OBSAH PERIODIKA DIVADELNÍ VÝCHOVA

Divadelní výchova vycházela jako bulletin Ústředního domu lidové umělecké tvořivosti (ÚDLUT), od roku 1972 Ústavu pro kulturně výchovnou činnost (ÚKVČ) a jeho útvaru zájmové umělecké činnosti (ÚZUČ). Odpovědnou redaktorkou všech ročníků byla Eva Machková. V letech 1966–1974 vydávala redakce DV navíc sešity dramatických textů a scénářů pro dětské soubory pod názvem TEXTOVÉ PŘÍLOHY DIVADELNÍ VÝCHOVY. S Divadelní výchovou úzce souvisely také dvě další edice vycházející v ÚDLUT, resp. ÚKVČ: KNIHOVNIČKA DIVADELNÍ VÝCHOVY (1969–1978) a TEXTY DĚTSKÉ SCÉNY (1971–1980).

(Tlačítka PDF u jednotlivých čísel umožňují přístup ke kompletnímu obsahu časopisu v obrazové podobě.)


Řada I

Ročník I (1964)

č. 1        PDF

Redakce: Úvodem
Zdeněk Srna: Školení, nebo divadelní výchova?
RECENZE S UKÁZKAMI
em [= Eva Machková]: M. N. Simkovskij: Universita umělecké výchovy...
ANKETA
(1) Je pro výchovu herce nutná také výchova v uměleckém přednesu? A proč? (2) Má být výchova herce v uměleckém přednesu zcela totožná s výchovou toho, kdo se chce věnovat pouze recitaci? Jsou-li nutné diference (zesílení či zeslabení významu některých postupů či principů tvůrčí práce přednašeče pro hereckou práci) - čeho se týkají? - Odpovědi: Lola Skrbková, Vladimír Halada, Eva Seemannová, Jiří Hraše
PRAMENY
Studio při D 34 (Zkrácený záznam diskuse na Divadelním festivalu a semináři D34 v Karlových Varech v srpnu 1958...) Citovaní účastníci diskuse: E. F. Burian, Cernescu, Skolimowski, Kočová, Mullerstahl
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
CPARA (Centralna poradnia amaterskiego ruchu artystycznego) ve Varšavě...
Rámcový program školení v Divadelním studiu CPARA
ZPRÁVY
Na katedře loutkářství
Vyšlo v ÚDLUT
BIBLIOGRAFIE
Osvetový ústav v Bratislavě...

č. 2        PDF

Karel' Martínek: Mejercholdova předrevoluční studia
RECENZE
Vladimír Halada: E. F. Saričeva: Jevištní řeč, JAMU, Brno 1963
Otto Rödl: Kurs pro učitele loutkářství
LITERATURA
em [= Eva Machková]: Institut osvěty a novinářství vydal letos v zimě ve SPN skripta doc. dr. Františka Hyhlíka Základy pedagogiky a úvod do výchovy dospělých...
PRAMENY
Konference o pantomimě (Záznam z konference, kterou uspořádala JAMU v Brně 9. listopadu 1959) Citovaní účastníci: Antonín Kurš, Jiřina Ryšánková, Eva Kröschlová, Karel Bundálek
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Šestnáctý celodenní kurs pro režiséry a instruktory amatérského divadla (Britské dramatické ligy). 24. dubna - 29. června 1962
Divadelní sbor (výtah z ustanovení o zkouškách pro rok 1962)
EDICE ÚDLUT
Vyšlo
V tisku
Připravujeme
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 3        PDF

Daniela Musilová: Poznámky k metodě práce v uměleckém přednesu
Tříletý seminář uměleckého ¨přednesu, který v současné době probíhá ve Východočeském kraji...
Hana Budínská: Loutkové divadlo jako prostředek všestranné výchovy dětí
Seminář o estetické výchově dětí (Diskusní příspěvky ze sekce recitační a výňatek z diskuse v sekci loutkářské) Citovaní účastníci diskuse: V. Kubálek, Z. Vykopal, Kühnel, Sirná, Filipi, Hradská, Mezerová, Siková
ANKETA - Lidové školy umění...
PRAMENY
Miroslav Rutte: Myšlenky o herecké výchově (Z knihy O umění hereckém)
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Holandsko - Základní školení pro režiséry-amatéry
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 4        PDF

Milan Obst: Výchova herce a režiséra v pojetí Jindřicha Honzla
PRAMENY
Výňatky z brožury Navrhujeme školu pro výchovu filmového dorostu, kterou vydali Jindřich Honzl a Otakar Vávra v dubnu 1939 ve Zlíně - Z úvodu Jindřicha Honzla
ANKETA [o LŠU]
Odpovědi: Jaroslav Němeček, Běla Tringlerová-Zdenkovičová, Jana Vobrubová
Jan Votruba : Psychologie ochotníkům - a proč? (recenze skript: Hugo Široký: Úvod do herecké psychologie, SPN, Praha 1964; Ivo Pondělíček: Psychologie ve vztahu k umění, SPN, Praha 1964)
EDICE ÚDLUT
Vyšlo
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]


