STANOVY SDRUŽENÍ PRO TVOŘIVOU DRAMATIKU

se změnami schválenými valnou hromadou dne 11. ledna 1992, valnou hromadou dne 19. 6. 1996, valnou hromadou dne 7. prosince 2003 a valnou hromadou (členskou schůzí) dne 26. ledna 2014.

čl. I
Název, sídlo, působnost

1) Název organizace: Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s. (dále jen Sdružení).
2) Sídlo Sdružení a jeho nejvyšších orgánů: Praha 2, Fügnerovo náměstí 1866/5.
3) Působnost Sdružení se vztahuje na území České republiky.

čl. II
Právní povaha a postavení

1) Sdružení je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb.
2) Sdružení je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou. Ve své činnosti se řídí těmito stanovami, usneseními svých zvolených orgánů a příslušnými právními předpisy.

čl. III
Účel a poslání Sdružení

1) Sdružení usiluje o zvýšení kulturní vyspělosti národa v oblasti dramatické výchovy, a to zejména tím, že:
- ji propaguje a získává pro ni resorty, organizace a jednotlivce,
- podněcuje rozvoj teorie, praxe a metodiky dramatické výchovy,
- snaží se o uplatnění dramatické výchovy na všech úrovních a ve všech speciálních oblastech,
- si klade za cíl vyvíjet tlak na postupné prosazování dramatické výchovy do všech druhů a stupňů škol a výchovných zařízení při uplatňování zásady kvalifikovanosti a odbornosti v práci s dětmi a mládeží,
- vyvíjí činnosti v oblasti dětského divadla a dětského přednesu a věnuje se přímé práci s dětmi a mládeží,
- spolupracuje v tomto smyslu se školami a školskými zařízeními,
- podílí se na celoživotní výchově a vzdělávání občanů včetně utváření obsahu a metodiky systému jejich přípravy,
- se zapojuje do evropského a světového systému celoživotního vzdělávání.
2) V zájmu vytváření předpokladů k uskutečňování svého poslání spolupracuje Sdružení s jednotlivci, skupinami a organizacemi obdobného zaměření v ČR a v zahraničí.

čl. IV
Členství

1) Členem Sdružení se může stát každý občan České republiky starší patnácti let.
2) Členství ve Sdružení vzniká na základě podání písemné přihlášky a jejím přijetím koordinační radou Sdružení.
3) Členství má dvojí podobu: řádné a přidružené.
4) Členství zaniká:
- vystoupením, a to na základě písemného oznámení koordinační radě Sdružení,
- úmrtím,
- vyloučením podle příslušných paragrafů zákona 89/2012 Sb.
5) Koordinační rada eviduje seznam členů. Seznam členů s jeho údaji není veřejně přístupný.

čl. V
Práva a povinnosti členů

1) Práva řádného člena:
- podílet se na činnosti Sdružení,
- volit a být volen do orgánů Sdružení,
- být informován o činnosti Sdružení,
- využívat výhod člena Sdružení včetně práva na přednostní zařazení do seminářů a dílen pořádaných Sdružením, republikovým státním odborným zařízením a odbornými regionálními zařízeními, případně práva na snížení účastnických poplatků,
- získat přednostně předplatné na odborné publikace a další materiály vydávané nebo distribuované Sdružením,
- na pomoc a ochranu při uplatňování svých zájmů v rámci poslání Sdružení.
2) Povinnosti řádného člena:
- dodržovat stanovy a usnesení orgánů Sdružení,
- platit zápisné a roční členské příspěvky,
- vyvíjet činnosti v oblasti dramatické výchovy a soustavně se v této oblasti vzdělávat,
- podílet se na plnění poslání a úkolů Sdružení,
- svědomitě a čestně vykonávat funkce v orgánech Sdružení.
3) Práva přidruženého člena:
- podílet se na činnosti Sdružení,
- být informován o činnosti Sdružení za úhradu poštovného,
- získat přednostně předplatné na odborné publikace a další materiály vydávané nebo distribuované Sdružením a odbornými zařízeními,
- na pomoc a ochranu při uplatňování svých zájmů v rámci poslání Sdružení.
4) Povinnosti přidruženého člena:
- dodržovat stanovy a usnesení orgánů Sdružení,
- platit zápisné a snížené roční členské příspěvky.

čl. VI
Organizace

1) Organizace Sdružení se řídí zásadami demokracie.
2) Všechny orgány jsou voleny, rozhodují kolektivně, za svou činnost odpovídají zastupitelským sborům, které je zvolily.
3) Sdružení může zřizovat regionální sekce (pobočné spolky). O založení, zrušení nebo přeměně regionální sekce rozhoduje koordinační rada Sdružení.
4) Nejvyšším, orgánem Sdružení je valná hromada.

čl. VII
Regionální sekce

1) Regionální sekce je právnickou osobou.
2) Orgány regionální sekce jsou:
- sněm,
- rada,
- revizor.

