aktuality

dramatická výchova

Sdružení pro tvořivou dramatiku
vysokoškolské studium
instituce
vzdělávání
přehlídky a dílny
periodika
literatura
osnovy a programy
historie
fórum
odkazy

VYHLEDAT NA DRAMA.CZ

OBCHOD

International Drama/Theatre and Education Association

DENÍK
DĚTSKÉ SCÉNY

web o změnách ve vzdělávání

 

 

 

 

redakce textů

Jaroslav Provazník

Jakub Hulák

 

tvorba a správa stránek
Jakub Hulák

webmasterdrama.cz

 

technické zpracování
Tom Lebr

abusedrama.cz

 

 

© 2003–2024

Sdružení pro tvořivou dramatiku, z. s.

 

ODKAZY NA DALŠÍ WWW STRÁNKY O DRAMATICKÉ VÝCHOVĚ

IDEA

International Drama/Theatre and Education Association
Association Internationale Théâtre et Éducation

https://ideadrama.org

facebook

IDEA je mezinárodní organizace, která sdružuje pedagogy dramatické výchovy, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů a další odborníky a zájemce o drama a divadlo z více než 50 zemí světa. Jejími členy jsou převážně národní sdružení, která se zabývají vztahy mezi dramatem/divadlem a výchovou. Je však otevřena i regionálním organizacím a institucím, která se těmito oblastmi zabývají. (Sdružení pro tvořivou dramatiku je řádným členem IDEA od roku 2001.) IDEA byla založena v červenci 1992 v Portu (Portugalsko).
IDEA si klade za cíl prosazovat dramatickou a divadelní výchovu ve školách jako nedílnou součást výchovy a vzdělání a podporovat všechny, kdo se této činnosti věnují aktivně a kvalitně.
Vydává publikace, organizuje projekty, mezinárodní kongresy, konference, zprostředkovává mezinárodní výměny odborníků…

IDEA Day: 27. listopadu

Dosavadní světové kongresy IDEA
1992 Porto (Portugalsko)
1995 Brisbane (Austrálie)
1998 Kisumu (Keňa)
2001 Bergen (Norsko)
2004 Ottawa (Kanada)
2007 Hongkong
2010 Belém (Brazílie)
2013 Paříž (Francie)
2016 plánovaný kongres v Ankaře (Turecko) byl nejprve odložen a pak zrušen

10. světový kongres IDEA se bude konat v Pekingu 15.–20. 7. 2024.

Pozn.: Koordinační rada Sdružení pro tvořivou dramatiku, které je členem IDEA, ohlásila výkonnému výboru IDEA, že se STD kongresu nezúčastní na protest proti porušování lidských práv v ČLR.

Výkonný výbor IDEA
Prezidentka: Sanja Krsmanovićová Tasićová (Srbsko)
Viceprezidentka: Liliana Galvanová (Peru)
Pokladník: Joachim Reiss (Německo)
Komunikace: Coollen Roche (Austrálie)
Publikační činnost: Beth Murrayová (USA)
Projekty: Tom Willems (Nizozemí); Tomas Leijen (Nizozemí)
Tajemnice: Alexandra Espiridiaoová (Portugalsko)
Výzkum: Zeki Ozen (Turecko)
Vedoucí Young IDEA: Nefeli Angelogouová, Kathrin Goosesová (Německo)

Výbor valného shromáždění
Předsedkyně: Kristin Rundeová (Norsko)
Zástupkyně: Asa Ragnarsdottirová (Island)
Tajemník: Patrick Ogutu (Keňa)

Revizní skupina
Předsedkyně: Dagmar Hoeffererová (Rakousko)
Zástupce: Christine Hattonová (Austrálie)
Tajemník: Arnold Koledji (Togo)