Ročník II (1965)

č. 5        PDF

Eva Machková: Amatérská studia při profesionálních divadlech
Otvíráme dnes diskusi k studiím při profesionálních divadlech...
Kamil Marek-Zdeněk Kokta: Metodika výchovné a vzdělávací práce v amatérském studiu při profesionálním divadle
INFORMACE
Schůzka učitelů literárně dramatických oddělení LŠU...
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
V roce 1963 konala se v Moskvě všesvazová konference vědeckých a vysokoškolských pracovníků na téma Estetická výchova pracujících v období rozvinuté výstavby komunistické společnosti...
A. S. Molčanova: K otázce psychologické podstaty estetického vkusu
PRAMENY
Z Režisérova zápisníku Jiřího Mahena
PEDAGOGICKÝ SLOVNÍČEK
Vědomosti
Dovednosti
Návyky
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č.6        PDF

Ljubov Klosová: Z počátků našeho divadelního školství
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Einar H. Bergvin: O otázkách výchovy divadelních ochotníků ve Švédsku (Psáno pro Divadelní výchovu)
Zdeňka Denksteinová: Co recitovat z Wolkra
Eva Machková: Pedagogika ochotníkům - a proč? (recenze publikaci Pedagogické otázky vysokoškolského studia, redakce A. M. Dostál, SPN, Praha 1964, a Kamil Škoda: K teorii výchovy a vzdělávání dospělých, Učební texty vysokých škol, SPN, Praha 1965)
PRAMENY
Teze osnov herecké výchovy [na divadelní fakultě AMU v Praze]
Osnovy uměleckého přednesu [na divadelní fakultě AMU v Praze]
EDICE ÚDLUT
Vyšlo
Z NOVÝCH KNIH
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 7        PDF

Erik Kolár: Teorie a praxe ve výchově režisérů na loutkářské katedře AMU
Otokar Zich: Teorie ovšem nedělá umění...
Josef Mlejnek : Práce s dětmi na jevišti
INFORMACE
Jan Šrámek: V druhé polovině dubna jsem se zúčastnil (...) besedy, kterou uspořádala komise uměleckého přednesu ČSDFU...
Eva Machková: V letošním roce jsme navázali spojení s Educational Drama Association...
Eva Machková: Profesor Anton Jurovský, jeden z předních představitelů naší psychologie, vydal letos v SPN pod názvem Kultúrny vývin mládeže'výsledky výzkumu...
PRAMENY
Na jaře loňského roku uspořádal Mezinárodní divadelní ústav (I.T.I.) v Bukurešti kolokvlum o problémech Improvizace...
Michel Saint-Denis: Improvizace jako prostředek vývoje fyzických a psychických hereckých schopností
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č.8        PDF

George Dem. Loghin: Hlavní charakteristiky profesionální výuky herce, význam improvizace v divadelní výuce (Ze symposia o improvizaci v herecké výchově, uspořádaného I.T.I. v Bukurešti v dubnu 1964)
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Stefan Papée: Úloha školního divadla při výchově mládeže (Výňatky z článku v časopise Teatr ludowy, 1965, č. 1-2)
Anglie. Informovali jsme čtenáře v jednom z dřívějších čísel o tom, že jsme navázali kontakt s anglickou Educational Drama Assoclation (Výchovný svaz dramatu). Přinášíme nyní několik výňatků z posledního čísla bulletinu této organizace - Creative Drama...
INFORMACE
Eva Machková: Kurs švédských ochotníků...
PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍČEK
Anna Koudelková: Představy. Fantazie, její druhy. Fantazijní přetváření skutečnosti. Fantazie, osobnost, city. Vývoj fantazie
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 9        PDF

Zdeněk Srna: Co s teorií a historií v divadelní výchově
Božena Půlpánová: Divadelní konference v Tunisu
INFORMACE
Eva Machková: Seminář o Schulwerku Carla Orffa přivedl koncem září do posluchárny Výzkumného ústavu pedagogického několik desítek lidí...
PRAMENY
Cíle kultury řeči [na divadelní fakultě AMU v Praze]
Návrh osnov techniky hlasu [na divadelní fakultě AMU v Praze]
Osnovy jevištní řeči [na divadelní fakultě AMU v Praze]
RECENZE
Eva Machková: Krajské kulturní a osvětové středisko v Brně (recenze publikací Z. Srna-A. Závodský: Literatura o dramatu a divadle, Karel Bundálek: Přehled dějin činoherní režie, A. D. Avděiev: O problematice původu divadla a specifičnosti divadelního umění)
PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍČEK
Vladimír Tardv: Pojem schopnosti
EDICE ÚDLUT
Z materiálů vydaných v poslední době...
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 10        PDF

