DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE

10. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 16. - 22. září 2004

Pořádají: Sdružení pro tvořivou dramatiku, občanské sdružení Ráj srdce Jičín a K-klub Jičín
Spolupráce: katedra výchovné dramatiky DAMU, IPOS-ARTAMA a město Jičín

Celostátní praktická dílna v Jičíně je - vedle seminářů pořádaných v rámci Dětské scény - nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou (zejména pak absolventům celoročních a dalších dlouhodobých kurzů) a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží - ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách.
Akce je akreditována MŠMT ČR pod č. 29 430/2003-25-173.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 - Příběh a drama
Práce s příběhy v dramatické výchově, využívající především dramatických struktur - procesuálních dramat. V rámci dílny vstoupí seminaristé do několika příběhů a budou společně prozkoumávat zákonitosti tohoto typu dramatické výchovy.
Lektor: IRINA ULRYCHOVÁ, pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU, Praha.

2 - Přednes jako osobní výpověď - jedna z tvůrčích cest světem literatury k citlivé osobnosti
Dílna pro učitele nejen dramatické výchovy, ale také českého jazyka a literatury, pro pedagogy LDO ZUŠ, pro studenty a pro všechny, které zajímá přednes (sólový i kolektivní) s dětmi a mládeží a cesta k umělecké literatuře.
Lektorka: EMA ZÁMEČNÍKOVÁ, učitelka LDO ZUŠ Hradec Králové.

3 - Hlas jako individualita
Hlasová výchova a její metodika nejen pro učitele dramatické výchovy. Kurz je určen zejména těm učitelům všech typů škol, absolventům základních kurzů, kteří si uvědomují své dluhy vůči tolik používanému a tak křehkému nástroji - svému hlasu, protože lidský hlas jako projev člověka není pouze nástrojem užívaným pro sdělení samo. Lidský hlas je sám o sobě individualitou a je schopen se tvůrčím způsobem spolupodílet na formování osobnosti člověka.
Lektorka: IVANA VOSTÁRKOVÁ, odb. as. katedry výchovné dramatiky DAMU.

4 - O chytrém Lukášovi a hloupém Jirkovi, kterak ve světě ku štěstí přes písničku a ukrutenství došli
Očekáváme dva tucty Zlatovlásek, ježibab, bludiček, Bajajů, černokněžníků, Rumcajsů a Manek, kteří po pět dnů s pohádkami se budou srdnatě potýkati, protivenství hromů blesků skřípění čeliti i libým melodiím se poddávati a luzné zvuky vydávati.
Lektoři: JIŘÍ POKORNÝ, pedagog Pedagogické fakulty JU České Budějovice a dramaturg Městské divadla Český Krumlov, a LUKÁŠ HOLEC, učitel hudebního oddělení ZUŠ Český Krumlov a vedoucí dětského sboru Krumlovská medvíďata.
Součástí dílny je rovněž přehlídka inspirativních představení dětských divadelních souborů, která se uskuteční v sobotu 18. září 2004. Novinkou letošního ročníku je vystoupení několika dětských recitátorů, jejichž přednesy zaujaly diváky celostátní přehlídky Dětská scéna.

Ubytování pro účastníky dílny:
Hotel Paříž, motel (chatky), sokolovna (ve vlastním spacím pytli; sprchy s teplou vodou jsou zajištěny). Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.
Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

Máte-li o účast v dílně zájem, zašlete prosím vyplněnou přihlášku na adresu: IPOS-ARTAMA, Jaroslav Provazník, Blanická 4, 120 00 Praha 2, fax 221 111 052, e-mail: stddrama.cz. S případnými dotazy se lze obrátit na Jaroslava Provazníka (tel.: 221 111 052-3).