AITA/IATA

Association Internationale du Théâtre Amateur /
International Amateur Theatre Association

www.aitaiata.net

Mezinárodní organizace amatérského divadla, jejímž ústředním heslem je "porozumění a výchova prostřednictvím divadla", pořádá festivaly, kurzy, dílny a další typy vzdělávacích akcí, konference, sympozia, koordinuje akce v oblasti amatérského divadla a divadla hraného dětmi a mládeží. AITA/IATA vyvíjí činnost v osmi regionálních centrech: ARC  –  Asijské RC, CARA  –  Karibské RC, CEARA  –  Středoamerické RC, CEC  –  Středoevropské RC, CIFTA  –  Comité International des Fédérations Théâtrales d'Amateurs Culture Latine = Mezinárodní výbor frankofonních a dalších románských federací amatérského divadla, NARA  –  North American Regional Alliance = Severoamerická regionální aliance, NEATA  –  North European Amateur Theatre Alliance = Severoevropská aliance amatérského divadla a SARA  –  South American Regional Alliance = Jihoamerická regionální aliance. (Sdružení pro tvořivou dramatiku je členem českého střediska AITA/IATA od jeho založení v roce 1990.)
V rámci AITA/IATA pracuje od roku 1995 Stálá komise pro děti a mládež (Standing Committee for Children and Youth). Stálá komise pravidelně koncipuje a odborně zajišťuje především dvě akce v oblasti dramatické výchovy:
-  světový festival dětského divadla  –  AITA/iATA World Festival of Children´s Theatre (poprvé byl uspořádán v Německu v Lingenu v roce 1991; 13. světový festival se konal na přelomu července a srpna 2014 v Lingenu a ČR tam úspěšně reprezentoval dětský divadelní soubor Tři boty z Třebotova s inscenací Nu vot!);
- kongres dramatu ve výchově  –  AITA/IATA Drama in Education Congress (poprvé se konal v Rakousku v roce 1974 a od té doby je pořádán vždy jednou za dva roky, v posledních letech na zámku Retzhof ve Štýrsku.

Generální sekretariát AITA/IATA:
Vene 6
10123 Tallinn  –  Estonia
Tel: +372 6418 405
Fax: +372 6418 406
E-mail: secretariat@aitaiata.org

National Drama

www.nationaldrama.org.uk

Hlavní britská národní organizace pro dramatickou výchovu je otevřena všem oblastem dramatických a divadelních aktivit. Členy ND jsou učitelé všech stupňů a typů škol, pedagogové volného času, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, lektoři, inspektoři, konzultanti, tvůrci divadla ve výchově, animátoři dramatických lekcí v muzeích a galeriích atd. Jak stojí v záhlaví webové stránky ND, ambicí této organizace je sdružovat ty, kteří jsou přesvědčeni, že drama je klíčovým prvkem kurikula 21. století.e
National Drama spolupracuje s mnoha organizacemi a institucemi, které sdružují nebo reprezentují pedagogy dramatické výchovy ve Velké Británii i ve světě, a je členem celosvětové světové organizace International Drama/Theatre in Education Association (IDEA).
National Drama zřizuje také internetovou službu CPD  –  Continuing professional Development (www.nationaldrama.org.uk/cpd), která má usnadňovat samostudium pedagogů: jsou tu publikovány ukázkové hodiny a výukové materiály. Nabízí čtyři barevně odlišené tematické oblasti. Zahrnuje dramatickou výchovu (drama ve výchově) i divadlo hrané dětmi.
Kromě toho lze na ND najít také webové stránky D4LC  –  Drama for Learning and Creativity (www.patricebaldwin.net/drama/projects). D4LC je organizace, která se soustředí na vzdělávání učitelů a tím k výraznějšímu a kvalitnějšímu průniku dramatu do škol. Nabízí výukové materiály, pozvání na konference. Pořádá pravidelné kurzy pro učitele, a to přímo v jejich působišti. Na stránkách je také fórum pro učitele, kteří se projektu D4LC účastní. Videoprezentace projektu je přístupná na: www.youtube.com/watch?v=yRj21I5FOHQ.
ND vydává časopis Drama (www.nationaldrama.org.uk/dramamagazine), který vychází dvakrát do roka v tištěné podobě. Stránky časopisu nabízejí přehledné obsahy starších čísel.
Od roku 2010 vydává ND také elektronický časopis Drama Research (www.nationaldrama.org.uk/journal), který vychází jedenkrát ročně. Registraci (tedy i přístup k článkům) je sice zpoplatněný, ale i bez registrace lze nahlédnout do obsahu jednotlivých čísel.