Karel Martínek: Mejercholdova divadelní pedagogika (Na základě materiálů časopisu Láska ke třem pomerančům)
Vítězslava Šrámková: Šedesát let Princezny Pampelišky
PRAMENY
Alalne Pelcz : Psychológla bábkovej hry
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Horace a žáci třetí třídy moderní větve lycea Edmont-Perrler v Tulle (Z francouzského časopisu Théâtre Enfance et Jeunesse)
PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍČEK
A. M. Dostál: Metodika
EDICE KOS PLZEŇ
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]
Divadelní výchova - 1.řada 1964 - 1965 [obsah]


Ročník III (Řada II) (1966)

č. 1        PDF

Helena Tesárová-Hořejšová: Význam hudební a pěvecké výchovy pro herce
J. A. Komenský: A poněvadž se ničemu neučíme bez prohřešků a chyb...
Jiří Hraše: Řečník a recitátor
J. H. Pestalozzi: Vychování...
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Einar H. Bergvin: Otázky výchovy divadelních ochotníků ve Švédsku II
DISKUSE
Eva Machková: Dvě koncepce (Osobitost, nebo průměr? - Cíl literární výchovy - Co je pěkné a co je umělecké? - Specifika umění - Morální výchova a umění - Člověk a umění - Umění a didaktika - Principy a zásady kontra obsah - Škola a umělecká tvořivosti)
J. J. Rousseau: V pořádku přirozeném...
K TEXTOVÉ PŘÍLOZE
V tomto'čísle zahajujeme vydávání textové přílohy Divadelní výchovy. Počítáme se dvěma typy příloh...
0lga Velková: Oč snad jde
J. J. Rousseau: "Navrhuj to, co jest možné..."
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 2        PDF

Eva Machková: Tolstoj a dětská literární tvořivost
Eva Seemannová: Svatá panna Dorota a Recitační studio Šrámkova domu
INFORMACE
Marie Hejnová: 10. Šrámkova Sobotka
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Josepf Majault: Divadlo hrané dětmi - "dramatická hra"
Divadlo a školní mládež (Švédsko)
K TEXTOVÉ PŘÍLOZE
Eva Seemannová: Pásmo dětské poezie Františka Hrubína
EDICE ÚDLUT
V bulletinu Umělecký přednes vyšlo...
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 3        PDF

R. N. .Pemberton-BiIling-J. D. Clegg: Drama jako vyučovací předmět (Drama v činnosti - Drama a jeho cíle - Sebevyjádření - Rozvoj fantazie - Pohyb - Řeč - Organizování představ - Učit se naslouchat - "Vyhrát se" - Společenská příprava - Snášenlivost - Umělecké uvědomění - Disciplina - Jednota složek)
Catherine Dasté-Allwright: Zkušenost divadla pro děti vymýšleného dětmi (Psáno pro Divadelní výchovu)
INFORMACE
-em- [= Eva Machková]: X. Šrámkův Písek...
Vratislav Kubálek: Na okraj uveřejněných textů (metodická poznámka)

č. 4        PDF

Miroslava Jandeková: Dramatické oddělení konzervatoře - středoškolský předstupeň výchovy herce
R. N. Pemberton-BiIling-J. D. Clegg: Drama v praxi
K. S. Stanislavskii: ...V životě mluvíme vždycky jen to, co je třeba říci...
Jana Vobrubová: K literárním pracím z jablonecké LŠU
PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍČEK
J. Stefanovič: City. Afekty. Nálada
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 5        PDF

O výchově v západním Německu
Dr. Wilhelm Twittenhoff: Múzický vzdělávací ústav v Remscheidu
Werner Simon: Slovo a hra
Olga Velková : O čem sním
Rudolf Krátký: IV. mezinárodní symposium o herecké výchově - Benátky 1966
PRAMENY
em [= Eva Machková]: K principům estetické výchovy (Z knížky Alfreda Lichtwarka Výcvik nazírání na díla umělecká)
Hana Budínská: Jak vznikla úprava Pohádky o dvou O
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 6        PDF

Vratislav Bartůněk: Soubor a osnovy?
Werner Simon-Hartwig Koerfer: K improvizační hře (Z časopisu Deutsche Jugend-NSR)
RECENZE
šr: Kdo rychle dává... [recenze dvou čísel periodika Biuletyn Městského domu kultury, Varšava]
PRAMENY
Školské divadlo humanistické (Z knihy Zikmunda Wintra O životě na vysokých školách pražských knihy dvoje [1899])
Jana Vobrubová: Bubínek ze skla (K práci na realizaci stejnojmenného pásma)
EDICE ÚDLUT
Bulletin Umělecký přednes
Divadelní výchova 1966 (řada II) Obsah


Ročník IV (Řada III) (1967)