čl. VIII
Sněm regionální sekce

1) Sněm je nejvyšším orgánem regionální sekce.
2) Sněm tvoří členové regionální sekce.
3) Sněm se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně.
4) Sněm
- určuje sídlo regionální sekce,
- projednává zásadní otázky řízení regionální sekce,
- stanoví úkoly regionální sekce pro příští období,
- projednává a schvaluje zprávu o činnosti rady regionální sekce,
- schvaluje rozpočet regionální sekce,
- volí na dobu tří let radu regionální sekce a odvolává ji,
- volí na dobu tří let revizora regionální sekce a odvolává jej,
- volí delegáty na valné hromady Sdružení.
5) Sněm je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina řádných členů regionální sekce. Pokud není 30 minut po oficiálním začátku sněmu přítomna nadpoloviční většina, vyhlásí statutární zástupce regionální sekce náhradní sněm. Náhradní sněm je usnášeníschopný bez ohledu na počet přítomných. Rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li pro ně třípětinová většina přítomných řádných členů.

čl. IX
Rada regionální sekce

1) Rada řídí činnost regionální sekce v období mezi zasedáními sněmu, schází se podle potřeby.
2) Rada zejména:
- volí ze svého středu předsedu, který je statutárním orgánem sekce,
- usměrňuje činnost členů regionální sekce, napomáhá rozvoji jejich činnosti,
- plní usnesení sněmu regionální sekce,
- svolává sněm; svolává jej vždy, požádá-li o to nejméně jedna polovina řádných členů regionální sekce,
- připravuje podklady pro jednání sněmu regionální sekce,
- projednává a schvaluje plán činnosti a rozpočet rady a roční uzávěrky hospodaření a správy majetku,
- jmenuje profesionálního pracovníka - sekretáře.

čl. X
Revizor

1) Revizor vykonává dohled nad hospodařením rady. O výsledku práce informuje radu a navrhuje jí opatření.
2) Kontroluje činnost regionální sekce, upozorňuje na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich řešení.
3) Vypracovává zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti za celé funkční období a předkládá ji sněmu regionální sekce.
4) Za svoji činnosti odpovídá sněmu regionální sekce.

čl. XI
Nejvyšší orgány Sdružení

1) Nejvyššími orgány Sdružení jsou:
- členská schůze,
- koordinační rada,
- revizní skupina.
2) Úkolem nejvyšších orgánů Sdružení je usměrňovat činnost všech organizačních jednotek Sdružení v souladu s jejich stanovami a platnými předpisy.

čl. XII
Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem Sdružení. Členskou schůzi tvoří řádní členové Sdružení, případně delegáti zvolení na zasedáních sněmů regionálních sekcí. Členská schůze se schází nejméně jedenkrát ročně.
2) Členská schůze zejména:
- schvaluje program a jednací pořádek zasedání,
- projednává a schvaluje zásady činnosti Sdružení,
- projednává a schvaluje návrh stanov Sdružení, resp. jejich změny,
- stanovuje výši zápisného a členských příspěvků,
- projednává a schvaluje zprávu o činnosti koordinační rady,
- na dobu tří let volí pětičlennou koordinační radu,
- na dobu tří let volí tříčlennou revizní skupinu,
- odvolává členy koordinační rady a revizní skupiny.
3) Členská schůze je usnášeníschopná v případě nadpoloviční účasti všech řádných členů Sdružení. V případě, že není členská schůze usnášeníschopná do 30 minut po začátku jednání, je usnášení schopná počtem v danou chvíli přítomných členů. Rozhodnutí jsou platná, hlasuje-li pro ně třípětinová většina přítomných.

čl. XIII
Koordinační rada

1) Koordinační rada je statutárním orgánem Sdružení. Řídí činnost Sdružení v období mezi zasedáními členské schůze. Schází se podle potřeby.
2) Koordinační rada zejména:
- volí ze svého středu předsedu a tajemníka, kteří Sdružení zastupují navenek; každý z nich jedná samostatně,
- zabezpečuje usnesení členské schůze a usměrňuje činnost Sdružení v období mezi zasedáními členské schůze,
- svolává členskou schůzi alespoň jednou do roka a vždy, požádá-li o to alespoň jedna polovina řádných členů Sdružení,
- vydává organizační řád, vypracovává a schvaluje vlastní rozpočet a roční uzávěrku o hospodaření,
- rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně regionální sekce,
- zřizuje podle potřeby profesní pracovní skupiny.
3) Koordinační rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.

čl. XIV
Revizní skupina

1) Revizní skupina je tříčlenná a kontroluje činnost koordinační rady a regionálních sekcí z hlediska plnění povinností a úkolů stanovených právními předpisy, stanovami a usneseními orgánů Sdružení. Upozorňuje koordinační radu na zjištěné nedostatky a podává návrh na opatření.
2) Vypracovává zprávu o výsledcích revizní a kontrolní činnosti a předkládá ji členské schůzi.
3) Ze svého středu si volí předsedu. Je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů skupiny.
4) Předseda revizní skupiny se zúčastňuje všech zasedání koordinační rady.

čl. XV
Zásady hospodaření

1) Sdružení hospodaří na základě samofinancování.
2) Hospodaření Sdružení se řídí rozpočty.
3) Sdružení hospodaří:
- s příjmy, které tvoří členské příspěvky, zápisné, výnosy z vlastní činnosti, dotace a dary,
- s nemovitým a movitým majetkem ve vlastnictví Sdružení.

čl. XVI
Zrušení a likvidace Sdružení

O zrušení a způsobu likvidace Sdružení rozhoduje členská schůze nadpoloviční většinou hlasů.