Kontakt na ND:
admin@nationaldrama.co.uk
National Drama Admin
21 Priory Road
Chessington
Surrey KT9 1EF

NATD

The National Association For The Teaching Of Drama

www.natd.eu

NATD (Národní asociace pro vyučování dramatu) funguje ve Velké Británii jako profesní sdružení učitelů dramatu ve Spojeném království i jinde ve světě. Členy NATD jsou učitelé různých stupňů škol, členové skupin divadla ve výchově a vzdělávání a lektoři.
NATD vydává pro své členy a další zájemce časopis The Journal for Drama In Education.

AATE

The American Alliance for Theatre and Education

www.aate.com

Americká aliance pro divadlo a výchovu a vzdělávání má tradici, která sahá až do 40. let 20. století: Její předchůdkyni první národní profesní organizaci dětského divadla Children´s Theatre Committee – založila v roce 1944 Winifred Wardová.
Posláním AATE je podporovat kvalitní divadlo a divadelní výchovu zprostředkovávat kontakty umělců, vychovatelů a badatelů a rozšiřovat možnosti pro vzdělávání a sebevzdělání. AATE publikuje periodika, osnovy, monografie, seznamy literatury, sponzoruje konference, iniciuje výzkum a tvůrčí aktivity, uděluje ceny, podporuje výměnu informací a námětů...

Kontakt:
Alexis Truitt
Director of Operations
4908 Auburn Ave.
Bethesda, MD 20814
United States
Ph: 301-200-1944
Fx: 301-280-1682

NAYD

National Association for Youth Drama

http://nayd.ie/home

Národní asociace, která se zabývá mladým divadlem a dramatickými aktivitami v Irsku. Podporuje praxi a šíření dramatu s mladými lidmi a rozvoj divadelních aktivit s dětmi a mládeží prostřednictvím národních a regionálních přehlídek mladých divadel, podněcuje vznik nových dramatických textů, publikací, kurzů a výzkumu. Sdružuje víc než padesát divadel a podporuje spolupráci divadel s místními institucemi a s centry dramatických a uměleckých aktivit. Podílí se na rozvoji dramatické výchovy v Irsku ve školách i v mimoškolních aktivitách.

Kontakt:
7 North Great George’s Street
Dublin 1, Ireland
+353 1 878 1301 info@nayd.ie

Drama New Zealand

www.drama.org.nz

Respektovaná novozélandská asociace sdružuje učitele dramatické výchovy a vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, kteří mají zájem na šíření, studiu a rozvoji dramatické výchovy v celé šíři od práce s nejmenšími dětmi po terciární vzdělávání.
Z hlavních cílů asociace Drama New Zealand:

 • zajistit a podporovat profesionální podmínky pro všechny učitele, aby se mohli seznámit s názory na dramatickou výchovu;
 • podněcovat rozvoj žáků a studentů prostřednictvím všech forem dramatické výchovy;
 • třikrát do roka vydávat časopis o dramatické výchově a jednou do roka uveřejňovat zprávu o stavu teorie a praxe dramatické výchovy;
 • zajišťovat dílny, které pomůžou rozvoji dramatické výchovy;
 • zasazovat se o dramatickou výchovu na národní úrovni;
 • informovat o stavu dramatické výchovy;
 • spolupracovat s National Association for Drama in Education of Australia;
 • být aktivním členem celosvětové organizace International Drama and Theatre in Education Association (IDEA).

