aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

vyhledávání na drama.cz:

Loading

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DĚTSKÁ SCÉNA 

web o změnách ve vzdělávání

WebArchiv - archiv českého webu

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2018

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ AMU

Eva Machková: Jak se učí dramatická výchova: Didaktika dramatické výchovy

Autorka pojednává systematicky o tom jak učit předmět, který je součástí rámcových vzdělávacích programů různých typů škol - od ZŠ, přes střední školy po ZUŠ. Publikaci ocení všichni, kdo pracují s dětmi a mládeží v oblasti dramatické výchovy a divadla.
Z obsahu: Didaktika, učení a vyučování versus dramatická výchova. Principy dramatické výchovy: Zkušenost - Prožívání - Hra - Tvořivost - Psychosomatická jednota - Partnerství - Vstup do role - Zkoumání a experimentace - Improvizace. Plánování a stanovení cílů: Plánování dlouhodobé - Plánování střednědobé - Krátkodobý plán - Postup při plánování - Potřeby žáků - Cíle a jejich formulace - Plánování bloku hodin, projektu - Stavba hodiny. Obsah dramatické výchovy: Didaktická transformace - Exemplární vyučování - Poznání o člověku a o životě - Zdroje obsahu - Vlastní náměty, nebo literatura a umění? - Tematické oblasti obsahu - Osobnostní a sociální rozvoj a výchova umělecká. Proces: Skupina - Prostor - Styly vedení - Metody řízení („třídní management“) - Verbální metody vedení - Učitel v roli - Organizace a stavba lekce - Chování a jednání učitele v lekci - Rušivé chování - Vztahy dramatiky a okolí. Metody: Společné základy různých metod a směrů dramatické výchovy - Typy třídění metod - Modely improvizací - Zadávání námětů a inspirace k improvizacím - Tematické celky - Tematická výstavba dramatického strukturování - Improvizování podle příběhu - Hry a cvičení. Divadelní práce s dětmi a mládeží a problematika veřejného vystupování: Podmínky veřejného vystupování - Hodnoty veřejného vystupování - Psychologie dětského jevištního projevu - Specifika režie v dětském divadle - Dramaturgie dětského a mladého divadla - Proces vzniku inscenace - Dítě v profesionálním divadle a ve filmu - Kritika v dětském a mladém neprofesionálním divadle. Hodnocení. Formy dramatické výchovy: Zájmová dramatická výchova - Dramatická výchova jako vyučovací předmět - Dramatické metody ve vyučování - Dramatická výchova ve speciální pedagogice, zdravotnictví a sociálních službách - Dramatická výchova v přípravě učitelů.
Cena: 135 Kč

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=66

Irina Ulrychová: Drama a příběh: Tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově

Základní práce o příběhovém (školním, procesuálním, strukturovaném) dramatu a o jeho zákonitostech. Autorka otevírá čtenáři cestu k tomu, jak lze tento specifický typ interní dramatické práce plánovat a vést, a ilustruje ji několika konkrétními příklady dramat pro různé věkové skupiny.
Z obsahu: Od situace k příběhu: Situace - Příběh - Příběhové drama. Problémová situace: Problém - Konflikt - Situace otevřená a uzavřená - Kontinuální a diskontinuální podoba problémové situace. Od tématu ke scénáři - plánování dramatu: Segmentování tématu - Potenciální problémové situace - Učební a výchovné cíle - Volba konkrétní problémové situace - Sběr informací a budování víry - Rámcový příběh - Startovací bod - Stavba dramatu - základní schéma - Napětí a kontrast - Další hlediska výběru dramatických aktivit. Práce s literární předlohou: Informace a mezery - Příprava materiálu - Potenciální problémové situace - Výběr klíčové problémové situace - Příběh „neznámý" a „známý“ - Sběr informací a budování víry - Stavba,dramatu. Závěr: Rozum a cit.
Kniha obsahuje také scénáře těchto školních dramat: Maturitní tablo, Marionety (podle R,. Bradburyho), Adam v nesnázích, Čaroděj a jeho učeň (podle P. Šruta), Faustův dům (podle A. Jiráska).
Cena: 106 Kč