č. 1        PDF

Marie Hejnová: Divadlo a mládež [recenze knihy Léon Chancerel: Le théâtre et la jeunesse, Paříž 1946]
J. A. Komenský: ...Je lépe něco vůbec nekonati...
Jiří Maršík: K herecké pohybové výchově [komentář k II. dílu sborníku Základy hereckého umění - Grundlagen der Schauspielkunst, E. Fridrich, Hannover, 1966]
Agnes Schochová: Obory pohybové výchovy
DISKUSE
Marie Votavová:K výstižnému nástinu neuspokojivé situace v literární výchově na školách II. cyklu připojuji něco ze svých zkušenosti...
RECENZE
Vítězslava Šrámková: Už název studie... [recenze knihy Svatopluk Cenek: Teorie literatury v literární výchově]
Karel Kosík: Strukturu věci čili věc samu není možno pochopit bezprostředně...
Eva Seemannová: "Dětský" Šrámek
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 2        PDF

Karel Soukup: Děti a loutky - problémy a zkušenosti
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Eva Machková: Znovu o improvizaci [recenze s ukázkami z knihy Theo Vesseur: Improvisieren und Dramatisieren mit Kindern]
DISKUSE
Marie Hejnová: O středoškolských souborech a školní literární výchově
Věra Kramářová: Podnětný článek V. Bartůňka Soubor a osnovy? nenechá lhostejným nikoho...
Šárka Štembergová: Na okraj uveřejněných textů
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 3        PDF

Jana Vobrubová: At' se na mne nedívá a nesměje se mi!
Daniela Musilová: Přednes jako součást herecké tvorby (Diskusní příspěvek na celostátním aktivu o uměleckém přednesu 15. 5. 1967)
Ivan Šupáček: Hlasové poruchy v dětském věku - 1. Kolik dětí trpí hlasovými poruchami
Z PŘEHLÍDEK 67
Eva Machková: Wolkrův Prostějov
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Hugh Lovegrove: Myšlenky o principech dramatu ve výchově. Spíš způsob života než vyučovací předmět (Psáno pro Divadelní výchovu)
Vratislav Bartůněk: K textové příloze
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 4        PDF

Věra Kramářová: Pět let Strážnice Marušky Kudeříkové
Daniela Musilová: Dopis mladým adeptům herectví, kteří se chtějí přihlásit k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu AMU v Praze; a také těm, kteří jim chtěj! pomáhat
Jindra Delongová: O práci brněnského Pirka (k textové příloze)
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 5        PDF

Výchova herce ve škole Uměleckého divadla. První ročník (Výňatky z brožury vydané v roce 1962 školou MCHAT v Moskvě)
RECENZE
šr [= Vítězslava Šrámková]: Divadlo radosti (recenze knížky Klementyna Solonowicz-Olbrychska: Divadlo radosti)
Ivan Šupáček: Hlasové poruchy v dětském věku - 2. Nejčastější druhy poruch
Z PŘEHLÍDEK 67
Marie Hejnová: Několik poznámek k XI. Šrámkově Sobotce
John Mann: ...při výcviku jednotlivců k větší tvořivosti...
Dvakrát Bella Achmadulinová. K textové příloze:
Marie Votavová: Můj rodokmen - Recitační studio okresní knihovny ve Svitavách
Jana Vobrubová: Struna - Literárně dramatický odbor LŠU v Jablonci nad Nisou

č. 6        PDF

Jan Port: Divadelní výchova na řádových školách v období Temna (1600 - 1800)
Ivan Šupáček: Hlasové poruchy v dětském věku - 3. Hlasové poruchy z přemáhání hlasu
PSYCHOLOGICKÝ SLOVNÍČEK
Eva Vvskočilová: Komunikace
Jindra Delongová: Motýli tady nežijí (K textové příloze)
Divadelní výchova 1967 (řada III - ročník 4). Obsah


Ročník V (1968)

č. 1        PDF

Dalibor Pícka: Základní všeobecné vzdělání a divadlo (Poznámky k problému)
Ivan Šupáček: Hlasové poruchy v dětském věku - 4. Prevence hlasových poruch z přemáhání hlasu
PRAMENY
Jan Amos Komenský: Schola ludus - Předmluva ke scholarchům
DISKUSE
V listopadu minulého roku jsme rozeslali dotazník učitelům literárně dramatických oddělení lidových škol umění a vedoucím dětských souborů...
Marie Votavová: U nás na Vysočině. Poznámky ke scénickému pásmu veršů Miloslava Bureše

č. 2        PDF

Jannila Petránková: Práce v dramatickém kroužku jako prostředek psychoterapie
Ivan Šupáček: Hlasové poruchy v dětském věku - 5. Připomínky lékaře k práci dětských souborů
Vítězslava Šrámková: Talent s otazníkem (Odpovídají: Olga..Schmidtová, učitelka LŠU v Praze 10, Taťána Vavřincová,.herečka Divadla S. K. Neumanna v Praze, učitelka LŠU v Kralupech nad Vltavou, Zdeněk Matějček, KÚNZ, psychiatrická poradna pro děti a mladistvé, Eva Vyskočilová, Ústav učitelského vzdělávání UK, Jan Fišer, Pedagogická fakulta UK, Jan Souček, Pedagogická fakulta UK, František Salzer, děkan divadelní fakulty AMU, MiIoš:Nedbal, člen činohry Národního divadla, profesor DAMU, Vlasta Fabiánová, členka činohry Národního divadla a profesorka DAMU, Miloslav Disman, režisér Čs. rozhlasu, vedoucí DRDS)
Josef.Mlejnek: Spolupráce dětí na textu divadelní hry (K textové příloze)

