU, 2016. 260 s. ISBN 978-80-7460-101-9.

MACKOVÁ, Silva. Dramatická výchova. Brno: JAMU, 2004. 216 s. ISBN 80-85429-93-4.

MACHKOVÁ, Eva. Dramatická hra a tvořivost. Praha: Nakladatelství H & H, 2017. 278 s. ISBN 978-80-7319-125-2.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-089-9.

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 13. vyd. Praha: NIPOS, 2015 [1978]. 160 s. ISBN 978-80-7068-298-2.

MACHKOVÁ, Eva. Nástin historie a teorie dramatické výchovy. Praha: Akademie múzických umění v Praze v Nakladatelství AMU, 2018. 234 s. ISBN 978-80-7331-487-3.

MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 3., aktualizované vyd. Praha: NIPOS, 2017. 160 s. ISBN 978-80-7068-317-0.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Dramatická výchova Soni Pavelkové. Praha: NIPOS, 2019. 160 s. ISBN 978-80-7068-326-2.

MARTÍNKOVÁ, Nina. Hra a divadlo. Praha: NIPOS, 2018.152 s. ISBN 978-80-7068-325-5.

MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010. 196 s. ISBN 978-80-7331-172-8.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 3. vyd. Praha: NIPOS, útvar ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2011. 152 s. ISBN 978-80-7068-001-8.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena ZYMONOVÁ a Jaroslav PROVAZNÍK. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama: a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

NEELANDS, Jonothan. Strukturování dramatické práce. Přeložil Radim SVOBODA. Deník Dětské scény ‘95. Ústí nad Orlicí 1995, č. 1-9. Přel. z: Structuring Drama Work.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. 2., upr. vyd. Praha: NIPOS, útvar ARTAMA, 2011. 136 s. ISBN 978-80-7068-005-6.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. 24 s. ISBN 80-7068-068-7.

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dítě mezi výchovou a uměním: Dramatická výchova na přelomu tisíciletí. Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou roku 2007 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné dramatiky DAMU, 2008. 220 s. ISBN 978-80-903901-2-6.

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa: Příspěvky z konference o dramatické výchově, kterou v rámci projektu Praha - evropské město kultury roku 2000 uspořádaly katedra výchovné dramatiky Divadelní fakulty Akademie múzických umění Praha a Sdružení pro tvořivou dramatiku. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 164 s. ISBN 80-901660-4-0.

SVOBODOVÁ, Eva; ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál, 2011. 168 s. ISBN 978-80-262-0020-8.

SLAVÍK, Mirek. Cesta k divadelnímu tvaru s dětským souborem. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 52 s. ISBN 80-7068-094-6.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno: JAMU, 2005. 194 s. Ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

ŠTEMBERGOVÁ KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Mluvní výchova dětí. V tomto souboru vydání první, Metodika mluvní výchovy dětí 4., revid. vyd., Výrazová hlediska mluveného projevu 5., uprav. vyd. Praha: ARTAMA, pracoviště NIPOS, 2016. 192 s. ISBN 978-80-7068-305-7.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. 2. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2016. 104 s. ISBN 978-80-7331-408-8.

VALENTA, Josef. Kapitoly z teorie výchovné dramatiky: Hraní rolí ve výchově a vyučování (s hlavním zřetelem k výchovné dramatice). Dramatická výchova a rozvoj sebevědomí (dětí a dospělých). Praha: ISV nakladatelství, 1995. 200 s. ISBN 80-85866-06-4.

VALENTA, Josef. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou hrou. Přeložila Eva MACHKOVÁ. 2., revid. a aktualizované vyd. Praha: STD; NIPOS, 2014. 234 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 978-80-903901-4-0 (STD); 978-80-286-9 (NIPOS).

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012. 144 s. ISBN 978-80-7068-267-8.

Rozšiřující a doplňující literatura

BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina. Každodenní život učitele a žáka jezuitského gymnázia. Praha: Karolinum, 2006. 282 s. ISBN 80-246-1082-5.

BRHELOVÁ, Eva. Tvorba dramatického textu a její pedagogické aplikace. Brno: JAMU, 2006. 304 s. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-17-9.

BUDÍNSKÁ, Hana. Ať si už mohou naše děti ve své škole hrát!: Tvořivá hra s nejmenšími. Praha: IPOS-ARTAMA, 1992. 36 s. ISBN 80-7068-0407.

CISOVSKÁ, Hana. Dramatická výchova a sociální učení v základním vzdělávání. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. 132 s. ISBN 978-80-7464-204-3.

CISOVSKÁ, Hana. Možnosti dramatické výchovy v rozvoji osobnostně sociální kompetence budoucích učitelů. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2003. 200 s. ISBN 80-7042-295-5.

CLARK, Jim; DOBSON, Warwick; GOODE, Tony; NEELANDS, Jonothan. Lekce pro život: Drama a integrované kurikulum. Přel. Eva BUREŠOVÁ. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 128 s. Přel. z: Lessons for the Living: Drama and the integrated curriculum [1997]. ISBN 978-80-210-4580-4.