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=100

Jaroslav Provazník: Děti a loutky: Chrudimské kapitoly moderního dětského divadla

Publikace mapuje zrod a proměny moderního dětského loutkového divadla od 50. do 70. let 20. století. Autor podrobně zkoumá loutkářskou větev moderní české dramatické výchovy, věnuje se metodice významných osobností, souvislostem s kontextem, v němž jejich inscenace vznikaly, a sleduje její vliv na autorské divadlo 70. a 80. let 20. století. Práce se opírá o studium periodik (včetně přehlídkových zpravodajů), archivních materiálů, svědectví pamětníků i vlastní zkušenosti účastníka těchto loutkářských přehlídek. Součástí publikace je bohatá obrazová příloha, která je sestavena z dnes už obtížně dostupných fotografií z inscenací dětských loutkářských souborů z 50. - 90. let 20. století, a také soupis loutkářských inscenací dětských a středoškolských souborů na Loutkářských Chrudimích a na dalších celostátních a českých národních přehlídkách a dílnách a jmenný rejstřík.
Z obsahu: Loutkové divadlo a děti v 50. letech - léta přešlapování a první vykročení k tvořivému dětskému loutkovému divadlu. Nové obzory, nové cesty - počátek 60. let - první vlna moderních dětských loutkářských inscenací - hledání specifiky dětského loutkářského projevu. „Zlatá šedesátá“ - léta dozrávání a polarizace, rozvíjení a prohlubování podnětů první vlny. Diferenciace názorů a konceptů - metodika, dramaturgie, inscenační tvorba.
Cena: 198 Kč.

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=79

Radek Marušák: Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou

Publikace je určená nejen těm, kteří učí dramatickou výchovu, ale i učitelům literatury, kteří při práci s uměleckým textem využívají metod dramatické výchovy. Autor ukazuje čtenářům cestu k hlubšímu zažití a pochopení témat, jež umělecké příběhy přinášejí. Čtenáři jsou přehledně představeny jednotlivé etapy přípravy lekce: od volby cíle a vhodného textu přes průzkum různých rovin textu a tvorby příběhu pro lekci až ke komponování lekce a tvorbě scénáře. Speciální pozornost autor věnuje metodice rolové hry, a to jak hře, do níž vstupují účastníci dramatických lekcí (žáci, studenti), tak učitelově hře v roli. V závěrečné části může čtenář získat inspiraci v konkrétních scénářích lekcí, které autor realizoval s věkově různými skupinami účastníků - od dětí mladšího školního věku po středoškolské a vysokoškolské studenty. Podrobně jsou tu popsány tyto lekce: Perníková chaloupka (předloha: pohádka B. Němcové), Malá lombardská hlídka (předloha: jedna kapitola z knihy E. De Amicis Srdce), Útěk (předloha: úryvek z knihy O. Hofmana), Ovčák Jíra (předloha: pohádka ze sbírky Český rok), Urašima (inspirace: různé verze japonské pohádky), Celé léto v jediném dni (předloha: povídka R. Bradburyho) a Antigoné (předloha: Sofokleovo drama).
Cena: 214 Kč.

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=180

Eva Machková: Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti

Monografie je určena těm, kteří hledají vhodné literární látky jako tematické východisko pro dramatickou výchovu. Literární předloha v dramatické výchově se volí nejčastěji tehdy, kdy je literární text určen pro přednes anebo pro divadlo, tj. zpravidla pro dramatizaci nebo dramatickou adaptaci či montáž. Hlavním tématem této práce však je interní práce ve skupině, která nebývá určena k veřejnému předvádění. Může k němu za jistých okolností přerůst, není to však jejím prvotním účelem. Úvodní kapitoly jsou věnovány základním pojmům a termínům, jako jsou téma, námět, látka, dramatičnost, jednání, dramatická situace, příběh, konflikt aj., a výstavbě dramatického i epického textu, ale také osobnosti učitele dramatické výchovy, který se rozhodne pracovat s literárním textem. Těžištěm práce jsou kapitoly, které pojednávají o tom, kde hledat látky, o kritériích výběru látky, o jednotlivých fázích práce od analýzy literární předlohy přes hledání témat, výběr variant příběhu a úpravy textu, o plánování práce s literární předlohou a konečně o různých typech práce (improvizace příběhu, dramatické strukturování podle literární předlohy, cvičení, hry a etudy). Práce obsahuje seznam odborné literatury a obsáhlý soupis zdrojů literárních předloh.
Cena: 177 Kč

