DRAMATICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE ´08

14. celostátní dílna dramatické výchovy

Jičín 18. - 24. září 2008

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín

Spolupráce: NIPOS ARTAMA, město Jičín a občanské sdružení Ráj srdce

Celostátní praktická dílna v Jičíně je - vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna - nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží - ať už působí na prvním nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách. Tři z nabízených dílen zohledňují také aktuální potřeby učitelů a ředitelů základních, ale také středních škol pracovat na školních vzdělávacích programech.

Letošní dílna nabízí tyto třídy:

1 - Divadlo ve výchově a vyučování a jeho divadelní a pedagogické metody

lektor:
GÁBOR TAKÁCS
, herec, učitel dramatické výchovy a profesionální lektor budapešťského kulturního centra Káva Kulturális Műhely, Maďarsko

Účastníci dílny, v níž se budeme zabývat jak divadelními, tak technickými prvky a postupy, budou mít příležitost seznámit se s metodami divadla ve výchově a vyučování v Maďarsku. V průběhu dílny se budeme zabývat také tím, jak se od sebe liší, a čím jsou si naopak podobné výchovné drama (DIE - drama in education) a divadlo ve výchově (TIE - theatre in education). Pozornost bude věnována tomu, jak probíhá plánování divadla ve výchově a vyučování a jak všelijak lze tento proces odstartovat. Třída je určena především těm, kteří se prakticky zabývají divadlem ve výchově a jeho různými podobami. Dílna bude tlumočena do češtiny.

2 - Cesty k tvorbě literárního a dramatického textu.
Dílna tvůrčího psaní pro začínající spisovatele i pokročilé učitele

lektoři:
EVA BRHELOVÁ, pedagog ateliéru dramatické výchovy Divadelní fakulty JAMU, Brno
ZBYNĚK FIŠER, pedagog Ústavu české literatury Filozofické fakulty MU, Brno

Účastníci dílny si vyzkoušejí rozmanité techniky a cvičení z oblasti tvůrčího psaní (techniky hledání témat, odblokování, plánování a upravování textu, metody rozvíjení imaginace ad.). Impulzy pro tvorbu textu budeme objevovat v oblasti literatury, divadla, hry, výtvarného umění, ve skupinové i individuální práci. Při tvorbě vlastního textu budou účastníci vycházet z různých inspiračních zdrojů (náhoda, podněty vnějšího světa, osobní zážitky, výtvarné činnosti apod.). Podstatnou roli bude hrát genius loci starobylého města a jeho okolí. Cílem práce v dílně bude rozvíjení tvůrčího slovesného potenciálu, imaginace a tvůrčího myšlení účastníků. Tvůrčí psaní je cestou k sebepoznání a sebevyjádření pisatele, cestou k rozvoji empatie a kooperace.
Nedílnou součástí proto bude rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, pocity, představy a názory i schopnosti sebereflexe v tvůrčím procesu. Při skupinové reflexi vytvořených textů si účastníci uvědomí možnosti didaktického využití realizovaných činností při práci s dětmi a mládeží, ať již půjde o estetickou, mediální, či široce pojatou občanskou výchovu, nebo o rozvíjení studijních, komunikačních a abreaktivních dovedností. Výstupem dílny v Jičíně může být soubor kratších literárních textů různých žánrů, prezentovaný (samozřejmě podle rozhodnutí účastníků dílny) v podobě autorského čtení. Dílna bude otevřena maximálně dvanácti začínajícím nebo pokročilým zájemcům o tvorbu literárního či dramatického textu.

3 - Viditelné i neviditelné stopy

lektoři:
MARTINA VANDASOVÁ
, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Jílové u Prahy
JAKUB HULÁK, odborný pracovník Centra dětských aktivit v ARTAMĚ Praha pro dramatickou výchovu, dětské divadlo a dětský přednes, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů v Centru tvořivé dramatiky Praha)

Každý den nabídneme společnou výpravu, naplněnou dramatickou hrou, improvizací, divadlem a současně pozorováním okolního světa a spontánní výtvarnou tvorbou. Budou nás zajímat viditelné i neviditelné stopy historie ve městě Jičíně, kde se zároveň pokusíme otiskovat stopy své. Naším ateliérem bude také tajuplná okolní příroda plná barev, které můžeme nejen pozorovat očima, ale možná i slyšet nebo hmatat…
Každý den bude jinou variantou toho, jak se mohou výtvarné a dramatické aktivity smysluplně prolínat, doplňovat a vzájemně obohacovat. To vše bez nároků na dovednosti a zkušenosti účastníků v tom či onom oboru.

4 - Dramatická výchova ve školním vzdělávacím programu

lektor: TOMÁŠ DOLEŽAL, pedagog dramatické výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, Brno, a centra dramatické výchovy CVČ Lužánky

V dílně se budeme zabývat otázkami, které se týkají místa a podoby dramatické výchovy v současné škole, např.:

 • Dramatická výchova jako vzdělávací obor, výuková metoda, způsob realizace průřezových témat…?

 • Jaké možnosti poskytuje dramatické výchově Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání?

Nabízím praktické ukázky několika výukových modulů, které z těchto možností vycházejí. Účastníci dílny budou mít také možnost společně zpracovat své náměty tak, abychom uvolnili cestu dramatické výchově do vaší školy.

Součástí celostátní dílny v Jičíně je - jako už tradičně - přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 20. září 2008.

Ubytování pro účastníky dílny:
 • v hotelu Paříž,
 • ve dvou nových sportovních ubytovnách,
 • ve vlastním spacím pytli v tělocvičně.

Kurzovné (v němž je zahrnuto také ubytování):

 • kurzovné seminaristů, kteří budou ubytováni v hotelu Paříž: 3000 Kč
  (řádní členové STD a studenti: 2500 Kč),
 • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve sportovní ubytovně: 1500 Kč
  (členové STD a studenti: 1200 Kč),
 • kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 800 Kč
  (členové STD a studenti: 600 Kč),
 • kurzovné bez ubytování: 700 Kč
  (členové STD a studenti: 500 Kč).

Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Akce je akreditována MŠMT pod č. 34 680/2005-25-463

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, zašlete vyplněnou přihlášku nejpozději do 23. června 2008 na adresu:
NIPOS-ARTAMA, k rukám Jaroslava Provazníka, Blanická 4, P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, fax 221 111 052.
E-mail:
stddrama.cz nebo jaroslav.provaznikdamu.cz.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

PŘIHLÁŠKA