Dramatická výchova pro současnou školu 2018–2020

Třísemestrální kurz dramatické výchovy pro učitele základních, středních i mateřských škol a další zájemce o dramatickou výchovu

listopad 2018únor 2020, Praha

Pořadatelé: Sdružení pro tvořivou dramatiku a katedra výchovné dramatiky DAMU
Spolupráce: Centrum tvořivé dramatiky Praha a NIPOS-ARTAMA Praha

Hlavní lektorka: EVA BENEŠOVÁ, absolventka PedF UK a KVD DAMU v Praze, učitelka prvního stupně ZŠ Mikoláše Alše, Praha–Suchdol, pro PedF UK vede praxe studentů oboru učitelství prvního stupně specializace dramatická výchova a spolupracuje s KVD DAMU.

Dramatická výchova je vedle výtvarné a hudební výchovy součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, a tak ji mohou školy zařadit jako samostatný předmět do svých učebních plánů. Kromě toho mají dramatickovýchovné metody a techniky bohaté uplatnění – jak je to už řadu let obvyklé – také ve výuce jiných předmětů (český jazyk a literatura, prvouka/vlastivěda, dějepis, občanská výchova…) a v práci s předškolními dětmi.

Některým učitelům napomůže absolvování kurzu i při přípravě na vysokoškolské studium dramatické výchovy.

Kurz je koncipován jako celek, z něhož si nelze vybírat jen některá témata. Protože základem výuky je praktická činnost frekventantů, podmínkou absolvování kurzu je pravidelná a aktivní účast na dílnách a seminářích a na týdenním soustředění.

Cílem třísemestrálního kurzu je uvést frekventanty především prostřednictvím praktických aktivit (cvičení, hry, improvizace, plánování lekcí…) do dramatické výchovy a seznámit je se základními principy tohoto oboru. Kurz je zaměřen na osobnostní a sociální rozvoj učitele dramatické výchovy, na prohlubování jeho tvořivosti a na získávání základních dovedností nutných pro vedení dramatickovýchovných lekcí. Dále je jeho cílem zprostředkovat účastníkům orientaci v různých možnostech aplikace dramatické výchovy a pomoci jim pochopit místo dramatické výchovy v současné škole (dramatická výchova jako samostatný předmět, dramatická výchova v podobě osobnostního a sociálního rozvoje, dramatickovýchovné metody ve výuce různých předmětů a v práci s předškolními dětmi apod.). Frekventanti kurzu si ve třetím semestru kurzu při praktických ukázkách své pedagogické práce budou moci vyzkoušet nejen konkrétní postupy práce, ale pod vedením lektorů se budou spolupodílet na rozboru ukázek svých kolegů.

Kurz trvá od října 2018 do ledna 2020. Výuka probíhá ve dvanácti víkendových blocích (pátek večer od 18.30 hod., sobota celý den od 9.00 do18.00, neděle dopoledne od 9.00 do 13.00 hodin). Součástí kurzu je šestidenní soustředění v Jičíně, které se bude konat v druhé polovině září 2019. Celkový rozsah třísemestrálního kurzu je 295 hodin (včetně soustředění v Jičíně). Termíny setkání: 5.–7. 10., 2.–4. 11., 30.11.–2.12. 2018. Další termíny budou včas upřesněny.

Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je pravidelná, nejméně však pětasedmdesátiprocentní aktivní účast, písemné vyhotovení přípravy alespoň na jednu lekci dramatické výchovy a její realizace. Další podmínkou absolvování kurzu je účast na šestidenním soustředění v rámci celostátní dílny Dramatická výchova ve škole, kde seminaristé budou pracovat v dílně, kterou si vyberou podle svého zájmu a zaměření.

Místo konání kurzu: Centrum tvořivé dramatiky Praha, Arabská 681/20, Praha 6.

Kurz je akreditován MŠMT, zaměstnavatel tedy může seminaristovi hradit kurzovné, případně i cestovné z peněz určených na další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Kurzovné: 9000 Kč, cena pro studenty prezenčního studia: 6000 Kč. (12 víkendových setkání = 290 hodin.) (Pozn.: V ceně není zahrnuta platba za šestidenní soustředění v Jičíně.)

Máte-li zájem absolvovat tento kurz dramatické výchovy, zašlete vyplněnou PŘIHLÁŠKU na adresu: NIPOS-ARTAMA, k rukám Gabriely Zelené Sittové, P. O. BOX 12 / Fügnerovo nám. 5, 120 21 Praha 2, nebo e-mailem na: sittova@nipos.cz, mobil: 774 166 041; tel.: 221 507 967.

Přihlášky přijímáme do vyčerpání volných míst.