Knihu si lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=215

Dvacet let katedry výchovné dramatiky DAMU Praha (1992–2012)

Publikace, kterou sestavili Eva Machková a Jaroslav Provazník, přibližuje vývoj a profil katedry výchovné dramatiky DAMU, jež od počátku 90. let zajišťuje spolu s ateliérem Divadlo a výchova na JAMU komplexní vzdělávání v oboru dramatická výchova. Knihu otevírají příspěvky Radka Marušáka, současného vedoucího katedry, a Evy Machkové, která katedru založila a několik prvních let vedla, o prehistorii, počátcích, prvních etapách a současnosti katedry výchovné dramatiky a celého oboru dramatická výchova. Historie katedry je doplněna faktografií o typech a podobách studia, soupisem pedagogů, kteří na KVD působili, absolventů (včetně úplného soupisu témat obhájených závěrečných prací) a také přehledem inscenací posluchačů, absolventů a pedagogů katedry výchovné dramatiky na celostátních a dalších významnějších festivalech, přehlídkách a dílnách a přehledem publikací z posledního dvacetiletí, na nichž se podíleli pedagogové, absolventi nebo posluchači KVD nebo které vznikly ve spolupráci s KVD. Inscenace jsou dokumentovány množstvím fotografií. Obraz vývoje katedry výchovné dramatiky DAMU a proměn oboru dramatická výchova v posledním dvacetiletí dokreslují příspěvky více než dvacítky osobností, které absolvovaly studium na KVD.
Cena: 144 Kč

Knihu lze objednat na adrese: https://www.namu.cz/item.php?item=230

PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ PORTÁL

Eva Machková: Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk

Publikace obsahuje výběr z dramatickovýchovných projektů určených dětem od 6 do 11 let, vhodných pro práci v ZŠ i v literárně-dramatických oborech ZUŠ a střediscích volného času. Mohou být také inspirací pro práci dramacenter, která nabízejí projekty školám, nebo se stát součástí animační práce muzeí a galerií. Projekty vycházejí z praxe posluchačů, v některých případech absolventů katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Vznikly jako samostatné absolventské projekty nebo jako skupinové projekty v rámci výuky didaktiky oboru i v praxi. Všechny navrhované projekty s výjimkou jednoho byly v praxi realizovány. Projekty obsahují metodické poznámky a další komentáře didaktického a dramaturgického charakteru. Jsou doplněny fotografiemi z realizace i obrazovým materiálem, který byl použit v průběhu práce, literárními texty a dalšími přílohami.

Knihu lze objednat na stránkách nakladatelství Portál:
http://obchod.portal.cz/produkt/projekty-dramaticke-vychovy-pro-mladsi-skolni-vek

Eva Machková: Projekty dramatické výchovy pro starší školní věk

Publikace obsahuje výběr z dramatickovýchovných projektů určených dětem od 11 do 15 let, vhodných pro práci v základních školách i v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol a střediscích volného času (DDM). Mohou být také inspirací pro práci dramacenter, která nabízejí projekty školám, nebo se stát součástí animační práce muzeí a galerií.
Projekty vycházejí z praxe posluchačů, v některých případech absolventů katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Vznikly jako samostatné absolventské projekty nebo jako skupinové projekty v rámci výuky didaktiky oboru i v praxi. Všechny navrhované projekty byly v praxi realizovány.
Látky byly čerpány z historie, literatury včetně pověstí a mýtů a z dějin dramatu. Byly realizovány v předmětu dramatická výchova nebo jako součást či doplněk literární výchovy a historie, v rámci speciálních projektových dnů, v průběhu celostátní přehlídky dětského přednesu, v galerii a muzeu aj. Projekty obsahují metodické poznámky a další komentáře didaktického a dramaturgického charakteru.