č. 3        PDF

Qlga Velková: Smyslové vnímání
Eva.Machkoyá: Typy dramatické výchovy
Ivan Šupáček: Hlasové poruchy v dětském věku - 6 .Akustika sálu
RECENZE
em [= Eva Machková]: Nepřehlédněte (recenze publikací: Dalibor Pícka: Vyrostou z nich čtenáři, SPN, Praha 1968,.a Otázky psychologie schopnosti žáků, SPN, Praha 1968)
Olga Scheinerová: Děti si píší své scénky samy
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 4        PDF

Jana Vobrubová: Vytvářeni kolektivu nových žáků LŠU
Ivan Šupáček: Hlasové poruchy v dětském věku - 7. Srozumitelnost řeči
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Eva Machková: Letos v únoru jsem byla s Olgou Velkovou (...) vyslána na studijní (...) cestu do Anglie...
Ústřední škola řeči a dramatu (CentraI School of Speech and Drama)
Nová kolej řeči a dramatu (The New College of Speech and Drama)
Kolej řeči o dramatu Rose Brufordové (Rose Bruford Training College of Speech and Drama)
Eva Machková: Typy dramatické výchovy (Pokračování)
Marie Hejnová: K dramaturgii lidových her v dětských a studentských souborech
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 5        PDF

Einar H. Bergvin: Jak vyrůstalo ve Švédsku dětské divadlo (Psáno pro Divadelní výchovu)
Bertha Myersová: Historie a vývoj školy divadelního uměni v Toynbee
Eva Machková: Typy dramatické výchovy (Dokončeni)
RECENZE
-em- [= Eva Machková]: Mladou scénu (...) vydává Krajské osvětové středisko s Krajským domem pionýrů a mládeže v Hradci Králové... (recenze periodika Mladá scéna)
Šárka Štembergová: Proč Maškaráda (K textové příloze)
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 6        PDF

Ludmila Žáčková: Učitel - řeč - recitace
Sergej Hessen: Svoboda je tvorbou nového...
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Eva Vyskočilová: Holandský model přípravy učitelů (Akademie pro výraz a slovem a pohybem)
Josef Mlejnek:Týden v anglické škole dramatu
INFORMACE
em [= Eva Machková]: Literárně dramatickým oborům LŠU a jejich nejzávažnějšim problémům byla věnována třídenní schůzka v Havířově koncem června...
Šárka Štembergová: Krátce k příloze
Sergej Hessen: Osobnost neustále roste nebo degeneruje...


Ročník VI (1969)

č. 1        PDF

Vítězslava Šrámková: Jak dál? (Tři interview) (Jitka Čelechovská, učitelka LDO LŠU v Mladé Boleslavi, Zdeněk Srna, FF UJEP, Brno, Eva Müllerová, pracovnice pro LŠU na ministerstvu školství)
J A Komenský: ...kde duch nepociťuje vnadidla, tam se nepřiklání...
Jindra Delongová: Pohyb v dětských divadelních souborech
Diesterweg: Umění vyučovat není umění sledovat...
PRAMENY
Jaroslav Šíma: Estetická výchova z hlediska sociologického. Sociologické předpoklady a důsledky estetické výchovy (Z knihy Sociologie výchovy, Praha 1938)
K TEXTOVÉ PŘÍLOZE
Šárka.Štembergová: Všem, kdo pracuji s dětmi v literárně dramatické výchově!
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 2        PDF

Jiří Oudes: Vesnické děti a loutky
Jindra Delongová: Pohyb v dětských divadelních souborech (Pokračování)
Olga Velková: Tvorba jako životní styl
Luba Krejčí: Stalo se mi vášní hledat a přesvědčovat se o dalších a dalších formách oděvu od dob starých civilizací po dnešek...
Jana Vobrubová : K textové příloze
Knihy, které vás budou zajímat
EDICE ÚDLUT
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 3        PDF

Jitka Čelechovská: Kam s ním? Nerudovské dilema nad literárně dramatickým oborem
Jíndra DeIongová: Pohyb v dětských divadelních souborech (Dokončení)
PRAMENY
Franz Röser: O výchovné, formující a léčivé síle hry
Magdalena Mansteinová: Léčivá moc hry
Herman Rudolph: Dovolte mi, abych shrnul účinky, které mají nejrozmanitější formy představující (zobrazující) hry...
Josef Mlejnek: Rozčitadlo k dětské hře (K textové příloze)
EDICE ÚDLUT
V letošním roce začínáme vydávat pro naše čtenáře Knihovničku Divadelní výchovy...
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 4        PDF