Drama New Zealand vydává od roku 2009 internetový časopis o dramatické výchově Research in New Zealand Performing Arts – Nga Mahi a Rehia no Aotearoa, na němž se podílí také v Čechách narozená a českým učitelům dramatické výchovy známá Janinka Greenwoodová, významná reprezentantka novozélandské dramatické výchovy, která je profesorkou na University of Canterbury.

Drama Australia

www.dramaaustralia.org.au

Australská národní asociace dramatické výchovy sdružuje učitele a lektory dramatické výchovy a aplikovaného divadla. Je členem IDEA a NAAE (National Advocates for Arts Education). Na jejích stránkách lze najít údaje o publikacích týkajících se dramatické výchovy, kurikula (včetně národního kurikula), kalendárium akcí a projektů a další informace o australské dramatické výchově. Drama Australia má v každém australském státě své zastoupení. Členské organizace Drama Australia: ACTDA (Australian Capital Territory Drama Association), Drama NSW (Drama Education Association of New South Wales), Drama Queensland (Queensland Drama in Education Association), Drama TAS (Tasmanian Association for Drama in Education), Drama Victoria (Drama in education Association of Victoria), Drama West (Association of Drama Educators Western Australia), SAADIE (South Australian Association for Drama in Education).

Drama Victoria

www.dramavictoria.vic.edu.au

Nejstarší australská asociace pro učitele dramatické výchovy (byla založena v roce 1968). Podporuje a vzdělává učitele dramatické výchovy, pořádá vzdělávací akce, dvakrát do roka vydává časopis Mask. Je členem Drama Australia a IDEA.

Magyar Drámapedagógiai Társasóg honlapja

The Hungarian Drama and Theatre in Education Association (HUDEA)

www.drama.hu

Maďarské sdružení pro dramatickou výchovu a divadlo ve výchově bylo založeno v roce 1988. Jeho posláním je propracovávat metodiku dramatické výchovy pro školy, podporovat rozvoj dětských a mladých divadelních aktivit a pomáhat skupinám i jednotlivcům působícím v tomto oboru. Mezi jiným organizuje vzdělávání, národní přehlídky, vydává odborné publikace a čtvrtletně také časopis Drámapedagógiai Magazin.

Předseda:
Mária Dolmányová

Členové rady:
Zsuzsanna Tóthová (místopředsedkyně), Eszter Gyevi-Bíróová, László Kaposi, Arnold Nyári, Tibor Tegyi

Adresa:
Magyar Drámapedagógiai Társaság
1022 Budapest
Marczibányi tér 5/a
Tel/fax: +361 3361361
E-mail: drama@drama.hu

Káva Kulturális Mühely

www.kavaszinhaz.hu

Budapešťské středisko dramatické výchovy, které se zaměřuje především na divadlo ve výchově (T. I. E.).

Ředitel:
Gábor Takács

Adresa:
1117 Budapest, Kőrösy József utca 17.
Tel.: +36-1-315-07-81
kava@kavaszinhaz.hu

TPZ  –  Theaterpädagogisches Zentrum Lingen

www.tpz-lingen.de

Divadelní a pedagogické centrum v Lingenu (Ems, Dolní Sasko) organizuje vzdělávací programy, kurzy, semináře, konference, mezinárodní přehlídky (včetně světových festivalů dětského divadla), vydává odborné publikace… Zřizuje knihovnu, která obsahuje odbornou literaturu o dramatické výchově, divadle a příbuzných oborech z celého světa. TPZ Lingen je sídlem evropského střediska AITA/IATA  www.amateurtheatre.net

Adresa:
TPZ
Professorenhaus
Universitätsplatz 5–6
D-49808 Lingen (Ems)
Tel.: +49 591-91 663 0
Fax: +49 591-91 663 63