Knihu lze objednat na stránkách nakladatelství Portál:
http://obchod.portal.cz/produkt/projekty-dramaticke-vychovy-pro-starsi-skolni-vek

Eva Machková: Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky

Kniha obsahuje výběr z dramaticko-výchovných projektů pro mládež od 11 let vhodných pro práci na čtyřletých i víceletých gymnáziích, na středních odborných školách i v literárně dramatických oborech základních uměleckých škol. Mohou být také inspirací pro práci center tvořivé dramatiky či se mohou stát součástí animační práce muzeí a galerií. Projekty vycházejí z praxe posluchačů katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Byly realizovány jako součást nebo doplněk literární výchovy a dějepisu, v rámci školního výletu či adaptačního kurzu pro primány před nástupem do gymnázia, jako součást výuky dramatické výchovy na střední pedagogické škole, jako dílna k divadelní inscenaci. Obsahují metodické poznámky a komentáře didaktického a dramaturgického charakteru.

Knihu lze objednat na stránkách nakladatelství Portál:
http://obchod.portal.cz/produkt/projekty-dramaticke-vychovy-pro-stredoskolaky

Radek Marušák, Olga Králová, Veronika Rodriguezová: Dramatická výchova v kurikulu současné školy

Autoři objasňují současné místo dramatické výchovy ve školním vzdělávání a její pojetí v období probíhajících změn vzdělávacích trendů. Objasňují její jedinečnost, principy a základní strategie i metody. Úvod knihy je praktickým průvodcem možnostmi dramatické výchovy ve škole. Jádro publikace tvoří příklady lekcí, v nichž se výrazně uplatňují metody dramatické výchovy. Jde o lekce s dětmi již realizované, uspořádané podle pedagogické náročnosti a uplatňovaných metod. Autoři upozorňují čtenáře i na možná rizika, která se při práci se žáky mohou vyskytnout. V závěrečné části zobecňují postupy modelu a různými náměty inspirují pedagogy k vlastní tvorbě podobných lekcí.
Kniha je určena učitelům a studentům pedagogických fakult.

Knihu lze objednat na stránkách nakladatelství Portál:
http://obchod.portal.cz/produkt/dramaticka-vychova-v-kurikulu-soucasne-skoly

Eva Svobodová, Hana Švejdová: Metody dramatické výchovy v MŠ

Dramatická výchova pracuje s příběhy, které dětem zprostředkovávají zkušenost, jež by jim jinak zůstala nedostupná. Děti při ní prozkoumávají a poznávají mezilidské vztahy, které jim přibližujeme pomocí skutečných i fiktivních příběhů o lidech, zvířatech a věcech. Autorky v knize postupují krok za krokem přes přehled metod, hledání látek a zdůraznění smyslu a významu pohádky v dramatické práci s předškolními dětmi k práci s příběhem. Věnují se mimo jiné způsobu nakládání s negativními postoji a tématy, která mohou děti do práce přinášet, a jejich využití k pozitivnímu výchovnému působení, dostávají se k problematice vztahu mezi cílevědomostí a připraveností učitelky a jejích schopností pedagogické improvizace, k tématu požadavků společnosti na výchovu, jež jsou obsaženy v RVP PV (morálka, hodnoty, angažovanost učitelky) až k integrovanému celku zabývajícímu se vztahem k přírodě a všemu živému. Knihou prolíná téma vztahů, klimatu a atmosféry, pojetí dítěte a výchovy a v neposlední řadě i důležitost sebereflexe učitelky.
Kniha je psána pro učitelky mateřských škol.