Marie Hejnová: Kulturní chování a dětský dramatický projev
Miloslav Disman: Rozvíjení estetických činností na pokusných školách třicátých let
PRAMENY
K G. Collier: Sociální úkoly výchovy (Úryvek z knihy K. G. Colliera The Social Purposes of Education, London 1959, kapitola 9, Učeni)
Jana Vobrubová: Na vysvětlenou k práci na etudách
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 5        PDF

Naše divadlo. Dětské a mládežnické divadlo města Stockholmu
Rune Eklund-Julius Rolander-Elisabeth Kullenbergová: Směrnice
PRAMENY
Mezinárodní seminář Loutkové divadlo v estetické a etické výchově dětí a mládeže byl uspořádán letos v červenci v Chrudimi...
Samuel Eugster: Loutková hra jako pedagogický - nikoli morální - nástroj
Ingrid Lagerqvist: Maňásek jako prostředek k navázání kontaktu v léčebně pedagogickém procesu
Věra Pánková: K textové příloze
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 6        PDF

Jana Vobrubová: Před zahájením školního.roku na Akademii pro výraz slovem a pohybem v Utrechtu
PRAMENY
Jaromír Uždil: Umělecká kritéria ve výtvarné práci děti
Eva Machková: "Lehrstücky" - Bertolta Brechta
Marie Hejnová: Passion. Recitační studio Šrámkova domu v Sobotce (K textové příloze)
EDICE ÚDLUT
Vydali jsme...
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]


Ročník VII (1970)

č. 1        PDF

Jan Amos Komenský: Schola ludus. Předmluva k členům městské rady amsterodamské
Eva Kröschlová: Co je to Orff-Schulwerk
RECENZE S UKÁZKAMI
Eva Machková: Co je skupinové drama (recenze publikace D. E. Adland: Group Drama, London 1966)
Upozornění učitelům lidových škol umění
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 2        PDF

Jana Vobrubová : Otevřít k něčemu oči. Zápisky o práci s dětmi z Dětského domova v Jablonci nad Nisou
RECENZE
Eva Machková: Jak nepsat hru pro děti (G. L. Kerman: Plays and Creative Ways with Children, New York 1961)
Karel Hamberger: Pracujme s dětmi zajímavěji (Ze zkušeností z práce se souborem na ZDŠ)
Věra Pánková: K inscenaci dramatické úpravy "Pěti holek na krku"
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 3        PDF

Eva Vvskočilová: Učitelství jako povolání dramatické. Zpráva o pokusu konaném na pražské pedagogické fakultě
Vítězslava Šrámková: Jak se co dělá aneb Pohled do kuchyně DRDS [rozhovor s Miloslavem Dismanem]
Vladimír Adámek: K 5. výročí ASSITEJ
Jana Vobrubová: Otevřít k něčemu oči. Zápisky o práci s dětmi z Dětského domova v Jablonci nad Nisou (pokračování)
Šárka Štembergová: Co jsme chtěli básníkem říci (K textové příloze)
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 4        PDF

Feliks Jakubowski: Informace o divadelním studiu CPARA (Ústřední poradna amatérského uměleckého hnutí)
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Vratíslav Kubálek: Zpráva o návštěvě PIRKA v Anglii
Eva Machková: Organizace dramatické výchovy v Anglii
Jana Vobrubová: Otevřít k něčemu oči. Zápisky o práci s dětmi z Dětského domova v Jablonci nad Nisou (pokračování)
Věra Pánková : K textové příloze
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 5        PDF

Vítězslava Šrámková: Pro dětí to nejlepší?
Jana Vobrubová: Otevřít k něčemu oči (pokračování)
Eva Machková: Co je tvořivost. Podle brožury E. P. Torrance: Creativity (Washington 1963) přeložila a volné zpracovala E. Machková
RECENZE
Marie Votavová: Svatopluk Cenek: Mladí lidé - svět literatury - škola. Sborník statí o individuální četbě středoškoláků. SPN 1968
Redakce: K textové příloze
Marie Votavová: K pásmu "Pojďme spolu do zoo!"
Marie Votavová: K pásmu Veršů Jiřího Ortena Cesta k mrazu
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 6        PDF

Jiří Hraše: O interpretaci literárních a dramatických textů (Poznámky ke koncepci vyučovací osnovy)
RECENZE S UKÁZKAMI
Šárka Štembergová: Úvod do dětského dramatu [recenze knihy Peter Slade: An lntroduction to Child Drama]
Milena Cesnaková-Michalcová: České humanistické divadlo (Z přednášky na 40. Jiráskově Hronovu)
Jana Vobrubová: Otevřít k něčemu oči (Dokončení)


Ročník VIII (1971)

č. 1        PDF

Jaromír Sypal: O práci dětského divadelního souboru v Kaplicích [sic!]
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Olga Brucheová: Dramatizace v dějepise. Výtah z knihy Vittorio d´Alessandra: Esperienze di drammatizzacione della storia (Florencie1967) zpracovala Olga Brucheová
Jiří Hraše: O interpretaci literárních a dramatických textů II (Praktický příklad a poznámky k metodice výuky)
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 2        PDF