DELONGOVÁ, Jindra; MACKOVÁ, Silva; SVOZILOVÁ, Dana. 1993. Vezměte do ruky knihu: Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou hru s dětmi. 2., rozš. vyd. Brno: Mravenec, 1993. 76 s. ISBN 80-900804-7-2.

DEMJANOVIČOVÁ, Soňa. Eva Machková a konstituování české moderní dramatické výchovy. Praha, 2018. 97 s., 19 s. příloh. Diplomová práce (Mgr.). Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky. Dostupné také z: www.amaterskedivadlo.cz/files/other/b796e6a86088104b993365527e35dcd9b9b02cd0.pdf.

DISMAN, Miloslav; KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a dramatický projev. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1968. 160 s.

Dramatická výchova v RVP pro základní a gymnaziální vzdělávání. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 2, s. 15-24. ISSN 1211-8001.

FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 s. ISBN 80-85931-99-0.

HORÁKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. Listování Kaplickou čítankou: Ze zpravodajů Kaplických divadelních let 1979–1984. Kaplice: organizační štáb KDL 1985; Praha: ÚKVČ, 1985. 226 s.

HOROVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav. 20 kaplických let: Kaplické kapitoly dětského divadla. Praha: Koordinační centrum pro dramatickou výchovu ÚKVČ; Kaplice: organizační štáb KDL; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1989. 72 s.

JACKOVÁ, Magdaléna. Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti: Jezuitské školské drama v Praze v první polovině 18. století. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. 288 s. Ed. Trivium, sv. 3. ISBN 978-80-7308-360-1.

JOSKOVÁ, Zdena. Dramaturgie a dramatika v divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika. 1999, roč. X, č. 1, s. 1–13. ISSN 1211-8001.

KLOSOVÁ, Markéta. Divadelní svět J. A. Komenského. Praha: Nakladatelství Academia, 2016. 284 s. ISBN 978-80-200-2618-7.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, 2008. 194 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-1568-1.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2005. 184 s. ISBN 80-247-0852-3.

KUBÁLEK, Vratislav. Dětský přednes a rozvoj kulturních aktivit dítěte. Praha: Albatros, 1983. 152 s.

MACHALÍKOVÁ, Jana; MUSIL, Roman. Improvizace ve škole: Didaktika improvizace pro rozvoj osobnosti žáků středních škol. Praha: Informatorium, s. r. o., 2016. 148 s. ISBN 978-80-7333-120-7.

MACHKOVÁ, Eva. Drama v anglické škole: komentované citace anglických osnov dramatické výchovy. Praha: ARTAMA (IPOS)-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1991. 102 s. ISBN 80-7068-029-6.

MACHKOVÁ, Eva. Improvizace s příběhem v angloamerickém dramatu. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 1996. 98 s. ISBN 80-85883-16-3.

MACHKOVÁ, Eva. Mezi skutečností a snem: Kapitoly z poetiky pohádkové hry. Praha: KANT – Karel Kerlický, 2013. 228 s. Edice DISK – velká řada, sv. 23. ISBN 978-80-7437-101-1.

MACHKOVÁ, Eva. O sani s mnoha hlavami: Dramaturgie a dramatika dětského divadla. Praha: Pražské kulturní středisko, 1990. 58 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 8. ISBN 80-85040-05-0.

MACHKOVÁ, Eva. Volba literární předlohy pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti. 3., aktualiz. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2012. 148 s. ISBN 978-80-7331-214-5.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole. Praha: ARTAMA (IPOS)-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1992. 40 s. ISBN 80-7068-047-4.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk. Praha: Portál, 2013. 192 s. ISBN 978-80-262-0374-4.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk. Praha: Portál, 2013. 150 s. ISBN 978-80-262-0504-3.

MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012. 152 s. ISBN 978-80-262-0093-2.

MACHKOVÁ, Eva; KRÁLOVÁ, Olga; OPLATEK, František aj. Škola dramatickou hrou: Dramatická výchova v primární škole. 1. vyd. [V publikaci je omylem uvedeno, že jde o 2. vyd.] Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, katedra preprimární a primární pedagogiky, 2019. 220 s. ISBN 978-80-7599-072-3.

MACHKOVÁ, Eva; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.). Dvacet let katedry výchovné dramatiky DAMU Praha (1992-2012). Praha: Nakladatelství AMU, 2012. 166 s. ISBN 978-80-7331-240-4.

MARTINEC, Václav. Lidské tělo – inspirace a nástroj dramatického projevu. Praha: ÚKVČ, 1975. 100 s. Knihovnička divadelní výchovy, sv. 8.

MARUŠÁK, Radek. Školní drama: Urašima Taro. In DLOUHÁ, Regína; HRABĚTOVÁ, Eva; VEVEROVÁ, Marie (eds.). Mezigenerační vztahy a stárnutí v ŠVP. [CD-ROM]. Praha: Kruh spolupracovníků Obecné a Občanské školy-Diakonie ČCE, 2006. s. 1–9.