Knihu lze objednat na stránkách nakladatelství Portál:
http://obchod.portal.cz/produkt/metody-dramaticke-vychovy-v-ms

PUBLIKACE MASARYKOVY UNIVERZITY, BRNO

Veronika Rodová: Dramatická výchova ve službách dějepisu. Vzdělávací potenciál tematické kooperativní výuky

Publikace, první svého druhu u nás, se zabývá didaktikou dějepisu a vzdělávacími možnostmi autorských programů tematické kooperativní výuky, což představuje propojení práce s historickými texty a aktivizačních výukových metod, zejména techniky živých obrazů. Jádrem práce je výzkumné šetření, které zahrnuje analýzu slovní reflexe žáků a fotografií živých obrazů pořízených během výuky. Kniha obsahuje scénáře čtyř dramatických struktur/výukových celků na témata Pravěk – život lovců a sběračů: na stopě environmentální výchovy; Starověké despocie ‒ Egypt: lekce symbolického jazyka; Řecko – mýty a bohové: mýtus jako model světa; Řím – kulturní odkaz impéria: práce s pojmy a fakty. Kapitoly mají stejnou strukturu: úvod (vč. odkazů na odborné historické texty), popis scénáře (s odkazy na očekávané výstupy), pojmenování metod, uvedení potřebných pomůcek, popisy jednotlivých kroků (fází), u nichž autorka uvádí, jaké „příležitostí k učení“ daný krok nabízí. Publikace je příspěvkem k tomu, jak přemýšlet o výuce dějepisu a aplikované dramatické výchově. Neměla by chybět v poličkách učitelů dějepisu, ale své místo by našla i v knihovničkách pedagogů občanské výchovy či všech dalších předmětů, resp. vzdělávacích oborů, které se alespoň částí svého učiva dotýkají minulosti.

Knihu je možné objednat na adrese: https://is.muni.cz/obchod/knihy/ped/pp/

DOPORUČUJEME:

Anna Sekeráková: Příběh Mateřídoušky

 

Ojedinělá a v mnoha směrech průkopnická kniha mapuje téměř sedmdesátiletý vývoj nejdéle vycházejícího českého časopisu pro děti od jeho prvního čísla v prosinci 1945 až do roku 2013. Autorka pojednává o jednotlivých etapách vývoje Mateřídoušky systematicky, přehledně, a přitom čtivě: U každého období začíná celkovou charakteristikou a úrovní časopisu v kontextu ostatní srovnatelné časopisecké produkce a poté následuje kapitola o grafické podobě časopisu, tj. o její výtvarné úrovni. Další tři kapitoly jsou v každé etapě vývoje Mateřídoušky věnovány komiksu, próze a poezii.
Anna Sekeráková podrobně zkoumá proměny Mateřídoušky od prvních poválečných let přes období, kdy byla podřízena tvrdému diktátu komunistické propagandy, a dále přes období, kdy kolem sebe shromáždila nejvýznamnější autory a ilustrátory a patřila ke špičce českých časopisů pro děti, až po její strmý kvalitativní pád v posledním desetiletí.
Monografie zpracovává historii jednoho časopisu, ale zrcadlí se v ní proměny české literatury pro děti od roku 1945 až po současnost. Může být proto dobrou pomůckou i pro ty, kteří se zabývají vývojem české literatury, a literatury pro děti a mládež speciálně, od roku 1945 do současnosti.
Vývoj Mateřídoušky v kontextu vývoje české literatury pro děti je v publikaci členěn do těchto kapitol:
1945–1948 – Mateřídouška svobodná
1948–1956 – Mateřídouška ideologická
1956–1969 – Mateřídouška uvolněná
1969–1981 – Mateřídouška váhající
1981–1989 – Mateřídouška hravější a niternější
1989–2002 – Mateřídouška moderní
2002... – Mateřídouška zrazená

Vydalo Občanské sdružení Lounští Lounským v roce 2014. 1. vydání, 192 str. s obrazovou přílohou
Cena: 199 Kč

Knihu je možné objednat na adrese: kucerova@mkl.cz