Josef Mlejnek: Zlatou branou do světa dětské fantazie
Vladislav Lejska: Vliv společenských faktorů na vývoj artikulace dětí
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Eva Machková: Dramatická výchova v Dánsku [informace o publikaci Elsa Oleniusová-Svend Moller-Nikolaisen: Skabende dramatik, Kodaň 1969] IMPROVIZACE A DRAMATIZACE
em [= Eva Machková]: Náměty pro dramatickou hru

č. 3        PDF

Drahomíra Čeporanová: Divadlo ve školní praxi sedmdesátých let 19. století
František Singule: Úvod do současné pedagogiky
Vítězslava Šrámková-Eva Pávková: Dítě v divadle
Marie Heinová: Ubohá a šťastná

č. 4        PDF

Eva Pávková: Dítě v hledišti
František Singule: Úvod do současné pedagogiky II
Drahomíra Čeporanová: První diskuse o vztahu divadla a dětí na rozhraní 19. a 20. století
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
T. B. Jensenová: Osobnost vedoucího. Výňatky z dánské knihy T. B. Jensenové: Dramatisk leg (Dramatická hra), Kodaň 1969
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 5        PDF

Drahomíra Čeporanová: Miloslav Jareš a divadlo mládeže
František Singule: Úvod do současné pedagogiky III
Eva Pávková: Dítě v hledišti (Dokončení)
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 6        PDF

VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Zdeněk Digrin: Dramatická výchova v Itálii
František Singule: Úvod do současné pedagogiky IV
DOKUMENTY
Eva Machková: Divadlo, děti a mladí lidé. Podle časopisu International Thearre Information, jaro 1971, přeložila Eva Machková
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]


Ročník IX (1972)

č. 1        PDF

Miloslav Disman: ,,Dětský herec" nebo "dítě na jevišti"?
RECENZE
Zdena Josková: Zdá se, že opět potěšitelně přibylo amatérských souborů, které se rozhodly hrát pro děti... [recenze her: Jan Jílek: Jak se broučci měli rádi; Jan Makarius: Čarovný bubínek; Milan Daněk: Zajatci Rubínové řeky, Jaroslav Žák a Miloš Stránský: Kouzelné rukavice, Charles Dickens-Stanislav Vlček: Kouzelná rybí kostička, Milada Bařinková: O smutné princezně]
PRAMENY
Red.: Už dříve jsme přinesli články o práci Akademie pro slovní a pohybový výraz v Utrechtu...
Učební plán Akademie pro slovní a pohybový výraz

č. 2        PDF

Jana Vobrubová: O dětském divadle v NDR
Miloš Gerstner: Velký motiv a šťastná děvčata
František Singule: Výzkumné metody v pedagogice
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 3        PDF

Květa Sypalová-Jaromír Sypal: Vítr z bedny
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
L. Konsgrud-E. Rosdahl: Přehled historie dramatu ve službách pedagogiky. Z knihy L. Konsgruda a E. Rosdahla Dramík. vydané v Kodani 1968
František Singule: Rozvíjení tvořivosti a tvořivého nadání v procesu výchovy

č. 4        PDF

Marie Hejnová: Cesta jednoho souboru (10 let Recitačního studia Šrámkova domu v Sobotce)
Květa a Jaromír Sypalovi: Vítr z bedny (Dokončení)
NAŠE TIPY
-js- [=Zdena Josková]: Ochotnické soubory hrající pro děti... [recenze her Alexandr Chmelik: Můj přítel Kolka, Vadim Korostylev: Čáry, mary, fuk!, Samuil Maršak: Dům kočky Modroočky, Sergej Michalkov: Veselý sen aneb Tři pomeranče, M. Pinčevskij: Čapí mládě, Gyula Urbán: Bleděmodrý Petr]
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 5        PDF

Eva Machková: Přehlídky a problémy kolem nich
Daniela Musilová: O výchovném významu sborového recitačního projevu
Miloslav Disman : O zcizovacím principu (efektu), jak. se odráží v zážitku dítěte-diváka a posluchače uměleckého díla, v dětské hře spontánní i v dětské tvořivé hře dramatické, podněcované dospělým
Karel Soukup: Živáčci (K diskusi o zcizovacím efektu)
NAŠE TIPY
Tentokrát ze současného i staršího repertoáru Divadla Jiřího Wolkra v Praze [recenze her: J. Veselý-J. Bartoš-P. Hradil: Kurando a Špádolíno. Jana Knitlová-Karel Šiktanc: Pohádka z broskvových květů, Jan Jílek: Jak se broučci měli rádi, Jan Jílek: Kašpárek. Honza a zakletá princezna, Jan Jílek: Kašpárkovy vánoce]
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]