ASSITEJ

International Association of Theatre for Children and Young People /
Association Internationale du Théâtre pour l´Enfance et et la Jeunesse

www.assitej-international.org

Mezinárodní organizace divadla pro děti a mládež sdružuje profesionální i amatérské divadelníky, organizátory a pořadatele divadelních festivalů a dílen, vedoucí dětských a mladých divadelních souborů, divadelní teoretiky a kritiky a další zájemce o divadlo pro děti a mládež. Zaměřuje se především na zprostředkovávání informací (na webové stránce českého střediska ASSITEJ www.divadlo.cz/assitej lze mj. najít kontakty na česká divadla, divadelní skupiny a soubory hrající pro děti a mládež) a na podporu kvalitního divadelního umění pro děti a mládež (pořádání festivalů, výstav, dílen, seminářů, konferencí, udělování cen nejvýznamnějším osobnostem působícím v oblasti divadla pro děti a mládež). Od roku 2001 vyhlašuje ASSITEJ každoročně Světový den divadla pro děti a mládež (20. března), u jehož příležitosti se pořádají po celém světě – včetně ČR – divadelní přehlídky pro děti a mládež. (Sdružení pro tvořivou dramatiku je spolupořadatelem pražské přehlídky k Světovému dni divadla pro děti a – spolu s katedrou výchovné dramatiky DAMU – garantuje na těchto přehlídkách tu část programu, kterou tvoří divadelní inscenace hrané dětmi.)

Prezident:
Yvette Hardieová
ASSITEJ SOUTH AFFRICA
Postnet Suite 22
Private Bag X7
Muizenberg 7950, South Africa
Tel: +27 (0) 82 859 56 35
Fax: +27 (0) 86 538 8481
E-mail: yvette@hardie.co.za

Generální sekretariát:
Ivica Simic
ASSITEJ Croatia
Petra Preradovića 44/II
HR-10 000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4667034, +385 1 4667225
Fax: +385 1 4667225
E-mail: sec.gen@assitej-international.org, ivica@assitej-international.org

ANRAT

L’Association nationale de Recherche et d’Action théâtrale

www.anrat.net

Francouzská Národní asociace pro výzkum a divadelní aktivity, jíž v současné době předsedá Emmanuel Demarcy-Mota, je nezávislým sdružením, které bylo založeno už v roce 1983. Je podporována Ministerstvem výchovy, vzdělávání a kultury. V posledních letech spolupracuje s místními, regionálními i celostátními institucemi a orgány. Sdružuje umělce a pedagogy, kterým záleží na tom, aby děti měly příležitost setkávat se s divadlem a zabývat se jím také prakticky i v rámci školního vyučování.
ANRAT si klade tyto cíle:

 • rozvíjet divadelní aktivity dětí a mládeže ve škole prostřednictvím partnerství mezi učiteli a umělci, a to jak v rámci vyučování, tak v mimoškolní činnosti;
 • hledat nové podoby tohoto partnerství;
 • propagovat zajímavé divadelní aktivity dětí a mládeže;
 • zprostředkovávat členům nové poznatky, informace a výměnu zkušeností;
 • prosazovat uměleckou výchovu do obecného vzdělání všech dětí a mladých lidí ve školách.

ANRAT vydává od roku 2002 třikrát do roka časopis o divadelní výchově Trait d’Union a od roku 1988 se podílí na publikování edice Cahiers Théâtre éducation. Pravidelně organizuje setkání a konference o umělecké výchově a dílny, zejména v Avignonu v době, kdy se tam každoročně v létě koná divadelní festival, a zajišťuje kurzy a semináře.

FNCTA

FÉDÉRATION NATIONALE DES COMPAGNIES DE THÉATRE ET D'ANIMATION

www.fncta.fr/accueil/index.php

Francouzská organizace, založená v roce 1907, sdružuje amatérské divadelní soubory včetně souborů dětí a mládeže. Pořádá národní přehlídky, vzdělávací akce, vydává čtvrtletní revue Théatre et Animation a řadu regionálních bulletinů.