Dramatická výchova ve škole 2021
25. celostátní dílna dramatické výchovy
16.–22. září 2021, Jičín

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku, katedra výchovné dramatiky DAMU a K-klub Jičín
Spolupráce: město Jičín, Centrum dětských aktivit NIPOS-ARTAMA Praha

Celostátní praktická dílna v Jičíně je – vedle seminářů pořádaných v rámci celostátní přehlídky Dětská scéna – nejvýznamnější každoroční akcí v oboru dramatické výchovy v ČR. Je určena především pedagogům a studentům, kteří se už setkali s dramatickou výchovou a kteří chtějí prohloubit své znalosti v tomto oboru a získat další podněty a inspiraci pro práci s dětmi a mládeží – ať už působí na prvním, nebo druhém stupni ZŠ, v mateřských školách, ve školách středních i na pedagogických, filozofických a uměleckých fakultách nebo pracují s dětmi a mládeží v jiném zařízení, např. v ZUŠ, ve střediscích volného času/domech dětí a mládeže, v muzeích, galeriích apod. Jičínská dílna nabízí témata i tvořivým učitelům literární výchovy, občanské nebo rodinné výchovy, vlastivědy, dějepisu nebo dalších předmětů, ale také vychovatelům školních družin.

LETOŠNÍ DÍLNA NABÍZÍ TYTO TŘÍDY:


1 – Improvizace a týmová spolupráce
Improvizace dává člověku možnost zpřítomnit se, být skutečně tady a teď a reagovat na podněty tvořivým způsobem. Ve škole jsme všichni improvizátory. Pokud ale improvizaci aktivně „netrénujeme“, může dojít k sebezacyklení ve vlastních nápadech. V našem semináři se budeme věnovat aktivitám vedoucím ke skupinovým improvizacím a zaměříme se na trénink těch nejzákladnějších dovedností pro život – na kooperaci a kreativitu. Osvojíme si způsob, jak se učit opouštět svůj nápad ve prospěch cizích nápadů, jak nápady rozvíjet a společně kreativně myslet a jednat. Krátké improvizační hry jsou velmi dobře využitelné při práci se všemi věkovými skupinami na cestě osobnostně sociálního rozvoje.

Lektorky:
Jana Machalíková, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka skupiny Improvize, No A a divadelního souboru Naskok, recitátorka, herečka, klaunka sdružení Zdravotní klaun, lektorka programů Národní galerie, organizátorka recitačních přehlídek, pedagožka PedF UK a KVD DAMU,
a Hana Patrasová, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka divadelních spolků PNUtí a Naskok, recitátorka, pedagožka dramatické výchovy na SPgŠ v Prachaticích, kurátorka a lektorka programů Muzea české loutky a cirkusu v Prachaticích (Národní muzeum).


2 – Od listování v knížkách ke scénickému čtení
Kam se dá s žáky a studenty dojít od prostého listování knihou? Jak se společně dostávat do hlubin textu? Co je scénické čtení? Jaká jsou jeho specifika, podoby a cíle? Jak vytvořit představení scénického čtení poutavé pro děti na jevišti i před ním? Kdy „jen“ číst, kdy hrát divadlo, kdy recitovat aneb kvalitní scénář jako předpoklad úspěchu.
Ema Zámečníková se těší na společné hledání odpovědí na tyto a další otázky při společném zkoumání scénického čtení a při scénickém čtení knížek, které si mohou seminaristé přivézt nebo které naleznou v jičínské knihovně.

Lektorka: Ema Zámečníková, pedagožka KVD DAMU, lektorka, režisérka (po 30 let vedla řadu divadelních souborů dětských i dospělých), autorka scénářů a odborných publikací (kniha Cesta k přednesu), herečka, v současné době se metodicky věnuje zejména přednesu a scénickému čtení


3 – Hlas – cesta k sobě i k druhým
Seminární třída je vhodná pro všechny, kteří vnímají, že pro svůj život (profesní i soukromý) potřebují hlas. Zejména jsou k účasti zváni ti, kteří se se svým hlasem doposud neseznamovali nebo se dokonce seznamování obávali. V průběhu týdně bude příležitost k tomu, abychom objevovali možnosti svého hlasu individuálně. Aktivity a cvičení budou v souvislosti s hlasem zaměřeny především na dech, tělo, vnitřní prožívání a múzickou tvorbu prostřednictvím hlasu.

Lektorka: Pavla Sovová, ředitelka ZUŠ Chrást u Plzně, učí LDO, hudební nauky a zpěv, hlasové výchově se věnovala v dramatickém oddělení Konzervatoře J. Ježka, na Svatojánské koleji VOŠPg a na PedF ZČU, externě vedla hlasovou výchovu na KATaP DAMU, kde v roce 2009 obhájila disertační práci Hlas jako psychosomatická disciplína.


Součástí celostátní dílny v Jičíně je již tradičně přehlídka inspirativních představení dětských a středoškolských divadelních a recitačních souborů a vystoupení dětských sólových recitátorů, která se uskuteční v sobotu 18. září 2021. (V souvislosti s komplikovaným průběhem školního roku 2020/2021 může být přehlídka oproti zvyklostem výrazně redukována.)

Ubytování pro účastníky dílny nabízíme:
- v hotelu / v penzionu / ve sportovní ubytovně (cenu ubytování řešíme individuálně, kapacita je omezená),
- ve vlastním spacím pytli v K-klubu.

Kurzovné:
- kurzovné seminaristů, kteří budou spát ve vlastním spacím pytli: 2300 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1800 Kč),
- kurzovné bez ubytování: 2000 Kč (řádní členové STD a prezenční studenti: 1500 Kč).
Stravu a dopravu si hradí každý účastník sám.

Byla podána žádost o akreditaci akce v rámci DVPP u MŠMT ČR.

Máte-li zájem účastnit se jedné z dílen, vyplňte co nejdříve přihlášku na odkaze: www.nipos.cz/jicin2021, případně kontaktujte Gabrielu Zelenou Sittovou, e-mailem na: sittova@nipos.cz nebo telefonicky: 774 166 041.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.

Aktualizované informace sledujte na www.drama.cz, na www.nipos.cz/artama-dea-ddpdv nebo na facebookové stránce Dramatická výchova ve škole.