č. 6        PDF

Alexandr Gregar: Koráb kotvil pod Alpami (Ze stránek palubního deníku)
Marina Volšická: Kolektiv není jen slovo
Marie Chytrová: Divadelní soubor - jeden z prostředků výchovy dětí
NAŠE TIPY [recenze her: Samuil Maršak: Dvanáct měsiců, František Hrubín: Sněhurka a sedm mužíčků, Jan Jílek: O slunečníku, měsíčniku a větrníku, Jan Jílek: Pták Ohnivák a liška Ryška, Josef Kainar: Zlatovláska, Olga Lichardová-Magda Lokvencová: Popelka, Božena Šimková: Sedmero krkavců]
BIBLIOGRAFIE [kartotéka]


Ročník X (1973)

č.1        PDF

H. Konrad Hoerning: Improvizace a hra spatra
Eva Kröschlová: Pojem uvolnění ve výchově herce (Otázky nejen pro pedagogy divadelních škol)
Josef Mlejnek: Dramatická hra v sovětském tisku
Zdeněk Šimanovský: Dát možnost aneb Co zbylo z "lidušky"
NAŠE TIPY [recenze her: Miloslav Disman: Tři medvíďata, Jan Grabovski: Vlk, koza a kůzlátka, Herald Hauser: Zajíček Doveda, Zdenka Horynová: O včelce Lindě, Zora Jirásková-Neta Deborská: Dřevěný zámeček; Jan Karafiát-Jiři Flíček: Broučci, G. Matvějev: Kouzelná galoše, Sergej Michalkov: Zajíček Chlubílek, Václav Vaňátko: Jak květinky přezimovaly]

č. 2        PDF

Soňa Pavelková: Soubor a lidová škola umění
Konrad Hoeming: Improvizace a hra spatra (Dokončení)
Marina Volšická: Dětský přednes ve škole - "přednesové hodiny"
NAŠE TIPY
em [= Eva Machková]:... tentokrát pro soubory mládeže
Evidence dětských souborů

č. 3        PDF

Brian Way: Stadia charakterizace u dětí (Z knihy Development through Drama - Rozvoj osobnosti v dramatické výchově)
DISKUSE
Jana Vobrubová: K diskusi o zcizovacím efektu
Red.: Diskuse o principech "divadla hraného dětmi"
Dalibor Pícka: Divadlo hrané dětmi a dramatická výchovu
Jaromír Sypal: Krátce k diskusi o dětském divadle
VÝCHOVA V ZAHRANIČÍ
Eva Machková: Doškolování učitelů dramatické výchovy ve Velké Británii

č. 4        PDF

Marie Hejnová: O spolupráci učitele s umělcem v oblasti moderní literární výchovy
Zdeněk Matějček: O dětském hraní
Daniela Musilová: Zkušenosti se systémem kritérii v hodnoceni uměleckého přednesu
Kritéria hodnocení inscenací dětských divadelních souborů
Oldřiška Baudvšová: Mezinárodní "divadelní dílna" v Scheersbergu 1973
Blanka Pešinová: Amatérské divadlo v Nizozemí. Podle materiálů z časopisu Accent zpracovala Blanka Pešinová
NAŠE TIPY [recenze her: Miloš Macourek: Jedničky má papoušek, Alois Mikulka: Měsíc v anténách [Šašulda a Sluníčko], Pavel Šrut::Generál lvanka]
zj + em [= Zdena Joskavá + Eva Machková]: Co nedoporučujeme hrát v dětských divadelních souborech


Ročník XI (1974)

č. 1        PDF

mach [= Eva Machková]: Mezinárodní organizace amatérů AITA/IATA a její činnost na úseku výchovy
František Skřípek: TIP 73 očima frekventanta
Václav Martinec: TIP 73 očima lektora

č. 2        PDF

Eva Machková: K teoretickým problémům dramatické výchovy (1. část)
Otakar Chaloupka: Dětská literatura a osobnostní rozvoj člověka
Jiřina Novotná-Hůrková; Dětský přednes jako prostředek výchovy ke kultuře mluveného projevu
NAŠE TIPY [recenze her obsažených ve sborníku Děti dětem - Milan Pavlík: O zlé koze, V. Medveděv: Hlásky, Octave Pancu-Iasi: O kozlátku a třech kozách, Octave Pancu-Iasi: Mistři krejčí, I. Novikov-J. Sotnik: Prací zavalený člověk, Erik Vajgl: O duchu z televizoru; recenze sborníku Do říše pohádky a bajky; recenze her obsažených ve sborníku Podvodník na skleněné hoře: László Hárs: Pět medvídků, Ákos Tordon: Nejím a Všesnim, Éva Fesüsová: Podvodník na skleněné hoře]

č. 3        PDF

Otakar Chaloupka: Dětská literatura a literární kontext
Eva Bičišťová: Příspěvek dramatické hry k socializaci předškolního dítěte
Eva Willigová: Mezinárodní divadelní dílna Scheersberg 1973

č. 4        PDF

Milan Kratochvíl: Pohyb, hlas a řeč (Resumé knihy A. Musrave-Hornera: Movement, Voice and Speech)
Otakar Chaloupka: Dětská literatura a její hodnoceni
Eva Machková: Na rozloučenou s čtenáři Divadelní výchovy