MAŠATOVÁ, Milada. Cesty k metafoře: (Náměty a úvahy o možnostech rozvíjení metaforického myšlení a sdělování v tvořivé dramatice). 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004 [1996]. 54 s. ISBN 80-7331-922-5.

MAŠATOVÁ, Milada. Dramatika s loutkou: Metodický materiál literárně dramatického oboru ZUŠ pro potřeby členů STD a zájemců o tvořivou dramatiku. Olomouc: STD, regionální sekce při OKS Olomouc, 1991. 28 s. ISBN 80-85077-36-1.

MAŠATOVÁ, Milada. O loutkovém divadle hraném dětmi. Tvořivá dramatika. 2000, roč. XI, č. 2, s. 1-4. ISSN 1211-8001.

MLEJNEK, Josef. Klaun Strakapoun hraje dětem: Odkaz d 41, divadla dětí a mládeže. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007. 84 s. ISBN 978-80-903901-1-9.

NEJEZCHLEBOVÁ, Jana (ed.). Komenský nebyl žádný suchar aneb Dramatická hra s dětmi v knihovně jako příspěvek k rozvoji dětského čtenářství: sborník vychází u příležitosti valné hromady SKIP ČR, konané ve dnech 21.–23. června 2001 v Brně. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně-Regionální výbor SKIP jižní Moravy, 2001. 66 s., 4 s. obr. příl. ISBN 80-7051-134-6.

PAGE(OVÁ), Christiane. Divadelní aktivity ve francouzské škole včera a dnes: Několik dílčích poznatků z komplikované historie. Přeložil Jaroslav PROVAZNÍK. Tvořivá dramatika. 2015, roč. XXVI, č. 2, s. 1-11. ISSN 1211-8001.

PAVELKOVÁ, Soňa; VOBRUBOVÁ, Jana; ŠTEMBERGOVÁ, Šárka. Výchova dětského přednašeče. Praha: ÚKVČ, 1989. 104 s. Umělecký přednes, sv. 36. ISBN 80-7068-011-3.

PEMBERTON-BILLING, Robin Noel; CLEGG, John David. Vyučování dramatu: Pojetí výchovného dramatu na střední škole. Přel. Eva Machková a Marcela Vacková-Víchová. Praha: Městská knihovna; Praha: ARTAMA, Centrum pro dětské aktivity, 1991. 72 s. Sešity dramatické výchovy, sv. 9. Přel. z: Teaching drama: an approach to educational drama in the secondary school [1965].

PROVAZNÍK, Jaroslav. Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 224 s. ISBN 978-80-7331-111-7.

PROVAZNÍK, Jaroslav (ed.). Tvořivá dramatika 50/2007. Praha: NIPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku-katedra výchovné dramatiky DAMU, 2007. 156 s. ISSN 1211-8001.

ŘEZNÍČKOVÁ, Kateřina. České divadlo pro děti a s dětmi v první polovině 19. století. Praha: Ústav dramatické a scénické tvorby Divadelní fakulty AMU; Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, 2013. 188 s. Ed. Disk – malá řada, sv. 16. ISBN 978-80-7437-094-6.

SPILKOVÁ, Vladimíra; MARUŠÁK, Radek; RÝDL, Karel aj. Proměny primárního vzdělávání v ČR. Praha: Portál, 2005. 300 s. ISBN 80-7178-942-9.

TOMKOVÁ, Anna; MARUŠÁK, Radek; PROVAZNÍK, Jaroslav (eds.). Spolupráce dětí 1. a 2. stupně ZŠ při rozvoji čtenářské gramotnosti: Manuál příkladů z praxe. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, 2012. 196 s. DVD. ISBN 978-80-7290-582-9.

ULRYCHOVÁ, Irina; GREGOROVÁ, Vlasta; ŠVEJDOVÁ, Hana. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2.

VALENTA, Josef. Dramatická výchova a sociálně psychologický výcvik: (srovnání systémů). Praha: ISV nakladatelství, 1999. 84 s. ISBN 80-85866-40-4.

VALENTA, Josef. Manuál k tréninku řeči lidského těla: (didaktika neverbální komunikace). Kladno: AISIS, 2004. 260 s. Ed. Dokážu to? ISBN 80-239-2575-X.

VALENTA, Josef. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. Kladno: AISIS, 2006. 228 s. Ed. Dokážu to? ISBN 80-239-4908-X.

VALENTA, Josef. Učíme (se) komunikovat: metodika komunikace v rámci osobnostní a sociální výchovy. Kladno: AISIS, 2005. 208 s. Ed. Dokážu to? ISBN 80-239-4514-9.

VALENTA, Josef (ed.). Pohledy: Projektová metoda ve škole i za školou. Praha: IPOS ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1993. 60 s. ISBN 80-7068-066-0.

ZYMONOVÁ, Helena. Dějiny tvořivého dramatu – pohled z USA. Tvořivá dramatika. 1996, roč. VII, č. 3, s. I-XVI. ISSN 1211-8001.